Tätä sivua ei enää päivitetä. Tältä sivulta löydät ennen syksyä 2020 alkavat opinnot. Katso opinnot syksystä 2020 alkaen.

 

Opinnot Avoimessa yliopistossa

 

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I, 15-25 op

Opintokokonaisuuden suoritettuasi olet tutustunut sosiaalitieteiden kandiohjelman tieteenaloihin sekä kriminologiaan, väestötieteeseen tai kulutustutkimukseen.

Tunnistat sosiaalitieteiden tieteenalojen keskeisiä tapoja jäsentää yhteiskunnallisia rakenteita ja ihmisten jokapäiväistä elämää.

Opinkokokonaisuuden suoritettuasi olet tutustunut sosiaalitieteiden koulutusohjelman tieteenaloihin sekä kriminologiaan väestötieteeseen tai kulutustutkimukseen. Tunnistat sosiaalitieteiden tieteenalojen keskeisiä tapoja jäsentää yhteiskunnallisia rakenteita ja ihmisten jokapäiväistä elämää. Opintokokonaisuuden voi suorittaa 15 op:n tai 25 op:n laajuisena. 15 ja 25 opintopisteen kokonaisuuteen voi liittää yhden seuraavista:  väestötieteen johdantokurssi, kriminologia tai näkökulmia kulutustutkimukseen, mutta 15 op:n kokonaisuuden voi suorittaa halutessaan myös ilman näitä jaksoja.

Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija on tutustunut sosiaalipsykologiaan tieteenalana. Hän hahmottaa sen eri tapoja lähestyä tutkittavia ilmiöitä, menetelmällisen rikkauden sekä sovellusarvon yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa.

Sosiaaliset maailmat - johdatus sosiologiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat tarkastella sosiologiaa tieteenalana sekä olet tutustunut sosiologiseen ajattelutapaan, peruskäsitteisiin ja keskeisiin suuntauksiin. Opit tunnistamaan sosiologian peruskäsitteet ja lähestymistavat ja ymmärrät, miten niitä sovelletaan globaalin nykymaailman ilmiöiden tarkasteluun.

Peruttu

Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata yhteiskuntapolitiikan osa-alueet ja sosiaalipolitiikan peruskäsitteet
 • jäsentää hyvinvointivaltioiden toimintaa
 • tunnistaa sosiaalipolitiikan keskeisimpiä järjestelmiä ja niiden tavoitteita
 • soveltaa käsitteistöä politiikan tulkitsemiseen.

Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat paikantaa sosiaalityön tieteenalana, kansallisena ja kansainvälisenä käytäntönä sekä hahmottaa sosiaalityön yhteydet muihin yhteiskuntatieteisiin. Tiedät sosiaalityön peruskäsitteet ja oppihistorialliset lähtökohdat sekä tunnistat
sosiaalityön keskeiset tutkimusalueet. Tiedät ammattieettiset periaatteet ja sinulla on perustiedot ammatti-identiteetin rakentamiselle sekä sosiaalisten ongelmien ymmärtämiselle.

Väestötieteen johdanto, 5 op

Opit keskeisimmät väestönmuutoskomponentit ja niiden kehityksen Suomessa osana maailmanlaajuista kehitystä. Tunnet keskeisimmät väestötieteelliset teoriat, väestönmuutoskomponentteihin vaikuttavat tekijät sekä väestötieteellisessä kuvaamisessa käytetyt tunnusluvut. Opintojakson suoritettuasi pystyt lukemaan itsenäisesti väestötieteellistä kirjallisuutta ja arvioimaan kriittisesti väestöilmiöitä koskevaa mediatietoa.

Kriminologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot kriminologian tutkimuskohteista ja kysymyksenasetteluista, koskien sekä rikoskäyttäytymisen että sosiaalisen kontrollin tutkimusta. Opiskelija tietää kriminologisen tutkimuksen aineistoperustan ja alan metodologiset erityispiirteet. Hän ymmärtää keskeisten kriminologisten teorioiden peruspiirteet.

Peruttu

Näkökulmia kulutustutkimukseen, 5 op

Opintojakso vahvistaa kulutustutkimuksen piirissä tehtävän tutkimuksen ja sen teoreettisten ja metodologisten lähtökohtien tuntemista, sekä harjaannuttaa opiskelijaa lukemaan kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja keskustelemaan niistä monialaisessa ryhmässä.

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus II, 15-35 op

Opintokokonaisuuden suoritettuasi olet perehtynyt sosiaalitieteiden kandiohjelman tieteenaloihin, julkisoikeuteen, kriminologiaan, kulutustutkimukseen tai väestötieteeseen. Tunnistat sosiaalitieteiden tieteenalojen keskeisiä tapoja jäsentää yhteiskunnallisia rakenteita ja ihmisten jokapäiväistä elämää.

Opinkokokonaisuuden suoritettuasi olet tutustunut sosiaalitieteiden koulutusohjelman tieteenaloihin, julkisoikeuteen, kriminologiaan, väestötieteeseen tai kulutustutkimukseen. Tunnistat sosiaalitieteiden tieteenalojen keskeisiä tapoja jäsentää yhteiskunnallisia rakenteita ja ihmisten jokapäiväistä elämää. Opintokokonaisuuden voi suorittaa 15 op:n, 25 op:n tai 35 op:n laajuisena. 15 ja 25 opintopisteen kokonaisuuksiin voi liittää yhden seuraavista: väestötieteen johdantokurssi, kriminologia ja näkökulmia kulutustutkimukseen, mutta kokonaisuuden voi suorittaa halutessaan myös ilman väestötieteen johdantokurssia, kriminologiaa ja kulutustutkimusta. 35 opintopisteen kokonaisuuteen tulee suorittaa joko kriminologian, väestötieteen tai kulutustutkimuksen jakso.

Akateeminen kirjoittaminen ja opiskelutaidot, 5 op

Opiskelija osaa käyttää erilaisia akateemisia tekstitaitoja eli lukemisen ja kirjoittamisen työkaluja ja soveltaa niitä tieteelliseen ja asiantuntijakirjoittamiseen sekä yliopisto-opintoihinsa. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisin tekstin lukemistapoja ja osaa suunnitella omaa lukuprosessiaan oppimisen kehittämiseksi. Opiskelija osaa arvioida erilaisia tekstilähteitä ja niiden luotettavuutta.

Opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia tieteellisen tekstin tunnusmerkit täyttäviä tekstejä, kuten luentopäiväkirjoja, esseitä, referaatteja ja kirjallisuuskatsauksia. Opiskelija osaa käyttää sosiaalitieteiden tieteellisiä viittauskäytäntöjä ja niihin liittyviä teknisiä apuvälineitä, kuten viitteiden hallintaohjelmistoja. Opiskelija tietää plagioinnin ja opintovilpin erilaiset esiintymistavat ja plagioinnin estämiseen liittyvät työvälineet.

Opiskelija tuntee sosiaalitieteiden opintojen erilaiset suoritustavat, kuten erilaiset tenttimuodot sekä seminaaritoiminnan. Opiskelija osaa reflektoida omaa opiskelutoimintaansa erilaisten suoritustapojen suhteen ja suunnitella oppimistekonsa.

Julkisoikeus, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on valmiudet oikeudelliseen oikeudelliseen ajatteluun, julkisoikeudellisten ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen sekä julkisoikeudellisen tiedon (tutkimus ja oikeuskäytäntö) hankkimiseen. Opinnot suoritettuasi sinulla on yleiskuva suomalaisesta oikeusjärjestyksestä sekä hallitset valtiosääntö- ja hallinto-oikeuden perusteet perus- ja ihmisoikeuskysymyksineen. Lisäksi osaat etsiä ja käyttää julkisoikeudellisen tiedon lähteitä sekä soveltaa niitä käytännön tilanteissa. Opit myös yhdistämään oikeudellista tietoa yhteiskuntatieteelliseen osaamiseen.

Holistinen hyvinvointi ja ihmiskäsitys, 5 op

Opintojakson suoritettuasi olet tutustunut holistiseen hyvinvointiin ja ihmiskäsitykseen. Lisäksi opit tunnistamaan sosiaalisia ilmiöitä sekä niiden käsitteellistämisen ja tutkimisen periaatteita.

Suositellaan, että opiskelija on suorittanut opintojakson AYSOSK-103/SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä (Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op).

Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät, mitä yhteiskunnallisilla rakenteilla tarkoitetaan, miten ne muodostuvat ja mikä on niiden suhde yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen. Saavutat perustason tiedot yhteiskunnallisten ilmiöiden rakenteistumisesta sekä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden muodostumis- ja säilymistavoista.

Suositellaan, että opiskelija on suorittanut opintojakson AYSOSK-104/SOSK-104 Sosiaaliset maailmat - johdatus sosiologiaan.

Hyvinvointivaltio, 5 op

The student can explain the theoretical perspectives for analyzing welfare states and their development and can distinguish between policy traditions. The student can interpret the history and development of welfare state models around the world and can apply welfare state theory to explain policy choices and difference. The student can compare the policy sectors where the welfare state operates in different contexts. The student can write short, descriptive summaries of policies and policy instruments for a non-academic reader.

Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija on tutustunut työelämän ja organisaatioiden psykologiaan. Hän hahmottaa miten sosiaalipsykologisen tiedon avulla voi lähestyä ja ymmärtää erilaisia organisaatioiden toimintaan ja työelämään liittyviä ilmiöitä, sekä miten tätä tietoa voidaan soveltaa organisaatioihin liittyvien ongelmien ratkaisussa.

Suositellaan, että AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus tai aiemmin suoritettu Sosiaalipsykologian johdantokurssi on suoritettu ennen opintojaksolle osallistumista.

Kriminologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot kriminologian tutkimuskohteista ja kysymyksenasetteluista, koskien sekä rikoskäyttäytymisen että sosiaalisen kontrollin tutkimusta. Opiskelija tietää kriminologisen tutkimuksen aineistoperustan ja alan metodologiset erityispiirteet. Hän ymmärtää keskeisten kriminologisten teorioiden peruspiirteet.

Peruttu

Väestötieteen johdanto, 5 op

Opit keskeisimmät väestönmuutoskomponentit ja niiden kehityksen Suomessa osana maailmanlaajuista kehitystä. Tunnet keskeisimmät väestötieteelliset teoriat, väestönmuutoskomponentteihin vaikuttavat tekijät sekä väestötieteellisessä kuvaamisessa käytetyt tunnusluvut. Opintojakson suoritettuasi pystyt lukemaan itsenäisesti väestötieteellistä kirjallisuutta ja arvioimaan kriittisesti väestöilmiöitä koskevaa mediatietoa.

Näkökulmia kulutustutkimukseen, 5 op

Opintojakso vahvistaa kulutustutkimuksen piirissä tehtävän tutkimuksen ja sen teoreettisten ja metodologisten lähtökohtien tuntemista, sekä harjaannuttaa opiskelijaa lukemaan kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja keskustelemaan niistä monialaisessa ryhmässä.

Lapsuuden- ja nuorisotutkimus, 15-25 op

Lapsuuden tutkimuksen ja nuorisotutkimuksen alat kohdistuvat lasten ja nuorten aseman, maailmojen, toiminnan ja kokemuksen ymmärtämiseen sekä politiikan ja viranomaiskäytäntöjen ja instituutioiden kriittiseen arviointiin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva lapsuuden tutkimuksen ja nuorisotutkimuksen keskeisistä suuntauksista ja ajankohtaisista kysymyksistä. Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja keskustelua lapsuudesta ja nuoruudesta sekä niihin liittyvistä instituutioista.

Lapsuuden tutkimuksen ja nuorisotutkimuksen alat kohdistuvat lasten ja nuorten aseman, maailmojen, toiminnan ja kokemuksen ymmärtämiseen sekä politiikan ja viranomaiskäytäntöjen ja instituutioiden kriittiseen arviointiin. Opintokokonaisuuden voi suorittaa 15 op:n tai 25 op:n laajuisena. Opintokokonaisuuteen kuuluu pakollisena Lapset ja nuoret yhteiskunnassa -opintojakso.

Lapset ja nuoret yhteiskunnassa, 5 op

Opiskelija osaa etsiä ja arvioida tietoa lasten ja nuorten asemasta, toiminnasta ja hyvinvoinnista suomalaisessa yhteiskunnassa. Opiskelija hallitsee ja ymmärtää yhteiskuntatieteellistä keskustelua ja keskeistä lapsuuden ja nuorisotutkimuksen käsitteistöä. Opiskelija oppii kehittämään ryhmätyötaitojaan ja argumentoimaan kirjallisesti käsityksiään lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen teemoista.

Valinnaiset opintojaksot

Lapsuudentutkimus, 5 op

Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida niin tieteessä kuin nyky-yhteiskunnassa lapsiin ja lapsuuteen liittyviä teemoja. Opiskelija oppii tarkastelemaan lapsuutta sosiaalitieteellisten kysymysten kautta huomioiden intersektionaalisuutta, esimerkiksi sukupuolta, etnisyyttä ja luokkaa.

Nuoruus ja syrjäytyminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella kriittisesti nuoriin liittyviä syrjäytymisen määritelmiä ja ymmärtää niiden yhteiskunnallisia ja poliittisia kytkentöjä
 • osaa lukea ja keskustella kriittisesti syrjäytymisen käsitteestä ja sen käytöstä nuorisotutkimuksen näkökulmasta
 • osaa toimia ryhmässä ja argumentoida suullisesti ja kirjallisesti aiheesta.

Lastensuojelu ja lapsen oikeudet, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat kuvata lasten oikeudet, lastensuojelun keskeiset periaatteet sekä tunnistat lastensuojelun eettisiä jännitteitä. Opit lastensuojelulainsäädännön, ammatillisen toiminnan sekä lasten oikeuksien perusteet. Osaat paikantaa lastensuojelun yhteiskunnallisia kysymyksiä ja käytäntöjä. Tunnistat lastensuojelulain asettamia ammatillisia velvoitteita ja osaat erottaa tarkastelussasi lasten oikeuksien ja osallisuuden sekä perheen ja vanhemmuuden näkökulmia.

Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä I, 5 op

Opintojaksolla opitaan tarkastelemaan ajankohtaisia lapsuuden ja nuoruuden kysymyksiä sosiaalitieteen näkökulmista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lapsuuteen ja nuoruuteen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä, osaa käsitteellistää jotain lapsuuden ja nuorisotutkimuksen erityisaluetta ja syventyä kyseiseen teemaan tai menetelmiin.

Opintosuuntakohtaiset opinnot

Sosiaalitieteiden koulutusohjelman opintosuunnat ovat sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka. Klikkaamalla opintosuuntaa, löydät kurssitarjonnan.

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa sosiaalitieteiden koulutusohjelmaan kuuluvia menetelmäopintoja 10 op:n verran.

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1, 5 op

Opintojakson sisältämät asiat ovat monelta osin tärkeitä työelämätaitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää yhteiskuntatieteissä sovellettavan tilastotieteen ja tilastollisen lukutaidon merkityksen omien opintojensa, työelämänsä ja tulevaisuutensa kannalta
 • hallitsee opintojakson sisältöön kuuluvat yhteiskuntatilastotieteen peruskäsitteet
 • ymmärtää tilastollisen tiedonkeruun ja mittaamisen mahdollisuuksia ja haasteita yhteiskuntatieteissä
 • osaa kiinnittää huomiota tilastollisiin näkökohtiin kyselylomakkeen laatimisessa
 • tunnistaa vaihtelun ja riippuvuuden ilmenemismuotoja tilastollisissa esityksissä
 • osaa tulkita tilastollisia kuvia, taulukoita ja perustunnuslukuja ja hallitsee laadukkaan tilastollisen visualisoinnin perussäännöt
 • osaa tilastollisen R-ohjelmoinnin alkeita
 • tuntee avoimen tieteen periaatteita

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2, 5 op

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteissä sovellettavan tilastotieteen ja tilastollisen päättelyn merkityksen omien opintojensa, työelämänsä ja tulevaisuutensa kannalta.
 • Hän hallitsee opintojakson sisältöön kuuluvat peruskäsitteet ja osaa arvioida erilaisia käytännön ilmiöihin liittyviä todennäköisyyksiä.
 • Opiskelija ymmärtää tilastollisiin tutkimuksiin liittyviä epävarmuuksia ja osaa kriittisesti arvioida tilastollisia testejä ja luottamusvälejä yhteiskunnallisissa sovelluksissa.
 • Hän osaa myös tulkita lineaarisen regressioanalyysin ja yksisuuntaisen varianssianalyysin perustuloksia sekä arvioida regressiomallin oletusten järkevyyttä graafisen mallidiagnostiikan avulla.
 • Lisäksi opiskelija osaa tilastollisen R-ohjelmoinnin perustaitoja ja tuntee avoimen tieteen periaatteita. Opintojakson asiat ovat monelta osin tärkeitä työelämätaitoja.

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 (5 op)

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Pia Silander, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Aino-Kaisa Ellfolk, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista