Elämää nähnyt romaninainen. Kuva: https://www.flickr.com/photos/nromagna/3689817069/, CC BY 2.0

Romanikieli ja -kulttuuri on yksi Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelman oppiaineista.

Romanikielen tutkimuksen kohteena ovat Euroopassa nykyisin puhuttavat romanikielen murteet. Perusopinnoissa opiskelija saa haltuunsa romanikielen ja -kulttuurin tutkimuksen peruskäsitteet ja hallitsee Suomen romanikielen tai muun Euroopassa puhuttavan romanikielen murteen perusteet. Opiskelija tuntee romanien historiaa ja kulttuuria.

Romanikielen ja -kulttuurin opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Romanikieli- ja kulttuuri, perusopinnot 30 op (osia)

Romanikieli I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee Suomen romanikielen sanastoa ja rakennetta sekä tuntee jonkin verran puhutun Suomen romanikielen variaatiota. Opintojakson suoritettuaan opiskelijan kielitaito on eurooppalaisella taitotasolla B1.

Opintojakson päätteeksi opiskelija tuntee useita Suomen romanien tapa- ja keskustelukulttuurin erityispiirteitä.

Opiskelija ymmärtää kirjakielen tarpeellisuuden sekä ymmärtää oman asemansa romanikielen säilyttäjänä.

Romanikieli I, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 5.9.2017 - 1.3.2018

Romanien historiaa, 5 op

Opiskelija tutustuu Suomen romaneja koskevaan historiassa toteutettuun ns. romanipolitiikan linjauksiin ja lainsäädäntöön ja kykenee arvioimaan niiden vaikutuksia romanien elämään aina nykypäiviin asti.

Opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida keskeisimpiä romanien historian vaiheita ja niiden vaikutusta nykypäivän romaneihin ja heidän oloihinsa eri puolilla Eurooppaa.

Opiskelija ymmärtää paremmin romanien nykypäivän elämää historian valossa ja miten romaneita on kohdeltu valtiovallan ja kirkon taholta.

Romanien historiaa, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 7.9.2017 - 14.12.2017

Johdatus romanikulttuureihin, 5 op

Opiskelija muistaa romanikulttuuriin liittyviä tapoja, arvoja ja käytänteitä.

Opiskelija syventää ymmärrystään romanien kulttuurista ja sen moninaisuudesta.

Opiskelija saa yleiskuvan kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.

Opiskelija osaa rakentaa ja hahmottaa kokonaiskuvan Suomen ja muun Euroopan romanien kulttuurin ja elämäntavan pääpiirteistä.

Opiskelija osaa analysoida erilaisia käsityksiä romanien identiteetistä.

Opiskelija ymmärtää ja tuntee paremmin Suomen ja Euroopan romanien erilaista itämaista tapakulttuuria.

Opiskelija kykenee hyödyntämään romanikulttuurin tuntemusta romaniväestön keskuudessa sekä eri asiantuntija tehtävissä, jossa edellytetään romanikulttuurin tuntemusta.

Johdatus romanikulttuureihin, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 18.1.2018 - 3.5.2018

Romanikieli ja kultturi, aineopinnot 30 op (osia)

Romanikieli II, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee peruskurssia laajemmin Suomen romanikielen sanastoa, suullista ja kirjallista osaamista sekä kielitietoa.

Opiskelija tuntee jonkin verran puhutun Suomen romanikielen variaatiota.

Opiskelija on perehtynyt romanikielelle kääntämiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Suomen romanien keskustelukulttuurin erityispiirteitä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija syventää ja monipuolistaa romanikielen taitoaan sekä teksti- ja vuorovaikutustaitojaan niin, että hän pystyy tavoitteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen itsensä ilmaisemiseen ja vuorovaikutukseen.

Romanikieli II, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 5.9.2017 - 24.4.2018

Romanimusiikki, 5 op

Opiskelija muistaa romanimusiikin tyylilajeja ja tärkeimpiä esittäjiä ja säveltäjiä.

Opiskelija tuntee musiikin asemaa romanien elinkeinona ja yhteiskunnallisen aseman rakentajana.

Opiskelija ymmärtää ja osaa pohtia kysymyksiä, jotka liittyvät musiikin asemaan romanien identiteetin rakentumisessa.

Opiskelija ymmärtää romanimusiikin vaikutuksia muuhun musiikkiin.

Opiskelija osaa analysoida romanimusiikin tyylilajeja Euroopassa.

Romanimusiikki, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 15.3.2018 - 3.5.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Tuija Kettunen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista