Sosiologia on yksi sosiaalitieteiden koulutusohjelman opintosuunnista.

Opinnot suoritettuasi osaat analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja jäsentää ratkaisuvaihtoehtoja yhteiskunnallisiin ongelmia. Ymmärrät myös yhteiskunnallisten ilmiöiden jäsennystapojen latautuneisuuden ja osaat suhtautua näihin kriittisesti.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintosuuntakohtaiset opinnot

Sosiologinen teoria, 5 op

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät teorian aseman sosiologisessa tutkimuksessa. Pystyt erottamaan sosiologisen tutkimusteorian yleisestä yhteiskuntateoriasta ja aikalaisdiagnoosista. Tunnistat teorian kolme keskeistä tehtävää: toimia välineenä tutkimuskohteen jäsentämiseen, esittää empiirisiä väitteitä kohteesta ja menetelmällinen pohdinta. Ymmärrät sosiologisen teorian erilaiset tehtävät ja kuinka teorioita voidaan arvioida suhteessa näihin tehtäviin. Olet tutustunut esimerkkeihin ajankohtaisista sosiologisista teoreettisista lähestymistavoista.

Suositeltavat edeltävät opintojaksot: AYSOSK-104/SOSK-104 Sosiaaliset maailmat -johdatus sosiologiaan

Sosiologian tutkimusalueet, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnistat sosiologian keskeiset tutkimusalueet. Ymmärrät käsitteellisen työskentelyn merkityksen empiiriselle tutkimukselle ja tunnistat, miten yhteiskunnallisesta ilmiöstä kehkeytyy sosiologinen tutkimusongelma. Lisäksi harjaannut tiedon jäsentämisessä, akateemisessa kirjoittamisessa ja esiintymistaidoissa.

Suositeltavat edeltävät opintojaksot: AYSOSK-104/SOSK-104 Sosiaaliset maailmat - johdatus sosiologiaan 5 op

Sosiologinen mielikuvitus, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet keskeiset, sosiologialle ominaiset kysymyksenasettelut ja lähestymistavat. Ymmärrät, miten yhteiskunnallisia ilmiöitä jäsennetään sosiologisesti ja osaat tarkastella sosiologisia tutkimuksia suhteessa eri teoriaperinteisiin ja niille ominaisiin lähestymistapoihin. Harjaannut myös alkuperäistutkimusten lukemisessa ja niiden sisällöstä viestimisessä.

Suositeltavat edeltävät opintojaksot: AYSOSK-104/SOSK-104 Sosiaaliset maailmat -johdatus sosiologiaan

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Aino-Kaisa Ellfolk, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Maaria Linko, yliopistonlehtori, dosentti