ATR-kirjaimet. Kuva: Linda Tammisto

Taiteiden tutkimus I on Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman tieteenalan opintoja.

Taiteiden tutkimuksen I opinnoissa opiskelija hankkii itselleen perusvalmiudet menestyksekkäisiin taiteentutkimuksen opintoihin. Hän omaa yleiskäsityksen taiteiden ja kulttuurin historiasta ja nykytilasta sekä syvällisemmän käsityksen 1-2 taiteentutkimuksen opintosuunnasta. Hän on alkanut harjaantua kriittiseen kirjoittamiseen taiteen tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä erilaisilla foorumeilla sekä perehtynyt alustavasti erilaisiin työtehtäviin taide- ja kulttuurielämän piirissä.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Taiteiden tutkimus I -opintokokonaisuuteen (30 op) kuuluu kolme pakollista opintojaksoa (15 op) sekä vapaavalintaisia opintojaksoja (10 op + 5 op).
Samaa opintojaksoa ei voi käyttää kahteen eri perusopintokokonaisuuteen.
Osa opetuksesta on päiväopetusta yhteisopetuksena oppiaineen kanssa.

 

Yhteisen osuuden suorittamalla opiskelija hankkii itselleen perusvalmiudet menestyksekkäisiin taiteentutkimuksen opintoihin. Hän omaa yleiskäsityksen taiteiden ja kulttuurin historiasta ja nykytilasta sekä syvellisemmän käsityksen 1-2 taiteentutkimuksen opintosuunnasta. Hän on alkanut harajaantua kriittiseen kirjoittamiseen taiteen tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä erilaisilla foorumeilla sekä perehtynyt alustavasti erilaisiin työtehtäviin taide- ja kulttuurielämän piirissä.

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT (15 OP)

Johdatus taiteiden tutkimukseen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa kattavan käsityksen taiteiden tutkimuksen kentästä sen eri alojen yhteisistä kysymyksenasetteluista ja lähestymistavoista. Hän tietää myös millaisia painotuksia eri opintosuunnilla on ja kykenee alustavasti hahmottamaan omaa suuntautumistaan taide-elämässä. Tältä pohjalta hän kykenee suunnittelemaan omia valintojaan tutkinnon puitteissa.

Johdatus taiteiden tutkimukseen, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 5.9.2017 - 17.10.2017

Taiteiden historia, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kuvata taiteiden historian tärkeimpiä tapahtumia ja merkittäviä tyylimurroksia. Hän ymmärtää keskeiset asiayhteydet. Opiskelija osaa tarkastella käsiteltäviä asiakokonaisuuksia taiteiden historiantutkimuksen lähtökohdista.

Taiteiden historia, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 12.3.2018 - 30.4.2018

Taiteet ja kriittinen kirjoittaminen, 5 op

Opiskelija oppii erittelemään, millaisista aineksista rakentuu taideteoksen luonnetta tarkasteleva kriittinen keskustelu ja kirjoittaminen. Hän tutustuu argumentatiivisiin käytäntöihin ja eri alojen kritiikin ominaispiirteisiin sekä teoreettisiin lähtökohtiin.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

VAPAAVALINTAISET OPINTOJAKSOT (5 OP)

Valinnainen opintojakso, 5 op

Valinnainen opintojakso: Taiteiden tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä, verkkokurssi kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 18.1.2018 - 14.2.2018

Suorita lisäksi kaksi jonkin opintosuunnan johdantokurssia

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Tuija Kettunen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista