Ihminen elää jatkuvassa kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa. Hän on jäsenenä ryhmissä, organisaatioissa, yhteiskunnissa ja kulttuuriyhteisössään. Sosiaalipsykologiassa tutkitaan, miten tämä sosiaalinen maailma ja yksittäiset ihmiset vaikuttavat toisiinsa. Keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat ihmismielen – ajattelun ja tunteiden – sosiaalinen muotoutuminen sekä ryhmien väliset suhteet.

Sosiaalipsykologia on yksi sosiaalitieteiden koulutusohjelman opintosuunnista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintosuuntakohtaiset opinnot (sosiaalipsykologia)

Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija tutustuu sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa vallitseviin teorioihin ja lähestymistapoihin, joilla pyritään kuvaamaan ja selittämään ryhmäprosessien ja ryhmien välisten suhteiden sosiaalista rakentumista. Opiskelija oppii tunnistamaan erilaisia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa läsnäolevia ryhmäprosesseja (ryhmäsamaistuminen, ryhmänormit, ryhmäitsetunto, ryhmäkäyttäytyminen, vaikuttaminen) sekä ymmärtämään ryhmien välistä dynamiikkaa eri teorioiden ja lähestymistapojen avulla. Opiskelija tutustuu alan viimeaikaisimpiin empiirisiin tutkimuksiin ja samalla harjaantuu tieteellisten tekstien kriittisessä lukutaidossaan. Hän oppii käsitteellistämään ja selittämään ajankohtaisia, ryhmien välistä solidaarisuutta vs. kilpailua ja syrjintää ilmentäviä yhteiskunnallisia tapahtumia ja ilmiöitä.

Suositellaan, että AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus ja AYSOSK-202 Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia on suoritettu ennen kurssille osallistumista.

Asenteet, motivaatio ja itsesäätely, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee keskeisiä asenteita, motivaatiota ja toimintaa selittäviä sosiaalipsykologisia teorioita. Opiskelija on tutustumalla alan empiirisiin tutkimuksiin harjaantunut tieteellisten tekstien kriittisessä lukutaidossa. Hän osaa käyttää sosiaalipsykologisia käsitteitä asenteisiin ja käyttäytymiseen liittyvien ilmiöiden jäsentämisessä.

Suositellaan, että AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus ja AYSOSK-202 Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia on suoritettu ennen opintojaksolle osallistumista.

Arkitiedon sosiaalinen muodostuminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tiedon, erityisesti arkitiedon, erityispiirteitä ja sen muodostumisen perusprosesseja niin yksilö-, ryhmä-, yhteisö- kuin kulttuurisella tasolla. Opiskelija oppii ja harjaantuu sellaisiin akateemisiin perustaitoihin kuin hyvään kirjalliseen esittämiseen ja hyvään argumentointiin.

Suositellaan, että AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus ja AYSOSK-202 Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia on suoritettu ennen opintojaksolle osallistumista.

Sosiaalipsykologian täydentävät opinnot (tutkintovaatimukset 2014-2017)

Alla olevat opintojaksot on tarkoitettu heille, jotka ovat aloittaneet sosiaalipsykologian aineopinnot ennen syksyä 2017. Aineopinnot ovat jääneet kesken ja niistä puuttuvat nämä opintojaksot.

SP024 Sosiaalinen kognitio, itsesäätely ja käyttäytymisen muutos, 5 op

Opiskelija syventää tietojaan sosiaalisesta kognitiosta käyttäytymisen muuttamisesta sekä tuntee itsesäätelyyn, motivaatioon liittyviä käsitteitä. Opiskelija osaa suhteuttaa miten asenteisiin ja itsesäätelyyn liittyvät teoriat ovat yhteydessä käyttäytymiseen ja miten niitä hyödynnetään käyttäytymisen muuttamisessa. Perusoppikirjassa Fishbein & Ajzen on esimerkkejä miten teoreettisia käsitteitä operationalisoidaan tutkimustarkoituksiin sekä miten niitä on sovellettu käyttäytymisen muutokseen tähtääviin ohjelmiin.

Peruttu

SP025 Sosiaalinen identiteetti ja sosiaalinen vuorovaikutus ryhmissä ja ryhmien välillä, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija osaa suhteuttaa toisiinsa ja arvioida kriittisesti erilaisia tutkimusalueeseen liittyviä teorioita ja lähestymistapoja sekä niihin perustuvien tutkimusten tuloksia. Opiskelija oppii vertailemaan eri lähestymistavoissa käytettäviä tutkimusmenetelmiä ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta eri tutkimuskysymyksiin. Lisäksi opiskelija osaa eritellä sosiaalipsykologian eri tutkimusperinteisiin ja lähestymistapoihin kytkeytyviä tutkimuskysymyksiä esimerkiksi sosiaalisen identiteetin, enemmistö-vähemmistösuhteiden, kulttuuriryhmien välisten suhteiden, sosiaalisen vaikuttamisen tai johtajuuden tutkimusalueilla.

SP026 Moraali, arvot ja oikeudenmukaisuus, 5 op

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan suhteuttaa toisiinsa ja arvioida kriittisesti erilaisia teorioita, lähestymistapoja, tutkimusmenetelmiä ja sovelluksia liittyen arvoihin, oikeudenmukaisuuteen ja moraaliin.

SP027 Sosiaaliset representaatiot ja todellisuuden sosiaalinen rakentuminen, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija osaa hahmottaa todellisuuden sosiaalisen rakentumisen tutkimuksen keskeiset lähtökohdat, painotuserot ja empiiriset kohteet sekä kuvata sen tunnuspiirteet sosiaalipsykologisissa perinteissä, kuten sosiaalisten representaatioiden tutkimuksessa, diskursiivisessa psykologiassa, narratiivisessa otteessa ja symbolisessa interaktionismissa. Opiskelija oppii myös vertailemaan ja soveltamaan alan teorioiden keskeisiä käsitteitä arkielämän ja yhteiskunnan ilmiöihin.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Pia Silander, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Tuuli Anna Renvik, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä