Kuvat: David, Wikimedia Commons - Rymättylän kirkon maalaus, Eero Siljander - Kaisa-kirjasto, Veikko Somerpuro

Oletko kiinnostunut taiteesta? Haluaisitko oppia tarkastelemaan esimerkiksi kirkkoja, maisemamaalauksia, kulttiesineitä tai muotia ja katutaidetta?

Taide ja sen tarkastelutavat ovat laaja, globaalisti muuttuva alue. Taidehistorian opinnoissa tutkitaan taidetta ja visuaalista kulttuuria historiallisena ja nykypäivän ilmiönä. Tutkimuskohteita ovat muun muassa kuvataiteen eri lajit, arkkitehtuuri, esineet ja muotoilu sekä taideteoriat. Opinnoissa painottuvat havainnointi ja kohteisiin tutustuminen paikan päällä, joten erilaiset opintoretket (ekskursiot) ja tutustumiskäynnit ovat tärkeä osa opintoja.

Taidehistorian opinnot ovat osa kulttuurien tutkimuksen (kanditaso) opintosuuntakohtaisia opintoja.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintotarjonnassamme on tieteenalaopinnot (15 op) sekä valinnaisia taidehistorian opintojaksoja. Ne sopivat kaikille taidehistoriasta kiinnostuneille. Lisäksi tarjonnassamme on opintojaksoja vanhojen tutkintovaatimusten (2012-2016) mukaisia perus- ja aineopintoja suorittaville opiskelijoille.

Taidehistorian opinnoista saat valmiuksia katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla.

Taidehistorian tieteenalaopinnot, 15 op

Taidehistorian tieteenalaopintojen aikana opiskelijalle muodostuu yleiskuva taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän saa käsityksen peruskäsitteistä ja tutkimushistoriasta. Hän oppii tuntemaan keskeiset teokset, samalla kun hän oppii havainnoimaan, analysoimaan ja ajoittamaan niitä osaten sijoittaa ne aikakautensa yhteyteen. Taidehistorian tutkimushistoriasta omaksutaan yleiset ääriviivat. Opiskelija saa perustaidon katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla.

Taidehistorian tieteenalaopinnot koostuvat kolmesta jaksosta ja ovat laajuudeltaan yhteensä 15 op.

 

Johdatus taidehistorian opintoihin on Avoimen yliopiston opintotarjonnassa oleva erillinen taidehistorian opintoihin valmentava jakso. Siinä tutustutaan taidehistoriaan oppiaineena ja sen oppimistapoihin ja -menetelmiin lähiluennon, vierailukäynnin sekä tallenteina toteutettujen luentojen avulla. Jakso on suunniteltu taidehistorian tieteenalaopintoja aloittaville Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Johdatus taidehistorian opintoihin, 2-3 op

Jakson tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva taidehistorian tutkimusalueesta, keskeisimmistä tutkimusmetodeista ja oppialan historiasta pääpiirteissään.

Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun, 5 op

Opiskelijalle muodostuu yleiskuva vanhemman ajan taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän on oppinut käsitteitä ja tutkimushistoriaa, sekä tunnistamaan keskeisiä arkkitehtuurikohteita ja kuvataiteen piiriin kuuluvia teoksia. Opintojakson suoritettuaan hän on saanut perustaitoja katsomiseen ja havainnointiin sekä kykyjä analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja taidehistoriassa.

Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun, 5 op

Opiskelijalle muodostuu yleiskuva varhaismodernin ajan taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän on oppinut käsitteitä ja tutkimushistoriaa, sekä tunnistamaan keskeisiä arkkitehtuurikohteita ja kuvataiteen piiriin kuuluvia teoksia. Opintojakson suoritettuaan hän on saanut perustaitoja katsomiseen ja havainnointiin sekä kykyjä analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja taidehistoriassa.

Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle, 5 op

Opiskelijalle muodostuu yleiskuva modernin ja nykyajan taidehistoriasta, sen kohteista ja keskeisistä teoksista. Hän on oppinut peruskäsitteitä ja tutkimushistoriaa, sekä tunnistamaan keskeisiä arkkitehtuurikohteita ja kuvataiteen piiriin kuuluvia teoksia. Opintojakson suoritettuaan hän on saanut perustaitoja katsomiseen ja havainnointiin sekä kykyjä analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä.

Ei edeltäviä opintoja.

Taidehistorian teemaopinnot 15 op

Avoimen yliopiston opinnoissa on yksittäisiä jaksoja, joista Taidehistorian valinnaisia opintoja 5 op on vapaasti suoritettavaissa. Muut jaksot on ensisijaisesti tarkoitettu vanhojen (2012-2016) tutkintovaatimusten mukaisia aineopintoja suorittaville opiskelijoille.

Taidehistorian valinnaisia opintoja, 5 op

Opiskelija tutustuu taidehistorian ja sen lähitieteiden laajaan kenttään. Hän voi oman kiinnostuksensa perusteella valikoida opintoja, jotka tukevat hänen suuntautumistaan tai laajentaa tietämystään uusiin suuntiin.

Ei edeltäviä opintoja. Luentojaksoilla ei kerrata taidehistorian perustietoja tai -käsitteitä, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista käsitteiden kertausta.

Peruttu

Taidehistorian lähestymistapoja, 5 op

Tavoitteena on, että opiskelija saa hyvän käsityksen taidehistorian lähestymistavoista sekä keskeisistä käsitteistä ja teorioista. Hän ymmärtää eri lähestymistapojen eroja ja pystyy analysoimaan eri tutkijoiden tapoja rakentaa tutkimuksensa. Opiskelija oppii hahmottamaan, kuinka erilaiset esimerkiksi yhteiskuntatieteelliset, filosofiset tai kirjallisuustieteestä omaksutut lähestymistavat ovat vaikuttaneet taidehistorialliseen ajatteluun.

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot sekä taidehistorian tieteenalaopinnot. Vaihtoehtoisesti Taidehistorian perusopinnot (25 op) kokonaisuus tai vastaavat tiedot.

Peruttu

Taidehistorian tutkimushistoria, 5 op

Opiskelija saa peruskäsityksen taidehistorian tutkimushistoriasta ja taidehistoriallisesta ajattelusta. Hän ymmärtää taidehistorian tutkimuksen historiallisesti muuttuvan luonteen ja tunnistaa keskeiset suuntaukset ja keskustelut.

Jakson on tarkoitettu Taidehistorian aineopintojen tai teemaopintojen opiskelijoille. Kokonaisuuksiin on oma erillinen valintamenettelynsä.

Edeltävinä opintoina: Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot sekä taidehistorian tieteenalaopinnot. Vaihtoehtoisesti Taidehistorian perusopinnot (25 op) kokonaisuus tai vastaavat tiedot.

Taidehistorian menetelmäopinnot 10 op

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa menetelmäopinnot ovat osa alkusyksyn 2017 vanhojen tutkintovaatimusten mukaiset aineopinnot aloittavalle ryhmälle. Menetelmäopinnot: Taidehistorian praktikum (KUKA-TA219) 5 op ja Taidehistorian harjoituskurssi (KUKA-TA220) 5 op.

Taidehistorian täydentävät opinnot

Tarjonnassamme on lukuvuonna 2017-2018 edellisten tutkintovaatimusten mukaiset Taidehistorian perus- ja aineopinnot -kokonaisuudet. Tarjottavilla opintojaksoilla voit täydentää kesken olevia opintoja.

 

Taidehistorian perusopinnot 25 op (täydentävät opinnot - tutkintovaatimukset 2012-2016)
Taidehistorian aineopinnot 35 op (täydentävät opinnot - tutkintovaatimukset 2012-2016)

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Leena Vanninen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista