Miten kansantalous toimii? Miten talouspolitiikkaa tehdään? Millaisia ovat aikamme talouden haasteet, ja miten niihin tulisi suhtautua? Taloustiede tutkii talouden instituutioita ja virtauksia mikro- ja makrotasoilla. Opinnoista saat hyvät perusvalmiudet yhteiskunnan taloudellisten ilmiöiden tarkasteluun: osaat yhä paremmin soveltaa tieteenalan perusteorioita käytäntöön sekä seurata talouden kehitystä ja sitä koskevaa keskustelua.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Voit opiskella taloustieteen opinnoista 15 tai 25 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa tiedot talouden toiminnasta mikro- ja makrotasolla sekä talouden instituutioista.

Mikrotalousteoriassa perehdytään kotitalouksien ja yritysten taloudelliseen käyttäytymiseen sekä markkinoiden toimintaan. Makrotalousteoriassa perehdytään kokonaistaloudellisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja pyritään ymmärtämään talouskasvua, suhdannevaihteluita, työllisyyden määräytymistä sekä korkojen ja valuuttakurssien vaikutuksia talouteen.

Opintokokonaisuuden suoritettuasi kykenet seuraamaan talouden kehitystä ja taloudellista keskustelua sekä soveltamaan taloustieteen perusteorioita käytännössä.

Kaipaatko kertausta matematiikan taitoihisi?

Tutustu Avoimen yliopiston opintotarjonnassa oleviin Matematiikan opintoihin. tarjonnassa esim. Johdatus yliopistomatematiikkaan

Koetko tarvetta kerrata lukiomatematiikan taitoja?  Niitä voit tarvittaessa vahvistaa suorittamalla opintojakson Lukiomatematiikan kertauskurssi.

Taloustiede 15 op tai 25 op

Taloustieteen opintokokonaisuus antaa perusvalmiudet tarkastella taloudellisia ilmiöitä, ja siihen voi ottaa mikro- tai makrotaloustieteen opintojaksoja ja taloustieteen erikoisaloja kiinnostuksen mukaan.

 

Voit suorittaa joko 15 opintopisteen tai 25 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden.

 

Taloustieteen opintojaksot voivat sisältää luentojen lisäksi niitä täydentäviä laskuharjoituksia.

Kesäopetuksena järjestetään vähintään kaksi valinnaista opintojaksoa.

Pakollinen opintojakso

Tavoitteena opintokokonaisuus taloustieteestä?

Suosittelemme aloittamaan opinnot pakollisella TA1 Taloustieteen perusteet-opintojaksolla.

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella ja kesäopetuksena.

TA1 Taloustieteen perusteet, 5 op

Opintojakson suorittaneet ymmärtävät taloustieteen peruskäsitteitä ja taloustieteen ajattelutapaa, markkinoiden ja taloudellisten instituutioiden toimintaa sekä makrotaloustieteen peruskäsitteitä. Lisäksi he tuntevat mikrotaloustieteen tutkimusteemoja ja tuloksia.

Valinnaiset opintojaksot

Voit valita jaksoja tavoitttelemasi opintokokonaisuuden laajuuden mukaisesti.

Valinnaiset opintojaksot sisältävät myös jaksoja jotka sopivat sisältönä vuoksi kaikille taloustieteen teemoista kiinnostuneille.

Kesäopetuksena järjestetään vähintään kaksi valinnaista opintojaksoa.

Opiskelijoille, jotka suorittavat kokonaisuuttaa suosittelemme tarvittaessa myös menetelmällisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, niitä on esim. tilastotieteen menetelmäopinnoissa.

TA5 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely, 5 op

Opintojakson sisällöt vaihtelevat vuosittain vierailevien asiantuntijoiden mukaan. Opintojakson yleisenä osaamistavoitteena on, että opintojakson suorittaneet opiskelijat ymmärtävät Suomen talouden ja maailmantalouden rakenteita, talousteorian peruskäsitteitä sekä talousjärjestelmän ja rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Opintojaksolla opitaan käyttämään taloustiedettä keskeisten talouskysymysten analysoimiseen.

TA5 Makrotaloustieteen erikoiskurssi 2, 5 op

Opintojakson tavoitteena on perehtyä johonkin makrotaloustieteen erikoisalaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ko. makrotaloustieteen erikoisalan keskeiset tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset.

Kansantalouden tilinpito, 5 op

Opintojakson tavoitteena on saada käsitys kansainvälisiin suosituksiin perustuvasta kansantalouden tilinpito -tilastojärjestelmästä, sen keskeisistä osista, käsitteistä ja käyttötavoista.

TA5 Makrotaloustieteen erikoiskurssi 4, 5 op

Opintojaksolla perehdyt yhteen makrotaloustieteen erikoisalaan väestötaloustieteeseen. Opintojakson suoritettuasi tunnet väestötaloustieteen keskeisimmät tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset.

Peruttu
Peruttu

TA5 Kansainvälisen talouden erikoiskurssi 3, 5 op

Opintojakson tavoitteena on perehtyä kansainväliseen makrotalouteen tutustumalla tieteenalan keskeisiin teoreettisiin malleihin, joita kurssilla sovelletaan ajankohtaisten kansainvälisen talouden kysymysten analysointiin. Kurssilla pohditaan mm. pienen avoimen talouden mallia, pääomavirtojen ja kansainvälisen kaupan merkitystä, keskuspankkien roolia sekä Kiinan talouskehityksen merkitystä maailmantaloudelle. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kansainvälisen makrotalouden keskeiset tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset. Lisäksi opintojakso auttaa erikoisalaan liittyvän kandidaatintutkielman kirjoittamisessa.

TA5 Taloushistorian erikoiskurssi, 5 op

Opintojaksolla perehdyt taloustieteen oppihistoriaan ja poliittiseen talouteen sekä näiden murroksiin sekä valtavirtatalousteorian vaihtoehtoihin, ei-toteutuneisiin polkuihin ja kritiikkiin. Opintojakson luennot, dokumentit ja materiaalit suoritettuasi tunnet aiheen keskeiset klassikkoparadigmat, vanhojen ja modernien klassikkojen talouden ja markkinoiden jäsennystavat. Näin taloustiede ja –teoria reflektoidaan suhteessa muihin yhteiskuntatieteisiin ja arvo- ja politiikkakäsityksiin, joilla on merkitystä talouden tulkinnassa ja tutkimuskohteen ymmärtämisessä.

TA5 Rahoituksen taloustieteen erikoiskurssi 1: Rahoitusmarkkinat, 5 op

Kurssilla tutustutaan rahoitusmarkkinoiden, kuten velkakirja- ja osakemarkkinoiden toimintaan. Selvitämme muun muassa, miten nimelliset korot määräytyvät ja mitkä tekijät vaikuttavat niiden käyttäytymiseen. Opit, miten rahoitusmarkkinoiden rakenne on muotoutunut edistämään taloudellista tehokkuutta. Perehdymme rahoitusta hoitavien instituutioiden, kuten pankkien ja vakuutusyhtiöiden, toimintaan. Perehdymme myös rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn ja rahoituskriiseihin kehittyneissä ja kehittyvissä maissa.

TA5 Makrotaloustieteen erikoiskurssi 3, 5 op

Opintojakson tavoitteena on perehtyä johonkin makrotaloustieteen erikoisalaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ko. makrotaloustieteen erikoisalan keskeiset tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset. Lisäksi opintojakso auttaa erikoisalaan liittyvän kandidaatintutkielman kirjoittamisessa.

TA5 Makrotaloustieteen erikoiskurssi 3: Talouskriisit

Erikoisluentojakso vastauksena kevään 2020 tunnelmiin!

Helsingin yliopiston avoimen verkkokurssin tavoite on asettaa nyt kehkeytymässä oleva kriisi perspektiiviin.

Päähuomiomme on viime vuosikymmenien talouskriiseissä: Suomen 1990-luvun lama, globaali finanssikriisi, eurokriisi. Katsomme mitä yhteisiä ja mitä erilaisia piirteitä kriiseissä on ollut ja miten kriisejä ja niiden seurauksia on politiikalla pyritty lievittämään. Tämä auttaa ymmärtämään nykyistä tilannetta ja ehkä myös hahmottamaan, millaisin toimin vahingot voidaan nyt pitää mahdollisimman pieninä.

Toteutustapa on kaikille avoin ja maksuton mooc-kurssi.

TA5 Makrotaloustieteen erikoiskurssi 3, 5 op

Opintojakson tavoitteena on perehtyä johonkin makrotaloustieteen erikoisalaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ko. makrotaloustieteen erikoisalan keskeiset tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset. Lisäksi opintojakso auttaa erikoisalaan liittyvän kandidaatintutkielman kirjoittamisessa.

Kansantalouden tilinpito Mooc

Tilastokeskus ja Helsingin yliopiston Avoin yliopisto järjestävät kaikille avoimen mooc -jakson: Kansantalouden tilinpito.

 

Kansantalouden tilinpito, 5 op

Opintojakson tavoitteena on saada käsitys kansainvälisiin suosituksiin perustuvasta kansantalouden tilinpito -tilastojärjestelmästä, sen keskeisistä osista, käsitteistä ja käyttötavoista.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Heidi Teikari, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Joanna Veinio, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista