Opinnot avoimessa yliopistossa

Opintotarjonnassamme on Sukupuolentutkimuksen opintokokonaisuus 15 op (kanditaso). Opintokokonaisuuteen sisältyvät kurssit sopivat kaikille sukupuolentutkimuksen opinnoista kiinnostuneille sekä HY:n tutkinto-opiskelijoille valinnaiseksi opintokokonaisuudeksi.

Sukupuolentutkimus I, opintokokonaisuus, 15 op

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa keskeisiä feministisen teoriaperinteen käsitteitä, teemoja, tekstejä ja teoreetikoita. Hän tunnistaa sukupuolen merkityksen politiikassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Hän ymmärtää, miten sukupuoli kytkeytyy erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin ja rakenteistaa näiden toimintaa. Opiskelija hallitsee yhteiskuntatieteellisen ja kulttuurintutkimuksellisen sukupuolentutkimuksen ja osaa tarkastella eri ilmiöitä sukupuolen, seksuaalisuuden, tasa-arvon ja eriarvoisuuden näkökulmista.

Ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Opintokokonaisuuteen (15 op) sisältyvät opintojaksot:

  • AYSPT-5101 Sukupuolentutkimuksen peruskurssi 5 op
  • AYSPT-5201 Feministinen ajattelu ja naisliike 5 op
  • AYSPT-5301 Sukupuolentutkimus yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ilmiöiden analyysissä 5 op

Lisäksi on mahdollista suorittaa Sukupuolentutkimuksen valinnaisia opintojaksoja AYSPT-540-560, jolloin opintokokonaisuuden laajuus voi olla enintään 30 op. Valinnaisten opintojaksojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Sukupuolentutkimuksen peruskurssi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijaa tunnistaa sukupuolentutkimuksen tieteenalan keskeiset käsitteet ja feministisen tutkimuksen lähtökohdat tieteellisessä keskustelussa. Opiskelija saavuttaa perustiedot sukupuolentutkimuksen tieteenalan kehityksestä, tutkimusperinteistä ja ajankohtaisesta tutkimuksesta. Opiskelija oppii keskustelemaan kriittisesti teoreettiseen ja tutkimuskirjallisuuteen perustuen sukupuolentutkimuksen tieteenalan keskeisistä kysymyksistä. Opintojakson suorittaminen edesauttaa sukupuolentutkimuksen kandivaiheen opintokokonaisuuden suorittamista ja sukupuolentutkimukselle ominaisen tieteellisen ajattelun kehittämistä. Opintojakson suorittaminen on edellytys sukupuolentutkimuksen maisterivaiheen opintojaksojen suorittamiselle.

Feministinen ajattelu ja naisliike, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa joukon keskeisiä feministisen ajattelun historian teoreetikoita, tekstejä, käsitteitä ja teemoja, sekä pystyy nimeämään suuren joukon tämän perinteen keskeisiä kysymyksiä. Hän pystyy erottelemaan ja selittämään erilaisia argumenttirakenteita ja ottamaan niitä käyttöön keskustelussa. Lisäksi opiskelija pystyy tuottamaan sekä suullisesti että kirjallisesti lyhyitä esityksiä feministisen ajattelun eri aikakausien teksteistä.

Sukupuolentutkimus yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ilmiöiden analyysissä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa sukupuolen merkityksen kulttuurissa, politiikassa ja yhteiskunnassa. Hän ymmärtää, kuinka sukupuoli ja muut eronteot kytkeytyvät erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin ja rakenteistavat yhteiskunnan toimintaa. Opiskelija hallitsee keskeisiä sukupuolentutkimuksen peruskäsitteitä ja teoreettisia lähestymistapoja. Opiskelija osaa soveltaa sukupuolentutkimuksen näkökulmaa ajankohtaisten kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja poliittisten ilmiöiden analyysiin.

Temaattiset opinnot, 5 op

Opintojakson suorittamalla opiskelija tutustuu sukupuolentutkimuksen temaattiseen aihealueeseen.

Peruttu
Peruttu
Peruttu

Sukupuolentutkimuksen maisteriopintoja

Sukupuoli, moninaisuus ja johtaminen, 5 op

Kurssin tarkoituksena on perehdyttää opiskelija johtamisen, sukupuolen ja moninaisuuden tutkimuksen teorioihin ja niiden soveltamiseen käytännön työelämässä. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja tarkastella kriittisesti sukupuolen merkityksiä johtamisessa ja johtamisuralla. Jakson jälkeen opiskelija pystyy havaitsemaan erilaisia syrjinnän mekanismeja ja etsimään johtamisen keinoja niiden ennaltaehkäisemiseen. Opiskelija osaa perusteet tasa-arvo-kysymyksistä ja niiden edistämisestä johtamisessa, työelämässä ja organisaatioissa.

Ennen syksyä 2020 järjestetyt sukupuolentutkimuksen opinnot 15 op

Sukupuolentutkimuksen 15 op:n opintokokonaisuuden nimi ja sisältö muuttuu 1.8.2020 voimaan tulevien opetussuunnitelmien myötä. Opetussuunnitelmassa 2017-2020 opintokokonaisuus sisälsi seuraavat opintojaksot:

 

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnistat monia keskeisiä feministisen teoriaperinteen käsitteitä, teemoja, tekstejä ja teoreetikoita sekä pystyt nimeämään suuren joukon keskeisiä kysymyksiä. Pystyt erottelemaan ja selittämään erilaisia argumenttirakenteita ja ottamaan niitä käyttöön keskustelussa. Pystyt tuottamaan sekä suullisesti että kirjallisesti lyhyitä esityksiä sukupuolentutkimuksellisen teoriaperinteen eri aikakausien teksteistä.

Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta, 5 op

Opintojakson ”Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta” läpi käytyään opiskelija tunnistaa sukupuolen merkityksiä politiikassa ja yhteiskunnassa. Hän ymmärtää, miten sukupuoli kytkeytyy erilaisiin yhteiskunnallisiin käytäntöihin ja vaikuttaa yhteiskunnan toiminnassa. Opiskelija tuntee yhteiskuntatieteellisen sukupuolentutkimuksen peruskäsitteitä kuten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja sukupuolijärjestelmä. Hän osaa tarkastella tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja sukupuolijärjestelmän näkökulmasta yhteiskunnallisia ilmiöitä kuten kansalaisuutta, hyvinvointivaltiota, globalisaatiota, instituutioita, valtaa ja emansipaatiota.

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet.

Sukupuoli ja kulttuuri, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat määritellä ja esittää suullisesti sukupuolen ja seksuaalisuudentutkimuksen keskeiset teemat erityisesti kulttuurintuotannon, median, tuotteiden ja niiden kuluttamisen kontekstissa. Lisäksi osaat soveltaa sukupuolentutkimuksen näkökulmaa ajankohtaisten kulttuurintuotteiden tulkinnassa.

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet.

Temaattiset opinnot, 5 op

Opintojakson suorittamalla opiskelija tutustuu sukupuolentutkimuksen temaattiseen aihealueeseen.

Peruttu
Peruttu
Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Leena Santavuori, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista