Kuvakollaasi ihmisiä maapallolla

Oletko kiinnostunut kulttuurieroista ja sosiaalisen elämän monimuotoisuudesta?
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian tavoitteena on tuntea niin monta inhimillisen elämän muotoa kuin mahdollista. Kulttuuristen tekijöiden antropologinen tarkastelu ei rajoitu yhden maantieteellisen alueen tai yhteisön tutkimukseen vaan edellyttää laaja-alaista etnografista vertailua.

Kulttuuriantropologian opetuksen tavoitteena on kyky tarkastella niin mikrotason sosiaalista elämää kuin globaalin järjestelmän ilmiöitä vertailevasta yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta.

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia on yksi Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman tieteenaloista.

OPINNOT AVOIMESSA YLIOPISTOSSA

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian tieteenalan kurssit vaihtelevat vuosittain. Osan kursseista voi sisällyttää kaikkiin kokonaisuuksiin 15 op, 25 op ja 35 op. Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op ja Etnografiaseminaari I 5 op voi sisällyttää ainoastaan 35 opintopisteen kokonaisuuteen.

Opintosuuntakohtaiset opinnot

Nämä opintosuuntakohtaiset opintojaksot voit sisällyttää Yhteiskunnallisen muutoksen 35 opintopisteen kokonaisuuteen, kun haluat painottaa opintosi nimenomaan sosiaali- ja kulttuuriantropologiaan.

Antropologian keskeisiä kysymyksiä, 5 op

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää antropologian keskeiset ajankohtaiset lähestymistavat ja niiden merkityksen ymmärtää eri kansojen nykyistä ja historiallista tilannetta kaikkialla maailmassa. Opiskelija oppii ymmärtämään, miten käsitteelliset lähestymistavat ovat kehittyneet ja muuttuneet antropologisessa tutkimuksessa ajan myötä ja pystyvät kuvaamaan, mitkä teemat ja käsitteelliset lähestymistavat ovat tällä hetkellä erityisen kiinnostuksen kohteena tietyillä etnografisilla aloilla. Opiskelija osaa vertailla erilaisia ​​lähestymistapoja ja kuvailla niiden välisiä eroja, ja he ymmärtävät analyysin ja kuvauksen välisen yhteyden. Opiskelija on tietoinen moraalisista ja eettisistä keskusteluista, jotka ovat syntyneet antropologisen tutkimuksen käytännöistä.

Etnografiaseminaari I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten etnografinen tutkimus tuottaa vertailukelpoista, antropologista tietoa. Hän tuntee historialliset ja poliittiset olosuhteet, jotka perustuvat yhteiskuntien ja elämänmuotojen keskittymiseen. Opiskelija osaa harjoittaa riippumatonta tutkimusta tämän alueen etnografisesta kirjallisuudesta, sisällyttää keskeiset aiheet omiin tavoitteisiinsa ja tunnistaa sen keskeisten aiheiden merkityksen antropologian yleisten teoreettisten keskustelujen kehittämiselle.

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian valinnaisia opintoja

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian valinnaisia kursseja voit sisällyttää Yhteiskunnallisen muutoksen 15, 25 ja 35 opintopisteen kokonaisuuksiin, kuitenkin siten, että kaikissa kokonaisuuksissa pakolliset jaksot ovat Johdatus yhteiskunnalliseen muutokseen I 5 op ja Johdatus yhteiskunnalliseen muutokseen II 5 op.

Valinnaisten kurssien tarjonta voi vaihdella vuosittain.

Uskomukset, asenteet ja kosmologiat, 5 op

Opintojakso tuo esiin yhteiskuntatieteellisen näkökulman ideologisiin ilmiöihin, jotka osoittavat ja ohjaavat yhteiskunnallista muutosta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee käsitteet ja lähestymistavat, joita antropologia ja muut yhteiskuntatieteet käyttävät analysoitaessa uskonnollisia, maallisia, esteettisiä, eettisiä ja moraalisia käytäntöjä
  • osaa muotoilla vertailevia tutkimusongelmia, jotka keskittyvät arvoihin, uskoihin ja tietoihin sekä soveltaa asiaankuuluvia konsepteja niiden analysoinnissa.
  • osaa esittää esittää aiheista tutkimuskirjallisuuteen perustuvia kriittisiä argumentteja sekä suullisesti että kirjallisesti.
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Irmeli Lemola, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista