Teatteritiede. Näyttämön valaistus ja lavasteet

Teatteritiede on yksi Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman opintosuunnista.

Teatteritieteessä tutkitaan teatterin ja esittämisen eri muotoja osana ympäröivää yhteiskuntaa. Tutkimusalueet kattavat myös teatterin historian, teorian ja tutkimusmenetelmät sekä esittävien taiteiden aseman ja merkityksen suomalaisessa yhteiskunnassa. Teatteritieteessä myös analysoidaan esityksiä, näytelmätekstejä ja näyttelijän- ja ohjaajantyötä sekä esityksen muita osatekijöitä.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Teatteritiede, perusopinnot, 30 op

Teatteritieteen perusopinnot suoritettuasi tunnet teatterintutkimuksen keskeiset käsitteet, osaat kuvata teatteria ja esittäviä taiteita tutkimuskohteena ja tunnet alan keskeisiä tutkimussuuntauksia. Osaat analysoida esityksiä suullisesti ja kirjallisesti. Tunnet kansainvälistä ja Suomen teatterihistoriaa ja keskeistä draamakirjallisuutta.

Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Lukuvuonna 2019-2020 järjestetään yhteisopetuksena Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kanssa opintojaksot:
Teatteritieteen perusteet 5 op (päiväopetus)
Suomen teatterihistoria 5 op

Teatteritieteen perusteet, 5 op

Opintojakson jälkeen tunnistat teatterintutkimuksen keskeiset käsitteet ja käyttää niitä asianmukaisesti. Osaat kuvata teatteria ja esittäviä taiteita tutkimuskohteena. Osaat paikantaa teatteritieteen yleisimmät tutkimussuuntaukset ja keskustella teatterista tutkimuksen näkökulmasta.

Teatteri ja draama antiikista moderniin, 5 op

Opintojakson jälkeen osaat kuvata teatterihistorian tärkeimpiä tapahtumia ja selittää keskeisimpiä asiayhteyksiä. Tunnet ajanjakson draamakirjallisuutta ja osaat tarkastella käsiteltäviä asiakokonaisuuksia teatterihistoriantutkimuksen lähtökohdista.

Moderni teatteri ja draama, 5 op

Opiskelija kykenee selittämään kansainvälisen, erityisesti eurooppalaisen, teatterihistorian pääpiirteet ja tyylimurrokset alkaen realistisesta ja naturalistisesta teatterista. Opiskelija osaa nimetä keskeiset teatterin uudistajat ja heidän teoreettisen ajattelunsa ja teatteriestetiikkansa pääpiirteet ja tuntee ko. aikakauden draamakirjallisuutta.

Suomen teatterihistoria, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat kuvata Suomen teatterihistorian keskeiset vaiheet, teatterikentän rakenteen ja infrastruktuurin. Lisäksi tunnet suomalaisen draamakirjallisuuden keskeisiä teoksia.

Esitysanalyysi, 10 op

Opintojakson jälkeen osaat selittää esitysanalyysin perusteet ja tunnet esittävien taiteiden (teatteri, tanssi, sirkus, performanssi) erilaisia analyysimalleja. Lisäksi tunnistat esitysanalyysin tärkeimmät teoreettiset viitekehykset ja osaat käyttää niiden terminologiaa asianmukaisesti. Osaat myös analysoida näkemiäsi esityksiä, eli osaat nimetä, paikantaa, luokitella ja suhteuttaa toisiinsa esityksen eri osatekijöitä. Kurssin suoritettuasi kykenet soveltamaan oppimaasi suullisissa ja kirjallisissa esitysanalyysitehtävissä.

Teatteritieteen peruskurssi ja vähintään yksi teatterihistoriaa käsittelevä kurssi.

Peruttu

Teatteritieteen aineopintoja

Näyttelijän- ja ohjaajantyö, 5 op

Tunnet näyttelijän- ja/tai ohjaajantyön käytäntöjä ja osaat analysoida näyttelijäntyöhön ja/tai ohjausprosessiin liittyviä kysymyksiä. Osaat kuvata näyttelijäntyössä historian kuluessa tapahtuneita muutoksia ja tuntee aihepiirien teoriaan ja käytäntöön liittyvää tutkimuskirjallisuutta.

Draama, dramaturgia, 5 op

Opintojakson jälkeen tunnet dramaturgian ja dramaturgin työn historiaa, teoriaa ja nykykäytäntöjä. Tunnistat dramaturgian käsitteistön monialaisia käyttömahdollisuuksia ja osaat soveltaa alueen käsitteistöä asianmukaisesti. Osaat analysoida draaman ja esitystutkimuksen välistä suhdetta ja tunnet erilaisia draamantutkimuksen lähestymistapoja.

Teatteritieteen peruskurssi, draama-analyysi.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista