Politiikka ja organisaatiot on yksi politiikan ja viestinnän koulutusohjelman opintosuunnista.

Politiikan ja organisaatioiden opinnoissa tutkitaan muun muassa valtaa ja sen jakautumista yksilöiden, ryhmien, instituutioiden ja rakenteiden tasolla eri yhteiskunnissa sekä Euroopan Unionissa. Käsiteltävät asiat yhdistyvät ajankohtaisiin ilmiöihin ja niistä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Opintojen myötä opiskelija oppii määrittämään ja tunnistamaan politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja tutkimuskohteita. Lisäksi hän oppii arvioimaan poliittista päätöksentekoa ja vallankäyttöä kriittisesti sekä soveltamaan oppimiaan asioita eri yhteyksissä.

Valtio-opin opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017

Opinnot avoimessa yliopistossa

Tarjoamme kolme eri laajuista opintokokonaisuutta: 15 op, 25 op tai 35 op. Kokonaisuudet rakentuvat toistensa päälle. Opinnot vastaavat Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän kandiohjelman mukaisia, muiden koulutusohjelmien opiskelijoille suunnattuja opintoja. Kokonaisuudet sisältävät valinnaisia jaksoja, mikä mahdollistaa kokonaisuuden rakentamisen oman näköiseksi esimerkiksi omat tavoitteet, mielenkiinnon kohteet ja aikataulut huomioiden.

Yksittäisten opintojaksojen suoritusmahdollisuudet vaihtelevat. Suoritusmahdollisuuksia ovat muun muassa luennot tai luentotallenteet, oppimistehtävät, tentti tai verkkotentti. Kunkin jakson tarkat suoritusmahdollisuudet löydät jakson opinto-ohjelmasta.
 

Suorita kaksi pakollista opintojaksoa sekä yksi valinnainen jakso seuraavista: Julkisuus ja demokratia TAI Poliittisen ajattelun perusteet.

Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valtio-opillisten lähestymistapojen perusteet. Hän osaa määritellä politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää sen tutkimuskohteiden olennaiset piirteet perustasolla. Hän osaa nimetä joukon politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä teoreettisia ja empiirisiä tutkimussuuntauksia sekä on harjoitellut tapoja analysoida tutkimuskohteita eri traditioiden näkökulmista. Opiskelija osaa yhdistää opitun ajankohtaisiin päivänpolitiikan ilmiöihin ja niistä käytävään kansalaiskeskusteluun. Hänellä on valmiudet jatkaa politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen sekä maailmanpolitiikan opintoja.

Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, lkv.17-18
Avoin yliopisto 12.9.2017 - 31.5.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet/ syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 20.9.2017 - 1.11.2017

Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää perusteet poliittisen päätöksenteon rakenteista ja käytännöistä Suomessa ja Euroopan unionissa sekä niiden keskeisistä muutoksista. Lisäksi opiskelija osaa arvioida eri instituutioiden piiriin sijoittuvaa poliittista päätöksentekoa ja vallankäyttöä kriittisesti ja kykenee soveltamaan tietojaan politiikan ja hallinnon ajankohtaisten ilmiöiden analyysiin.

Suositellaan: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet.

Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa/ lkv. 17-18
Avoin yliopistoEtäopinnot 1.11.2017 - 31.5.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.

Julkisuus ja demokratia, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt julkisuutta ja demokratiaa käsitteleviin teorioihin ja käsitteisiin. Opiskelija ymmärtää julkisuuden ja demokratian toimintaa, niiden historiallista yhteen kietoutumista ja dynamiikkaa. Opiskelija kykenee myös lukemaan kriittisesti teorioita ja käsitteitä käsitteleviä tieteellisiä tekstejä, sijoittamaan ne kontekstiinsa ja hahmottaa miten niitä julkisuuden ja demokratian ajankohtaisten ilmiöiden ymmärtämisessä.

Julkisuus ja demokratia / lkv.17-18
Avoin yliopistoEtäopinnot 3.10.2017 - 31.3.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.

Poliittisen ajattelun perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa keskeiset poliittiset ajattelijat ja heidän peruskäsitteensä. Hän osaa sijoittaa heistä useita ajattelutapojen kontekstiin että historiallisiin tapahtumiin. Opetustavasta riippuen opiskelija on perehtynyt syvällisemmin yhden tai useamman ajattelijan tuotantoon alkuperäistekstienkin kautta ja hahmottanut politiikan teorian lukemisen perusperiaatteet. Käsitteitä ja ajattelijoita tunnistamalla ja vertailemalla opiskelija on sisäistänyt heidän välisiään eroja ja osaa puntaroida heidän merkitystään erilaisille aatesuunnille, ajattelijoille ja nykypolitiikan keskusteluille. Opiskelija osaa kriittisesti reflektoida myös perinteisen ajattelijoiden kaanonin miehisyyttä, ja tuntee keskeiset naisajattelijat ja feminististen tulkintojen merkityksen poliittisen ajattelun kehityksessä. Työelämän taitoina opiskelijat hahmottavat ajattelun taustaoletuksia ja poliittisuutta, ja kehittävät debatoinnin ja tiedonhankinnan perusteita.

Poliittisen ajattelun perusteet/ kevät 18
Avoin yliopistoHelsinki 16.1.2018 - 11.3.2018

Suorita neljä pakollista opintojaksoa ja yksi valinnainen opintojakso seuraavista: Vertaileva politiikan tutkimus, Organisaatiotutkimus, Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit tai toinen viestinnän opintosuunnan jaksoista: Poliittinen viestintä TAI Organisaatioiden viestintä.

Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valtio-opillisten lähestymistapojen perusteet. Hän osaa määritellä politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää sen tutkimuskohteiden olennaiset piirteet perustasolla. Hän osaa nimetä joukon politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä teoreettisia ja empiirisiä tutkimussuuntauksia sekä on harjoitellut tapoja analysoida tutkimuskohteita eri traditioiden näkökulmista. Opiskelija osaa yhdistää opitun ajankohtaisiin päivänpolitiikan ilmiöihin ja niistä käytävään kansalaiskeskusteluun. Hänellä on valmiudet jatkaa politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen sekä maailmanpolitiikan opintoja.

Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, lkv.17-18
Avoin yliopisto 12.9.2017 - 31.5.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet/ syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 20.9.2017 - 1.11.2017

Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää perusteet poliittisen päätöksenteon rakenteista ja käytännöistä Suomessa ja Euroopan unionissa sekä niiden keskeisistä muutoksista. Lisäksi opiskelija osaa arvioida eri instituutioiden piiriin sijoittuvaa poliittista päätöksentekoa ja vallankäyttöä kriittisesti ja kykenee soveltamaan tietojaan politiikan ja hallinnon ajankohtaisten ilmiöiden analyysiin.

Suositellaan: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet.

Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa/ lkv. 17-18
Avoin yliopistoEtäopinnot 1.11.2017 - 31.5.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.

Julkisuus ja demokratia, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt julkisuutta ja demokratiaa käsitteleviin teorioihin ja käsitteisiin. Opiskelija ymmärtää julkisuuden ja demokratian toimintaa, niiden historiallista yhteen kietoutumista ja dynamiikkaa. Opiskelija kykenee myös lukemaan kriittisesti teorioita ja käsitteitä käsitteleviä tieteellisiä tekstejä, sijoittamaan ne kontekstiinsa ja hahmottaa miten niitä julkisuuden ja demokratian ajankohtaisten ilmiöiden ymmärtämisessä.

Julkisuus ja demokratia / lkv.17-18
Avoin yliopistoEtäopinnot 3.10.2017 - 31.3.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.

Poliittisen ajattelun perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa keskeiset poliittiset ajattelijat ja heidän peruskäsitteensä. Hän osaa sijoittaa heistä useita ajattelutapojen kontekstiin että historiallisiin tapahtumiin. Opetustavasta riippuen opiskelija on perehtynyt syvällisemmin yhden tai useamman ajattelijan tuotantoon alkuperäistekstienkin kautta ja hahmottanut politiikan teorian lukemisen perusperiaatteet. Käsitteitä ja ajattelijoita tunnistamalla ja vertailemalla opiskelija on sisäistänyt heidän välisiään eroja ja osaa puntaroida heidän merkitystään erilaisille aatesuunnille, ajattelijoille ja nykypolitiikan keskusteluille. Opiskelija osaa kriittisesti reflektoida myös perinteisen ajattelijoiden kaanonin miehisyyttä, ja tuntee keskeiset naisajattelijat ja feminististen tulkintojen merkityksen poliittisen ajattelun kehityksessä. Työelämän taitoina opiskelijat hahmottavat ajattelun taustaoletuksia ja poliittisuutta, ja kehittävät debatoinnin ja tiedonhankinnan perusteita.

Poliittisen ajattelun perusteet/ kevät 18
Avoin yliopistoHelsinki 16.1.2018 - 11.3.2018

Vertaileva politiikan tutkimus, 5 op

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija oppii ymmärtämään vertailemisen periaatteita ja erilaisia konventiota politiikan tutkimuksessa sekä arvioimaan niitä kriittisesti soveltaen. Hän on opintojakson suoritettuaan perehtynyt syvällisesti muutamiin alan keskeisiin käsitteisiin, näkee niiden välisiä määritelmällisiä eroja, ja osaa käyttää niitä tarkastellessaan erilaisia poliittisia järjestelmiä tai maita. Opiskelija osaa soveltaa peruskäsitteitä ja ilmiöitä globaalissa kontekstissa.

Suositus: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa

Vertaileva politiikan tutkimus, verkkokurssi, syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 11.9.2017 - 15.1.2018

Organisaatiotutkimus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää organisaatiotutkimuksen perusteiden lisäksi alan tutkimuksen uusimmat suuntaukset ja niiden näkökulmat julkisia organisaatioita, yritysorganisaatioita ja ns. kolmannen sektorin organisaatioita erottaviin ja yhdistäviin piirteisin sekä niiden yhteiskunnallisen roolin muutoksiin. Opiskelija pystyy analysoimaan erilaisten organisaatioiden rakenteita ja käytäntöjä ja arvioimaan niitä kriittisesti sekä soveltamaan oppimaansa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja työelämässä.

Suositus: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa

Organisaatiotutkimus, verkkotentti, lv. 2017-18
Avoin yliopistoEtäopinnot 16.10.2017 - 18.4.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.

Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy hahmottamaan poliittisen järjestelmän ja sen osaelementtien toimintaa jäsentyneesti. Hän harjaantuu analysoimaan ja arvioimaan instituutioiden ja kollektiivisten ryhmätoimijoiden valtaa, asemaa ja toimintaa esimerkiksi päivänpolitiikassa, ja hänellä on valmius kehittää edelleen asiantuntemustaan aihepiirissä. Opiskelija osaa kytkeä konkreettiset politiikan ilmiöt laajempiin politiikantutkimuksen teoreettisiin (esim. instituutioteoriat) ja tutkimuksellisiin suuntauksiin (esim. policy-analyysin tyypit ja suuntaukset) ja eritellä niitä tässä valossa.

Suositus: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan Unionissa, Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat

Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit, verkkotentti, kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 29.1.2018 - 25.4.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.

Poliittinen viestintä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa, missä poliittista viestintää harjoitetaan, ja ymmärtää, kuinka viestinnällä voi poliittisesti vaikuttaa. Hän osaa myös arvioida, mitä yhteiskunnallisia seurauksia poliittisella viestinnällä voi eri yhteyksissä olla. Jakso tuottaa hyvät valmiudet poliittisen viestinnän käytäntöjen arviointiin ja harjoitteluun.

Poliittinen viestintä, verkkotentti, lv. 2017-18
Avoin yliopistoEtäopinnot 2.10.2017 - 30.4.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.

Organisaatioiden viestintä, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee organisaatioiden viestinnän tutkimuksen keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän tunnistaa ja osaa selittää julkisten, yksityisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden viestinnän ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Organisaatioiden viestintä, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 1.11.2017 - 13.12.2017
Organisaatioiden viestintä/ kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 16.1.2018 - 12.3.2018

Suorita viisi pakollista opintojaksoa ja kaksi valinnaista opintojaksoa seuraavista: Vertaileva politiikan tutkimus, Organisaatiotutkimus, Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit tai toinen viestinnän opintosuunnan jaksoista: Poliittinen viestintä TAI Organisaatioiden viestintä.

Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valtio-opillisten lähestymistapojen perusteet. Hän osaa määritellä politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää sen tutkimuskohteiden olennaiset piirteet perustasolla. Hän osaa nimetä joukon politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä teoreettisia ja empiirisiä tutkimussuuntauksia sekä on harjoitellut tapoja analysoida tutkimuskohteita eri traditioiden näkökulmista. Opiskelija osaa yhdistää opitun ajankohtaisiin päivänpolitiikan ilmiöihin ja niistä käytävään kansalaiskeskusteluun. Hänellä on valmiudet jatkaa politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen sekä maailmanpolitiikan opintoja.

Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, lkv.17-18
Avoin yliopisto 12.9.2017 - 31.5.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet/ syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 20.9.2017 - 1.11.2017

Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää perusteet poliittisen päätöksenteon rakenteista ja käytännöistä Suomessa ja Euroopan unionissa sekä niiden keskeisistä muutoksista. Lisäksi opiskelija osaa arvioida eri instituutioiden piiriin sijoittuvaa poliittista päätöksentekoa ja vallankäyttöä kriittisesti ja kykenee soveltamaan tietojaan politiikan ja hallinnon ajankohtaisten ilmiöiden analyysiin.

Suositellaan: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet.

Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa/ lkv. 17-18
Avoin yliopistoEtäopinnot 1.11.2017 - 31.5.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.

Julkisuus ja demokratia, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt julkisuutta ja demokratiaa käsitteleviin teorioihin ja käsitteisiin. Opiskelija ymmärtää julkisuuden ja demokratian toimintaa, niiden historiallista yhteen kietoutumista ja dynamiikkaa. Opiskelija kykenee myös lukemaan kriittisesti teorioita ja käsitteitä käsitteleviä tieteellisiä tekstejä, sijoittamaan ne kontekstiinsa ja hahmottaa miten niitä julkisuuden ja demokratian ajankohtaisten ilmiöiden ymmärtämisessä.

Julkisuus ja demokratia / lkv.17-18
Avoin yliopistoEtäopinnot 3.10.2017 - 31.3.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.

Poliittisen ajattelun perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa keskeiset poliittiset ajattelijat ja heidän peruskäsitteensä. Hän osaa sijoittaa heistä useita ajattelutapojen kontekstiin että historiallisiin tapahtumiin. Opetustavasta riippuen opiskelija on perehtynyt syvällisemmin yhden tai useamman ajattelijan tuotantoon alkuperäistekstienkin kautta ja hahmottanut politiikan teorian lukemisen perusperiaatteet. Käsitteitä ja ajattelijoita tunnistamalla ja vertailemalla opiskelija on sisäistänyt heidän välisiään eroja ja osaa puntaroida heidän merkitystään erilaisille aatesuunnille, ajattelijoille ja nykypolitiikan keskusteluille. Opiskelija osaa kriittisesti reflektoida myös perinteisen ajattelijoiden kaanonin miehisyyttä, ja tuntee keskeiset naisajattelijat ja feminististen tulkintojen merkityksen poliittisen ajattelun kehityksessä. Työelämän taitoina opiskelijat hahmottavat ajattelun taustaoletuksia ja poliittisuutta, ja kehittävät debatoinnin ja tiedonhankinnan perusteita.

Poliittisen ajattelun perusteet/ kevät 18
Avoin yliopistoHelsinki 16.1.2018 - 11.3.2018

Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat, 5 op

Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee keskeiset politiikan tutkimuksen sekä valtio-opillisen organisaatiotutkimuksen teoreettiset lähestymistavat, niiden keskeiset käsitteet ja lähestymistapojen oleelliset keskinäiset suhteet. Hän kykenee käyttämään oppimaansa tarkastellakseen ja arvioidakseen ajankohtaisia ilmiöitä. Lisäksi opintojakso kehittää valmiuksia tutkielmatyöskentelyyn.

Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat, verkkokurssi, kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 12.3.2018 - 8.4.2018

Vertaileva politiikan tutkimus, 5 op

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija oppii ymmärtämään vertailemisen periaatteita ja erilaisia konventiota politiikan tutkimuksessa sekä arvioimaan niitä kriittisesti soveltaen. Hän on opintojakson suoritettuaan perehtynyt syvällisesti muutamiin alan keskeisiin käsitteisiin, näkee niiden välisiä määritelmällisiä eroja, ja osaa käyttää niitä tarkastellessaan erilaisia poliittisia järjestelmiä tai maita. Opiskelija osaa soveltaa peruskäsitteitä ja ilmiöitä globaalissa kontekstissa.

Suositus: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa

Vertaileva politiikan tutkimus, verkkokurssi, syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 11.9.2017 - 15.1.2018

Organisaatiotutkimus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää organisaatiotutkimuksen perusteiden lisäksi alan tutkimuksen uusimmat suuntaukset ja niiden näkökulmat julkisia organisaatioita, yritysorganisaatioita ja ns. kolmannen sektorin organisaatioita erottaviin ja yhdistäviin piirteisin sekä niiden yhteiskunnallisen roolin muutoksiin. Opiskelija pystyy analysoimaan erilaisten organisaatioiden rakenteita ja käytäntöjä ja arvioimaan niitä kriittisesti sekä soveltamaan oppimaansa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja työelämässä.

Suositus: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa

Organisaatiotutkimus, verkkotentti, lv. 2017-18
Avoin yliopistoEtäopinnot 16.10.2017 - 18.4.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.

Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy hahmottamaan poliittisen järjestelmän ja sen osaelementtien toimintaa jäsentyneesti. Hän harjaantuu analysoimaan ja arvioimaan instituutioiden ja kollektiivisten ryhmätoimijoiden valtaa, asemaa ja toimintaa esimerkiksi päivänpolitiikassa, ja hänellä on valmius kehittää edelleen asiantuntemustaan aihepiirissä. Opiskelija osaa kytkeä konkreettiset politiikan ilmiöt laajempiin politiikantutkimuksen teoreettisiin (esim. instituutioteoriat) ja tutkimuksellisiin suuntauksiin (esim. policy-analyysin tyypit ja suuntaukset) ja eritellä niitä tässä valossa.

Suositus: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan Unionissa, Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat

Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit, verkkotentti, kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 29.1.2018 - 25.4.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.

Poliittinen viestintä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa, missä poliittista viestintää harjoitetaan, ja ymmärtää, kuinka viestinnällä voi poliittisesti vaikuttaa. Hän osaa myös arvioida, mitä yhteiskunnallisia seurauksia poliittisella viestinnällä voi eri yhteyksissä olla. Jakso tuottaa hyvät valmiudet poliittisen viestinnän käytäntöjen arviointiin ja harjoitteluun.

Poliittinen viestintä, verkkotentti, lv. 2017-18
Avoin yliopistoEtäopinnot 2.10.2017 - 30.4.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.

Organisaatioiden viestintä, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee organisaatioiden viestinnän tutkimuksen keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän tunnistaa ja osaa selittää julkisten, yksityisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden viestinnän ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Organisaatioiden viestintä, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 1.11.2017 - 13.12.2017
Organisaatioiden viestintä/ kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 16.1.2018 - 12.3.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Heidi Teikari, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Leena Vanninen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Kari Paakkunainen, yliopisto-opettaja
Kysy opintojaksojen sisällöistä