Sosiaalityö on yksi sosiaalitieteiden koulutusohjelman opintosuunnista.

Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee yhteiskunnan rakenteiden ja eriarvoisuuden sekä sosiaalisen toiminnan peruslähtökohdat. Opiskelija osaa kuvata sosiaalityön tieteenalan keskeiset käsitteet ja teoriat. Hän tuntee myös sosiaalityön ammattikäytäntöjen kehityksen sekä ymmärtää sosiaalityön aseman sen yhteiskunnallisessa toimintaympäristössä sekä sen oikeudelliset perusteet. Opiskelija ymmärtää myös sosiaalityön eettiset periaatteet.

Linkki sivulle Sosiaalityön tarjontaan lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Sosiaalioikeus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee perustiedot sosiaalioikeudellisesta, erityisesti sosiaalihuollollisesta sääntelystä sekä asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Hän tunnistaa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen sosiaalioikeudelliseen päätöksentekoon. Opiskelija osaa paikantaa
sosiaalihuoltoon liittyviä oikeudellisia ongelmia sekä hakea juridista tietoa ja soveltaa sitä asiakastyössä. Lisäksi opiskelija erottaa sosiaalityön tehtävän ja roolin suhteessa oikeudelliseen päätöksentekoon.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen:
AYSOSK-103/SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä ja AYVALT-105/VALT-105 Julkisoikeus

Sosiaalioikeus, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 16.1.2018 - 3.2.2018

Lastensuojelu ja lapsen oikeudet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata lasten oikeudet, lastensuojelun keskeiset periaatteet sekä tunnistaa lastensuojelun eettisiä jännitteitä. Opiskelija oppii lastensuojelulainsäädännön, ammatillisen toiminnan sekä lasten oikeuksien perusteet. Opiskelija osaa paikantaa lastensuojelun yhteiskunnallisia kysymyksiä ja käytäntöjä. Opiskelija tunnistaa lastensuojelulain asettamia ammatillisia velvoitteita ja osaa erottaa tarkastelussaan lasten oikeuksien ja osallisuuden sekä perheen ja vanhemmuuden näkökulmia.

Suositeltavat edeltävät opintojaksot: AYVALT-105 Julkisoikeus ja AYSOSK-ST210 Sosiaalioikeus

Lastensuojelu ja lapsen oikeudet, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 6.3.2018 - 17.4.2018

Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisten teorioiden historialliset lähtökohdat sekä merkitykset sosiaalityölle. Opintojakson suoritettuaan opiskelija oppii tarkastelemaan sosiaalista todellisuutta teoreettis-analyyttisesti. Opiskelija oppii ymmärtämään, miten teoreettisten mallien avulla voidaan jäsentää ja arvioida sosiaalityön ammatillista toimintaa ja sen yhteiskunnallista luonnetta.

AYSOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä

Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat, lkv 2017-18
Avoin yliopistoHelsinki 4.9.2017 - 27.5.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Minna Laitinen-Karipohja, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista