Vanhan kivirakennuksen perustaa. Kuva: Päivi Leppänen

Poliittinen historia antaa välineitä nykypäivän ongelmien ja muutosten ymmärtämiseen ja kriittiseen arvioimiseen. Tärkeä aihealue on historian poliittinen käsittely ja käyttö. Kansainvälisten suhteiden tarkastelu ulottuu ulkopolitiikasta, diplomatiasta ja sodista kansainvälisen järjestelmän muutoksiin, globalisaatioon ja Euroopan integraatioon sekä ei-valtiollisiin ylikansallisiin toimijoihin.

Poliittinen historia on yksi Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman tieteenaloista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Poliittisen historian tieteenalan kurssit  voivat vaihdella vuosittain. Kansainvälinen historia (ent. Maailmanpolitiikka - historiallinen perspektiivi) -kurssin voi sisällyttää kaikkiin Yhteiskunnallisen muutoksen kokonaisuuksiin 15 op, 25 op ja 35 op. Poliittiset liikkeet: Kansalaisosallistumisen uudet muodot ja lobbaus -kurssin voi sisällyttää Yhteiskunnallisen muutoksen 25 op ja 35 op -kokonaisuuksiin.

Poliitttisen historian opintokokonaisuus, 15 op

Suoritettuaan poliittisen historian 15 op modulin opiskelija tuntee tieteenalan luonteen historiallisena yhteiskuntatieteenä ja ymmärtää yhteiskunnallisen muutoksen poliittista dynamiikkaa. Hänellä on yleiskuva modernien valtiorakenteiden ja kansalaisyhteiskunnan muodostumisesta sekä yhteiskunnallisten muutosvoimien toiminnasta valtion ja kansalaisyhteiskunnan piirissä. Hän osaa myös kiinnittää huomiota jatkuvuuksiin ja katkoksiin sekä menneisyyden ja tulevaisuuden jännitteisiin yhteiskunnallisissa muutoksissa.

Suorita pakollinen:

AYYK-217 Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op

Lisäksi 2x5 op seuraavista:
AYYK-214 Kansainvälinen historia (ent. Maailmanpolitiikka - historiallinen perspektiivi)
AYYKP-242 Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia
AYYMV-P513 Historiallisen politiikan tutkimuksen lähestymistapoja
AYYMV-P514 Historiallisen politiikantutkimuksen ajankohtaisia teemoja

Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen kuva modernien valtiorakenteiden ja kansalaisyhteiskunnan muotoutumisesta ja muutoksesta. Hän ymmärtää valtion tehtävien sekä yksilöiden ja ryhmien poliittisten toimintatapojen vaihtelut ja muutokset laajassa yhteiskuntahistoriallisessa yhteydessä. Hän osaa tulkita kansallisia muutoksia kansainvälisissä konteksteissa ja vertailevasta historiallisesta näkökulmasta, ja hän pystyy arvioimaan kriittisesti tutkimuskirjallisuutta ja ajankohtaista poliittista keskustelua.

Kansainvälinen historia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansainvälisten suhteiden ja kansainvälisen järjestelmän kehityksen päälinjat sekä tuntee aihealueen avainkäsitteet ja keskeiset tutkimukselliset lähestymistavat. Opiskelija saa jäsentyneen kuvan järjestelmän kehitykseen vaikuttaneista murroksista, konflikteista sekä hallinta- ja rauhanpyrkimyksistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet soveltaa historiallista tietämystään maailmanpolitiikan menneiden ja ajankohtaisten ilmiöiden arvioimiseen sekä pohjatiedot, joita hyödynnetään ja syvennetään aihealueen myöhemmissä opinnoissa.

Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä kuva suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta 1800- ja 1900-luvulla ja sen keskeisistä teemoista ja kehityskuluista. Hän tuntee valtion toiminnan sekä kansalaisten ja kansalaisryhmien merkityksen poliittisen järjestelmän muodostumiseen. Hän ymmärtää yhteiskunnallisen kamppailun muotoja ja sisältöjä. Opiskelija osaa verrata suomalaista yhteiskuntaa muihin maihin.

Historiallisen politiikantutkimuksen lähestymistapoja, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on monipuolinen käsitys historiallisen politiikantutkimuksen eri lähestymistavoista, niihin liittyvästä keskustelusta sekä niiden soveltamisesta erilaisten tutkimusaiheiden yhteydessä. Hän pystyy arvioimaan ja soveltamaan niitä opintoihin liittyvissä tutkimustöissään sekä tutkimuksellista otetta tai tutkimuskirjallisuuden hyväksikäyttöä vaativissa työtehtävissä.

Historiallisen politiikantutkimuksen ajankohtaisia teemoja, 5 op

Opiskelija tuntee opintojakson suoritettuaan erilaisiin poliittis-historiallisiin teemoihin liittyviä tärkeitä ajankohtaisia tutkimuskeskusteluja. Hän pystyy myös arvioimaan niitä kriittisesti ja suhteuttamaan niihin omia tiedonintressejään.

Peruttu

Tieteenalakohtaiset opinnot, jotka sisältyvät Yhteiskunnallisen muutoksen 35 op kokonaisuuteen

Nämä opintosuuntakohtaiset opintojaksot (2 x 5 op)  voit sisällyttää Yhteiskunnallisen muutoksen 35 opintopisteen kokonaisuuteen, kun haluat painottaa opintosi nimenomaan poliittiseen historiaan.

AYYKP-214 Uusi globaali aika 5 op (ent. Kylmä sota)
AYYKP-242 Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia 5 op
Modernin poliittisen ajattelun historia 5 op (Ei tarjolla lkv. 2020-2021)

Uusi globaali aika, 5 op

Jakson suorittaneella opiskelijalla on hyvä yleiskäsitys toisen maailmansodan jälkeisen maailmanpolitiikan kehityksestä ja etenkin kylmän sodan taustatekijöistä ja toimijoista, eri toimijoiden vuorovaikutuksesta sekä kylmän sodan seurauksista ja sen päättymisen jälkeisestä ajasta. Opiskelija suhteuttaa eri tekijöiden painoarvoa ja keskinäistä vuorovaikutusta ja on (omassa esseessään) syventynyt valitsemaansa olennaiseen tapaukseen.

Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä kuva suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta 1800- ja 1900-luvulla ja sen keskeisistä teemoista ja kehityskuluista. Hän tuntee valtion toiminnan sekä kansalaisten ja kansalaisryhmien merkityksen poliittisen järjestelmän muodostumiseen. Hän ymmärtää yhteiskunnallisen kamppailun muotoja ja sisältöjä. Opiskelija osaa verrata suomalaista yhteiskuntaa muihin maihin.

Muita poliittisen historian opintoja

Avoimessa yliopistossa on tarjolla myös poliittisen historian maisteriopintoja, jotka ovat pääasiassa valinnaisia maisteriopintoja, joita voi sijoittaa Yhteiskunnallisen muutoksen 25 op ja 35 op -kokonaisuuksiin tai Yhteiskunnallisen muutoksen kandi- ja/tai maisteriopintoihin. Osa kursseista järjestetään kesällä 2020.

Poliittiset liikkeet, 5 op

Menneisyyden läsnäolo ja muistin politiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisia muistin politiikan teoriaperinteitä ja ymmärtää niihin liittyvien historiallisten kontekstien merkityksen. Hän on perillä menneisyyden hyvittämisen ja transitionaalisen oikeuden erilaisista käytännöistä ja tuntee niihin liittyviä ongelmia empiirisiin esimerkkeihin perustuen. Hän osaa analysoida julkisen menneisyyden käsittelyn valtasuhteita sekä reflektoida muistamisen käytäntöihin ja muistiorganisaatioihin liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Historiallisen politiikantutkimuksen lähestymistapoja, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on monipuolinen käsitys historiallisen politiikantutkimuksen eri lähestymistavoista, niihin liittyvästä keskustelusta sekä niiden soveltamisesta erilaisten tutkimusaiheiden yhteydessä. Hän pystyy arvioimaan ja soveltamaan niitä opintoihin liittyvissä tutkimustöissään sekä tutkimuksellista otetta tai tutkimuskirjallisuuden hyväksikäyttöä vaativissa työtehtävissä.

Historiallisen politiikantutkimuksen ajankohtaisia teemoja, 5 op

Opiskelija tuntee opintojakson suoritettuaan erilaisiin poliittis-historiallisiin teemoihin liittyviä tärkeitä ajankohtaisia tutkimuskeskusteluja. Hän pystyy myös arvioimaan niitä kriittisesti ja suhteuttamaan niihin omia tiedonintressejään.

Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Irmeli Lemola, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista