Sosiologia on yksi sosiaalitieteiden koulutusohjelman opintosuunnista.

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja jäsentää ratkaisuvaihtoehtoja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Opiskelija ymmärtää myös yhteiskunnallisten ilmiöiden jäsennystapojen latautuneisuuden ja osaa suhtautua näihin kriittisesti.

Sosiologian opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintosuuntakohtaiset opinnot

Sosiologinen teoria, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää teorian aseman sosiologisessa tutkimuksessa. Opiskelija pystyy erottamaan sosiologisen tutkimusteorian yleisestä yhteiskuntateoriasta ja aikalaisdiagnoosista. Opiskelija tunnistaa teorian kolme keskeistä tehtävää: toimia välineenä
tutkimuskohteen jäsentämiseen, esittää empiirisiä väitteitä kohteesta ja menetelmällinen pohdinta. Ymmärtää sosiologisen teorian erilaiset tehtävät ja kuinka teorioita voidaan arvioida suhteessa näihin tehtäviin. Opiskelija on tutustunut esimerkkeihin ajankohtaisista sosiologisista teoreettisista lähestymistavoista.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen
AYSOSK-104 Sosiaaliset maailmat

Sosiologian tutkimusalueet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiologian keskeiset tutkimusalueet. Opiskelijaa ymmärtää käsitteellisen työskentelyn merkityksen empiiriselle tutkimukselle ja tunnistaa, miten yhteiskunnallisesta ilmiöstä kehkeytyy sosiologinen tutkimusongelma.

AYSOSK-104 Sosiaaliset maailmat

Sosiologinen mielikuvitus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset, sosiologialle ominaiset kysymyksenasettelut ja lähestymistavat. Hän ymmärtää miten yhteiskunnallisia ilmiöitä jäsennetään sosiologisesti ja osaa tarkastella sosiologisia tutkimuksia suhteessa eri teoriaperinteisiin ja niille ominaisiin
lähestymistapoihin. Opiskelija harjaantuu myös alkuperäistutkimusten lukemisessa ja niiden sisällöstä viestimisessä.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen:
AYSOSK-104 Sosiaaliset maailmat

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Minna Laitinen-Karipohja, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Maaria Linko, yliopistonlehtori, dosentti