Sosiaalipsykologia on yksi sosiaalitieteiden koulutusohjelman opintosuunnista.

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sosiaalipsykologian keskeisiä teorioita ja lähestymistapoja, niiden historiallisia juuria ja niihin pohjautuvaa uutta tutkimusta. Opiskelija osaa myös antaa esimerkkejä siitä, miten teorioita voidaan soveltaa käytännön tilanteisiin.

Tämän linkin takaa löydät Avoimen yliopiston järjestämän opetuksen kesällä 2017, joka järjestetään vielä tutkintovaatimuksilla lukuvuosille 2014-17 Sosiaalipsykologian opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintosuuntakohtaiset opinnot

Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija tutustuu erilaisiin ryhmäprosesseihin ja ryhmien välisiin suhteisiin liittyviin teorioihin ja lähestymistapoihin sekä niihin perustuviin tutkimustuloksiin ja oppii suhteuttamaan niitä toisiinsa ja arvioimaan niitä kriittisesti.

AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus tai aiemmin suoritettu Sosiaalipsykologian johdantokurssi

Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muutos, 5 op

Opiskelija on tutustunut asenteisiin liittyviin käsitteisiin, keskeisiin asenteita selittäviin teorioihin, sekä asenteisiin vaikuttamiseen. Opiskelija osaa suhteuttaa miten asenteet, motivaatio, ja toiminnan säätely ovat yhteydessä käyttäytymiseen. Opiskelija ymmärtää miten teoreettisia käsitteitä on sovellettu käyttäytymisen muutokseen tähtäävissä ohjelmissa ja interventioissa.

AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus tai aiemmin suoritettu Sosiaalipsykologian johdantokurssi.

Tiedon sosiaalinen muodostuminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tiedon, erityisesti arkitiedon, erityispiirteitä ja sen muodostumisen perusprosesseja niin yksilö-, ryhmä-, yhteisö- kuin kulttuurisella tasolla. Opiskelija oppii ja harjaantuu sellaisiin akateemisiin perustaitoihin kuin hyvään suulliseen ja kirjalliseen esittämiseen ja hyvään argumentointiin.

AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus tai aiemmin suoritettu Sosiaalipsykologian johdantokurssi.

Sosiaalipsykologian erityisalat

Sosiaalipsykologian erityisala II, 5 op

The purpose of this course is to explore the Finnish political system and culture from a wide perspective, including recent research in social psychology.

After taking this course, the student will be able to describe the various components of the Finnish political system, have an
understanding of some of the shaping forces of the political thinking and values; the student will be able to describe the role and functions
of the various actors in the political arena in Finland. The student will also have a preliminary understanding of the Finnish foreign policy.

Siirtymäajan opinnot

Opintojaksoihin Sosiaalinen kognitio, itsesäätely ja käyttäytymisen muutos, Sosiaalinen identiteetti ja sosiaalinen vuorovaikutus ryhmissä ja ryhmien välillä, Moraali, arvot ja oikeudenmukaisuus ja Sosiaaliset representaatiot ja todellisuuden sosiaalinen rakentuminen järjestetään Examinarium tentti. Tentin voi suorittaa, mikäli sosiaalipsykologian aineopinnot ovat kesken ja jokin edellä mainituista opintojaksoista on suorittamatta.

SP024 Sosiaalinen kognitio, itsesäätely ja käyttäytymisen muutos, 5 op

Opiskelija syventää tietojaan sosiaalisesta kognitiosta käyttäytymisen muuttamisesta sekä tuntee itsesäätelyyn, motivaatioon liittyviä käsitteitä. Opiskelija osaa suhteuttaa miten asenteisiin ja itsesäätelyyn liittyvät teoriat ovat yhteydessä käyttäytymiseen ja miten niitä hyödynnetään käyttäytymisen muuttamisessa. Perusoppikirjassa Fishbein & Ajzen on esimerkkejä miten teoreettisia käsitteitä operationalisoidaan tutkimustarkoituksiin sekä miten niitä on sovellettu käyttäytymisen muutokseen tähtääviin ohjelmiin.

Peruttu

SP025 Sosiaalinen identiteetti ja sosiaalinen vuorovaikutus ryhmissä ja ryhmien välillä, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija osaa suhteuttaa toisiinsa ja arvioida kriittisesti erilaisia tutkimusalueeseen liittyviä teorioita ja lähestymistapoja sekä niihin perustuvien tutkimusten tuloksia. Opiskelija oppii vertailemaan eri lähestymistavoissa käytettäviä tutkimusmenetelmiä ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta eri tutkimuskysymyksiin. Lisäksi opiskelija osaa eritellä sosiaalipsykologian eri tutkimusperinteisiin ja lähestymistapoihin kytkeytyviä tutkimuskysymyksiä esimerkiksi sosiaalisen identiteetin, enemmistö-vähemmistösuhteiden, kulttuuriryhmien välisten suhteiden, sosiaalisen vaikuttamisen tai johtajuuden tutkimusalueilla.

SP026 Moraali, arvot ja oikeudenmukaisuus, 5 op

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan suhteuttaa toisiinsa ja arvioida kriittisesti erilaisia teorioita, lähestymistapoja, tutkimusmenetelmiä ja sovelluksia liittyen arvoihin, oikeudenmukaisuuteen ja moraaliin.

SP027 Sosiaaliset representaatiot ja todellisuuden sosiaalinen rakentuminen, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija osaa hahmottaa todellisuuden sosiaalisen rakentumisen tutkimuksen keskeiset lähtökohdat, painotuserot ja empiiriset kohteet sekä kuvata sen tunnuspiirteet sosiaalipsykologisissa perinteissä, kuten sosiaalisten representaatioiden tutkimuksessa, diskursiivisessa psykologiassa, narratiivisessa otteessa ja symbolisessa interaktionismissa. Opiskelija oppii myös vertailemaan ja soveltamaan alan teorioiden keskeisiä käsitteitä arkielämän ja yhteiskunnan ilmiöihin.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Pia Silander, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Miira Niska, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä