Suomen kielen opinnoissa huomion kohteena on kieli eri ilmiöineen: puhutun ja kirjoitetun suomen ominaispiirteet ja erot, suomi äidinkielenä ja toisena kielenä, suomen kieli sukukieltensä ja muiden maailman kielten joukossa. Opinnoissa käsitellään myös nykysuomen moninaista alueellista, sosiaalista ja tilanteista vaihtelua ja Suomea kieliyhteisönä sekä kielellistä vuorovaikutusta.

Suomen kieli on yksi Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelman opintosuunnista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Suomen kieli, perusopinnot, 30 op

Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat analysoida monipuolisesti suomen kielen muoto- ja merkitysrakenteita ja niiden keskinäisiä suhteita eri näkökulmista. Hallitset perustiedot puhutusta ja kirjoitetusta suomen kielestä sekä Suomesta kieliyhteisönä, suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kielikunnasta sekä suomen kielen varhaiskehityksen tärkeimmistä vaiheista. Lisäksi ymmärrät kielen ohjailun periaatteet ja osaat soveltaa niitä.

Suomen kielen perusopinnot järjestetään lukuvuosittain. Opintoihin ilmoittaudutaan opintojakso kerrallaan.

 

Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat analysoida monipuolisesti suomen kielen muoto- ja merkitysrakenteita ja niiden keskinäisiä suhteita eri näkökulmista. Hallitset perustiedot puhutusta ja kirjoitetusta suomen kielestä sekä Suomesta kieliyhteisönä, suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kielikunnasta sekä suomen kielen varhaiskehityksen tärkeimmistä vaiheista. Lisäksi ymmärrät  kielen ohjailun periaatteet ja osaat soveltaa niitä.

 

Fonologia ja morfologia, 5 op

Kurssin suoritettuasi tunnet suomen äännejärjestelmän ja ymmärrät äänteiden kuvauksen perusperiaatteet. Osaat jäsentää sanat morfeemeihin, ymmärrät keskeiset morfofonologiset vaihtelut ja hallitset sanojen luokittelun taivutustyyppeihin. Sinulla on perustiedot sananmuodostuksesta.

Syntaksi, 5 op

Kurssin suoritettuasi tunnet suomen kielen keskeiset syntaktiset rakenteet ja osaat analysoida ja jäsentää niitä sekä hallitset syntaksin peruskäsitteistön. Harjaannut syntaktiseen ajatteluun ja argumentointiin.

Peruttu

Semantiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat tarkastella muodon ja merkityksen suhdetta kielessä, ts. sitä järjestelmää, joka yhdistää merkitykset sanoihin ja kieliopin erilaisiin yksiköihin. Lisäksi kykenet analysoimaan kielellisten ilmausten merkityksiä kontekstissaan ja osana diskurssia.

Suomi kieliyhteisönä, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat

 • kuvata pääpiirteittäin, miten suomen kieli varioi alueellisesti, sosiaalisesti ja tilanteisesti.
 • tunnistaa ja nimetä keskeisimmät varioivat kielenpiirteet.
 • kertoa pääpiirteittäin tutkimussuuntausten historiasta, aineistoista ja tutkimusmenetelmistä.
 • soveltaa dialektologian ja sosiolingvistiikan käsitteitä ja menetelmiä puhutun kielen analyysiin ja etsiä sopivia tutkimusaineistoja.

Fonologia ja morfologia

Diskurssi, 5 op

Opintojakson jälkeen

 • tunnet tekstilingvistiikan, diskurssintutkimuksen ja keskusteluntutkimuksen peruskäsitteet ja osaat määritellä ne (konteksti, teksti, diskurssi, tekstilaji, tekstityyppi, intertekstuaalisuus, referointi;koheesio ja koherenssi, teema-reema; keskustelu, vuorottelujäsennys, vieruspari, sekvenssi, erilaiset korjausjaksot)
 • ymmärrät puhutun ja kirjoitetun kielenkäytön ominaispiirteitä ja eroja
 • ymmärrät, miten merkitys rakentuu kontekstissa ja osana sosiaalista vuorovaikutusta
 • osaat analysoida kirjoitettua ja puhuttua kieltä osana sosiaalista toimintaa kielentutkimuksen peruskäsitteitä hyödyntäen.

Fonologia ja morfologia, Syntaksi.

Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin, 5 op

Tavoitteena on saada yleiskuva suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kieli­kunnasta, sen päähaaroista, kielisukulaisuuden ja kielen muutoksen perusteista. Niiden avulla perehdytään suomea ja muita suomalais-ugrilaisia kieliä yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin ja kielialueiden muuttumiseen pitkällä aikavälillä. Opintojakson suoritettuasi kykenenet tunnistamaan ja analysoimaan suomea ja muita itämerensuomalaisia kieliä yhdistäviä piirteitä. Lisäksi sinulla on joitakin perustietoja etäisemmistä suomalais-ugrilaisista kielistä ja niiden puhujayhteisöistä.

Ennen syksyä 2020 järjestetyt Suomen kielen perusopinnot

Fonologia ja morfologia, 5 op

Kurssin suoritettuasi tunnet suomen äännejärjestelmän ja ymmärrät äänteiden kuvauksen perusperiaatteet. Osaat jäsentää sanat morfeemeihin, ymmärrät keskeiset morfofonologiset vaihtelut ja hallitset sanojen luokittelun taivutustyyppeihin. Sinulla on perustiedot sananmuodostuksesta.

Syntaksi, 5 op

Kurssin suoritettuasi tunnet suomen kielen keskeiset syntaktiset rakenteet ja osaat analysoida ja jäsentää niitä sekä hallitset syntaksin peruskäsitteistön. Harjaannut syntaktiseen ajatteluun ja argumentointiin.

Peruttu

Semantiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat tarkastella muodon ja merkityksen suhdetta kielessä, ts. sitä järjestelmää, joka yhdistää merkitykset sanoihin ja kieliopin erilaisiin yksiköihin. Lisäksi kykenet analysoimaan kielellisten ilmausten merkityksiä kontekstissaan ja osana diskurssia.

Suomi kieliyhteisönä, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat

 • kuvata pääpiirteittäin, miten suomen kieli varioi alueellisesti, sosiaalisesti ja tilanteisesti.
 • tunnistaa ja nimetä keskeisimmät varioivat kielenpiirteet.
 • kertoa pääpiirteittäin tutkimussuuntausten historiasta, aineistoista ja tutkimusmenetelmistä.
 • soveltaa dialektologian ja sosiolingvistiikan käsitteitä ja menetelmiä puhutun kielen analyysiin ja etsiä sopivia tutkimusaineistoja.

Fonologia ja morfologia

Kielenhuolto, 5 op

Kurssin käytyäsi ymmärrät käytännön kielenhuollon ratkaisujen perusteita ja osaat korjata erilaisia asiatekstejä kielenhuollon oppaiden avulla sekä ehdottaa korjauksia. Lisäksi ymmärrät eri vaiheissa olevien tekstien korjaamisen erot. Tunnet keskeiset kielenhuollon toimijat ja olet tutustunut mm. Suomen kielen lautakunnan suosituksiin. Hallitset korjauslukumerkkien käytön sekä tietokoneella tehtävien korjaustoimintojen periaatteet.

Peruttu

Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin, 5 op

Tavoitteena on saada yleiskuva suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kieli­kunnasta, sen päähaaroista, kielisukulaisuuden ja kielen muutoksen perusteista. Niiden avulla perehdytään suomea ja muita suomalais-ugrilaisia kieliä yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin ja kielialueiden muuttumiseen pitkällä aikavälillä. Opintojakson suoritettuasi kykenenet tunnistamaan ja analysoimaan suomea ja muita itämerensuomalaisia kieliä yhdistäviä piirteitä. Lisäksi sinulla on joitakin perustietoja etäisemmistä suomalais-ugrilaisista kielistä ja niiden puhujayhteisöistä.

Suomen kieli, aineopinnot (osia)

Suomi toisena kielenä, 5 op

Ymmärrät, mitä monikielisyys ja kielellisten resurssien moninaisuus tarkoittavat yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opit tarkastelemaan suomen kieltä oppimisen kohteena sekä tunnet toisen kielen oppimista ja käyttöä käsittelevää tutkimusta sekä alan keskeisiä käsitteitä.

Suomen kielen perusopinnot

Toisen kielen oppiminen ja käyttö, 5 op

Tunnet ja tunnistat toisen ja vieraan kielen oppimisen ja käytön keskeisiä ilmiöitä ja olet perehtynyt kaksi- ja monikielisyyttä käsittelevään tutkimukseen suomen kielen näkökulmasta.

Suomen kielen perusopinnot

Opintoja Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelmasta

Kirja-ala Gutenbergistä Googleen, 5 op

Kurssin suoritettuasi

 • tiedät kirja-alan kehityksen
 • osaat hahmottaa oman aikasi trendejä yhteiskunnallisena ja kulttuurisena kehityksenä.
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Sanni Vikman, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista