Ranska on englannin ohella Euroopan unionin pääasiallinen työ- ja neuvottelukieli. Ranska on myös yksi YK:n virallisista kielistä sekä useiden muiden kansainvälisten järjestöjen kieli. Ranskan kielen merkitys on suuri liike-elämässä ja teollisuudessa, joten ranskan kielen taito on suuri etu työelämässä. Ranska on myös kulttuurin, sivistyksen, muodin ja gastronomian kieli. Ranskalainen kulttuuri on jo keskiajasta lähtien vaikuttanut eurooppalaiseen kulttuuriin mm. taiteen ja kirjallisuuden saralla.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ranskan alkeiskurssi 1, 3 op

Kurssin tavoite on tutustua ranskan kielen perusteisiin ja oppia selviytymään erilaisissa arkielämän tilanteissa.

Kurssit suorittanut opiskelija

 • osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
 • osaa ilmaista itseään nykyhetkessä (preesens) suullisesti ja kirjallisesti
 • tuntee hiukan ranskalaista kulttuuria ja tapoja, mm. yleisimpien kohteliaisuusfraasien käytön.

Ranskan alkeiskurssit 1 ja 2 perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Ei edeltäviä opintoja.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Ranskan alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 3 op

Kurssin suorittanut opiskelija

 • osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa mm. laatia yksinkertaisia viestejä
 • osaa ilmaista itseään menneessä ajassa (passé composé) ja tulevaisuudessa sekä suullisesti että kirjallisesti
 • on tutustunut ranskalaisen kulttuurin ilmenemismuotoihin ja hallitsee esim. yleisimpien kohteliaisuusfraasien käytön
 • ymmärtää helpohkoa puhetta

Ranskan alkeiskurssit 1 ja 2 perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf).

Alkeiskurssi 1.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Ranskan jatkokurssi 1 (CEFR A1), 3 op

Kurssin suorittanut opiskelija

 • osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita
 • osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti
 • ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön
 • tuntee jonkin verran ranskalaista tapakulttuuria

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf).

Alkeiskurssit 1 ja 2, osa lukion kursseista (n. 3 kpl) tai vastaavat tiedot.

Ranskan jatkokurssi 2 (CEFR A2), 3 op

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Kurssit suorittanut opiskelija

 • osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita, mm. eri aikamuotoja
 • osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti
 • ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön
 • osaa laatia lyhyitä viestejä
 • on laajentanut kulttuurin tuntemustaan.

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf).

Jatkokurssi 1, n. 5 lukiokurssia tai vastaavat tiedot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Ranskan jatkokurssi 3 (CEFR A2), 3 op

Jatkokurssit 3 ja 4 perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Kurssit suorittanut opiskelija

 • ymmärtää pääkohdat yleiskielisistä viesteistä ja lehtiartikkeleista
 • pystyy ilmaisemaan suullisesti ja kirjallisesti menneen ajan tapahtumia, mielipiteitään, tunteitaan ja tavoitteitaan
 • on syventänyt kieliopin tuntemustaan ja laajentanut sanavarastoaan

Lähtötaso: CEFR A2 (pdf).

Kielikeskuksen jatkokurssi 2 tai koulun kolmen vuoden oppimäärä (n. 6-8 lukiokurssia).

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Comprendre et commenter - ranskan tekstilähtöinen kurssi (CEFR B1), 3 op

Objectifs:

 • Comprendre et savoir résumer des articles de presse et d’autres textes portant sur des thèmes d’intérêt général et sur différents domaines d’études
 • Savoir repérer et comprendre les positions adoptées par l’auteur et donner son point de vue
 • S’entraîner à utiliser des outils nécessaires à la compréhension des textes et à la recherche d’informations (dictionnaires, internet)
 • Comprendre des documents vidéo/audio liés à la thématique des textes étudiés

Niveau requis : CEFR B1 (pdf).

Environ cinq années d’études au collège/lycée ou niveau équivalent (par exemple un ou deux des cours du niveau A2).

Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuula Rantala, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista