Sukupuoli ja seksuaalisuus jäsentävät arkielämäämme usein huomaamattomasti. Keskusteluja siitä, mitä ja minkälaisia miehet ja naiset ovat, käydään loputtomasti sekä yksityisesti että lehtien palstoilla. Sukupuolentutkimuksen opinnoissa selvitetään sitä, miten näitä asioita käsitellään tutkimuksen ja analyysin keinoin. Sukupuolentutkimuksen opintojen tarkoituksena on antaa yleiskuva sukupuolentutkimuksen taustasta, lähtökohdista ja teorioista sekä eri alojen sukupuolentutkimuksen tähänastisista lähestymistavoista ja saavutuksista.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Opintotarjonnassamme on Sukupuolentutkimus I, opintokokonaisuus 15 op.

Sukupuolentutkimus I, opintokokonaisuus, 15 op

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa keskeisiä feministisen teoriaperinteen käsitteitä, teemoja, tekstejä ja teoreetikoita. Hän tunnistaa sukupuolen merkityksen politiikassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Hän ymmärtää, miten sukupuoli kytkeytyy erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin ja rakenteistaa näiden toimintaa. Opiskelija hallitsee yhteiskuntatieteellisen ja kulttuurintutkimuksellisen sukupuolentutkimuksen ja osaa tarkastella eri ilmiöitä sukupuolen, seksuaalisuuden, tasa-arvon ja eriarvoisuuden näkökulmista.

Ei edellytetä edeltäviä opintoja.

Opintokokonaisuuteen (15 op) sisältyvät opintojaksot:

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet 5 op, Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta 5 op ja Sukupuoli ja kulttuuri 5 op. Lisäksi kokonaisuuteen on mahdollista liittää valinnaisena opintojaksona yksi temaattisten opintojen opintojakso.

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet, 5 op

Sukupuolentutkimuksen peruskurssin suoritettuasi tunnistat sukupuolentutkimuksen tieteenalan peruskäsitteet ja feministisen tutkimuksen peruslähtökohdat. Suorittamalla peruskurssin saavutat perustiedot sukupuolentutkimuksen tieteenalan kehityksestä ja tutkimusperinteistä ja ajankohtaisesta tutkimuksesta, joka edesauttaa sukupuolentutkimuksen kandivaiheen opintokokonaisuuden suorittamista ja sukupuolentutkimukselle ominaisen tieteellisen ajattelun kehittämistä.

Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta, 5 op

Opintojakson ”Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta” läpi käytyään opiskelija tunnistaa sukupuolen merkityksiä politiikassa ja yhteiskunnassa. Hän ymmärtää, miten sukupuoli kytkeytyy erilaisiin yhteiskunnallisiin käytäntöihin ja vaikuttaa yhteiskunnan toiminnassa. Opiskelija tuntee yhteiskuntatieteellisen sukupuolentutkimuksen peruskäsitteitä kuten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja sukupuolijärjestelmä. Hän osaa tarkastella tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja sukupuolijärjestelmän näkökulmasta yhteiskunnallisia ilmiöitä kuten kansalaisuutta, hyvinvointivaltiota, globalisaatiota, instituutioita, valtaa ja emansipaatiota.

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet.

Sukupuoli ja kulttuuri, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat määritellä ja esittää suullisesti sukupuolen ja seksuaalisuudentutkimuksen keskeiset teemat erityisesti kulttuurintuotannon, median, tuotteiden ja niiden kuluttamisen kontekstissa. Lisäksi osaat soveltaa sukupuolentutkimuksen näkökulmaa ajankohtaisten kulttuurintuotteiden tulkinnassa.

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet.

Temaattiset opinnot, 5 op

Opintojakson suorittamalla opiskelija tutustuu sukupuolentutkimuksen temaattiseen aihealueeseen.

Peruttu
Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Leena Santavuori, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista