Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Sosiaalitieteiden perusopinnot, 25 op

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalitieteiden keskeisiä tapoja jäsentää yhteiskunnallisia rakenteita ja ihmisten jokapäiväistä elämää. Opiskelija on tutustunut sosiaalitieteiden kandiohjelman tieteenaloihin ja osaa hahmottaa niiden eroja ja yhtäläisyyksiä.

Kaikki perusopintojen jaksot ovat pakollisia.

Johdatus sosiaalitieteisiin, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalitieteiden keskeisiä tapoja jäsentää yhteiskunnallisia rakenteita ja ihmisten jokapäiväistä elämää. Opiskelija osaa nimetä sosiaalitieteiden käsitteitä ja soveltamisaloja. Lisäksi opiskelija pystyy kuvailemaan arkielämän ilmiöitä keskeisimpien sosiaalitieteellisten käsitteiden avulla. Opiskelija tunnistaa eriarvoisuutta tuottavia yhteiskunnallisia mekanismeja ja käytäntöjä edistää ihmisten hyvinvointia.

Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija on tutustunut sosiaalipsykologiaan tieteenalana. Hän hahmottaa sen eri tapoja lähestyä tutkittavia ilmiöitä, menetelmällisen rikkauden sekä sovellusarvon yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa.

Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat paikantaa sosiaalityön tieteenalana, kansallisena ja kansainvälisenä käytäntönä sekä hahmottaa sosiaalityön yhteydet muihin yhteiskuntatieteisiin. Tiedät sosiaalityön peruskäsitteet ja oppihistorialliset lähtökohdat sekä tunnistat
sosiaalityön keskeiset tutkimusalueet. Tiedät ammattieettiset periaatteet ja sinulla on perustiedot ammatti-identiteetin rakentamiselle sekä sosiaalisten ongelmien ymmärtämiselle.

Sosiaaliset maailmat - johdatus sosiologiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat tarkastella sosiologiaa tieteenalana sekä olet tutustunut sosiologiseen ajattelutapaan, peruskäsitteisiin ja keskeisiin suuntauksiin. Opit tunnistamaan sosiologian peruskäsitteet ja lähestymistavat ja ymmärrät, miten niitä sovelletaan globaalin nykymaailman ilmiöiden tarkasteluun.

Peruttu

Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata yhteiskuntapolitiikan osa-alueet ja sosiaalipolitiikan peruskäsitteet
 • jäsentää hyvinvointivaltioiden toimintaa
 • tunnistaa sosiaalipolitiikan keskeisimpiä järjestelmiä ja niiden tavoitteita
 • soveltaa käsitteistöä politiikan tulkitsemiseen.

Pakolliset opintojaksot

Valitse vähintään kolme seuraavista.

Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija on tutustunut työelämän ja organisaatioiden psykologiaan. Hän hahmottaa miten sosiaalipsykologisen tiedon avulla voi lähestyä ja ymmärtää erilaisia organisaatioiden toimintaan ja työelämään liittyviä ilmiöitä, sekä miten tätä tietoa voidaan soveltaa organisaatioihin liittyvien ongelmien ratkaisussa.

Suositellaan, että AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus tai aiemmin suoritettu Sosiaalipsykologian johdantokurssi on suoritettu ennen opintojaksolle osallistumista.

Holistinen hyvinvointi ja ihmiskäsitys, 5 op

Opintojakson suoritettuasi olet tutustunut holistiseen hyvinvointiin ja ihmiskäsitykseen. Lisäksi opit tunnistamaan sosiaalisia ilmiöitä sekä niiden käsitteellistämisen ja tutkimisen periaatteita.

Suositellaan, että opiskelija on suorittanut opintojakson AYSOSK-103/SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä (Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op).

Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät, mitä yhteiskunnallisilla rakenteilla tarkoitetaan, miten ne muodostuvat ja mikä on niiden suhde yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen. Saavutat perustason tiedot yhteiskunnallisten ilmiöiden rakenteistumisesta sekä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden muodostumis- ja säilymistavoista.

Suositellaan, että opiskelija on suorittanut opintojakson AYSOSK-104/SOSK-104 Sosiaaliset maailmat - johdatus sosiologiaan.

Hyvinvointivaltio, 5 op

The student can explain the theoretical perspectives for analyzing welfare states and their development and can distinguish between policy traditions. The student can interpret the history and development of welfare state models around the world and can apply welfare state theory to explain policy choices and difference. The student can compare the policy sectors where the welfare state operates in different contexts. The student can write short, descriptive summaries of policies and policy instruments for a non-academic reader.

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valitse seuraavista niin, että opintokokonaisuuden laajuus 35 op täyttyy.

Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija tutustuu sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa vallitseviin teorioihin ja lähestymistapoihin, joilla pyritään kuvaamaan ja selittämään ryhmäprosessien ja ryhmien välisten suhteiden sosiaalista rakentumista. Opiskelija oppii tunnistamaan erilaisia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa läsnäolevia ryhmäprosesseja (ryhmäsamaistuminen, ryhmänormit, ryhmäitsetunto, ryhmäkäyttäytyminen, vaikuttaminen) sekä ymmärtämään ryhmien välistä dynamiikkaa eri teorioiden ja lähestymistapojen avulla. Opiskelija tutustuu alan viimeaikaisimpiin empiirisiin tutkimuksiin ja samalla harjaantuu tieteellisten tekstien kriittisessä lukutaidossaan. Hän oppii käsitteellistämään ja selittämään ajankohtaisia, ryhmien välistä solidaarisuutta vs. kilpailua ja syrjintää ilmentäviä yhteiskunnallisia tapahtumia ja ilmiöitä.

Suositellaan, että AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus ja AYSOSK-202 Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia on suoritettu ennen kurssille osallistumista.

Asenteet, motivaatio ja itsesäätely, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee keskeisiä asenteita, motivaatiota ja toimintaa selittäviä sosiaalipsykologisia teorioita. Opiskelija on tutustumalla alan empiirisiin tutkimuksiin harjaantunut tieteellisten tekstien kriittisessä lukutaidossa. Hän osaa käyttää sosiaalipsykologisia käsitteitä asenteisiin ja käyttäytymiseen liittyvien ilmiöiden jäsentämisessä.

Suositellaan, että AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus ja AYSOSK-202 Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia on suoritettu ennen opintojaksolle osallistumista.

Arkitiedon sosiaalinen muodostuminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tiedon, erityisesti arkitiedon, erityispiirteitä ja sen muodostumisen perusprosesseja niin yksilö-, ryhmä-, yhteisö- kuin kulttuurisella tasolla. Opiskelija oppii ja harjaantuu sellaisiin akateemisiin perustaitoihin kuin hyvään kirjalliseen esittämiseen ja hyvään argumentointiin.

Suositellaan, että AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus ja AYSOSK-202 Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia on suoritettu ennen opintojaksolle osallistumista.

Sosiaalipsykologian teoreettis-metodologisia lähestymistapoja, 5 op

Opintojakso luo pohjaa menetelmäopinnoille: kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalipsykologian keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa vertailla eri tutkimusmenetelmien käyttötarkoitusta, taustaolettamuksia, sekä eri menetelmillä saatujen tulosten luonnetta. Opiskelija osaa suhteuttaa kysymyksenasettelultaan ja lähestymistavoiltaan erilaisia tutkimusesimerkkejä, jotka edustavat sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusta. Hän osaa eritellä sosiaalipsykologisia tutkimustekstejä.

Suositellaan, että AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus ja AYSOSK-202 Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia on suoritettu ennen opintojaksolle osallistumista.

Julkisoikeus, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on valmiudet oikeudelliseen oikeudelliseen ajatteluun, julkisoikeudellisten ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen sekä julkisoikeudellisen tiedon (tutkimus ja oikeuskäytäntö) hankkimiseen. Opinnot suoritettuasi sinulla on yleiskuva suomalaisesta oikeusjärjestyksestä sekä hallitset valtiosääntö- ja hallinto-oikeuden perusteet perus- ja ihmisoikeuskysymyksineen. Lisäksi osaat etsiä ja käyttää julkisoikeudellisen tiedon lähteitä sekä soveltaa niitä käytännön tilanteissa. Opit myös yhdistämään oikeudellista tietoa yhteiskuntatieteelliseen osaamiseen.

Sosiaalioikeus, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet perustiedot sosiaalioikeudellisesta, erityisesti sosiaalihuollollisesta sääntelystä sekä asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Tunnistat perus- ja ihmisoikeuksien suhteen sosiaalioikeudelliseen päätöksentekoon. Osaat paikantaa
sosiaalihuoltoon liittyviä oikeudellisia ongelmia sekä hakea juridista tietoa ja soveltaa sitä asiakastyössä. Lisäksi erotat sosiaalityön tehtävän ja roolin suhteessa oikeudelliseen päätöksentekoon.

AYVALT-105/VALT-105 Julkisoikeus

Suositellaan että seuraava opintojakso on suoritettu ennen opintojaksolle osallistumista:
AYSOSK-103/SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä

Lastensuojelu ja lapsen oikeudet, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat kuvata lasten oikeudet, lastensuojelun keskeiset periaatteet sekä tunnistat lastensuojelun eettisiä jännitteitä. Opit lastensuojelulainsäädännön, ammatillisen toiminnan sekä lasten oikeuksien perusteet. Osaat paikantaa lastensuojelun yhteiskunnallisia kysymyksiä ja käytäntöjä. Tunnistat lastensuojelulain asettamia ammatillisia velvoitteita ja osaat erottaa tarkastelussasi lasten oikeuksien ja osallisuuden sekä perheen ja vanhemmuuden näkökulmia.

Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet keskeisten teorioiden historialliset lähtökohdat sekä merkitykset sosiaalityölle. Opit tarkastelemaan sosiaalista todellisuutta teoreettis-analyyttisesti. Opit ymmärtämään, miten teoreettisten mallien avulla voidaan jäsentää ja arvioida sosiaalityön ammatillista toimintaa ja sen yhteiskunnallista luonnetta.

Suositeltavat edeltävät opintojaksot: AYSOSK-103/SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä

Sosiologian tutkimusalueet, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnistat sosiologian keskeiset tutkimusalueet. Ymmärrät käsitteellisen työskentelyn merkityksen empiiriselle tutkimukselle ja tunnistat, miten yhteiskunnallisesta ilmiöstä kehkeytyy sosiologinen tutkimusongelma. Lisäksi harjaannut tiedon jäsentämisessä, akateemisessa kirjoittamisessa ja esiintymistaidoissa.

Suositeltavat edeltävät opintojaksot: AYSOSK-104/SOSK-104 Sosiaaliset maailmat - johdatus sosiologiaan 5 op

Sosiologinen teoria, 5 op

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät teorian aseman sosiologisessa tutkimuksessa. Pystyt erottamaan sosiologisen tutkimusteorian yleisestä yhteiskuntateoriasta ja aikalaisdiagnoosista. Tunnistat teorian kolme keskeistä tehtävää: toimia välineenä tutkimuskohteen jäsentämiseen, esittää empiirisiä väitteitä kohteesta ja menetelmällinen pohdinta. Ymmärrät sosiologisen teorian erilaiset tehtävät ja kuinka teorioita voidaan arvioida suhteessa näihin tehtäviin. Olet tutustunut esimerkkeihin ajankohtaisista sosiologisista teoreettisista lähestymistavoista.

Suositeltavat edeltävät opintojaksot: AYSOSK-104/SOSK-104 Sosiaaliset maailmat -johdatus sosiologiaan

Sosiologinen mielikuvitus, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet keskeiset, sosiologialle ominaiset kysymyksenasettelut ja lähestymistavat. Ymmärrät, miten yhteiskunnallisia ilmiöitä jäsennetään sosiologisesti ja osaat tarkastella sosiologisia tutkimuksia suhteessa eri teoriaperinteisiin ja niille ominaisiin lähestymistapoihin. Harjaannut myös alkuperäistutkimusten lukemisessa ja niiden sisällöstä viestimisessä.

Suositeltavat edeltävät opintojaksot: AYSOSK-104/SOSK-104 Sosiaaliset maailmat -johdatus sosiologiaan

Erot ja eriarvoisuus, 5 op

Opiskelija ymmärtää yhteiskunnalliset erot ja eriarvoisuuden sekä niiden lähteet ja vaikutukset liittyen esimerkiksi yhteiskuntaluokkiin ja sosiaaliset kerrostumiin, työmarkkinoiden ja tulojen eroihin, terveyseroihin, alueelliseen segregaatioon ja oikeudenmukaisuuteen. Opiskelija osaa analysoida eriarvoisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja siihen esitettyjä ratkaisuja sekä argumentoida tutkimuspohjaisesti päätöksentekoon liittyen.

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I: AYSOSK-105 Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op

Peruttu
Peruttu

Johdatus vammaistutkimukseen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääkohdat vammaisuuden historiasta, vammaisuuden määrittelytavoista, sekä keskeisistä vammaisuutta selittävistä teoreettisista malleista. Opiskelija kykenee myös analysoimaan vammaisuuden yhteneväisyyksiä ja eroja muihin vähemmistöryhmiin nähden. Lisäksi opiskelija osaa nimetä länsimaisissa yhteiskunnissa olevia, nimenomaisesti vammaisia koskevia osallistumisen esteitä esimerkiksi asumisen, opiskelun, työn ja vapaa-ajan alueilla.

Peruttu

Kriminologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot kriminologian tutkimuskohteista ja kysymyksenasetteluista, koskien sekä rikoskäyttäytymisen että sosiaalisen kontrollin tutkimusta. Opiskelija tietää kriminologisen tutkimuksen aineistoperustan ja alan metodologiset erityispiirteet. Hän ymmärtää keskeisten kriminologisten teorioiden peruspiirteet.

Peruttu

Väestötieteen johdanto, 5 op

Opit keskeisimmät väestönmuutoskomponentit ja niiden kehityksen Suomessa osana maailmanlaajuista kehitystä. Tunnet keskeisimmät väestötieteelliset teoriat, väestönmuutoskomponentteihin vaikuttavat tekijät sekä väestötieteellisessä kuvaamisessa käytetyt tunnusluvut. Opintojakson suoritettuasi pystyt lukemaan itsenäisesti väestötieteellistä kirjallisuutta ja arvioimaan kriittisesti väestöilmiöitä koskevaa mediatietoa.

Näkökulmia kulutustutkimukseen, 5 op

Opintojakso vahvistaa kulutustutkimuksen piirissä tehtävän tutkimuksen ja sen teoreettisten ja metodologisten lähtökohtien tuntemista, sekä harjaannuttaa opiskelijaa lukemaan kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja keskustelemaan niistä monialaisessa ryhmässä.

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa sosiaalitieteiden koulutusohjelmaan kuuluvia menetelmäopintoja 10 op:n verran

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1, 5 op

Opintojakson sisältämät asiat ovat monelta osin tärkeitä työelämätaitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää yhteiskuntatieteissä sovellettavan tilastotieteen ja tilastollisen lukutaidon merkityksen omien opintojensa, työelämänsä ja tulevaisuutensa kannalta
 • hallitsee opintojakson sisältöön kuuluvat yhteiskuntatilastotieteen peruskäsitteet
 • ymmärtää tilastollisen tiedonkeruun ja mittaamisen mahdollisuuksia ja haasteita yhteiskuntatieteissä
 • osaa kiinnittää huomiota tilastollisiin näkökohtiin kyselylomakkeen laatimisessa
 • tunnistaa vaihtelun ja riippuvuuden ilmenemismuotoja tilastollisissa esityksissä
 • osaa tulkita tilastollisia kuvia, taulukoita ja perustunnuslukuja ja hallitsee laadukkaan tilastollisen visualisoinnin perussäännöt
 • osaa tilastollisen R-ohjelmoinnin alkeita
 • tuntee avoimen tieteen periaatteita

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2, 5 op

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteissä sovellettavan tilastotieteen ja tilastollisen päättelyn merkityksen omien opintojensa, työelämänsä ja tulevaisuutensa kannalta.
 • Hän hallitsee opintojakson sisältöön kuuluvat peruskäsitteet ja osaa arvioida erilaisia käytännön ilmiöihin liittyviä todennäköisyyksiä.
 • Opiskelija ymmärtää tilastollisiin tutkimuksiin liittyviä epävarmuuksia ja osaa kriittisesti arvioida tilastollisia testejä ja luottamusvälejä yhteiskunnallisissa sovelluksissa.
 • Hän osaa myös tulkita lineaarisen regressioanalyysin ja yksisuuntaisen varianssianalyysin perustuloksia sekä arvioida regressiomallin oletusten järkevyyttä graafisen mallidiagnostiikan avulla.
 • Lisäksi opiskelija osaa tilastollisen R-ohjelmoinnin perustaitoja ja tuntee avoimen tieteen periaatteita. Opintojakson asiat ovat monelta osin tärkeitä työelämätaitoja.

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 (5 op)

Sosiaalitieteiden maisteriopinnot

Kuoleman kohtaamiseen liittyvät ilmiöt ja niiden tutkiminen, 5 op

Opiskelija oppii arvioimaan kuoleman kohtaamisen keskeisiä teorioita ja tunnistamaan niitä ammatillisessa toiminnassa sekä kuolevan, omaisten että ammattilaisten oikeuksien näkökulmasta. Opiskelija oppii analysoimaan kuolemaan kytkeytyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä, kysymyksiä ja käytäntöjä sekä omaan kuolevaisuutensa ja elämän arvostamiseen liittyviä tunteitaan. Opiskelija oppii tunnistamaan ja ymmärtämään surun eri ilmenismuotoja sekä lohduttavan läsnäolon merkityksen sureville. Opiskelija oppii tunnistamaan myös itsetuhokäyttäytymisen ja tietämään miten voi toimia sen katkaisemiseksi.

Peruttu

Rikollisuuden ajankohtaiset muodot, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Aino-Kaisa Ellfolk, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Pia Silander, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista