Suomen kieli on yksi Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelman opintosuunnista.

Suomen kielen opinnoissa huomion kohteena on kieli eri ilmiöineen: puhutun ja kirjoitetun suomen ominaispiirteet ja erot, suomi äidinkielenä ja toisena kielenä, suomen kieli sukukieltensä ja muiden maailman kielten joukossa. Opinnoissa käsitellään myös nykysuomen moninaista alueellista, sosiaalista ja tilanteista vaihtelua ja Suomea kieliyhteisönä sekä kielellistä vuorovaikutusta.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Suomen kieli, perusopinnot, 30 op

Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat analysoida monipuolisesti suomen kielen muoto- ja merkitysrakenteita ja niiden keskinäisiä suhteita eri näkökulmista. Hallitset perustiedot puhutusta ja kirjoitetusta suomen kielestä sekä Suomesta kieliyhteisönä, suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kielikunnasta sekä suomen kielen varhaiskehityksen tärkeimmistä vaiheista. Lisäksi ymmärrät kielen ohjailun periaatteet ja osaat soveltaa niitä.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa analysoida monipuolisesti suomen kielen muoto­ ja merkitysrakenteita ja niiden keskinäisiä suhteita eri näkökulmista. Opiskelija hallitsee   perustiedot puhutusta ja kirjoitetusta suomen kielestä sekä Suomesta kieliyhteisönä, suomalais­ugrilaisesta eli uralilaisesta kielikunnasta sekä suomen kielen varhaiskehityksen tärkeimmistä vaiheista. Opiskelija ymmärtää  kielen ohjailun periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Fonologia ja morfologia, 5 op

Kurssin suoritettuasi tunnet suomen äännejärjestelmän ja ymmärrät äänteiden kuvauksen perusperiaatteet. Osaat jäsentää sanat morfeemeihin, ymmärrät keskeiset morfofonologiset vaihtelut ja hallitset sanojen luokittelun taivutustyyppeihin. Sinulla on perustiedot sananmuodostuksesta.

Syntaksi, 5 op

Opiskelija tuntee suomen kielen keskeiset syntaktiset rakenteet ja osaa analysoida ja jäsentää niitä sekä hallitsee syntaksin peruskäsitteistön. Opiskelija harjaantuu syntaktiseen ajatteluun ja argumentointiin.

Semantiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella muodon ja merkityksen suhdetta kielessä, ts. sitä järjestelmää, joka yhdistää merkitykset sanoihin ja kieliopin erilaisiin yksiköihin. Hän kykenee analysoimaan kielellisten ilmausten merkityksiä kontekstissaan ja osana diskurssia.

Suomi kieliyhteisönä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteittäin, miten suomen kieli varioi alueellisesti, sosiaalisesti ja tilanteisesti. Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä keskeisimmät varioivat kielenpiirteet. Hän hallitsee dialektologian ja sosiolingvistiikan keskeiset käsitteet sekä tuntee tutkimussuuntausten historiaa, aineistoja ja tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa käsitteitä ja menetelmiä puhutun kielen analyysiin.

Fonologia ja morfologia

Kielenhuolto, 5 op

Kurssin käytyäsi ymmärrät käytännön kielenhuollon ratkaisujen perusteita ja osaat korjata erilaisia asiatekstejä kielenhuollon oppaiden avulla sekä ehdottaa korjauksia. Lisäksi ymmärrät eri vaiheissa olevien tekstien korjaamisen erot. Tunnet keskeiset kielenhuollon toimijat ja olet tutustunut mm. Suomen kielen lautakunnan suosituksiin. Hallitset korjauslukumerkkien käytön sekä tietokoneella tehtävien korjaustoimintojen periaatteet.

Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin, 5 op

Tavoitteena on saada yleiskuva suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kieli­kunnasta, sen päähaaroista, kielisukulaisuuden ja kielen muutoksen perusteista. Niiden avulla perehdytään suomea ja muita suomalais-ugrilaisia kieliä yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin ja kielialueiden muuttumiseen pitkällä aikavälillä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan ja analysoimaan suomea ja muita itämerensuomalaisia kieliä yhdistäviä piirteitä. Hänellä on joitakin perustietoja etäisemmistä suomalais-ugrilaisista kielistä ja niiden puhujayhteisöistä.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista