Suomen kieli on yksi Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelman opintosuunnista.

Suomen kielen opinnoissa huomion kohteena on kieli eri ilmiöineen: puhutun ja kirjoitetun suomen ominaispiirteet ja erot, suomi äidinkielenä ja toisena kielenä, suomen kieli sukukieltensä ja muiden maailman kielten joukossa. Opinnoissa käsitellään myös nykysuomen moninaista alueellista, sosiaalista ja tilanteista vaihtelua ja Suomea kieliyhteisönä sekä kielellistä vuorovaikutusta.

Suomen kielen opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Suomen kieli, perusopinnot, 30 op

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa analysoida monipuolisesti suomen kielen muoto- ja merkitysrakenteita ja niiden keskinäisiä suhteita eri näkökulmista. Opiskelija hallitsee perustiedot puhutusta ja kirjoitetusta suomen kielestä sekä Suomesta kieliyhteisönä, suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kielikunnasta sekä suomen kielen varhaiskehityksen tärkeimmistä vaiheista. Opiskelija ymmärtää kielen ohjailun periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Suomen kieli, perusopinnot, lukuvuosi 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 7.9.2017 - 30.8.2018

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa analysoida monipuolisesti suomen kielen muoto­ ja merkitysrakenteita ja niiden keskinäisiä suhteita eri näkökulmista. Opiskelija hallitsee   perustiedot puhutusta ja kirjoitetusta suomen kielestä sekä Suomesta kieliyhteisönä, suomalais­ugrilaisesta eli uralilaisesta kielikunnasta sekä suomen kielen varhaiskehityksen tärkeimmistä vaiheista. Opiskelija ymmärtää  kielen ohjailun periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Fonologia ja morfologia, 5 op

Opiskelija tuntee suomen äännejärjestelmän ja ymmärtää äänteiden kuvauksen perusperiaatteet. Opiskelija osaa jäsentää sanat morfeemeihin, ymmärtää keskeiset morfofonologiset vaihtelut ja hallitsee sanojen luokittelun taivutustyyppeihin. Opiskelijalla on perustiedot sananmuodostuksesta.

Fonologia ja morfologia, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 17.10.2017 - 12.12.2017
Fonologia ja morfologia, Kirjallisuuskuulustelu kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 10.1.2018 - 7.4.2018

Syntaksi, 5 op

Opiskelija tuntee suomen kielen keskeiset syntaktiset rakenteet ja osaa analysoida ja jäsentää niitä sekä hallitsee syntaksin peruskäsitteistön. Opiskelija harjaantuu syntaktiseen ajatteluun ja argumentointiin.

Syntaksi, kevät 2018, itseopiskelukurssi
Avoin yliopisto 9.1.2018 - 30.6.2018
Syntaksi, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 30.1.2018 - 8.5.2018

Semantiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella muodon ja merkityksen suhdetta kielessä, ts. sitä järjestelmää, joka yhdistää merkitykset sanoihin ja kieliopin erilaisiin yksiköihin. Hän kykenee analysoimaan kielellisten ilmausten merkityksiä kontekstissaan ja osana diskurssia.

Semantiikka, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 19.3.2018 - 14.5.2018
Semantiikka, Kirjallisuuskuulustelu kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 23.5.2018 - 25.7.2018

Suomi kieliyhteisönä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteittäin, miten suomen kieli varioi alueellisesti, sosiaalisesti ja tilanteisesti. Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä keskeisimmät varioivat kielenpiirteet. Hän hallitsee dialektologian ja sosiolingvistiikan keskeiset käsitteet sekä tuntee tutkimussuuntausten historiaa, aineistoja ja tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa käsitteitä ja menetelmiä puhutun kielen analyysiin.

Fonologia ja morfologia

Suomi kieliyhteisönä, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 1.12.2017 - 8.2.2018
Suomi kieliyhteisönä, Kirjallisuuskuulustelu kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 14.2.2018 - 14.4.2018

Kielenhuolto, 5 op

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää käytännön kielenhuollon ratkaisujen perusteita ja osaa korjata erilaisia asiatekstejä kielenhuollon oppaiden avulla sekä ehdottaa korjauksia. Hän myös ymmärtää eri vaiheissa olevien tekstien korjaamisen erot. Opiskelija tuntee keskeiset kielenhuollon toimijat ja on tutustunut mm. Suomen kielen lautakunnan suosituksiin. Opiskelija hallitsee korjauslukumerkkien käytön sekä tietokoneella tehtävien korjaustoimintojen periaatteet.

Kielenhuolto, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 30.4.2018 - 24.6.2018

Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin, 5 op

Tavoitteena on saada yleiskuva suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kieli­kunnasta, sen päähaaroista, kielisukulaisuuden ja kielen muutoksen perusteista. Niiden avulla perehdytään suomea ja muita suomalais-ugrilaisia kieliä yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin ja kielialueiden muuttumiseen pitkällä aikavälillä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan ja analysoimaan suomea ja muita itämerensuomalaisia kieliä yhdistäviä piirteitä. Hänellä on joitakin perustietoja etäisemmistä suomalais-ugrilaisista kielistä ja niiden puhujayhteisöistä.

Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 7.9.2017 - 30.11.2017
Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin, Kirjallisuuskuulustelu syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 4.12.2017 - 17.2.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Tuija Kettunen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista