Sininen kartta. Kuva: Pixabay

Talous- ja sosiaalihistoria on historiallinen yhteiskuntatiede, jossa tutkitaan taloudellisia ja sosiaalisia ilmiöitä ajassa. Se tarjoaa historiallis-yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen perustuvia välineitä menneisyyden ja nykymaailman ymmärtämiseksi. Miksi toiset kansakunnat ovat rikkaita ja toiset köyhiä? Mitkä voimat ohjaavat pitkän aikavälinen taloudellista ja sosiaalista kehitystä? Mistä kriisit syntyvät? Miksi puute, nälkä ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus eivät katoa maailmasta?

Sosiaali- ja taloushistoria on yksi Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman tieteenaloista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Talous- ja sosiaalihistorian tieteenalan kurssit voivat vaihdella vuosittain. Kurssit Globaali taloudellinen muutos ja Sukupolvet, liikkuvuus ja eriarvoisuus voi sisällyttää kaikkiin Yhteiskunnallisen muutoksen kokonaisuuksiin 15 op, 25 op ja 35 op.

Avon yo: Talous- ja sosiaalihistorian opintokokonaisuus, 15 op

Talous- ja sosiaalihistorian 15 op modulin suoritettuaan opiskelija tuntee tieteenalan luonteen historiallisena yhteiskuntatieteenä. Hän ymmärtää tieteenalan peruskäsitteitä ja on tutustunut sen erilaisiin lähestymistapoihin. Hän ymmärtää aikaperspektiivin olennaisen merkityksen yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, osaa kiinnittää huomiota jatkuvuuksiin ja katkoksiin ja tunnistaa yhteiskunnallisia muutosvoimia.

Suorita pakollinen opintojakso:
Globaali taloudellinen muutos 5 op TAI
Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op

Lisäksi 2 x 5 op valinnaisista jaksoista:
Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan 5 op
Rakenteet ja kehitys 5 op
Taloudellinen kasvu ja talouspolitiikka: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op

Vaihtoehtona edellämainituista voit suorittaa sekä Globaali taloudellinen muutos -jakson että Sukupolvet, liikkuvuus ja eriarvoisuus -jakson ja sen lisäksi yhden valinnaisista jaksoista.

Globaali taloudellinen muutos, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee globaalin taloudellisen muutoksen keskeiset faktat ja tärkeimmät tutkimuskeskustelut. Opiskelija tuntee toteutunutta kehitystä koskevan kirjallisuuden ja osaa tarkastella pitkän aikavälin kasvua, kriisejä ja kehitystä analyyttisesti tilastoaineiston valossa. Opiskelija tuntee myös tärkeimmät tilastolliset indikaattorit ja taloustieteelliset mallit, joita globaalin taloudellisen muutoksen tutkimuksessa sovelletaan, ja kykenee käymään niiden pohjalta keskustelua. Hän on harjoitellut laajojen kokonaisuuksien hallintaa, tieteellistä kirjoittamista ja tutkimuskirjallisuuden etsintää.

Sukupolvet, liikkuvuus ja eriarvoisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys sosiaalisen ja alueellisen liikkuvuuden taustalla olevista taloudellisista, sosiaalisista ja poliittisista tekijöistä. Hän osaa tarkastella analyyttisesti yhteiskunnallisten katkosten ja jatkuvuuksien mekanismeja ja kiinnittää huomiota siihen, miten yksilöt ja ryhmät sekä reagoivat erilaisiin kansainvälisiin ja kansallisiin murroksiin että ovat itse niitä aktiivisesti rakentamassa. Lisäksi opiskelija tuntee eriarvoisuuden, toimeentulon ja selviytymisen mikrodynamiikkaa ja sen seurannaisvaikutuksia.

Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ja peruskäsitteet sosiaalisesta kehityksestä Suomessa teollistumisen aikakaudella ja sen jälkeen. Hän osaa hahmottaa kokonaiskuvan yhteiskunnallisten suhteiden ja rakenteiden kehityksestä ja niiden muutoksesta sekä sen tutkimisen lähtökohdista. Lisäksi hän osaa jäsentää jatkuvuuksien ja katkosten välisiä suhteita sekä ymmärtää yhteiskunnallisen muutoksen voimia ja taustatekijöitä.

Rakenteet ja kehitys, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee rakenne- ja kehityshistoriallisten lähestymistapojen teoreettiset perusteet ja on perehtynyt niiden uusimpiin Suomea koskeviin sovelluksiin. Hän osaa tulkita opiskelemaansa näiden kautta ja soveltaa tiedollista viitekehystä syventävän aineksen tulkintaan ja haltuunottoon. Opiskelijalla on hyvät valmiudet pohtia vertailevasti rakenteellista muutosta ja erilaisia pitkän aikavälin kehitysteitä niin alueellisella, kansallisella kuin globaalillakin tasolla.

Taloudellinen kasvu ja talouspolitiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt taloudellista kasvua koskevaan taloushistorialliseen tutkimukseen sekä talouspolitiikan historiaan. Hän on harjaantunut arvioimaan tieteellistä keskustelua ja vertailemaan kriittisesti erilaisia lähestymistapoja.

TIETEENALAKOHTAISET OPINNOT, JOTKA SISÄLTYVÄT YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN 35 OP KOKONAISUUTEEN

Nämä opintosuuntakohtaiset opintojaksot (2 x 5 op)  voit sisällyttää Yhteiskunnallisen muutoksen 35 opintopisteen kokonaisuuteen, kun haluat painottaa opintosi nimenomaan talous- ja sosiaalihistoriaan:

AYYKT-252 Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan 5 op
AYYKT-255 Rakenteet ja kehitys 5 op

Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ja peruskäsitteet sosiaalisesta kehityksestä Suomessa teollistumisen aikakaudella ja sen jälkeen. Hän osaa hahmottaa kokonaiskuvan yhteiskunnallisten suhteiden ja rakenteiden kehityksestä ja niiden muutoksesta sekä sen tutkimisen lähtökohdista. Lisäksi hän osaa jäsentää jatkuvuuksien ja katkosten välisiä suhteita sekä ymmärtää yhteiskunnallisen muutoksen voimia ja taustatekijöitä.

Rakenteet ja kehitys, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee rakenne- ja kehityshistoriallisten lähestymistapojen teoreettiset perusteet ja on perehtynyt niiden uusimpiin Suomea koskeviin sovelluksiin. Hän osaa tulkita opiskelemaansa näiden kautta ja soveltaa tiedollista viitekehystä syventävän aineksen tulkintaan ja haltuunottoon. Opiskelijalla on hyvät valmiudet pohtia vertailevasti rakenteellista muutosta ja erilaisia pitkän aikavälin kehitysteitä niin alueellisella, kansallisella kuin globaalillakin tasolla.

muita talous- ja sosiaalihistorian opintoja

Avoimessa yliopistossa on tarjolla myös talous- ja sosiaalihistorian maisteriopintoja, jotka ovat pääasiassa valinnaisia maisteriopintoja, joita voi sijoittaa Yhteiskunnallisen muutoksen 25 op ja 35 op -kokonaisuuksiin tai Yhteiskunnallisen muutoksen kandi- ja/tai maisteriopintoihin. Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain.

Siirtolaisuus ja rajat -kurssia ei toteuteta lkv. 2020-2021.

Työ ja toimeentulo, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelijat ymmärtävät työn ja toimeentulon globaalia ja historiallista rakentumista, sen monimuotoisuutta ja suuria kehityslinjoja uuden ja klassisen tutkimuksen valossa. Opiskelijat osaavat tarkastella analyyttisesti kotitalouksien toimeentulon ja selviytymisen problematiikkaa.

Siirtolaisuus ja rajat, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt käsityksiään globaalin siirtolaisuuden historiasta ja siihen liittyvistä teorioista. Hän on perillä globaalin liikkuvuuden taloudellisista, poliittisista ja sosiaalisista kytköksistä ja osaa soveltaa tietämystään nykytilanteeseen.

Taloudellinen kasvu ja talouspolitiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt taloudellista kasvua koskevaan taloushistorialliseen tutkimukseen sekä talouspolitiikan historiaan. Hän on harjaantunut arvioimaan tieteellistä keskustelua ja vertailemaan kriittisesti erilaisia lähestymistapoja.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Irmeli Lemola, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista