Sosiaalityö on yksi sosiaalitieteiden koulutusohjelman opintosuunnista.

Opinnot suoritettuasi tunnet yhteiskunnan rakenteiden ja eriarvoisuuden sekä sosiaalisen toiminnan peruslähtökohdat. Osaat kuvata sosiaalityön tieteenalan keskeiset käsitteet ja teoriat. Tunnet myös sosiaalityön ammattikäytäntöjen kehityksen sekä ymmärrät sosiaalityön aseman sen yhteiskunnallisessa toimintaympäristössä sekä sen oikeudelliset perusteet. Ymmärrät myös sosiaalityön eettiset periaatteet.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Sosiaalioikeus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee perustiedot sosiaalioikeudellisesta, erityisesti sosiaalihuollollisesta sääntelystä sekä asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Hän tunnistaa perus- ja ihmisoikeuksien suhteen sosiaalioikeudelliseen päätöksentekoon. Opiskelija osaa paikantaa
sosiaalihuoltoon liittyviä oikeudellisia ongelmia sekä hakea juridista tietoa ja soveltaa sitä asiakastyössä. Lisäksi opiskelija erottaa sosiaalityön tehtävän ja roolin suhteessa oikeudelliseen päätöksentekoon.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen:
AYSOSK-103/SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä ja AYVALT-105/VALT-105 Julkisoikeus

Lastensuojelu ja lapsen oikeudet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata lasten oikeudet, lastensuojelun keskeiset periaatteet sekä tunnistaa lastensuojelun eettisiä jännitteitä. Opiskelija oppii lastensuojelulainsäädännön, ammatillisen toiminnan sekä lasten oikeuksien perusteet. Opiskelija osaa paikantaa lastensuojelun yhteiskunnallisia kysymyksiä ja käytäntöjä. Opiskelija tunnistaa lastensuojelulain asettamia ammatillisia velvoitteita ja osaa erottaa tarkastelussaan lasten oikeuksien ja osallisuuden sekä perheen ja vanhemmuuden näkökulmia.

Suositeltavat edeltävät opintojaksot: AYSOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä, AYVALT-105 Julkisoikeus ja AYSOSK-ST210 Sosiaalioikeus

Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet keskeisten teorioiden historialliset lähtökohdat sekä merkitykset sosiaalityölle. Opit tarkastelemaan sosiaalista todellisuutta teoreettis-analyyttisesti. Opit ymmärtämään, miten teoreettisten mallien avulla voidaan jäsentää ja arvioida sosiaalityön ammatillista toimintaa ja sen yhteiskunnallista luonnetta.

AYSOSK-103/SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Minna Laitinen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista