Opinnot avoimessa yliopistossa

Teatteritiede, perusopinnot, 30 op

Teatteritieteen perusopinnot suoritettuasi tunnet teatterintutkimuksen keskeiset käsitteet, osaat kuvata teatteria ja esittäviä taiteita tutkimuskohteena ja tunnet alan keskeisiä tutkimussuuntauksia. Osaat analysoida esityksiä suullisesti ja kirjallisesti. Tunnet kansainvälistä ja Suomen teatterihistoriaa ja keskeistä draamakirjallisuutta.

Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Lukuvuonna  2020-2021 järjestetään Teatteitieteen perusopinnoista seuraavat opintojaksot yhteisopetuksena Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kanssa.

 

Syyslukukausi 2020
AYTTK-410 Johdatus taiteidentutkimukseen 5 op
AYTTK-TE110 Teatteritieteen perusteet 5 op 
AYTTK-TE130 Moderni teatteri ja draama 5 op

 

Kevätlukukausi 2021
AYTTK-TE150 Esitysanalyysi 5 op (opinto-ohjelma julkaistaan lokakuussa)

 

Kesäopintoina 2021 järjestetään
AYTTK-TE140 Suomen teatterihistoria 5 op

 

Johdatus taiteiden tutkimukseen, 5 op

Opintojakson myötä tutustut estetiikan ja taiteita tutkivien tieteiden monipuoliseen tutkimusalueeseen ja erityiskysymyksiin. Opit ymmärtämään taiteita ja esteettisiä ilmiöitä tutkivien tieteiden yhteisiä piirteitä samoin kuin kunkin tieteenalan erityiskäsitteitä ja teorioita. Opintojakson suoritettuasi omaat kattavan käsityksen taiteiden tutkimuksen kentästä, sen eri alojen yhteisistä kysymyksenasetteluista ja lähestymistavoista. Lisäksi tiedät millaisia painotuksia eri opintosuunnilla on ja kykenet alustavasti hahmottamaan omaa suuntautumistasi taide-elämässä. Tältä pohjalta kykenet suunnittelemaan omia valintojasi tutkinnon puitteissa.

Teatteritieteen perusteet, 5 op

Opintojakson jälkeen tunnistat teatterintutkimuksen keskeiset käsitteet ja käyttää niitä asianmukaisesti. Osaat kuvata teatteria ja esittäviä taiteita tutkimuskohteena. Osaat paikantaa teatteritieteen yleisimmät tutkimussuuntaukset ja keskustella teatterista tutkimuksen näkökulmasta.

Teatteri ja draama antiikista moderniin, 5 op

Opintojakson jälkeen osaat kuvata teatterihistorian tärkeimpiä tapahtumia ja selittää keskeisimpiä asiayhteyksiä. Tunnet ajanjakson draamakirjallisuutta ja osaat tarkastella käsiteltäviä asiakokonaisuuksia teatterihistoriantutkimuksen lähtökohdista.

Moderni teatteri ja draama, 5 op

Opiskelija kykenee selittämään kansainvälisen, erityisesti eurooppalaisen, teatterihistorian pääpiirteet ja tyylimurrokset alkaen realistisesta ja naturalistisesta teatterista. Opiskelija osaa nimetä keskeiset teatterin uudistajat ja heidän teoreettisen ajattelunsa ja teatteriestetiikkansa pääpiirteet ja tuntee ko. aikakauden draamakirjallisuutta.

Suomen teatterihistoria, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat kuvata Suomen teatterihistorian keskeiset vaiheet, teatterikentän rakenteen ja infrastruktuurin. Lisäksi tunnet suomalaisen draamakirjallisuuden keskeisiä teoksia.

Esitysanalyysi, 5-10 op

Opintojakson jälkeen osaat selittää esitysanalyysin perusteet ja tunnet esittävien taiteiden (teatteri, tanssi, sirkus, performanssi) erilaisia analyysimalleja. Lisäksi tunnistat esitysanalyysin tärkeimmät teoreettiset viitekehykset ja osaat käyttää niiden terminologiaa asianmukaisesti. Osaat myös analysoida näkemiäsi esityksiä, eli osaat nimetä, paikantaa, luokitella ja suhteuttaa toisiinsa esityksen eri osatekijöitä. Kurssin suoritettuasi kykenet soveltamaan oppimaasi suullisissa ja kirjallisissa esitysanalyysitehtävissä.

Teatteritieteen peruskurssi ja vähintään yksi teatterihistoriaa käsittelevä kurssi.

Peruttu

Teatteritieteen aineopintoja

Näyttelijän- ja ohjaajantyö, 5 op

Tunnet näyttelijän- ja/tai ohjaajantyön käytäntöjä ja osaat analysoida näyttelijäntyöhön ja/tai ohjausprosessiin liittyviä kysymyksiä. Osaat kuvata näyttelijäntyössä historian kuluessa tapahtuneita muutoksia ja tuntee aihepiirien teoriaan ja käytäntöön liittyvää tutkimuskirjallisuutta.

Draama, dramaturgia, 5 op

Opintojakson jälkeen tunnet dramaturgian ja dramaturgin työn historiaa, teoriaa ja nykykäytäntöjä. Tunnistat dramaturgian käsitteistön monialaisia käyttömahdollisuuksia ja osaat soveltaa alueen käsitteistöä asianmukaisesti. Osaat analysoida draaman ja esitystutkimuksen välistä suhdetta ja tunnet erilaisia draamantutkimuksen lähestymistapoja.

Teatteritieteen peruskurssi, draama-analyysi.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman yhteisiä aineopintoja (alkaen syksy 2020)

Kaikille Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opintosuunnille yhteisiä aineopintoja.

Taiteiden tutkimuksen historia, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

  • sinulla on laaja-alainen käsitys estetiikan ja taiteiden tutkimuksen kehityksestä antiikista nykyaikaan
  • tiedät, miten tieteenalat ovat syntyneet ja kehittyneet sekä mitä erityispiirteitä niihin sisältyy
  • osaat kuvata taiteiden historian tärkeimpiä tapahtumia ja merkittäviä tyylimurroksia ja ymmärrät keskeiset asiayhteydet
  • osaat tarkastella käsiteltäviä asiakokonaisuuksia taiteiden historiantutkimuksen lähtökohdista.

Taiteet ja kriittinen kirjoittaminen, 5 op

Opit erittelemään, millaisista aineksista rakentuu taideteoksen luonnetta tarkasteleva kriittinen keskustelu ja kirjoittaminen. Tutustut argumentatiivisiin käytäntöihin ja eri alojen kritiikin ominaispiirteisiin sekä teoreettisiin lähtökohtiin.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista