Kuvat: David, Wikimedia Commons - Rymättylän kirkon maalaus, Eero Siljander - Kaisa-kirjasto, Veikko Somerpuro

Taidehistoria tarkastelee visuaalista kulttuuria esihistoriasta nykypäivään. Taidehistoria on laaja alue, joka kattaa visuaalisen kulttuurin ja rakennetun ympäristön tutkimisen yhtä lailla historiallisena kuin nykypäivän ilmiönä. Taidehistorian tutkimuskohteita ovat mm. kuvataiteen eri lajit, arkkitehtuuri, rakennettu ympäristö ja taideteollisuus. Opinnoissa opiskelija saa perustaidon katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla.

Taidehistorian opinnot ovat osa Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaa ja ovat yksi sen opintosuunnista.

Lisäksi opetuksessa (2017-2018) on edellisten tutkintovaatimusten mukainen Taidehistorian aineopinnot 35 op kokonaisuus.

Taidehistorian opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Taidehistorian tieteenalaopinnot, 15 op

Taidehistorian tieteenalaopintojen aikana opiskelijalle muodostuu yleiskuva taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän saa käsityksen peruskäsitteistä ja tutkimushistoriasta. Hän oppii tuntemaan keskeiset teokset, samalla kun hän oppii havainnoimaan, analysoimaan ja ajoittamaan niitä osaten sijoittaa ne aikakautensa yhteyteen. Taidehistorian tutkimushistoriasta omaksutaan yleiset ääriviivat. Opiskelija saa perustaidon katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla.

Taidehistorian tieteenalaopinnot koostuvat kolmesta jaksosta ja ovat laajuudeltaan yhteensä 15 op.

 

Johdatus taidehistorian opintoihin on Avoimen yliopiston opintotarjonnassa oleva erillinen taidehistorian opintoihin valmentava jakso. Siinä tutustutaan taidehistoriaan oppiaineena ja sen oppimistapoihin ja -menetelmiin lähiluennon, vierailukäynnin sekä tallenteina toteutettujen luentojen avulla. Jakso on suunniteltu  taidehistorian perusopintoja opiskelemaan aloittaville Avoimen yliopiston opiskelijoille.

 

Johdatus taidehistorian opintoihin, 2-3 op

Jakson tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva taidehistorian tutkimusalueesta, keskeisimmistä tutkimusmetodeista ja oppialan historiasta pääpiirteissään.

Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun, 5 op

Opiskelijalle muodostuu yleiskuva vanhemman ajan taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän on oppinut käsitteitä ja tutkimushistoriaa, sekä tunnistamaan keskeisiä arkkitehtuurikohteita ja kuvataiteen piiriin kuuluvia teoksia. Opintojakson suoritettuaan hän on saanut perustaitoja katsomiseen ja havainnointiin sekä kykyjä analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä.

Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun, 5 op

Opiskelijalle muodostuu yleiskuva varhaismodernin ajan taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän on oppinut käsitteitä ja tutkimushistoriaa, sekä tunnistamaan keskeisiä arkkitehtuurikohteita ja kuvataiteen piiriin kuuluvia teoksia. Opintojakson suoritettuaan hän on saanut perustaitoja katsomiseen ja havainnointiin sekä kykyjä analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä.

Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle, 5 op

Opiskelijalle muodostuu yleiskuva modernin ja nykyajan taidehistoriasta, sen kohteista ja keskeisistä teoksista. Hän on oppinut peruskäsitteitä ja tutkimushistoriaa, sekä tunnistamaan keskeisiä arkkitehtuurikohteita ja kuvataiteen piiriin kuuluvia teoksia. Opintojakson suoritettuaan hän on saanut perustaitoja katsomiseen ja havainnointiin sekä kykyjä analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä.

Taidehistorian teemaopinnot 15 op

Avoimen yliopiston opinnoissa on yksittäisiä jaksoja, joista Taidehistorian valinnaisia opintoja 5 op on vapaasti suoritettavaissa. Muut jaksot on ensisijaisesti tarkoitettu vanhojen (2012-2016) tutkintovaatimusten mukaisia aineopintoja suorittaville opiskelijoille.

Taidehistorian valinnaisia opintoja, 5 op

Opiskelija tutustuu taidehistorian ja sen lähitieteiden laajaan kenttään. Hän voi oman kiinnostuksensa perusteella valikoida opintoja, jotka tukevat hänen suuntautumistaan tai laajentaa tietämystään uusiin suuntiin.

Ei edeltäviä opintoja. Luentojaksoilla ei kerrata taidehistorian perustietoja tai -käsittelitä, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista käsitteiden kertausta.

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut taidehistorian opintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta.

Taidehistorian lähestymistapoja, 5 op

Tavoitteena on, että opiskelija saa hyvän käsityksen taidehistorian lähestymistavoista sekä keskeisistä käsitteistä ja teorioista. Hän ymmärtää eri lähestymistapojen eroja ja pystyy analysoimaan eri tutkijoiden tapoja rakentaa tutkimuksensa. Opiskelija oppii hahmottamaan, kuinka erilaiset esimerkiksi yhteiskuntatieteelliset, filosofiset tai kirjallisuustieteestä omaksutut lähestymistavat ovat vaikuttaneet taidehistorialliseen ajatteluun.

Jakson on tarkoitettu Taidehistorian aineopintojen tai teemaopintojen opiskelijoille. Kokonaisuuksiin on oma erillinen valintamenettelynsä.

Edeltävinä opintoina: Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot sekä taidehistorian tieteenalaopinnot. Vaihtoehtoisesti Taidehistorian perusopinnot (25 op) kokonaisuus tai vastaavat tiedot.

Taidehistorian tutkimushistoria, 5 op

Opiskelija saa peruskäsityksen taidehistorian tutkimushistoriasta ja taidehistoriallisesta ajattelusta. Hän ymmärtää taidehistorian tutkimuksen historiallisesti muuttuvan luonteen ja tunnistaa keskeiset suuntaukset ja keskustelut.

Jakson on tarkoitettu Taidehistorian aineopintojen tai teemaopintojen opiskelijoille. Kokonaisuuksiin on oma erillinen valintamenettelynsä.

Edeltävinä opintoina: Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot sekä taidehistorian tieteenalaopinnot. Vaihtoehtoisesti Taidehistorian perusopinnot (25 op) kokonaisuus tai vastaavat tiedot.

Taidehistorian menetelmäopinnot 10 op

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa menetelmäopinnot ovat osa alkusyksyn 2017 vanhojen tutkintovaatimusten mukaiset aineopinnot aloittavalle ryhmälle.

Menetelmäopinnot:

 

  • Taidehistorian praktikum (KUKA-TA219)  5 op         
  • Taidehistorian harjoituskurssi (KUKA-TA220) 5 op

 

 

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista