Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiksi opiskeleville tarkoitetut Puheviestinnän opinnot ovat osa Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelman opintoja.

Puheviestintä I ja II -opintojaksot ovat pakollisia äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiksi opiskeleville. Opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelijalla on äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan ammatissa tarvittavat vuorovaikutusvalmiudet ja valmiudet opettaa puheviestintää osana äidinkieli ja kirjallisuus- oppiainetta. Opintojaksot käytyään opiskelija ymmärtää puheviestintää tieteenalana ja osaa soveltaa tietojaan puheviestinnän opetuksessa.

Opinnot avoimessa yliopistossa

 

Puheviestintä I, 5 op

 1. Sinulla on äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan ammatissa tarvittavat vuorovaikutusvalmiudet.
  • Osaat rakentaa selkeän ja tavoitteellisen puheenvuoron sekä luoda vuorovaikutussuhteen kuulijoihisi.
  • Hallitset kohdentamisen, havainnollistamisen ja argumentoinnin taidot.
  • Osaat kuunnella analyyttisesti, arvioivasti ja tarvittaessa empaattisesti.
  • Osaat antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti.
  • Tunnet viestinnän eettisiä periaatteita ja pyrit noudattamaan niitä omassa viestinnässäsi.
  • Ymmärrät sekä ryhmäviestinnän että kahdenvälisten vuorovaikutussuhteiden ominaispiirteitä, ilmiöitä ja dynamiikkaa sekä osaat toimia tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
  • Osaat jäsentää, arvioida ja arvostaa vuorovaikutusosaamista.
  • Osaat ja tahdot kehittää vuorovaikutusosaamistasi ammattitaitosi osana.
 2. Ymmärrät puheviestintää tieteenalana. Tunnet tieteenalan historiaa, keskeisiä käsitteitä ja tutkimusalueita sekä osaat soveltaa puheviestinnän teoriatietoa vuorovaikutusilmiöiden, vuorovaikutusprosessien ja vuorovaikutusosaamisen analysoimisessa ja arvioimisessa.

Läpäisty aineenopettajan pedagogisten opintojen soveltuvuuskoe.

Peruttu

Puheviestintä II, 5 op

 1. Opiskelijalla on valmiudet opettaa puheviestintää osana äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta. Opiskelija
  • tuntee puheviestinnän oppimisen ja opettamisen lähtökohdat
  • ymmärtää puheviestinnän merkityksen äidinkieli- ja kirjallisuusoppiaineessa ja tuntee oppiaineen opetussuunnitelmiin eri kouluasteilla kirjatut puheviestinnän oppimistavoitteet
  • osaa suunnitella puheviestinnän opetuskokonaisuuksia ja integroida niitä oppiaineen muuhun opetukseen
  • tuntee ja osaa käyttää erilaisia puheviestinnän opetusmenetelmiä
  • ymmärtää arvioinnin ja palautteenannon merkityksen puheviestinnän oppimisessa
  • tuntee ja osaa käyttää erilaisia puheviestinnän oppimista tukevia arviointi- ja palautteenantotapoja.
 2. Opiskelija tuntee pääpiirteittäin valitsemansa puheviestinnän tutkimusalueen (esimerkiksi ryhmäviestintä, vaikuttaminen, monikulttuurinen vuorovaikutus) ydinkysymyksiä, käsitteitä ja teorioita sekä osaa soveltaa tietojaan puheviestinnän opetuksessa ja oman vuorovaikutusosaamisensa kehittämisessä.

Läpäisty aineenopettajan pedagogisten opintojen soveltuvuuskoe sekä Puheviestintä I -kurssi.

Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista