Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on psykologian perusopinnot (25 op) sekä psykologian aineopinnot (35 op). Psykologian Aineopintojen opiskelijat valitaan alkukuulustelun, eli kirjatentin perusteella. Alkukuulusteluun voivat osallistua opiskelijat, joilla on psykologian perusopinnot suoritettu hyvin tiedoin.

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op) tarjoavat vahvat yleistiedot ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä niiden yhteydestä mielenterveydenhäiriöiden kehittymiseen, diagnostiikkaan ja hoitomenetelmiin. Opinnoissa perehdytään myös psykiatriseen palvelujärjestelmään ja psykoterapeuttisen hoidon roolin ymmärtämiseen mielenterveydenhäiriöiden hoidossa.

Psykologia, perusopinnot, 25 op

Voit suorittaa Psykologian perusopinnot (25 op) tai Psykologian valinnaisen opintokokonaisuuden (15 op) tai yksittäisiä perusopintojen opintojaksoja. Psykologian valinnaisen opintokokonaisuuden (15 op) voit suorittaa siten, että suoritat Psykologian perusopinnoista (25 op) kolme opintojaksoa. Nämä kolme opintojaksoa voit itse valita.

Johdatus neuropsykologiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä ja kuvata pääpiirteissään hermoston ja aivojen rakenteen ja mitä toimintoja aivojen eri osat säätelevät, määritellä neuropsykologian peruskäsitteeet, kuvata aivotutkimusmenetelmien pääperiaatteet, selittää kognitiivisten toimintojen (havaitseminen, oppiminen, muisti, kieli) taustalla olevia keskeisimpiä neuraalisia mekanismeja sekä arvioida psyykkisten toimintojen ja aivojen suhdetta koskevaa tutkimustietoa ja sen rajoituksia.

Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija muistaa ja ymmärtää kognitiivisen psykologian peruskäsitteet, tiedonkäsittelyn yleisimmät lainalaisuudet sekä kognitiivisen psykologian keskeisimmät tutkimusmenetelmät.

Johdatus kehityspsykologiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kehityspsykologian peruskäsitteet sekä kehitystä selittävät teoriat, kehityksen eri osa-alueet ja ymmärtää niiden keskinäisiä suhteita ja kunkin ikävaiheen tärkeimmät kehitykselliset tehtävät ja haasteet sekä tunnistaa kehitykseen vaikuttavia sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä tekijöitä, sekä ymmärtää niiden välisen monimuotoisen vuorovaikutuksen, osaa käyttää kehityspsykologisen tutkimuksen ja teorioiden olennaisia peruskäsitteitä kehityspsykologisessa ajattelussaan sekä osaa tarkastella kehityspsykologisia teorioita ja ilmiöitä kriittisesti yksilön psykologisen kehityksen selittäjinä ja ennustajina.

Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee differentiaalipsykologian historiallisen kehityskaaren, tunnistaa perinnöllisyyden ja muiden biologisten tekijöiden merkityksen käyttäytymisen yksilöllisissä eroissa, hallitsee keskeiset persoonallisuuden teoriat, ymmärtää persoonallisuuden merkityksen ihmisen kehityksessä ja elämänkaaressa, tietää persoonallisuuden arviointimenetelmiä ja tuntee persoonallisuuden arvioinnin käyttöaloja, ymmärtää persoonallisuuden ja ympäristötekijöiden merkityksiä ihmisen hyvinvoinnille, osaa hakea ja analysoida persoonallisuuden, psykososiaalisten tekijöiden ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä tutkivaa kirjallisuutta, sekä arvioida niitä kriittisesti tietää hyvinvoinnin, terveyden ja persoonallisuuden mittaamisen keskeiset haasteet.

Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian tieteellisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja menetelmät, osaa soveltaa tutkimuskäsitteitä tutkimuksen analysoinnissa ja arvioida tieteellisen tutkimuksen pätevyyttä sekä tuntee tutkimusetiikan periaatteet.

Peruttu

Psykologian aineopinnot (35 op)

Psykologia, suppeat aineopinnot, 35 op

Psykologian aineopintoihin (35 op) osallistumisen edellytyksenä on hyvin tiedoin (3) suoritettu psykologian perusopinnot (25 op). Opiskelijan on osallistuttava myös alkukuulusteluun, eli kirjatenttiin, jonka perusteella opiskelijat valitaan aineopintoihin, ja joka on karsiva. Alkukuulustelun perusteella aineopintoihin valitaan enintään 50 opiskelijaa.

 

 

 

 

 

Psykologian aineopintojen alkukuulustelu, 35 op

Kliininen psykologia, 10 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset mielenterveyshäiriöt ja niiden luokitusjärjestelmät, mielenterveyshäiriöiden selitysmallit sekä ymmärtää tutkimustiedon ja teorioiden integroinnin periaatteet psykologisessa tapausjäsentelyssä ja psykososiaalisissa hoidoissa.

Havaintopsykologian perusteet, 5 op

Suoritettuaan opintojakson opiskelijalla on yleiskäsitys havaintoprosesseista. Opiskelija tietää, miten aistit toimivat, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten yhdenmukaiset havainnot ovat fysikaalisen maailman kanssa sekä miten havaitsemista tutkitaan.

Kehityspsykopatologian perusteet, 5 op

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa selittää, kuvata ja arvioida sekä yksilöön että ympäristöön sekä niiden vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat toimia suojaavina tai riskitekijöinä psykopatologian kehittyminen taustalla. Selittää ja kuvata psykopatologian kehittymistä kuvaavia teoreettisia malleja, perustella yksilön eri kehitysvaiheiden merkityksen psykopatologian kehittymisen taustalla sekä yhdistää aiemmin opittua tietoa yksilön normatiivisesta kehityksestä selittäessään kehityksellisiä polkuja psykopatologian taustalla.

Tarkkaavaisuus, muisti ja implisiittinen oppiminen, 5 op

Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee hyvinvoinnin ja terveyden psykologian ydinsisällöt.

Opiskelija ymmärtää persoonallisuuden ja ympäristön sekä käyttäytymisen merkityksen psyykkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille ja terveydelle, tietää kuinka terveyttä ja hyvinvointia on määritelty ja tutkitaan, tuntee terveyserojen yhteiskunnallisia taustatekijöitä, ymmärtää stressin merkityksen terveydelle ja stressiin liittyviä yksilöllisiä ja ympäristötekijöitä sekä ymmärtää persoonallisuuden ja ympäristötekijöiden merkityksiä ihmisen hyvinvoinnin ongelmissa, terveyskäyttäytymisessä ja työelämässä.

Tuntee terveyspsykologista tutkimusta preventioista ja interventioista sekä osaa hyödyntää näitä preventioiden ja interventioiden kehittämiseen, osaa integroida kirjatietoa ja tutkimustietoa sekä tietää kuinka tietoa voi soveltaa käytäntöön sekä osaa tuoda esille perusteltuja oman tieteenalan käytänteitä ja sovelluksia asiakastilanteissa, yritysyhteistyössä ja terveydenhuoltokontekstissa sekä osaa toimia asiantuntijana terveyden ja hyvinvoinnin tehtävissä. Kykenee hahmottamaan laajempia terveyden hoitoonn ja hyvinvoinin ylläpitoon ja edistämiseen liittyviä haasteita ja osaa yhdistää eri tieteenaloista saatavaa tietoa ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kognitiivinen neurotiede, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kognitiivisen neurotieteen perusteita, tuntee kognitiivisen neurotieteen keskeisiä tutkimuskohteita, hallitsee tärkeimpien ihmisaivojen tutkimusmenetelmien perusperiaatteita sek' osaa arvioida aivotutkimusmenetelmien soveltuvuutta tutkimusongelmien ratkaisemisessa, osaa suhteuttaa kognitiivisen neurotieteen tutkimustuloksia neurologisiin häiriöihin ja osaa arvioida aivotutkimuksen tulosten rajoituksia ihmismielen toiminnan selittämisessä.

PSYK-111 Johdatus neuropsykologiaan tai vastaava osaaminen. Jaksolla ei vaadita psykologian aineopintojen alkukuulusteluun osallistumista.

Psykologian valinnaiset opinnot

Mielenterveyden psykologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee transdiagnostisen näkökulman perusteet ja osaa tulkita mielenterveyden häiriöitä yleisten sosiokognitiivisten mekanismien vääristyminä.

Psykologian aineopintojen Kliininen psykologia (8 op tai 10 op)

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot, 30 op

Ennen syksyä 2020 järjestetyt opinnot

Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee kognitiivisen neurotieteen periaatteet
 • tuntee kliinisen neuropsykologian perussisällöt
 • ymmärtää miten kognitiivisen neurotieteen tutkimustuloksia suhteutetaan kliinisiin häiriöihin.

Johdatus neuropsykologiaan (5 op ) tai vastaava osaaminen. Jaksolla ei vaadita psykologian aineopintojen alkukuulusteluun osallistumista.

Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia, 5 op

Suoritettuaan opintojakson

 • opiskelijalla on tuoreeseen tutkimustietoon perustuva kokonaisvaltainen kuva keskeisimmistä kognitiivisista toiminnoista,
 • opiskelija ymmärtää miten eri aspektit ihmisen käyttäytymisessä heijastavat eri kognitiivisten järjestelmien (kuten työmuisti tai toiminnansuunnittelujärjestelmä) toimintoja,
 • opiskelija hahmottaa keskeisimmät kognitiivisen psykologian teemat niiden empiirisessä, teoreettisessa ja historiallisessa kontekstissa,
 • opiskelija ymmärtää, miten erilaisia tutkimusmenetelmiä, jotka on perinteisesti yhdistetty kognitiiviseen psykologiaan (esim. behavioraaliset kokeet), pystytään hyödyntämään optimaalisesti – usein yhdessä neurotieteellisten menetelmien kanssa (esim. TMS) - ja saavuttamaan siten kokonaisvaltainen käsitys aivojen kognitiivisista toiminnoista ja niiden vaikutuksesta käyttäytymiseen.

Kehityspsykopatologia, 5-10 op

Suoritettuaan opintojakson opiskelija hallitsee kehityspsykopatologian ydinsisällön. Hän

 • hallitsee laaja-alaisesti sekä yksilöön että ympäristöön sekä niiden vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat toimia suojaavina tai riskitekijöinä psykopatologian taustalla
 • ymmärtää eri kehitysvaiheiden merkityksen kehityspsykopatologian taustalla
 • osaa integroida kehityspsykopatologian tietoa aikaisemmin opittuun tietoon
 • osaa tarkastella kehityspsykologista tietoa kriittisesti
 • osaa lukea kansainvälistä kehityspsykologista tutkimuskirjallisuutta
 • osaa analysoida kehityspsykologisia tutkimuksia ja muokata niiden tietoa muille välitettävään muotoon
 • osaa soveltaa tieteellistä tutkimustietoa analysoidessaan yksilöllisiä kehityspolkuja sekä suunnitellessaan interventioita

Johdatus kehityspsykologiaan tai vastaava osaaminen

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Marja Tiainen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Päivi Väistö, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista