Kiinnostaako sinua, miten ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja miten he vaikuttavat yhteiskuntaan ja miten yhteiskunta vaikuttaa heihin? Pohditko tasa-arvoon ja eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä? Miten sukupuoli, ikä, etninen tausta tai sosioekonominen asema vaikuttavat?

Sosiaalitieteiden koulutusohjelman muodostavat neljä tieteenalaa, jotka ovat sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Lukuvuoden 2016–2017 ja kesän 2017 opinto-ohjelmat: sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, yhteiskuntapolitiikkalapsuuden- ja nuorisotutkimus
 

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I, 15-25 op

Opintokokonaisuuden suoritettuasi olet tutustunut sosiaalitieteiden kandiohjelman tieteenaloihin sekä kriminologiaan tai väestötieteeseen.

Tunnistat sosiaalitieteiden tieteenalojen keskeisiä tapoja jäsentää yhteiskunnallisia rakenteita ja ihmisten jokapäiväistä elämää.

Opinkokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on tutustunut sosiaalitieteiden koulutusohjelman tieteenaloihin sekä kriminologiaan tai väestötieteeseen. Hän tunnistaa sosiaalitieteiden tieteenalojen keskeisiä tapoja jäsentää yhteiskunnallisia rakenteita ja ihmisten jokapäiväistä elämää.

Opintokokonaisuuden voi suorittaa 15 op:n tai 25 op:n laajuisena. 15 opintopisteen kokonaisuuteen ei voi liittää väestötieteen johdantokurssia sekä kriminologiaa.

Sosionomi AMK tai YAMK -tutkinnolla ei saa suoraa hyväksilukua sosiaalitieteiden kandiohjelman opintoihin. Avoimen yliopiston tarjoamat opinnot ovat juuri näitä kandiopintoja.

Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija on tutustunut sosiaalipsykologiaan tieteenalana. Hän hahmottaa sen eri tapoja lähestyä tutkittavia ilmiöitä, menetelmällisen rikkauden sekä sovellusarvon yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa.

Sosiaaliset maailmat, 5 op

Opintojakson suoritettuaan osaat tarkastella sosiologiaa tieteenalana sekä olet tutustunut sosiologiseen ajattelutapaan, peruskäsitteisiin ja keskeisiin suuntauksiin. Opit tunnistamaan sosiologian peruskäsitteet ja lähestymistavat ja ymmärrät sen miten, niitä sovelletaan globaalin nykymaailman ilmiöiden tarkasteluun.

Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä, 5 op

Opiskelija osaa kuvata yhteiskuntapolitiikan osa-alueet, sosiaalipolitiikan peruskäsitteet ja jäsentää hyvinvointivaltioiden toimintaa. Opiskelija tunnistaa sosiaalipolitiikan keskeisimpiä järjestelmiä ja niiden tavoitteita. Opiskelija osaa soveltaa käsitteistöä politiikan tulkitsemiseen.

Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat paikantaa sosiaalityön tieteenalana, kansallisena ja kansainvälisenä käytäntönä sekä hahmottaa sosiaalityön yhteydet muihin yhteiskuntatieteisiin. Tiedät sosiaalityön peruskäsitteet ja oppihistorialliset lähtökohdat sekä tunnistat
sosiaalityön keskeiset tutkimusalueet. Tiedät ammattieettiset periaatteet ja sinulla on perustiedot ammatti-identiteetin rakentamiselle sekä sosiaalisten ongelmien ymmärtämiselle.

Väestötieteen johdanto, 5 op

Opiskelija saa yleisen käsityksen siitä, mitä väestötiede on ja miten se on kehittynyt. Opiskelija tunnistaa keskeiset väestön rakenne- ja muutostekijät sekä ymmärtää niiden keskinäisen vuorovaikutuksen periaatteet. Opiskelija hahmottaa väestöilmiöiden yhteiskunnallisia seurauksia sekä sen, miten yhteiskunnallinen konteksti puolestaan vaikuttaa niihin. Opiskelija osaa kuvata tyypillisesti käytettyjä aineistoja ja menetelmiä sekä osaa selittää tärkeimpien lähestymistapojen ja ajattelumallien keskeisen sisällön. Lisäksi opiskelija saa väestöilmiöitä koskettelevan tutkimuksen "lukutaidon" ja pystyy arvioimaan kriittisesti väestöilmiöitä koskevaa mediatietoa.

Kriminologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot kriminologian tieteenalaidentiteetistä, historiasta, tutkimuskohteista ja kysymyksenasetteluista, koskien sekä rikoskäyttäytymisen että sosiaalisen kontrollin tutkimusta. Opiskelija tietää kriminologisen tutkimuksen aineistoperustan ja alan metodologiset erityispiirteet. Hän ymmärtää keskeisten kriminologisten teorioiden peruspiirteet.

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus II, 15-35 op

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalitieteiden kandiohjelman tieteenaloihin, julkisoikeuteen, kriminologiaan tai väestötieteeseen. Hän tunnistaa sosiaalitieteiden tieteenalojen keskeisiä tapoja jäsentää yhteiskunnallisia rakenteita ja ihmisten jokapäiväistä elämää.

Opinkokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on tutustunut sosiaalitieteiden koulutusohjelman tieteenaloihin, julkisoikeuteen, kriminologiaan tai väestötieteeseen. Hän tunnistaa sosiaalitieteiden tieteenalojen keskeisiä tapoja jäsentää yhteiskunnallisia rakenteita ja ihmisten jokapäiväistä elämää.

Opintokokonaisuuden voi suorittaa 15 op:n, 25 op:n tai 35 op:n laajuisena.
HUOM! Sosionomi AMK tai YAMK -tutkinnolla ei saa suoraa hyväksilukua sosiaalitieteiden kandiohjelman opintoihin. Avoimen yliopiston tarjoamat opinnot ovat juuri näitä kandiopintoja.

Akateeminen kirjoittaminen ja opiskelutaidot, 5 op

Opiskelija osaa käyttää erilaisia akateemisia tekstitaitoja eli lukemisen ja kirjoittamisen työkaluja ja soveltaa niitä tieteelliseen ja asiantuntijakirjoittamiseen sekä yliopisto-opintoihinsa. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisin tekstin lukemistapoja ja osaa suunnitella omaa lukuprosessiaan oppimisen kehittämiseksi. Opiskelija osaa arvioida erilaisia tekstilähteitä ja niiden luotettavuutta.

Opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia tieteellisen tekstin tunnusmerkit täyttäviä tekstejä, kuten luentopäiväkirjoja, esseitä, referaatteja ja kirjallisuuskatsauksia. Opiskelija osaa käyttää sosiaalitieteiden tieteellisiä viittauskäytäntöjä ja niihin liittyviä teknisiä apuvälineitä, kuten viitteiden hallintaohjelmistoja. Opiskelija tietää plagioinnin ja opintovilpin erilaiset esiintymistavat ja plagioinnin estämiseen liittyvät työvälineet.

Opiskelija tuntee sosiaalitieteiden opintojen erilaiset suoritustavat, kuten erilaiset tenttimuodot sekä seminaaritoiminnan. Opiskelija osaa reflektoida omaa opiskelutoimintaansa erilaisten suoritustapojen suhteen ja suunnitella oppimistekonsa.

Julkisoikeus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva suomalaisesta julkisoikeudellisesta järjestelmästä. Opintojaksolla opiskelija on tutustunut erityisesti valtiosääntöoikeuden ja hallintooikeuden perusteisiin. Opiskelija tunnistaa julkisoikeudellisen tiedon lähteitä sekä tuntee keskeiset
perusoikeuskysymykset, hallintojärjestelmän ja erilaiset hallinnon oikeussuojakeinot.

Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut erilaisiin sosiaalisiin ilmiöihin ja ihmiskäsityksiin. Opintojaksoon kuuluviin väitöskirjoihin tutustumalla opiskelija oppii tunnistamaan sosiaalisia ilmiöitä ja niiden käsitteellistämisen ja tutkimisen periaatteita. Opiskelija osaa esitellä sosiaalitieteellisen tiedonmuodostuksen pääpiirteitä ja hän pystyy määrittelemään tutkimuskysymysten ja tutkimusmenetelmien keskinäisen suhteen.

AYSOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä (Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I, 15 tai 25 op)

Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä yhteiskunnallisilla rakenteilla tarkoitetaan, miten ne muodostuvat ja mikä on niiden suhde yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen. Hän saavuttaa perustason tiedot yhteiskunnallisten rakenteiden vaikutuksista, yhteiskunnallisten ilmiöiden
rakenteistumisesta sekä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden muodostumis- ja säilymistavoista.

AYSOSK-104 Sosiaaliset maailmat

Hyvinvointivaltioteoria, 5 op

The student can explain the theoretical perspectives for analyzing welfare states and their development and can distinguish between policy traditions. The student can interpret the history and development of welfare state models around the world and can apply welfare state theory to explain policy choices and difference. The student can compare the policy sectors where the welfare state operates in different contexts. The student can write short, descriptive summaries of policies and policy instruments for a non-academic reader.

Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija on tutustunut työelämän ja organisaatioiden psykologiaan. Hän hahmottaa miten sosiaalipsykologisen tiedon avulla voi lähestyä ja ymmärtää erilaisia organisaatioiden toimintaan ja työelämään liittyviä ilmiöitä, sekä miten tätä tietoa voidaan soveltaa organisaatioihin liittyvien ongelmien ratkaisussa.

AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus tai aiemmin suoritettu Sosiaalipsykologian johdantokurssi.

Kriminologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot kriminologian tieteenalaidentiteetistä, historiasta, tutkimuskohteista ja kysymyksenasetteluista, koskien sekä rikoskäyttäytymisen että sosiaalisen kontrollin tutkimusta. Opiskelija tietää kriminologisen tutkimuksen aineistoperustan ja alan metodologiset erityispiirteet. Hän ymmärtää keskeisten kriminologisten teorioiden peruspiirteet.

Väestötieteen johdanto, 5 op

Opiskelija saa yleisen käsityksen siitä, mitä väestötiede on ja miten se on kehittynyt. Opiskelija tunnistaa keskeiset väestön rakenne- ja muutostekijät sekä ymmärtää niiden keskinäisen vuorovaikutuksen periaatteet. Opiskelija hahmottaa väestöilmiöiden yhteiskunnallisia seurauksia sekä sen, miten yhteiskunnallinen konteksti puolestaan vaikuttaa niihin. Opiskelija osaa kuvata tyypillisesti käytettyjä aineistoja ja menetelmiä sekä osaa selittää tärkeimpien lähestymistapojen ja ajattelumallien keskeisen sisällön. Lisäksi opiskelija saa väestöilmiöitä koskettelevan tutkimuksen "lukutaidon" ja pystyy arvioimaan kriittisesti väestöilmiöitä koskevaa mediatietoa.

Lapsuuden- ja nuorisotutkimus, 15-25 op

Lapsuuden tutkimuksen ja nuorisotutkimuksen alat kohdistuvat lasten ja nuorten aseman, maailmojen, toiminnan ja kokemuksen ymmärtämiseen sekä politiikan ja viranomaiskäytäntöjen ja instituutioiden kriittiseen arviointiin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva lapsuuden tutkimuksen ja nuorisotutkimuksen keskeisistä suuntauksista ja ajankohtaisista kysymyksistä. Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja keskustelua lapsuudesta ja nuoruudesta sekä niihin liittyvistä instituutioista.

Lapsuuden tutkimuksen ja nuorisotutkimuksen alat kohdistuvat lasten ja nuorten aseman, maailmojen, toiminnan ja kokemuksen ymmärtämiseen sekä politiikan ja viranomaiskäytäntöjen ja instituutioiden kriittiseen arviointiin.

Opintokokonaisuuden voi suorittaa Avoimessa yliopistossa 15 op:n laajuisena. Opintokokonaisuuteen kuuluu pakollisena Lapset ja nuoret yhteiskunnassa -opintojakso.

Lapset ja nuoret yhteiskunnassa, 5 op

Opiskelija osaa etsiä ja arvioida tietoa lasten ja nuorten asemasta, toiminnasta ja hyvinvoinnista suomalaisessa yhteiskunnassa. Opiskelija hallitsee ja ymmärtää yhteiskuntatieteellistä keskustelua ja keskeistä lapsuuden ja nuorisotutkimuksen käsitteistöä. Opiskelija oppii kehittämään
ryhmätyötaitojaan ja argumentoimaan kirjallisesti käsityksiään lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen teemoista.

Lisäksi valitaan kaksi jaksoa seuraavista

Lapsuudentutkimus, 5 op

Huom! Lapsuuden tutkimus -opintojakso järjestetään myös Avoimen yliopiston kesäopetuksessa 2017. Ja seuraavan kerran jakso on syksyllä 2018 (ennakkotietoa, muutokset mahdollisia).

Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida niin tieteessä kuin nyky-yhteiskunnassa lapsiin ja lapsuuteen liittyviä teemoja. Opiskelija oppii tarkastelemaan lapsuutta sosiaalitieteellisten kysymysten kautta huomioiden intersektionaalisuutta, esimerkiksi sukupuolta, etnisyyttä ja luokkaa.

Nuoruus ja syrjäytyminen, 5 op

Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti nuoriin liittyviä syrjäytymisen määritelmiä ja ymmärtää niiden yhteiskunnallisia ja poliittisia kytkentöjä. Opiskelija oppii lukemaan ja keskustelemaan kriittisesti syrjäytymisen käsitteestä ja sen käytöstä nuorisotutkimuksen näkökulmasta. Opiskelija osaa toimia
ryhmässä ja argumentoida suullisesti ja kirjallisesti aiheesta.

Lastensuojelu ja lapsen oikeudet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata lasten oikeudet, lastensuojelun keskeiset periaatteet sekä tunnistaa lastensuojelun eettisiä jännitteitä. Opiskelija oppii lastensuojelulainsäädännön, ammatillisen toiminnan sekä lasten oikeuksien perusteet. Opiskelija osaa paikantaa lastensuojelun yhteiskunnallisia kysymyksiä ja käytäntöjä. Opiskelija tunnistaa lastensuojelulain asettamia ammatillisia velvoitteita ja osaa erottaa tarkastelussaan lasten oikeuksien ja osallisuuden sekä perheen ja vanhemmuuden näkökulmia.

Suositeltavat edeltävät opintojaksot: AYSOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä, AYVALT-105 Julkisoikeus ja AYSOSK-ST210 Sosiaalioikeus

Opintosuuntakohtaiset opinnot

Sosiaalitieteiden koulutusohjelman opintosuunnat ovat sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka. Klikkaamalla opintosuuntaa, löydät kurssitarjonnan.

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa sosiaalitieteiden koulutusohjelmaan kuuluvia menetelmäopintoja 10 op:n verran.

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteissä sovellettavan tilastotieteen ja tilastollisen lukutaidon merkityksen omien opintojensa, työelämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. Hän hallitsee opintojakson sisältöön kuuluvat peruskäsitteet sekä ymmärtää tilastollisen tiedonkeruun ja mittaamisen mahdollisuuksia ja haasteita yhteiskuntatieteissä. Opiskelija osaa kiinnittää huomiota tilastollisiin näkökohtiin kyselylomakkeen laatimisessa. Hän osaa tunnistaa vaihtelun ja riippuvuuden ilmenemismuotoja tilastollisissa esityksissä sekä osaa tulkita tilastollisia kuvia, taulukoita ja perustunnuslukuja. Opiskelija hallitsee laadukkaan tilastollisen visualisoinnin perussäännöt. Lisäksi opiskelija osaa tilastollisen R-ohjelmoinnin alkeita ja tuntee avoimen tieteen periaatteita. Opintojakson asiat ovat monelta osin tärkeitä työelämätaitoja.

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteissä sovellettavan tilastotieteen ja tilastollisen päättelyn merkityksen omien opintojensa, työelämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. Hän hallitsee opintojakson sisältöön kuuluvat peruskäsitteet ja osaa arvioida erilaisia käytännön ilmiöihin liittyviä todennäköisyyksiä. Opiskelija ymmärtää tilastollisiin tutkimuksiin liittyviä epävarmuuksia ja osaa kriittisesti arvioida tilastollisia testejä ja luottamusvälejä yhteiskunnallisissa sovelluksissa. Hän osaa myös tulkita lineaarisen regressioanalyysin ja yksisuuntaisen varianssianalyysin perustuloksia sekä arvioida regressiomallin oletusten järkevyyttä graafisen mallidiagnostiikan avulla. Lisäksi opiskelija osaa tilastollisen R-ohjelmoinnin perustaitoja ja tuntee avoimen tieteen periaatteita. Opintojakson asiat ovat monelta osin tärkeitä työelämätaitoja.

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 (5 op)

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Minna Laitinen-Karipohja, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Pia Silander, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Maaria Linko, yliopistonlehtori, dosentti
Miira Niska, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä