Kuva sanakirjan sivusta: Ane Cecilie Blichfeldt/norden.org

Pohjoismaisten kielten opinnoissa opit tuottamaan, käyttämään ja soveltamaan kieltä niin suullisesti kuin kirjallisesti eri tilanteisiin sopivin tavoin.  Perehdyt ruotsin kielen asemaan Suomessa, kielikontakteihin ja moni- ja kaksikielisyyteen. Opinnoissasi tutustut paitsi ruotsin kieleen Suomessa, ruotsiin Ruotsissa ja suomeen Suomessa myös muihin pohjoismaisiin kieliin sekä Pohjoismaissa puhuttaviin vähemmistökieliin.

Pohjoismaiset kielet on yksi Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelman opintosuunnista.

Opinnot on suunnattu äidinkieleltään suomenkielisille opiskelijoille.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Pohjoismaiset kielet (svenska som andra inhemska språk), perusopinnot, 30 op

Pohjoismaisten kielten opinnoissa opit tuottamaan, käyttämään ja soveltamaan kieltä niin suullisesti kuin kirjallisesti eri tilanteisiin sopivin tavoin. Perehdyt ruotsin kielen asemaan Suomessa, kielikontakteihin ja moni- ja kaksikielisyyteen. Opinnoissasi tutustut paitsi ruotsin kieleen Suomessa, ruotsiin Ruotsissa ja suomeen Suomessa myös muihin pohjoismaisiin kieliin sekä Pohjoismaissa puhuttaviin vähemmistökieliin.

Lähtötaso: B1-B2

 

 

Ruotsin kielioppi, 5 op

Efter kursen ska studenten ha goda insikter i den svenska grammatiken: ordklasser, fraser och satsdelar, med någon tonvikt på det sistnämnda. Studenten ska behärska den centrala terminologin och definitionerna och förstå språkbeskrivning på svenska med grammatiska termer. Studenten ska kunna producera egen satsanalys och hänvisa till språksystemets normer i diskussion av språkliga fenomen. Studenten ska kunna tillämpa grammatiska kunskaper i analys och egen textproduktion.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä.

Kieli, yksilö ja yhteiskunta, 5 op

Efter genomfört studieavsnitt ska studenten kunna

  • använda grundläggande sociolingvistiska och psykolingvistiska begrepp: såsom sociolekt, idiolekt, kodväxling, diglossi, flerspråkighet, språkpolitik, språkproduktion, språkperception, språktillägnande.
  • visa förståelse för språkets roll och funktion som ett samhälleligt och psykologiskt fenomen
  • känna igen basala former av språkets sociala variation
  • reflektera över sitt eget och omgivningens språkbruk som produkter av samhällelig kontext
  • beskriva Finlands språkliga situation – officiella språk, minoritetsspråk
  • redogöra för termer med koppling till språkpolitiska åtgärder

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä

Ruotsin- ja suomenruotsalainen yhteiskunta ja kulttuuri, 5 op

Efter kursen ska studenten ha översiktliga baskunskaper om och en förståelse för svenskt samhälle och svensk kultur i såväl Sverige som Svenskfinland. Studenten ska kunna förstå text som kräver sådana förkunskaper och bedöma språk- och samhällsföreteelser mot bakgrund av jämförelser mellan Sverige och Finland.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä.

Suullinen ja kirjallinen viestintä 1, 10 op

Efter avslutad kurs ska studenten kunna kommunicera muntligt och skriftligt på nivå B.2.2 CEF-skalan. Studenten behärskar grundläggande kommunikativa strategier på svenska och kan som en naturlig sak ta ställning till sitt eget och studiekamraternas talande. Studenten känner till grunderna i vetenskapligt skrivande och kan diskutera och analysera språkbruket i både sina egna och studiekamraternas texter. Studenten har fått insikter i det finlandssvenska skönlitterära fältet.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä.

Norja ja norjan kieli, 5 op

Passiv språkförståelse, dvs. att förstå talad och skriven norska. God förståelse av de två norska skriftspråken, och av talat skriftspråk. Detaljerad kunskap om böjningssystemet. Översikt över det norska språkets historia.

Realia: Översikt över Norges historia, och förståelse av dagens norska samhälle.

Lähtötaso B1-B2

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista