Sosiaalityö on yksi sosiaalitieteiden koulutusohjelman opintosuunnista.

Opinnot suoritettuasi tunnet yhteiskunnan rakenteiden ja eriarvoisuuden sekä sosiaalisen toiminnan peruslähtökohdat. Osaat kuvata sosiaalityön tieteenalan keskeiset käsitteet ja teoriat. Tunnet myös sosiaalityön ammattikäytäntöjen kehityksen sekä ymmärrät sosiaalityön aseman sen yhteiskunnallisessa toimintaympäristössä sekä sen oikeudelliset perusteet. Ymmärrät myös sosiaalityön eettiset periaatteet.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Sosiaalioikeus, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet perustiedot sosiaalioikeudellisesta, erityisesti sosiaalihuollollisesta sääntelystä sekä asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Tunnistat perus- ja ihmisoikeuksien suhteen sosiaalioikeudelliseen päätöksentekoon. Osaat paikantaa
sosiaalihuoltoon liittyviä oikeudellisia ongelmia sekä hakea juridista tietoa ja soveltaa sitä asiakastyössä. Lisäksi erotat sosiaalityön tehtävän ja roolin suhteessa oikeudelliseen päätöksentekoon.

AYVALT-105/VALT-105 Julkisoikeus

Suositellaan että seuraava opintojakso on suoritettu ennen opintojaksolle osallistumista:
AYSOSK-103/SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä

Lastensuojelu ja lapsen oikeudet, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat kuvata lasten oikeudet, lastensuojelun keskeiset periaatteet sekä tunnistat lastensuojelun eettisiä jännitteitä. Opit lastensuojelulainsäädännön, ammatillisen toiminnan sekä lasten oikeuksien perusteet. Osaat paikantaa lastensuojelun yhteiskunnallisia kysymyksiä ja käytäntöjä. Tunnistat lastensuojelulain asettamia ammatillisia velvoitteita ja osaat erottaa tarkastelussasi lasten oikeuksien ja osallisuuden sekä perheen ja vanhemmuuden näkökulmia.

Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet keskeisten teorioiden historialliset lähtökohdat sekä merkitykset sosiaalityölle. Opit tarkastelemaan sosiaalista todellisuutta teoreettis-analyyttisesti. Opit ymmärtämään, miten teoreettisten mallien avulla voidaan jäsentää ja arvioida sosiaalityön ammatillista toimintaa ja sen yhteiskunnallista luonnetta.

Suositeltavat edeltävät opintojaksot: AYSOSK-103/SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Aino-Kaisa Ellfolk, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista