Kuvakollaasi ihmisiä maapallolla

Oletko kiinnostunut kulttuurieroista ja sosiaalisen elämän monimuotoisuudesta?
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian tavoitteena on tuntea niin monta inhimillisen elämän muotoa kuin mahdollista. Kulttuuristen tekijöiden antropologinen tarkastelu ei rajoitu yhden maantieteellisen alueen tai yhteisön tutkimukseen vaan edellyttää laaja-alaista etnografista vertailua.

Kulttuuriantropologian opetuksen tavoitteena on kyky tarkastella niin mikrotason sosiaalista elämää kuin globaalin järjestelmän ilmiöitä vertailevasta yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta.

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia on yksi Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman tieteenaloista.

UUTTA: Nyt voit opiskella Sosiaali- ja kulttuuriantropologian 15 op -opintokokonaisuuden!

Kokonaisuuteen sisältyvät jaksot:

AYYK-212 Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op
AYYK-218 Uskomukset, asenteet ja kosmologiat
AYYKA-222 Vertaileva alueellinen etnografia 5 op (ent. Etnografiaseminaari I)

OPINNOT AVOIMESSA YLIOPISTOSSA

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian tieteenalan kurssit vaihtelevat vuosittain. Osan kursseista voi sisällyttää kaikkiin kokonaisuuksiin 15 op, 25 op ja 35 op. Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op ja Etnografiaseminaari I 5 op voi sisällyttää ainoastaan 35 opintopisteen kokonaisuuteen.

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian 15 op opintokonaisuus

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian 15 op:n opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee antropologian luonteen vertailevana, holistisena yhteiskuntatieteenä. Hän ymmärtää tieteenalan peruskäsitteitä ja sille ominaisia tapoja tutkia yhteiskuntaa, sosiaalisia suhteita ja inhimillisiä merkitysmaailmoja. Hän kykenee lukemaan etnografista tutkimusta ja ymmärtää sen roolin vertailevan, antropologisen tiedon tuottamisessa.

Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiaalisten suhteiden moninaisuutta ja uusia muotoja osana yhteiskunnallisia muutoksia antropologisten teorioiden pohjalta. Lisäksi opintojakso rohkaisee opiskelijaa tarkastelemaan kriittisesti yhteisön käsitteitä sekä kyseenalaistamaan käsityksiä sosiaalisista suhteista joko sopimuksiin tai biologiaan perustuvina.

Uskomukset, asenteet ja kosmologiat, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tunnistamaan yhteiskunnallisiin muutoksiin vaikuttavia symbolisia, ideologisia ja kielellisiä ilmiöitä sekä käsitteitä, joiden avulla antropologia ja muut yhteiskuntatieteet lähestyvät niitä. Hän kykenee erottamaan vastakkaisia teoreettisia näkökulmia inhimillisen kokemuksen, kulttuurin, kosmologian, uskonnon, julkisuuden ja erilaisten tiedon muotojen tarkasteluun ja esittämään näitä koskevia kriittisiä argumentteja suullisessa ja kirjallisessa muodossa.

Vertaileva alueellinen etnografia I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten etnografinen tutkimus tuottaa vertailukelpoista, antropologista tietoa. Hän tuntee historialliset ja poliittiset olosuhteet, jotka perustuvat yhteiskuntien ja elämänmuotojen keskittymiseen. Opiskelija osaa harjoittaa riippumatonta tutkimusta tämän alueen etnografisesta kirjallisuudesta, sisällyttää keskeiset aiheet omiin tavoitteisiinsa ja tunnistaa sen keskeisten aiheiden merkityksen antropologian yleisten teoreettisten keskustelujen kehittämiselle.

Tieteenalakohtaiset opinnot, jotka sisältyvät Yhteiskunnallisen muutoksen 35 op -kokonaisuuteen

Nämä opintosuuntakohtaiset opintojaksot (2 x 5 op)  voit sisällyttää Yhteiskunnallisen muutoksen 35 opintopisteen kokonaisuuteen, kun haluat painottaa opintosi nimenomaan sosiaali- ja kulttuuriantropologiaan.

AYYK-221 Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op
AYYKA-222 Vertaileva alueellinen etnografia 5 op (ent. Etnografiaseminaari I)
AYYKA-226 Poliittinen antropologia, 5 op

Antropologian keskeisiä kysymyksiä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää antropologian keskeiset klassiset teoreettiset suuntaukset, tutkimusalueet ja niiden kritiikit. Opiskelija pystyy sijoittamaan käsitteelliset lähestymistavat niiden historialliseen kontekstiin, kuvailemaan niiden eroja ja ymmärtää, miten antropologiset tutkimusalueet, - teemat ja lähestymistavat ovat muotoutuneet ajan myötä ja suhteessa toisiinsa. Opiskelija on tietoinen poliittisista ja eettisistä kysymyksistä, jotka ovat ilmenneet osana antropologisia tutkimusperinteitä.

Vertaileva alueellinen etnografia I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten etnografinen tutkimus tuottaa vertailukelpoista, antropologista tietoa. Hän tuntee historialliset ja poliittiset olosuhteet, jotka perustuvat yhteiskuntien ja elämänmuotojen keskittymiseen. Opiskelija osaa harjoittaa riippumatonta tutkimusta tämän alueen etnografisesta kirjallisuudesta, sisällyttää keskeiset aiheet omiin tavoitteisiinsa ja tunnistaa sen keskeisten aiheiden merkityksen antropologian yleisten teoreettisten keskustelujen kehittämiselle.

Poliittinen antropologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisia antropologisia teoreettisia näkökulmia valtaan ja politiikkaan. Lisäksi opiskelija oppii tarkastelemaan politiikkaan liittyviä ilmiöitä etnografisen vertailun avulla ja arvioimaan kriittisesti esimerkiksi valtiokeskeisiä näkemyksiä politiikasta.

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian valinnaisia kandi- ja maisteriopintoja

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian valinnaisia kursseja voit sisällyttää Yhteiskunnallisen muutoksen 15, 25 ja 35 opintopisteen kokonaisuuksiin , kuitenkin siten, että kaikissa kokonaisuuksissa pakollinen jakso on Johdatus yhteiskunnalliseen muutokseen I 5 op.
Kursseja voi sisällyttää myös Yhteiskunnallisen muutoksen kandi- tai maisteropintohin.

Maisteriopintoja:
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian näkökulmia 1: Anthropological approaches to Crisis and Austerity, 5 op
Medical Anhtropology (kesällä 2020)

Valinnaisten kurssien tarjonta voi vaihdella vuosittain.

Uskomukset, asenteet ja kosmologiat, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tunnistamaan yhteiskunnallisiin muutoksiin vaikuttavia symbolisia, ideologisia ja kielellisiä ilmiöitä sekä käsitteitä, joiden avulla antropologia ja muut yhteiskuntatieteet lähestyvät niitä. Hän kykenee erottamaan vastakkaisia teoreettisia näkökulmia inhimillisen kokemuksen, kulttuurin, kosmologian, uskonnon, julkisuuden ja erilaisten tiedon muotojen tarkasteluun ja esittämään näitä koskevia kriittisiä argumentteja suullisessa ja kirjallisessa muodossa.

Medical anthropology, 5 op

Anthropological Approaches to Crisis and Austerity, 5 op

After completing this course, the student will have a deeper understanding of certain contemporary approaches to social and cultural anthropology.

Peruttu
Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Irmeli Lemola, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista