ATR-kirjaimet. Kuva: Linda Tammisto

Taiteiden tutkimus I on Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman tieteenalan opintoja.

Taiteiden tutkimuksen I opinnoissa opiskelija hankkii itselleen perusvalmiudet menestyksekkäisiin taiteentutkimuksen opintoihin. Hän omaa yleiskäsityksen taiteiden ja kulttuurin historiasta ja nykytilasta sekä syvällisemmän käsityksen 1-2 taiteentutkimuksen opintosuunnasta. Hän on alkanut harjaantua kriittiseen kirjoittamiseen taiteen tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä erilaisilla foorumeilla sekä perehtynyt alustavasti erilaisiin työtehtäviin taide- ja kulttuurielämän piirissä.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Taiteiden tutkimus I, 30 op

Yhteisen osuuden suorittamalla hankit itsellesi perusvalmiudet menestyksekkäisiin taiteentutkimuksen opintoihin. Omaat yleiskäsityksen taiteiden ja kulttuurin historiasta ja nykytilasta sekä syvellisemmän käsityksen 1-2 taiteentutkimuksen opintosuunnasta. Lisäksi olet alkanut harjaantua kriittiseen kirjoittamiseen taiteen tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä erilaisilla foorumeilla sekä perehtynyt alustavasti erilaisiin työtehtäviin taide- ja kulttuurielämän piirissä.

Taiteiden tutkimus I -opintokokonaisuuteen (30 op) kuuluu kolme pakollista opintojaksoa (15 op) sekä vapaavalintaisia opintojaksoja (10 op + 5 op).
Samaa opintojaksoa ei voi käyttää kahteen eri perusopintokokonaisuuteen.
Osa opetuksesta on päiväopetusta yhteisopetuksena Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman kanssa.

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT (15 OP)

Johdatus taiteiden tutkimukseen, 5 op

Opintojakson suoritettuasi omaat kattavan käsityksen taiteiden tutkimuksen kentästä sen eri alojen yhteisistä kysymyksenasetteluista ja lähestymistavoista. Tiedät myös millaisia painotuksia eri opintosuunnilla on ja kykenet alustavasti hahmottamaan omaa suuntautumistasi taide-elämässä. Tältä pohjalta kykenet suunnittelemaan omia valintojasi tutkinnon puitteissa.

Taiteiden historia, 5 op

Opintojakson jälkeen osaat kuvata taiteiden historian tärkeimpiä tapahtumia ja merkittäviä tyylimurroksia. Ymmärrät keskeiset asiayhteydet ja osaat tarkastella käsiteltäviä asiakokonaisuuksia taiteiden historiantutkimuksen lähtökohdista.

Taiteet ja kriittinen kirjoittaminen, 5 op

Opit erittelemään, millaisista aineksista rakentuu taideteoksen luonnetta tarkasteleva kriittinen keskustelu ja kirjoittaminen. Tutustut argumentatiivisiin käytäntöihin ja eri alojen kritiikin ominaispiirteisiin sekä teoreettisiin lähtökohtiin.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

VAPAAVALINTAISET OPINTOJAKSOT (5 OP)

Suorita valinnaninen opintojakso tai yksi jonkin opintosuunnan johdantokurssi (ks. alla).

Valinnainen opintojakso, 5 op

Suorita lisäksi kaksi jonkin opintosuunnan johdantokurssia

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet elokuva- ja televisiotutkimuksen keskeiset kysymyksenasettelut ja painopistealueet kyllin hyvin voidaksesi muodostaa omakohtaisen näkemyksen oppialan kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta relevanssista. Kykenet myös suhteuttamaan elokuvakulttuurin ymmärryksen yleisempiin taiteentutkimuksellisiin kysymyksiin. Tähän kuuluu keskeisesti alustava taito luoda soveliaaksi katsomiesi lähestymistapojen pohjalta käsityksiä alan ilmiöistä ja niiden merkityksestä. Omaat myös alustavan käsityksen omasta suuntautumisestasi elokuvakulttuurin parissa.

Estetiikan perusteet, 5 op

Opintojakso tarjoaa yleiskuvan estetiikasta taiteita, kulttuuria, ympäristöä ja kauneutta ylipäätään tutkivana filosofisena tieteenalana. Vaikka taiteenfilosofia onkin jakson keskiössä, hankittavien perustietojen ja -taitojen avulla hahmotat esteettisen ilmiöpiirin monimuotoisuuden. Opit hallitsemaan käsitteitä ja teorioita, joilla vastataan niin kulttuuristen kuin luontoperäistenkin esteettisten ilmiöiden herättämiin kysymyksiin.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Johdatus musiikintutkimukseen, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on käsitys musiikintutkimuksen alan laajuudesta ja tutkimuskohteiden kirjosta. Olet tutustunut joihinkin tutkimusperinteisiin ja -tapoihin. Tunnet musiikkitieteen ja etnomusikologian tieteenhistorian ja osaat nimetä niiden ominaispiirteet. Lisäksi tunnet musiikin ja teknologian suhteita sekä tietokoneavusteisia tutkimustapoja.

Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen, 5 op

Jakson suoritettuasi olet selvillä kirjallisuudentutkimuksen pääpiirteistä. Tunnet kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä ja osaat käyttää niitä. Tunnet myös kirjallisuuden tulkinnan perusmenetelmiä ja osaat soveltaa niitä.

Teatteritieteen perusteet, 5 op

Opintojakson jälkeen tunnistat teatterintutkimuksen keskeiset käsitteet ja käyttää niitä asianmukaisesti. Osaat kuvata teatteria ja esittäviä taiteita tutkimuskohteena. Osaat paikantaa teatteritieteen yleisimmät tutkimussuuntaukset ja keskustella teatterista tutkimuksen näkökulmasta.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista