Opinnot Avoimessa yliopistossa

Voit opiskella taidehistorian opintokokonaisuuden (15-30 op). Taidehistorian opinnoista saat valmiuksia katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Tarkemmat tiedot löydät opinto-ohjelmista (kurssisivuilta).

Taidehistorian opintokokonaisuus, 15-30 op

Taidehistorian tieteenalaopintojen aikana opiskelijalle muodostuu yleiskuva taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän saa käsityksen peruskäsitteistä ja tutkimushistoriasta. Hän oppii tuntemaan keskeiset teokset, samalla kun hän oppii havainnoimaan, analysoimaan ja ajoittamaan niitä osaten sijoittaa ne aikakautensa yhteyteen. Taidehistorian tutkimushistoriasta omaksutaan yleiset ääriviivat. Opiskelija saa perustaidon katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla.

Taidehistorian opintokokonaisuus koostuu tieteenalaopinnoista (15 op) + teemaopinnoista (15 op).

Taidehistorian tieteenalaopinnot, 15 op

Taidehistorian tieteenalaopinnot koostuvat kolmesta jaksosta ja ovat laajuudeltaan yhteensä 15 op.

 

Johdatus taidehistorian opintoihin on Avoimen yliopiston opintotarjonnassa oleva erillinen taidehistorian opintoihin valmentava jakso. Siinä tutustutaan taidehistoriaan oppiaineena ja sen oppimistapoihin ja -menetelmiin lähiluennon, vierailukäynnin sekä tallenteina toteutettujen luentojen avulla. Jakso on suunniteltu taidehistorian tieteenalaopintoja aloittaville Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Johdatus taidehistorian opintoihin, 2-3 op

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva taidehistorian tutkimusalueesta, keskeisimmistä tutkimusmetodeista ja oppialan historiasta pääpiirteissään.

Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun, 5 op

Opiskelijalle muodostuu yleiskuva vanhemman ajan taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän on oppinut käsitteitä ja tutkimushistoriaa, sekä tunnistamaan keskeisiä arkkitehtuurikohteita ja kuvataiteen piiriin kuuluvia teoksia. Opintojakson suoritettuaan hän on saanut perustaitoja katsomiseen ja havainnointiin sekä kykyjä analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä. Luennot ja luettava kirjallisuus käsittelevät eurooppalaista taidehistoriaa antiikista 1500-luvun loppuun. Näyttelytehtävä kohdistuu ajankohtaisiin näyttelyihin. Lähiekskursiolla tutustutaan Suomen vanhempaan taidehistoriaan.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja taidehistoriassa.

Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun, 5 op

Opiskelijalle muodostuu yleiskuva varhaismodernin ajan taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän on oppinut käsitteitä ja tutkimushistoriaa, sekä tunnistamaan keskeisiä arkkitehtuurikohteita ja kuvataiteen piiriin kuuluvia teoksia. Opintojakson suoritettuaan hän on saanut perustaitoja katsomiseen ja havainnointiin sekä kykyjä analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä.

Kurssin suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja taidehistoriassa.

Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle, 5 op

Opiskelijalle muodostuu yleiskuva modernin ja nykyajan taidehistoriasta, sen kohteista ja keskeisistä teoksista. Hän on oppinut peruskäsitteitä ja tutkimushistoriaa, sekä tunnistamaan keskeisiä arkkitehtuurikohteita ja kuvataiteen piiriin kuuluvia teoksia. Opintojakson suoritettuaan hän on saanut perustaitoja katsomiseen ja havainnointiin sekä kykyjä analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä.

Ei edeltäviä opintoja.

Taidehistorian teemaopinnot 15 op

Taidehistorian teemaopinnoissa on yksittäisiä uniikkeja opintojaksoja, joita voit suorittaa vapaasti oman kiinnostuksesi mukaan tai osana taidehistorian 30 op:n opintokokonaisuutta.

Taidehistorian globaalit näkökulmat, 5 op

Opiskelija tutustuu johonkin Euroopan ulkopuoliseen kulttuuriin ja sen taiteeseen. Hän oppii hahmottamaan globaalin taidehistorian kenttää, ja muun maailman suhteita Euroopan taidehistoriaan. Hän voi oman kiinnostuksensa perusteella valikoida opintoja, jotka tukevat hänen suuntautumistaan tai laajentaa tietämystään uusiin suuntiin. Hän voi hyödyntää esimerkiksi museoiden tarjoamia luentoja ja seminaareja tai opintojaan ulkomailla.

Peruttu
Peruttu
Peruttu

Taidehistorian lähestymistapoja, 5 op

Tavoitteena on, että opiskelija saa hyvän käsityksen taidehistorian lähestymistavoista sekä keskeisistä käsitteistä ja teorioista. Hän ymmärtää eri lähestymistapojen eroja ja pystyy analysoimaan eri tutkijoiden tapoja rakentaa tutkimuksensa. Opiskelija oppii hahmottamaan, kuinka erilaiset esimerkiksi yhteiskuntatieteelliset, filosofiset tai kirjallisuustieteestä omaksutut lähestymistavat ovat vaikuttaneet taidehistorialliseen ajatteluun.

Edeltävinä opintoina suositellaan taidehistorian perustietoja, esimerkiksi taidehistorian tieteenalaopintoja, perusopintoja tai vastaavia tietoja.

Peruttu

Taidehistorian tutkimushistoria, 5 op

Opiskelija saa peruskäsityksen taidehistorian tutkimushistoriasta ja taidehistoriallisesta ajattelusta. Hän ymmärtää taidehistorian tutkimuksen historiallisesti muuttuvan luonteen ja tunnistaa keskeiset suuntaukset ja keskustelut.

Suositeltavaa on, että opiskelijalla on perustiedot taidehistoriasta, esimerkiksi tieteenalaopinnot, perusopinnot tai vastaavat tiedot.

Peruttu

Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuus (AYKUKA-510) 15 op

Taidehistorian opinnot ovat osa kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelman opintoja. Avoimessa voit suorittaa taidehistorian opintoja ennen tai niiden rinnalla kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuuden 15 op.
 

Opintojakso Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi (5 op) on kaikille pakollinen. 15 op:n kokonaisuutta suorittavat valitsevat lisäksi kaksi muuta 5 op:n jaksoa.

Valitse kaikki

Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi, 5 op

Opiskelija tunnistaa kulttuurintutkimuksen peruskäsitteistön ja tutkimustraditiot/osaa vertailla erilaisien lähestymistapojen/tieteenalojen tutkimuskysymyksiä.

Peruttu

Valitse kaksi

Tila, paikka ja ympäristö, 5 op

Opiskelija ymmärtää alueellisia olosuhteita ja jakoja sekä osaa soveltaa aikaan, paikkaa ja ympäristöön liittyviä käsitteitä ja lähestymistapoja kulttuurien tutkimuksen kontekstissa.

Visuaalisuus ja materiaalisuus, 5 op

Opiskelija oppii havainnoimaan, selittämään ja tulkitsemaan visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ilmiöitä sekä niiden vuorovaikutteista suhdetta yhteisön jäseniin ja yhteiskuntaan. Hän oppii jäsentämään ja tunnistamaan valikoituja aineistoja.

Ei edeltäviä opintoja.

Uskonto, maailmankuva ja perinne, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa myyttien, uskontoperinteiden ja aineettoman kulttuurin roolin maailmankuvien ja identiteettien muodostamisessa. Hän osaa eritellä perinneprosesseja, perinteen ja vuorovaikutuksen lajeja sekä arkielämän kokemuksellisia, esityksellisiä ja toiminnallisia ulottuvuuksia.

Ei edeltäviä opintoja.

Kulttuuri, omistajuus ja toimijuus, 5 op

Näkökulmia alueiden tutkimukseen, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Leena Santavuori, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista