Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Puheviestinnän  I ja II -opintojaksot järjestetään seuraavan kerran kesällä 2021.

Puheviestintä I, 5 op

 • Sinulla on äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan ammatissa tarvittavat vuorovaikutusvalmiudet. Kurssin suoritettuasi
  • osaat rakentaa selkeän ja tavoitteellisen puheenvuoron sekä luoda vuorovaikutussuhteen kuulijoihisi
  • hallitset kohdentamisen, havainnollistamisen ja argumentoinnin taidot
  • osaat kuunnella analyyttisesti, arvioivasti ja tarvittaessa empaattisesti
  • osaat antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
  • tunnet viestinnän eettisiä periaatteita ja pyrkii noudattamaan niitä omassa viestinnässäsi
  • ymmärrät sekä ryhmäviestinnän että kahdenvälisten vuorovaikutussuhteiden ominaispiirteitä, ilmiöitä ja dynamiikkaa sekä osaat toimia tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • osaat jäsentää, arvioida ja arvostaa vuorovaikutusosaamista
  • osaat ja tahdot kehittää vuorovaikutusosaamistasi ammattitaitosi osana.
 • Ymmärrät puheviestintää tieteenalana. Tunnet tieteenalan historiaa, keskeisiä käsitteitä ja tutkimusalueita sekä osaat soveltaa puheviestinnän teoriatietoa vuorovaikutusilmiöiden, vuorovaikutusprosessien ja vuorovaikutusosaamisen analysoimisessa ja arvioimisessa.
Peruttu

Puheviestintä II, 5 op

 1. Sinulla on valmiudet opettaa puheviestintää osana äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta.
  • Tunnet puheviestinnän oppimisen ja opettamisen lähtökohdat.
  • Ymmärrät puheviestinnän merkityksen äidinkieli- ja kirjallisuusoppiaineessa ja tunnet oppiaineen opetussuunnitelmiin eri kouluasteilla kirjatut puheviestinnän oppimistavoitteet.
  • Osaat suunnitella puheviestinnän opetuskokonaisuuksia ja integroida niitä oppiaineen muuhun opetukseen.
  • Tunnet ja osaat käyttää erilaisia puheviestinnän opetusmenetelmiä.
  • Ymmärrät arvioinnin ja palautteenannon merkityksen puheviestinnän oppimisessa.
  • Tunnet ja osaat käyttää erilaisia puheviestinnän oppimista tukevia arviointi- ja palautteenantotapoja.
 2. Tunnet pääpiirteittäin valitsemasi puheviestinnän tutkimusalueen (esimerkiksi ryhmäviestintä, vaikuttaminen, monikulttuurinen vuorovaikutus) ydinkysymyksiä, käsitteitä ja teorioita sekä osaat soveltaa tietojaan puheviestinnän opetuksessa ja omassa vuorovaikutusosaamisesi kehittämisessä.

AYKOK-451 Puheviestintä I 5 op -kurssi

Peruttu
Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Sanni Vikman, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista