Politiikan ja organisaatioiden opinnoissa tutkitaan muun muassa valtaa ja sen jakautumista yksilöiden, ryhmien, instituutioiden ja rakenteiden tasolla eri yhteiskunnissa sekä Euroopan Unionissa. Käsiteltävät asiat yhdistyvät ajankohtaisiin ilmiöihin ja niistä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Opintojen myötä opiskelija oppii määrittämään ja tunnistamaan politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja tutkimuskohteita. Lisäksi hän oppii arvioimaan poliittista päätöksentekoa ja vallankäyttöä kriittisesti sekä soveltamaan oppimiaan asioita eri yhteyksissä.

Politiikka ja organisaatiot on yksi politiikan ja viestinnän koulutusohjelman opintosuunnista.

 

Opinnot avoimessa yliopistossa

Tarjoamme kolme eri laajuista opintokokonaisuutta: 15 op, 25 op tai 35 op. Kokonaisuudet rakentuvat toistensa päälle. Opinnot vastaavat Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän kandiohjelman mukaisia, muiden koulutusohjelmien opiskelijoille suunnattuja opintoja. Kokonaisuudet sisältävät valinnaisia jaksoja, mikä mahdollistaa kokonaisuuden rakentamisen oman näköiseksi esimerkiksi omat tavoitteet, mielenkiinnon kohteet ja aikataulut huomioiden.

Yksittäisten opintojaksojen suoritusmahdollisuudet vaihtelevat. Suoritusmahdollisuuksia ovat muun muassa luennot tai luentotallenteet, oppimistehtävät, tentti tai verkkotentti. Kunkin jakson tarkat suoritusmahdollisuudet löydät jakson opinto-ohjelmasta.
 

Pakolliset opintojaksot

Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

 • tunnet valtio-opillisten lähestymistapojen perusteet
 • osaat määritellä politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja ymmärrät sen tutkimuskohteiden olennaiset piirteet perustasolla
 • osaat nimetä joukon politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä teoreettisia ja empiirisiä tutkimussuuntauksia sekä olet harjoitellut tapoja analysoida tutkimuskohteita eri traditioiden näkökulmista
 • osaat yhdistää opitun ajankohtaisiin päivänpolitiikan ilmiöihin ja niistä käytävään kansalaiskeskusteluun ja
 • sinulla on valmiudet jatkaa politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen sekä maailmanpolitiikan opintoja.

Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet perusteet poliittisen päätöksenteon rakenteista ja käytännöistä Suomessa ja Euroopan unionissa sekä niiden keskeisistä muutoksista. Lisäksi osaat arvioida eri instituutioiden piiriin sijoittuvaa poliittista päätöksentekoa ja vallankäyttöä kriittisesti ja kykenet soveltamaan tietoja politiikan ja hallinnon ajankohtaisten ilmiöiden analyysiin.

Suositellaan: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet -opintojaksoa.

Valinnaiset opintojaksot

Suorita yksi valinnainen opintojakso.

Poliittisen ajattelun perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa keskeiset poliittiset ajattelijat peruskäsitteineen ja osaa sijoittaa heistä useita sekä erilaisten ajattelutapojen kentälle että historiallisiin tapahtumiin.
 • on perehtynyt syvällisemmin yhden tai useamman ajattelijan tuotantoon myös alkuperäistekstien kautta.
 • on sisäistänyt eri ajattelijoiden välisiä eroavaisuuksia ja osaa puntaroida heidän merkitystään erilaisille aatesuunnille, ajattelijoille ja nykypolitiikan keskusteluille.
 • osaa kriittisesti reflektoida poliittisen ajattelun perinteistä miehisyyttä. Hän tuntee keskeiset naisajattelijat ja feminististen tulkintojen merkityksen poliittisen ajattelun kehityksessä.
 • tunnistaa ajattelun ja keskusteluiden taustalla vaikuttavaa poliittisuutta ja oletuksia

Julkisuus ja demokratia, 5 op

Jakson suoritettuasi olet perehtynyt julkisuutta ja demokratiaa käsitteleviin teorioihin ja käsitteisiin. Ymmärrät julkisuuden ja demokratian toimintaa, niiden historiallista yhteen kietoutumista ja dynamiikkaa. Kykenet myös lukemaan kriittisesti teorioita ja käsitteitä käsitteleviä tieteellisiä tekstejä, sijoitat ne kontekstiinsa ja hahmotat niitä julkisuuden ja demokratian ajankohtaisten ilmiöiden ymmärtämisessä.

Pakolliset opintojaksot

Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

 • tunnet valtio-opillisten lähestymistapojen perusteet
 • osaat määritellä politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja ymmärrät sen tutkimuskohteiden olennaiset piirteet perustasolla
 • osaat nimetä joukon politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä teoreettisia ja empiirisiä tutkimussuuntauksia sekä olet harjoitellut tapoja analysoida tutkimuskohteita eri traditioiden näkökulmista
 • osaat yhdistää opitun ajankohtaisiin päivänpolitiikan ilmiöihin ja niistä käytävään kansalaiskeskusteluun ja
 • sinulla on valmiudet jatkaa politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen sekä maailmanpolitiikan opintoja.

Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet perusteet poliittisen päätöksenteon rakenteista ja käytännöistä Suomessa ja Euroopan unionissa sekä niiden keskeisistä muutoksista. Lisäksi osaat arvioida eri instituutioiden piiriin sijoittuvaa poliittista päätöksentekoa ja vallankäyttöä kriittisesti ja kykenet soveltamaan tietoja politiikan ja hallinnon ajankohtaisten ilmiöiden analyysiin.

Suositellaan: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet -opintojaksoa.

Julkisuus ja demokratia, 5 op

Jakson suoritettuasi olet perehtynyt julkisuutta ja demokratiaa käsitteleviin teorioihin ja käsitteisiin. Ymmärrät julkisuuden ja demokratian toimintaa, niiden historiallista yhteen kietoutumista ja dynamiikkaa. Kykenet myös lukemaan kriittisesti teorioita ja käsitteitä käsitteleviä tieteellisiä tekstejä, sijoitat ne kontekstiinsa ja hahmotat niitä julkisuuden ja demokratian ajankohtaisten ilmiöiden ymmärtämisessä.

Poliittisen ajattelun perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa keskeiset poliittiset ajattelijat peruskäsitteineen ja osaa sijoittaa heistä useita sekä erilaisten ajattelutapojen kentälle että historiallisiin tapahtumiin.
 • on perehtynyt syvällisemmin yhden tai useamman ajattelijan tuotantoon myös alkuperäistekstien kautta.
 • on sisäistänyt eri ajattelijoiden välisiä eroavaisuuksia ja osaa puntaroida heidän merkitystään erilaisille aatesuunnille, ajattelijoille ja nykypolitiikan keskusteluille.
 • osaa kriittisesti reflektoida poliittisen ajattelun perinteistä miehisyyttä. Hän tuntee keskeiset naisajattelijat ja feminististen tulkintojen merkityksen poliittisen ajattelun kehityksessä.
 • tunnistaa ajattelun ja keskusteluiden taustalla vaikuttavaa poliittisuutta ja oletuksia

Valinnaiset opintojaksot

Suorita yksi valinainen opintojakso.
Mikäli olet suorittanut Julkisuus ja demokratia -opintojakson osana viestinnän opintoja, suorita kaksi valinnaista opintojaksoa.

Vertaileva politiikan tutkimus, 5 op

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija oppii ymmärtämään vertailemisen periaatteita ja erilaisia konventiota politiikan tutkimuksessa sekä arvioimaan niitä kriittisesti soveltaen. Hän on opintojakson suoritettuaan perehtynyt syvällisesti muutamiin alan keskeisiin käsitteisiin, näkee niiden välisiä määritelmällisiä eroja, ja osaa käyttää niitä tarkastellessaan erilaisia poliittisia järjestelmiä tai maita. Opiskelija osaa soveltaa peruskäsitteitä ja ilmiöitä globaalissa kontekstissa.

Suositus: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa

Organisaatiotutkimus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää organisaatiotutkimuksen perusteiden lisäksi alan tutkimuksen uusimmat suuntaukset ja niiden näkökulmat julkisia organisaatioita, yritysorganisaatioita ja ns. kolmannen sektorin organisaatioita erottaviin ja yhdistäviin piirteisin sekä niiden yhteiskunnallisen roolin muutoksiin. Opiskelija pystyy analysoimaan erilaisten organisaatioiden rakenteita ja käytäntöjä ja arvioimaan niitä kriittisesti sekä soveltamaan oppimaansa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja työelämässä.

Suositus: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa

Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy hahmottamaan poliittisen järjestelmän ja sen osaelementtien toimintaa jäsentyneesti. Hän harjaantuu analysoimaan ja arvioimaan instituutioiden ja kollektiivisten ryhmätoimijoiden valtaa, asemaa ja toimintaa esimerkiksi päivänpolitiikassa, ja hänellä on valmius kehittää edelleen asiantuntemustaan aihepiirissä. Opiskelija osaa kytkeä konkreettiset politiikan ilmiöt laajempiin politiikantutkimuksen teoreettisiin (esim. instituutioteoriat) ja tutkimuksellisiin suuntauksiin (esim. policy-analyysin tyypit ja suuntaukset) ja eritellä niitä tässä valossa.

Suositus: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan Unionissa, Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat

Poliittinen viestintä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa, missä poliittista viestintää harjoitetaan, ja ymmärtää, kuinka viestinnällä voi poliittisesti vaikuttaa. Hän osaa myös arvioida, mitä yhteiskunnallisia seurauksia poliittisella viestinnällä voi eri yhteyksissä olla. Jakso tuottaa hyvät valmiudet poliittisen viestinnän käytäntöjen arviointiin ja harjoitteluun.

Suositeltava: Viestinnän tutkimuksen perusteet (5 op) tai Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet (5 op) riippuen tieteenalasta.

Organisaatioiden viestintä, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee organisaatioiden viestinnän tutkimuksen keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän tunnistaa ja osaa selittää julkisten, yksityisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden viestinnän ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Pakolliset opintojaksot

Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

 • tunnet valtio-opillisten lähestymistapojen perusteet
 • osaat määritellä politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja ymmärrät sen tutkimuskohteiden olennaiset piirteet perustasolla
 • osaat nimetä joukon politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä teoreettisia ja empiirisiä tutkimussuuntauksia sekä olet harjoitellut tapoja analysoida tutkimuskohteita eri traditioiden näkökulmista
 • osaat yhdistää opitun ajankohtaisiin päivänpolitiikan ilmiöihin ja niistä käytävään kansalaiskeskusteluun ja
 • sinulla on valmiudet jatkaa politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen sekä maailmanpolitiikan opintoja.

Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet perusteet poliittisen päätöksenteon rakenteista ja käytännöistä Suomessa ja Euroopan unionissa sekä niiden keskeisistä muutoksista. Lisäksi osaat arvioida eri instituutioiden piiriin sijoittuvaa poliittista päätöksentekoa ja vallankäyttöä kriittisesti ja kykenet soveltamaan tietoja politiikan ja hallinnon ajankohtaisten ilmiöiden analyysiin.

Suositellaan: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet -opintojaksoa.

Julkisuus ja demokratia, 5 op

Jakson suoritettuasi olet perehtynyt julkisuutta ja demokratiaa käsitteleviin teorioihin ja käsitteisiin. Ymmärrät julkisuuden ja demokratian toimintaa, niiden historiallista yhteen kietoutumista ja dynamiikkaa. Kykenet myös lukemaan kriittisesti teorioita ja käsitteitä käsitteleviä tieteellisiä tekstejä, sijoitat ne kontekstiinsa ja hahmotat niitä julkisuuden ja demokratian ajankohtaisten ilmiöiden ymmärtämisessä.

Poliittisen ajattelun perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa keskeiset poliittiset ajattelijat peruskäsitteineen ja osaa sijoittaa heistä useita sekä erilaisten ajattelutapojen kentälle että historiallisiin tapahtumiin.
 • on perehtynyt syvällisemmin yhden tai useamman ajattelijan tuotantoon myös alkuperäistekstien kautta.
 • on sisäistänyt eri ajattelijoiden välisiä eroavaisuuksia ja osaa puntaroida heidän merkitystään erilaisille aatesuunnille, ajattelijoille ja nykypolitiikan keskusteluille.
 • osaa kriittisesti reflektoida poliittisen ajattelun perinteistä miehisyyttä. Hän tuntee keskeiset naisajattelijat ja feminististen tulkintojen merkityksen poliittisen ajattelun kehityksessä.
 • tunnistaa ajattelun ja keskusteluiden taustalla vaikuttavaa poliittisuutta ja oletuksia

Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat, 5 op

Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee keskeiset politiikan tutkimuksen sekä valtio-opillisen organisaatiotutkimuksen teoreettiset lähestymistavat, niiden keskeiset käsitteet ja lähestymistapojen oleelliset keskinäiset suhteet. Hän kykenee käyttämään oppimaansa tarkastellakseen ja arvioidakseen ajankohtaisia ilmiöitä. Lisäksi opintojakso kehittää valmiuksia tutkielmatyöskentelyyn.

Valinnaiset opintojaksot

Suorita kaksi valinnaista opintojaksoa. Voit suorittaa vain toisen viestinnän opintosuunnan jaksoista (Poliittinen viestintä tai Organisaatioiden viestintä). Mikäli olet suorittanut Julkisuus ja demokratia -opintojakson osana viestinnän opintoja, niin suorita kolme valinnaista opintojaksoa.

Vertaileva politiikan tutkimus, 5 op

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija oppii ymmärtämään vertailemisen periaatteita ja erilaisia konventiota politiikan tutkimuksessa sekä arvioimaan niitä kriittisesti soveltaen. Hän on opintojakson suoritettuaan perehtynyt syvällisesti muutamiin alan keskeisiin käsitteisiin, näkee niiden välisiä määritelmällisiä eroja, ja osaa käyttää niitä tarkastellessaan erilaisia poliittisia järjestelmiä tai maita. Opiskelija osaa soveltaa peruskäsitteitä ja ilmiöitä globaalissa kontekstissa.

Suositus: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa

Organisaatiotutkimus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää organisaatiotutkimuksen perusteiden lisäksi alan tutkimuksen uusimmat suuntaukset ja niiden näkökulmat julkisia organisaatioita, yritysorganisaatioita ja ns. kolmannen sektorin organisaatioita erottaviin ja yhdistäviin piirteisin sekä niiden yhteiskunnallisen roolin muutoksiin. Opiskelija pystyy analysoimaan erilaisten organisaatioiden rakenteita ja käytäntöjä ja arvioimaan niitä kriittisesti sekä soveltamaan oppimaansa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja työelämässä.

Suositus: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa

Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy hahmottamaan poliittisen järjestelmän ja sen osaelementtien toimintaa jäsentyneesti. Hän harjaantuu analysoimaan ja arvioimaan instituutioiden ja kollektiivisten ryhmätoimijoiden valtaa, asemaa ja toimintaa esimerkiksi päivänpolitiikassa, ja hänellä on valmius kehittää edelleen asiantuntemustaan aihepiirissä. Opiskelija osaa kytkeä konkreettiset politiikan ilmiöt laajempiin politiikantutkimuksen teoreettisiin (esim. instituutioteoriat) ja tutkimuksellisiin suuntauksiin (esim. policy-analyysin tyypit ja suuntaukset) ja eritellä niitä tässä valossa.

Suositus: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan Unionissa, Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat

Poliittinen viestintä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa, missä poliittista viestintää harjoitetaan, ja ymmärtää, kuinka viestinnällä voi poliittisesti vaikuttaa. Hän osaa myös arvioida, mitä yhteiskunnallisia seurauksia poliittisella viestinnällä voi eri yhteyksissä olla. Jakso tuottaa hyvät valmiudet poliittisen viestinnän käytäntöjen arviointiin ja harjoitteluun.

Suositeltava: Viestinnän tutkimuksen perusteet (5 op) tai Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet (5 op) riippuen tieteenalasta.

Organisaatioiden viestintä, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee organisaatioiden viestinnän tutkimuksen keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän tunnistaa ja osaa selittää julkisten, yksityisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden viestinnän ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Kaisa Oikarinen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Kari Paakkunainen, yliopisto-opettaja
Kysy opintojaksojen sisällöistä