Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiksi opiskeleville tarkoitetut Puheviestinnän opinnot ovat osa Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelman opintoja.

Puheviestintä I ja II -opintojaksot ovat pakollisia äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiksi opiskeleville. Opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelijalla on äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan ammatissa tarvittavat vuorovaikutusvalmiudet ja valmiudet opettaa puheviestintää osana äidinkieli ja kirjallisuus- oppiainetta. Opintojaksot käytyään opiskelija ymmärtää puheviestintää tieteenalana ja osaa soveltaa tietojaan puheviestinnän opetuksessa.

Puheviestintä I ja II -opintojaksojen opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Puheviestintä I ja II -opintojaksot järjestetään seuraavan kerran kevätlukukaudella 2018.
 

Puheviestintä I, 5 op

 1. Opiskelijalla on äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan ammatissa tarvittavat vuorovaikutusvalmiudet. Opiskelija
  • osaa rakentaa selkeän ja tavoitteellisen puheenvuoron sekä luoda vuorovaikutussuhteen kuulijoihinsa
  • hallitsee kohdentamisen, havainnollistamisen ja argumentoinnin taidot
  • osaa kuunnella analyyttisesti, arvioivasti ja tarvittaessa empaattisesti
  • osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
  • tuntee viestinnän eettisiä periaatteita ja pyrkii noudattamaan niitä omassa viestinnässään
  • ymmärtää sekä ryhmäviestinnän että kahdenvälisten vuorovaikutussuhteiden ominaispiirteitä, ilmiöitä ja dynamiikkaa sekä osaa toimia tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • osaa jäsentää, arvioida ja arvostaa vuorovaikutusosaamista
  • osaa ja tahtoo kehittää vuorovaikutusosaamistaan ammattitaitonsa osana.
 2. Opiskelija ymmärtää puheviestintää tieteenalana. Hän tuntee tieteenalan historiaa, keskeisiä käsitteitä ja tutkimusalueita sekä osaa soveltaa puheviestinnän teoriatietoa vuorovaikutusilmiöiden, vuorovaikutusprosessien ja vuorovaikutusosaamisen analysoimisessa ja arvioimisessa.

Läpäisty aineenopettajan pedagogisten opintojen soveltuvuuskoe.

Puheviestintä I, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 16.1.2018 - 15.2.2018

Puheviestintä II, 5 op

 1. Opiskelijalla on valmiudet opettaa puheviestintää osana äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta. Opiskelija
  • tuntee puheviestinnän oppimisen ja opettamisen lähtökohdat
  • ymmärtää puheviestinnän merkityksen äidinkieli- ja kirjallisuusoppiaineessa ja tuntee oppiaineen opetussuunnitelmiin eri kouluasteilla kirjatut puheviestinnän oppimistavoitteet
  • osaa suunnitella puheviestinnän opetuskokonaisuuksia ja integroida niitä oppiaineen muuhun opetukseen
  • tuntee ja osaa käyttää erilaisia puheviestinnän opetusmenetelmiä
  • ymmärtää arvioinnin ja palautteenannon merkityksen puheviestinnän oppimisessa
  • tuntee ja osaa käyttää erilaisia puheviestinnän oppimista tukevia arviointi- ja palautteenantotapoja.
 2. Opiskelija tuntee pääpiirteittäin valitsemansa puheviestinnän tutkimusalueen (esimerkiksi ryhmäviestintä, vaikuttaminen, monikulttuurinen vuorovaikutus) ydinkysymyksiä, käsitteitä ja teorioita sekä osaa soveltaa tietojaan puheviestinnän opetuksessa ja oman vuorovaikutusosaamisensa kehittämisessä.

Läpäisty aineenopettajan pedagogisten opintojen soveltuvuuskoe sekä Puheviestintä I -kurssi.

Puheviestintä II, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 6.3.2018 - 17.4.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Tuija Kettunen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista