Kuva sanakirjan sivusta: Ane Cecilie Blichfeldt/norden.org

Pohjoismaiset kielet on yksi Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelman opintosuunnista.

Pohjoismaisten kielten opinnoissa opit tuottamaan, käyttämään ja soveltamaan kieltä niin suullisesti kuin kirjallisesti eri tilanteisiin sopivin tavoin.  Perehdyt ruotsin kielen asemaan Suomessa, kielikontakteihin ja moni- ja kaksikielisyyteen. Opinnoissasi tutustut paitsi ruotsin kieleen Suomessa, ruotsiin Ruotsissa ja suomeen Suomessa myös muihin pohjoismaisiin kieliin sekä Pohjoismaissa puhuttaviin vähemmistökieliin.

Opinnot on suunnattu äidinkieleltään suomenkielisille opiskelijoille.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Lukuvuoden 2016–2017 ja kesän 2017 opinto-ohjelmat: Pohjoismaiset kielet.

 

Pohjoismaiset kielet (svenska som andra inhemska språk), perusopinnot, 30 op

Pohjoismaisten kielten opinnoissa opit tuottamaan, käyttämään ja soveltamaan kieltä niin suullisesti kuin kirjallisesti eri tilanteisiin sopivin tavoin. Perehdyt ruotsin kielen asemaan Suomessa, kielikontakteihin ja moni- ja kaksikielisyyteen. Opinnoissasi tutustut paitsi ruotsin kieleen Suomessa, ruotsiin Ruotsissa ja suomeen Suomessa myös muihin pohjoismaisiin kieliin sekä Pohjoismaissa puhuttaviin vähemmistökieliin.

Lähtötaso: B1-B2

Pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä), perusopinnot, lkv. 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 21.9.2017 - 30.8.2018

Perusopinnot 30 op  lkv. 2017-2018:

Syyslukukausi 2017: Opintojaksot AYKOK-P103 Ruotsin kielioppi (5 op) ja AYKOK-P105 Kieli, yksilö ja yhteiskunta (5 op).
Kevätlukukausi 2018: Opintojaksot  AYKOK-P104 Ruotsin- ja suomenruotsalainen yhteiskunta ja kulttuuri (5 op) ja AYKOK-P101  Suullinen ja kirjallinen viestintä 1 (10 op)
Kesä 2018: Opintojakso AYNOR-S351 Norja ja norjan kieli (5 op)

Ruotsin kielioppi, 5 op

Efter kursen ska studenten ha goda insikter i den svenska grammatiken: ordklasser, fraser och satsdelar, med någon tonvikt på det sistnämnda. Studenten ska behärska den centrala terminologin och definitionerna och förstå språkbeskrivning på svenska med grammatiska termer. Studenten ska kunna producera egen satsanalys och hänvisa till språksystemets normer i diskussion av språkliga fenomen. Studenten ska kunna tillämpa grammatiska kunskaper i analys och egen textproduktion.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä.

Ruotsin kielioppi, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 21.9.2017 - 30.10.2017

Kieli, yksilö ja yhteiskunta, 5 op

Efter genomfört studieavsnitt ska studenten kunna

  • använda grundläggande sociolingvistiska och psykolingvistiska begrepp: såsom sociolekt, idiolekt, kodväxling, diglossi, flerspråkighet, språkpolitik, språkproduktion, språkperception, språktillägnande.
  • visa förståelse för språkets roll och funktion som ett samhälleligt och psykologiskt fenomen
  • känna igen basala former av språkets sociala variation
  • reflektera över sitt eget och omgivningens språkbruk som produkter av samhällelig kontext
  • beskriva Finlands språkliga situation – officiella språk, minoritetsspråk
  • redogöra för termer med koppling till språkpolitiska åtgärder

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä

Kieli, yksilö ja yhteiskunta, syksy 17
Avoin yliopistoHelsinki 18.11.2017 - 14.12.2017

Ruotsin- ja suomenruotsalainen yhteiskunta ja kulttuuri, 5 op

Efter kursen ska studenten ha översiktliga baskunskaper om och en förståelse för svenskt samhälle och svensk kultur i såväl Sverige som Svenskfinland. Studenten ska kunna förstå text som kräver sådana förkunskaper och bedöma språk- och samhällsföreteelser mot bakgrund av jämförelser mellan Sverige och Finland.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä.

Ruotsin- ja suomenruotsalainen yhteiskunta ja kulttuuri, lkv. 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 15.1.2018 - 3.3.2018

Suullinen ja kirjallinen viestintä 1, 10 op

Efter avslutad kurs ska studenten kunna kommunicera muntligt och skriftligt på nivå B.2.2 CEF-skalan. Studenten behärskar grundläggande kommunikativa strategier på svenska och kan som en naturlig sak ta ställning till sitt eget och studiekamraternas talande. Studenten känner till grunderna i vetenskapligt skrivande och kan diskutera och analysera språkbruket i både sina egna och studiekamraternas texter. Studenten har fått insikter i det finlandssvenska skönlitterära fältet.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä.

Suullinen ja kirjallinen viestintä 1, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 19.3.2018 - 3.6.2018

Norja ja norjan kieli, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Benita Skogberg, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista