Psykologia tutkii ihmisten käyttäytymistä ja ihmismielen toimintaa. Tutkimuskohteet ovat muun muassa yksilön kehitys lapsuudesta aikuisuuteen, persoonallisuus, ympäristön havaitseminen eri aistien avulla, mielenterveys, sekä se, miten psykologiset ilmiöt  perustuvat aivojen toimintaan ja neuropsykologisiin mekanismeihin.

Psykologia tieteenalana hyödyntää monitieteisyyttä. Yhtymäkohtia on esimerkiksi lääketieteeseen, luonnontieteisiin, yhteiskunnallisiin aloihin, kasvatustieteisiin ja humanistisiin aloihin.

Psykologian opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016-2017 ja kesällä 2017.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tarjonnassamme ovat psykologian perusopinnot 25 op sekä psykologian aineopinnot (35 op/40 op). Perusopinnot voi opiskella lähi- tai verkko-opintoina ja aineopinnot lähiopintoina. Opiskelijat valitaan aineopintoihin alkukuulustelun perusteella. Alkukuulusteluun voivat osallistua opiskelijat, joilla on psykologian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Opintotarjontaan kuuluvat myös Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op). Ne tarjoavat vahvat yleistiedot ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä niiden yhteydestä mielenterveydenhäiriöiden kehittymiseen, diagnostiikkaan ja hoitomenetelmiin. Opinnoissa perehdytään myös psykiatriseen palvelujärjestelmään ja psykoterapeuttisen hoidon roolin ymmärtämiseen mielenterveydenhäiriöiden hoidossa sekä psykoterapeuttisten menetelmien eroihin verrattuna muihin psykososiaalisiin hoitomuotoihin.

 

Psykologian perusopinnot, 25 op

Johdatus neuropsykologiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä ja kuvata pääpiirteissään hermoston ja aivojen rakenteen ja mitä toimintoja aivojen eri osat säätelevät
 • määritellä neuropsykologian peruskäsitteeet
 • kuvata aivotutkimusmenetelmien pääperiaatteet
 • selittää kognitiivisten toimintojen (havaitseminen, oppiminen, muisti, kieli) taustalla olevia keskeisimpiä neuraalisia mekanismeja
 • arvioida psyykkisten toimintojen ja aivojen suhdetta koskevaa tutkimustietoa ja sen rajoituksia.

Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija muistaa ja ymmärtää

 • kognitiivisen psykologian peruskäsitteet
 • tiedonkäsittelyn yleisimmät lainalaisuudet
 • kognitiivisen psykologian keskeisimmät tutkimusmenetelmät.

Johdatus kehityspsykologiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee kehityspsykologian peruskäsitteet sekä kehitystä selittävät teoriat
 • hallitsee kehityksen eri osa-alueet ja ymmärtää niiden keskinäisiä suhteita
 • hallitsee kunkin ikävaiheen tärkeimmät kehitykselliset tehtävät ja haasteet.
 • tunnistaa kehitykseen vaikuttavia sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä tekijöitä, sekä ymmärtää niiden välisen monimuotoisen vuorovaikutuksen
 • osaa käyttää kehityspsykologisen tutkimuksen ja teorioiden olennaisia peruskäsitteitä kehityspsykologisessa ajattelussaan
 • osaa tarkastella kehityspsykologisia teorioita ja ilmiöitä kriittisesti yksilön psykologisen kehityksen selittäjinä ja ennustajina.

Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee differentiaalipsykologian historiallisen kehityskaaren
 • tunnistaa perinnöllisyyden ja muiden biologisten tekijöiden merkityksen käyttäytymisen yksilöllisissä eroissa
 • hallitsee keskeiset persoonallisuuden teoriat
 • ymmärtää persoonallisuuden merkityksen ihmisen kehityksessä ja elämänkaaressa
 • tietää persoonallisuuden arviointimenetelmiä ja tuntee persoonallisuuden arvioinnin käyttöaloja
 • ymmärtää persoonallisuuden ja ympäristötekijöiden merkityksiä ihmisen hyvinvoinnille
 • osaa hakea ja analysoida persoonallisuuden, psykososiaalisten tekijöiden ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä tutkivaa kirjallisuutta,
 • ja arvioida niitä kriittisesti tietää hyvinvoinnin, terveyden ja persoonallisuuden mittaamisen keskeiset haasteet.

Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee psykologian tieteellisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja menetelmät
 • osaa soveltaa tutkimuskäsitteitä tutkimuksen analysoinnissa
 • osaa arvioida tieteellisen tutkimuksen pätevyyttä
 • tuntee tutkimusetiikan periaatteet.

Psykologian aineopinnot (35 op/40 op)

Psykologian suppeat aineopinnot, 35 op

Aineopintojen alkukuulusteluun osallistumisen edellytyksenä on hyvin tiedoin suoritettu psykologian (20 ov) opintokokonaisuus tai vähintään arvosanalla 3 suoritetut psykologian perusopinnot (25 op). Lisäksi opiskelijan on osallistuttava alkukuulusteluun, joka on karsiva.

Alkukuulustelu:
Psykologian alkukuulustelun ajankohta: la 16.9.2017 klo 9-12., oaiukka: Yliopiston päärakennus, sali 13, Fabianinkatu 33. Alkukuulustelukirja: Lönnqvist, 11. painos, Psykiatria, luvut 1-5 (kirjan sivut 18-220), tentaattori: Dos. Juhani Ihanus. Kirjan 12. painosta ei voi  käyttää alkukuulustelussa.

Ilmoittautuminen alkukuulusteluun alkaa 5.7.2017 ja päättyy 6.9.2017.
Ilmoittaudu seuraavasta linkistä alkukuulusteluun: https://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/ilmo/index.aspx?id=24530

Kliininen psykologia, 10 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee keskeiset mielenterveyshäiriöt ja niiden luokitusjärjestelmät
 • tuntee mielenterveyshäiriöiden selitysmallit
 • ymmärtää tutkimustiedon ja teorioiden integroinnin periaatteet psykologisessa tapausjäsentelyssä ja psykososiaalisissa hoidoissa.

Psykologian perusopinnot (25 op). Opintojaksolle voivat osallistua psykologian aineopintojen alkukuulustelun perusteella paikan saaneet opiskelijat.

Havaintopsykologian perusteet, 5 op

Suoritettuaan opintojakson opiskelijalla on yleiskäsitys havaintoprosesseista. Opiskelija tietää

 • miten aistit toimivat
 • mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten yhdenmukaiset havainnot ovat fysikaalisen maailman kanssa
 • miten havaitsemista tutkitaan.

Kehityspsykopatologia, 5-10 op

Suoritettuaan opintojakson opiskelija hallitsee kehityspsykopatologian ydinsisällön. Hän

 • hallitsee laaja-alaisesti sekä yksilöön että ympäristöön sekä niiden vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat toimia suojaavina tai riskitekijöinä psykopatologian taustalla
 • ymmärtää eri kehitysvaiheiden merkityksen kehityspsykopatologian taustalla
 • osaa integroida kehityspsykopatologian tietoa aikaisemmin opittuun tietoon
 • osaa tarkastella kehityspsykologista tietoa kriittisesti
 • osaa lukea kansainvälistä kehityspsykologista tutkimuskirjallisuutta
 • osaa analysoida kehityspsykologisia tutkimuksia ja muokata niiden tietoa muille välitettävään muotoon
 • osaa soveltaa tieteellistä tutkimustietoa analysoidessaan yksilöllisiä kehityspolkuja sekä suunnitellessaan interventioita

Johdatus kehityspsykologiaan (5 op) jakso.

Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia, 5 op

Suoritettuaan opintojakson

 • opiskelijalla on tuoreeseen tutkimustietoon perustuva kokonaisvaltainen kuva keskeisimmistä kognitiivisista toiminnoista,
 • opiskelija ymmärtää miten eri aspektit ihmisen käyttäytymisessä heijastavat eri kognitiivisten järjestelmien (kuten työmuisti tai toiminnansuunnittelujärjestelmä) toimintoja,
 • opiskelija hahmottaa keskeisimmät kognitiivisen psykologian teemat niiden empiirisessä, teoreettisessa ja historiallisessa kontekstissa,
 • opiskelija ymmärtää, miten erilaisia tutkimusmenetelmiä, jotka on perinteisesti yhdistetty kognitiiviseen psykologiaan (esim. behavioraaliset kokeet), pystytään hyödyntämään optimaalisesti – usein yhdessä neurotieteellisten menetelmien kanssa (esim. TMS) - ja saavuttamaan siten kokonaisvaltainen käsitys aivojen kognitiivisista toiminnoista ja niiden vaikutuksesta käyttäytymiseen.

Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee hyvinvoinnin ja terveyden psykologian ydinsisällöt. Opiskelija:

 • ymmärtää persoonallisuuden ja ympäristön sekä käyttäytymisen merkityksen psyykkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille ja terveydelle
 • tietää kuinka terveyttä ja hyvinvointia on määritelty ja tutkitaan
 • tuntee terveyserojen yhteiskunnallisia taustatekijöitä
 • ymmärtää stressin merkityksen terveydelle ja stressiin liittyviä yksilöllisiä ja ympäristötekijöitä
 • ymmärtää persoonallisuuden ja ympäristötekijöiden merkityksiä ihmisen hyvinvoinnin ongelmissa, terveyskäyttäytymisessä ja työelämässä
 • tuntee terveyspsykologista tutkimusta preventioista ja interventioista sekä osaa hyödyntää näitä preventioiden ja interventioiden kehittämiseen
 • osaa integroida kirjatietoa ja tutkimustietoa sekä tietää kuinka tietoa voi soveltaa käytäntöön
 • osaa tuoda esille perusteltuja oman tieteenalan käytänteitä ja sovelluksia asiakastilanteissa, yritysyhteistyössä ja terveydenhuoltokontekstissa sekä osaa toimia asiantuntijana terveyden ja hyvinvoinnin tehtävissä
 • kykenee hahmottamaan laajempia terveyden hoitoonn ja hyvinvoinin ylläpitoon ja edistämiseen liittyviä haasteita ja osaa yhdistää eri tieteenaloista saatavaa tietoa ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Mikäli toteutetaan verkkokurssina kokonaan tai osittain, syventävinä teemoina voi olla jokin/jotkin seuraavista:

  • epidemiologian peruskäsitteet ja niiden taustalla olevat teoreettiset oletukset tai
  • aikuisten psyykkinen hyvinvointi tai
  • terveys ja hyvinvointi elämänkaaressa
  • psykososiaalisten tekijöiden merkitys ihmisen hyvinvoinnin ongelmissa, terveyskäyttäytymisen hallinnassa ja työelämässä tai
  • työkuormituksen arviointi ja työterveyspsykologian käytännöt tai
  • varhaisten psykososiaalisten terveysriskien ja terveysriskien mittaaminen ja arviointimenetelmät
  • verkkokurssilla tutustutaan tieteellisiin tutkimusartikkeleihin kurssin teema-alueilta. Kurssilla on saatavilla myös oheismateriaalia (mm. tutkimusartikkeleita, www-sivujen linkkejä), jota opiskelijat voivat hyödyntää mielenkiintonsa mukaan
  • verkkokurssilla harjoitellaan tieteellistä vuorovaikutusta ja arviointia sekä voidaan hyödyntää vertais- ja/tai itsearviointia.

Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee kognitiivisen neurotieteen periaatteet
 • tuntee kliinisen neuropsykologian perussisällöt
 • ymmärtää miten kognitiivisen neurotieteen tutkimustuloksia suhteutetaan kliinisiin häiriöihin.

PSYK-111 Johdatus neuropsykologiaan tai vastaava osaaminen

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot, 30 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Marja Tiainen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Juhani Ihanus, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä