Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Perus- ja keskitason kurssit (A1.1–B2.1)

SEURAAVAT ALKAVAT KURSSIT

 

Tammikuu 2021: Suomi 1A, Suomi 1B, Suomi 2A, Suomi 2B, Suomi 3
Helmikuu 2021: Suomi 4
Maalis-huhtikuu 2021: Suomi 1A , Suomi 1B, Suomi 2A, Suomi 2B. Suomi 5 ja Suomi 6
Kesäopetus 2021: Suomi 1A, Suomi 1B, Suomi 2A, Suomi 2B, Suomi 3, Suomi 4, Suomi 5 ja Suomi 6

 

HUOM!
Kurssien opetuskieli on suomi.

 

Suomi 1A, 3 op

Kurssin suorittamisen jälkeen osaat ääntää suomea, ymmärrät kurssin aihealueiden sanastoa, osaat esitellä ja kertoa itsestäsi ja perheestäsi perustietoja, pystyt selviytymään suomeksi tavallisimmissa asiointitilanteissa sekä joissakin usein toistuvissa sosiaalisissa tilanteissa. Lisäksi osaat pyytää keskustelukumppaniasi toistamaan ja puhumaan hitaammin sekä osaat laatia lyhyitä viestejä jokapäiväisistä aiheista. Tavoitetaitotaso: A1.1

Ei edeltäviä opintoja


Kielitaidon taitotasokuvaukset

Mikä on sinulle oikea kurssitaso? Tee suomen kielen tasotesti.

Suomi 1B, 2 op

Kurssin suorittamisen jälkeen

 • osaat kertoa päivittäisestä elämästäsi ja asumisestasi
 • pystyt osallistumaan kurssin aihepiirejä koskevaan hyvin yksinkertaiseen keskusteluun puhekumppanin tuella
 • pystyt löytämään keskeisimmät tarvitsemasi tiedot kurssin aihepiiriin liittyvistä lyhyistä teksteistä (esim. ilmoituksista)
 • pystyt toimimaan tavallisissa, rutiininomaisissa palvelutilanteissa ja tiedustelemaan keskeisimpiä asioita
 • osaat kertoa, mitä kieltä / mitä kieliä haluaisit erilaisissa keskustelutilanteissa käytettävän
 • tiedät, miten voit oppia suomea luokkahuoneen ulkopuolella
 • tiedät joitakin suomalaisen arkielämän ja asumiskulttuurin keskeisimpiä piirteitä.

Tavoitetaitotaso: A1.2

Suomi 1 A–kurssi tai vastaava osaaminen. Kurssin lähtötaso on A1.1.

Suomi 2A, 3 op

Kurssin suorittamisen jälkeen

 • osaat puhua ruoasta ja asioida ravintolassa
 • osaat kertoa tavallisesta työ- tai opiskelupäivästäsi
 • osaat kertoa menneistä tapahtumista
 • pystyt osallistumaan kurssin aihepiirejä koskevaan yksinkertaiseen keskusteluun ja osaat ilmaista mielipiteesi
 • pystyt kysymään tietä ja ymmärtämään yksinkertaiset reittiohjeet
 • ymmärrät ja osaat kirjoittaa lyhyitä työ- tai opiskelupäivän tilanteisiin liittyviä viestejä
 • tiedät joitakin puhekielen keskeisimpiä piirteitä
 • tunnet perusasioita suomalaisesta työelämästä ja vierailutavoista.
 • tunnet tasollesi sopivia verkossa olevia suomen kielen oppimista tukevia materiaaleja.

Tavoitetaitotaso: A1.3

Suomi 1 B-kurssi tai vastaava osaaminen. Kurssin lähtötaso on A1.2.

Kielitaidon taitotasokuvaukset

Mikä on sinulle oikea kurssitaso? Tee suomen kielen kurssien tasotesti.

Suomi 2B, 2 op

Kurssin suorittamisen jälkeen

 • osaat kuvata terveydentilaasi sekä kertoa vapaa-ajasta ja harrastuksista
 • osaat kertoa menneen ajan tapahtumista
 • pystyt osallistumaan erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin ja asiointikeskusteluihin
 • pystyt hakemaan tarvitsemaasi tietoa kurssin aihepiiriin liittyvistä asioista (esim. harrastusmahdollisuuksista) eri lähteistä
 • tiedät joitakin piirteitä suomalaisten vapaa-ajan vietosta.
 • tunnistat, missä tilanteissa pärjäät suomen kielellä ja uskallat toimia näissä tilanteissa suomeksi

Tavoitetaitotaso: A2.1

Suomi 2 A-kurssi tai vastaava osaaminen. Kurssin lähtötaso on A1.3.

Kielitaidon taitotasokuvaukset

Mikä on sinulle oikea kurssitaso? Tee suomen kielen kurssien tasotesti.

Suomi 3, 5 op

Kurssin suorittamisen jälkeen

 • osaat kertoa menneen ajan tapahtumista kaikissa eri aikamuodoissa
 • osaat kertoa koulutus- ja työhistoriastasi sekä mahdollisista urasuunnitelmistasiosaat kertoa oman kulttuurisi juhlista ja tavoi
 • osaat keskustella ja esittää mielipiteitä ympäristönsuojelusta, kulttuurista ja taiteesta sekä kuluttamisesta
 • pystyt lukemaan ja kirjoittamaan kurssin aihepiireihin liittyviä lyhyitä yksinkertaisia asiatekstejä
 • osaat pyytää kohteliaasti ja kertoa ehdollisista tapahtumista
 • tunnet passiivin funktiot ja osaat käyttää passiivia ehdotuksissa, kerronnassa ja puhekielessä
 • osaat käyttää puhekielisiä ilmauksia sopivissa tilanteissa
 • tiedät, miten eri kielten rinnakkainen käyttö voi tukea vuorovaikutusta
 • osaat neuvotella viestinnässä käytettävistä kielistä ja kertoa keskustelukumppanille, millaiset asiat edistävät ymmärtämistäsi
 • tunnet suomalaisia juhlapäiviä ja tapoja sekä suomalaista kulttuurielämää ja taidetta.

  Tavoitetaitotaso: A2.2

Suomi 2B tai vastaavat tiedot ja taidot. Kurssin lähtötaso on A2.1.

Kielitaidon taitotasokuvaukset

Mikä on sinulle oikea kurssitaso? Tee suomen kielen kurssien tasotesti.

Suomi 4, 5 op

Kurssin suorittamisen jälkeen

 • osaat keskustella ja esittää mielipiteitä historiasta, maantiedosta, ja urheilusta sekä kulttuurieroista ja niihin liittyvistä stereotypioista
 • pystyt lukemaan ja kirjoittamaan kurssin aihepiireihin liittyviä asiatekstejä
 • osaat vertailla asioita
 • osaat kuvailla ihmisten luonnetta ja ulkonäköä
 • osaat ilmaista eri tavoin samaa ja eri mieltä olemista
 • osaat kirjoittaa virallisia ja epävirallisia sähköpostiviestejä
 • tunnet eri tekstilajeja ja olet tutustunut myös kaunokirjallisiin teksteihin
 • osaat kertoa menneen ajan tapahtumista passiivin kaikissa eri aikamuodoissa ja myös ehdollisissa ilmauksissa sekä puhekielessä
 • osaat käyttää yleisimpiä puhekielen ilmauksia
 • osaat hyödyntää monikielisyyttä joustavasti
 • tunnet Suomen historiaa ja maantietoa ja osaat kertoa oman maasi historiasta ja maantiedosta.

  Tavoitetaitotaso B1.1

Suomi 3 -kurssi tai vastaava osaaminen. Kurssin lähtötaso on A2.2.

Kielitaidon taitotasokuvaukset

Mikä on sinulle oikea kurssitaso? Tee suomen kielen kurssien tasotesti.

Suomi 5, 5 op

Kurssin suorittamisen jälkeen

 • tunnet työnhakuun ja työhaastatteluun liittyvää sanastoa ja käytäntöjä
 • osaat laatia työhakemuksen ja CV:n
 • osaat täyttää mm. sosiaali- ja terveysalan lomakkeita
 • osaat lukea tiedotteita ja ohjeita
 • tunnet ilmauksia, joiden avulla voi esimerkiksi ehdottaa, suostutella tai kieltäytyä kohteliaasti
 • osaat kertoa ja keskustella erilaisista yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvistä aiheista
 • pystyt lukemaan ja kirjoittamaan kurssin aihepiireihin liittyviä asiatekstejä
 • osaat tunnistaa eri tekstilajeja ja olet tutustunut erilaisiin asiateksteihin
 • osaat tunnistaa ja käyttää partisiippeja
 • sinulla on relevantteja työkaluja oman kielitaitosi arviointiin ja vertaisarviointiin.

Tavoitetaitotaso B1.2

Suomi 4 -kurssi (vähintään arvosana 3) tai vastaava osaaminen. Kurssin lähtötaso on B1.1.

Kielitaidon taitotasokuvaukset

Mikä on sinulle oikea kurssitaso? Tee suomen kielen kurssien tasotesti.

Suomi 6, 5 op

Kurssin suorittamisen jälkeen

 • osaat ilmaista itseäsi suomen kielellä hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti
 • osaat kertoa ja kirjoittaa erilaisista aihepiireistä sekä epämuodollisesti että virallisesti
 • pystyt lukemaan erilaisia asiatekstejä sekä kaunokirjallisuutta
 • osaat käyttää tavallisia keskustelufraaseja sekä kasvotusten että puhelimessa
 • osaat rakentaa ja pitää suullisen esityksen
 • osaat ilmaista keskustelussa erilaisia sävyjä, kuten varmuutta ja epävarmuutta, myötätuntoa ja osanottoa
 • osaat referoida tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti
 • tunnet puhe- ja kirjakielen erot ja osaat valita oikean puhetavan
 • tunnet lauseenvastikkeet
 • osaat suomen peruskieliopin hyvin
 • tunnet omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi suomen kielen käyttäjänä ja tiedät, miten voit aktiivisesti edistää kielitaitoasi myös kurssin käytyäsi.

Tavoitetaitotaso B2.1

Suomi 5 -kurssi (vähintään arvosana 3) tai vastaava osaaminen. Kurssin lähtötaso on B1.2.

Kielitaidon taitotasokuvaukset

Mikä on sinulle oikea kurssitaso? Tee suomen kielen kurssien tasotesti.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista