Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Pohjoismaiset kielet (svenska som andra inhemska språk), perusopinnot, 30 op

Efter genomförda grundstudier har studenten muntliga och skriftliga kunskaper om svenska språket på nivå B2.2 och dess strukturer och svensk kultur i Sverige och Svenskfinland samt Svenskfinland som språkgemenskap. Studenten har goda insikter i svensk grammatik och kan tillämpa sina grammatiska kunskaper i viss utsträckning. Studenten förstår ett annat nordiskt språk och känner till dess historia, samhälle och kultur. Studenten känner till grunderna i vetenskapligt skrivande.

Lähtötaso: B1-B2

 

 

Suullinen ja kirjallinen viestintä 1, 10 op

Studieavsnittets kunskapsmål som helhet inriktar sig mot nivå B.2 på CEFR-skalan. Det innebär att studenten efter slutfört studieavsnitt kan:

 • tala och skriva svenska på ett tämligen ledigt sätt, och till exempel klara av att ”umgås med infödda på ett naturligt sätt”, ”klart och detaljerat beskriva förhållanden inom mina intresse- och erfarenhetsområden” och ”skriva en uppsats eller rapport som förmedlar information eller ger skäl för eller emot en viss ståndpunkt” (några målformuleringar på CEFR-skalan)
 • tillgodogöra sig innehållet i (muntliga och skriftliga) texter på finlandssvenska och sverigesvenska
 • föra samtal av vardaglig eller enklare professionell art
 • producera text i olika slags enklare framställningsformer: beskrivning, berättelse, referat, argumentation och rudimentärt akademiskt skrivande med koppling till nordiska språk (litterär analys eller språklig studie)
 • utveckla sin språkfärdighet och språkriktighetsfrågor med hjälp av gängse normkällor och hjälpmedel (Svenska skrivregler o.s.v.)
 • reflektera kring texter, egna och andras, och bearbeta sitt språk efter kommentarer från lärare och andra kursdeltagare.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä.

Tanska ja tanskan kieli, 5 op

Efter avlagt studieavsnitt kan studenten:
– beskriva danskt uttal
– placera danska i grannspråkssammanhang
– redogöra för de avgörande ljudförskjutningarna mellan svenska och danska
– identifiera centrala skillnader i ordförråden
Studenten har också grundläggande insikter i dansk språkhistoria och språkvariation. Studenten har därtill kännedom om avgörande epoker i dansk kultur och litteratur, och betydelsen av dem i samtida diskussioner om dansk identitet.

Studieavsnittet förutsätter goda kunskaper i svenska.

Kielioppi I, 5 op

Efter genomfört studieavsnittet ska studenten kunna:

Definiera och upptäcka exempel på vanliga ordklasser som brukar användas i beskrivning av svenska språket och alla exempel ska kunna motiveras utifrån tre kriterier (morfologi, syntax och semantik)

Definiera vad en fras är och identifiera åtminstone: nominalfras, adjektivfras, adverbfras, prepositionsfras och en verbkedja / verbfras.

Definiera vad en satsdel är och identifiera dessa i enklare autentiska texter (främst huvudsatser). Beskriva hur dessa är kopplade till fraser (och inte till ord).

Definiera, använda (i analys) och ge exempel på den centrala terminologin kring svensk grammatik dvs utöver ordklasser, fraser och satsdelar ska åtminstone följande termer behärskas: kongruens, species, dubbel bestämdhet, komparation, positiv, komparativ, superlativ, tempus, finit verb, infinit verb, perifrastisk.

Citera och använda beskrivningar av svenska normer kring t.ex. kongruens och species.

Jämföra svensk grammatik med något annat språk, exempelvis finska.

Försvara och motivera grammatisk analys med hjälp av referenser till handböcker i svensk grammatik såsom SAG och SAS och litteraturen på studieavsnittet.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä.

Ruotsin- ja suomenruotsalainen yhteiskunta ja kulttuuri, 5 op

Efter studieavsnittet:

 • har du grundläggande kunskaper om svenskt samhälle och svensk kultur i såväl Sverige som Svenskfinland
 • kan du förstå text som förutsätter kunskaper av allmänbildningskaraktär
 • kan du hitta information om Sveriges historia, litteratur, kulturliv och samhällsbygge efter behov
 • diskutera språk- och samhällsföreteelser i jämförelse mellan Sverige och Finland
 • har du en inblick i den historiska basen för det officiellt tvåspråkiga Finland med de två nationalspråken finska och svenska
 • har du en förståelse för det svenska i Finland, finlandssvenskt samhälle, finlandssvensk kultur och finlandssvensk identitet, både dess grundläggande gemensamma nämnare och den variation det omfattar
 • kan du definiera och förklara begreppen Svenskfinland, finlandssvenskar och finlandssvenska
 • kan du diskutera det svenska i Finland ur olika perspektiv, i relation till såväl det finska samhället som det svenska samhället i Sverige.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä.

Kieli, yksilö ja yhteiskunta, 5 op

Efter genomfört studieavsnitt kan du

 • definiera grundläggande sociolingvistiska och psykolingvistiska begrepp
 • beskriva och ge exempel på språkets roll och funktion som ett samhälleligt och psykologiskt fenomen
 • beskriva hur social variation relaterar till regional variation inom det svenska språkområdet
 • diskutera språklig variation i relation till sociala variabler och samhälleliga strukturer
 • reflektera över ditt eget och omgivningens språkbruk som produkter av samhällelig kontext
 • identifiera och reflektera över språkpolitiska och samhälleliga aspekter som påverkar individers och gruppers språkbruk och språkval
 • beskriva Finlands språkliga situation demografiskt, politiskt och juridiskt.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä

Ruotsin kielioppi, 5 op

Efter kursen ska studenten ha goda insikter i den svenska grammatiken: ordklasser, fraser och satsdelar, med någon tonvikt på det sistnämnda. Studenten ska behärska den centrala terminologin och definitionerna och förstå språkbeskrivning på svenska med grammatiska termer. Studenten ska kunna producera egen satsanalys och hänvisa till språksystemets normer i diskussion av språkliga fenomen. Studenten ska kunna tillämpa grammatiska kunskaper i analys och egen textproduktion.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä.

Suullinen ja kirjallinen viestintä 1, 10 op

Studieavsnittets kunskapsmål som helhet inriktar sig mot nivå B.2 på CEFR-skalan. Det innebär att studenten efter slutfört studieavsnitt kan:

 • tala och skriva svenska på ett tämligen ledigt sätt, och till exempel klara av att ”umgås med infödda på ett naturligt sätt”, ”klart och detaljerat beskriva förhållanden inom mina intresse- och erfarenhetsområden” och ”skriva en uppsats eller rapport som förmedlar information eller ger skäl för eller emot en viss ståndpunkt” (några målformuleringar på CEFR-skalan)
 • tillgodogöra sig innehållet i (muntliga och skriftliga) texter på finlandssvenska och sverigesvenska
 • föra samtal av vardaglig eller enklare professionell art
 • producera text i olika slags enklare framställningsformer: beskrivning, berättelse, referat, argumentation och rudimentärt akademiskt skrivande med koppling till nordiska språk (litterär analys eller språklig studie)
 • utveckla sin språkfärdighet och språkriktighetsfrågor med hjälp av gängse normkällor och hjälpmedel (Svenska skrivregler o.s.v.)
 • reflektera kring texter, egna och andras, och bearbeta sitt språk efter kommentarer från lärare och andra kursdeltagare.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä.

Kieli, yksilö ja yhteiskunta, 5 op

Efter genomfört studieavsnitt ska studenten kunna

 • använda grundläggande sociolingvistiska och psykolingvistiska begrepp: såsom sociolekt, idiolekt, kodväxling, diglossi, flerspråkighet, språkpolitik, språkproduktion, språkperception, språktillägnande.
 • visa förståelse för språkets roll och funktion som ett samhälleligt och psykologiskt fenomen
 • känna igen basala former av språkets sociala variation
 • reflektera över sitt eget och omgivningens språkbruk som produkter av samhällelig kontext
 • beskriva Finlands språkliga situation – officiella språk, minoritetsspråk
 • redogöra för termer med koppling till språkpolitiska åtgärder

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä

Ruotsin- ja suomenruotsalainen yhteiskunta ja kulttuuri, 5 op

Efter kursen ska studenten ha översiktliga baskunskaper om och en förståelse för svenskt samhälle och svensk kultur i såväl Sverige som Svenskfinland. Studenten ska kunna förstå text som kräver sådana förkunskaper och bedöma språk- och samhällsföreteelser mot bakgrund av jämförelser mellan Sverige och Finland.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä.

Tanska ja tanskan kieli, 5 op

Efter avlagt studieavsnitt kan studenten:
– beskriva danskt uttal
– placera danska i grannspråkssammanhang
– redogöra för de avgörande ljudförskjutningarna mellan svenska och danska
– identifiera centrala skillnader i ordförråden
Studenten har också grundläggande insikter i dansk språkhistoria och språkvariation. Studenten har därtill kännedom om avgörande epoker i dansk kultur och litteratur, och betydelsen av dem i samtida diskussioner om dansk identitet.

Studieavsnittet förutsätter goda kunskaper i svenska.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista