Teologian ja uskonnontutkimuksen opinnoissa opit tuntemaan monipuolisesti teologisia aineita. Opinnoissa tarkastellaan Raamatun muotoutumista ja sen kulttuurista kontekstia. Lisäksi tutustutaan kirkkoihin ja uskonnollisiin yhteisöihin sekä tutkitaan kristillisten ja muiden oppien sekä käsitysten sisältöä ja rakennetta. Teologian ja uskonnontutkimuksen ohjelma tutustuttaa yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan uskonnolliseen toimintaan sekä teologian soveltamiseen käytäntöön. Tutkimuskohteita ovat myös erilaiset uskonnolliset ilmiöt ja uskontoperinteet sekä niihin liittyvät tavat, uskomukset, kirjoitukset ja instituutiot.

Opinnot ovat osa Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmaa. Ohjelmat aloittavat syksyllä 2017. Avoimen yliopiston tarjonnassa on osa kandiohjelman opinnoista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Lukuvuoden 2016-2017 sekä kesän 2017 opinto-ohjelmat
Teologian ja uskonnontutkimuksen opinto-ohjelmassa on tarjolla perusopinnot (25 op) sekä aineopintoja.

Eksegetiikan perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Raamatun kirjojen sisältöä ja syntyhistoriaa sekä raamatuntutkimuksen keskeisiä kysymyksiä. Hän kykenee sijoittamaan Raamatun tekstit osaksi kristinuskon ja juutalaisuuden varhaisvaiheita sekä tutustuu näiden varhaiseen monimuotoisuuteen. Opiskelija ymmärtää, miten Raamatun tieteellinen tutkimus eroaa muista tavoista lähestyä Raamattua. Hän saa harjoitella tieteellistä ajattelua ja keskustelua ja edistää opiskelussa ja työelämässä tarvittavia ryhmätyötaitojaan.

Eksegetiikan perusteet, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 4.9.2017 - 31.12.2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 25.10.2017 - 9.1.2018

Kristinuskon historian perusteet, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa kirkkohistorian luonteen suhteessa muihin historiallisiin ja teologisiin aloihin. Lisäksi hän muistaa ja osaa nimetä kirkkohistoriallisia aikakausia sekä periodisointiin liittyvän haasteita. Hän myös ymmärtää tutkimuksen ja muun kirjallisuuden eron sekä osaa alustavasti soveltaa tutkimuksia kurssiin liittyvissä tehtävissä. Opiskelija osaa selittää, mikä on konteksti ja mikä on lähde. Hänellä on myös valmius tarkastella ja pohtia kontekstin sekä syy- ja seuraussuhteiden merkitystä eri aikakausina. Lisäksi opiskelija osaa erotella erilaisia lähdetyyppejä toisistaan ja kykenee alustavasti soveltamaan lähdekritiikkiä. Tavoitteena on myös, että opiskelijan yhteistyötaidot vahvistuvat, ja hän ottaa vastuuta omasta ja toisten oppimisesta.

Kristinuskon historian perusteet, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 6.9.2017 - 7.12.2017
Kristinuskon historian perusteet, verkkokurssi kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 6.3.2018 - 8.5.2018

Käytännöllisen teologian perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käytännöllisen teologian oppialan määritelmiä. Hän osaa tehdä eron uskonnollisten käytäntöjen harjoittamisen ja uskonnollisten käytäntöjen tieteellisen tutkimuksen välillä. Lisäksi opiskelija osaa tunnistaa ja pohtia erilaisia tutkimusnäkökulmia, joilla lähestytään uskonnon ilmenemistä esimerkiksi kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen traditioissa. Hän myös pohtii omaa suhdettaan uskonnollisten käytäntöjen tutkimukseen.

Ei edeltäviä opintoja.

Käytännöllisen teologian perusteet, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 31.10.2017 - 28.2.2018
Käytännöllisen teologian perusteet, verkkokurssi kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 9.1.2018 - 6.3.2018

Systemaattisen teologian perusteet, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
-Tuntee ja ymmärtää systemaattisen teologian keskeisiä aihepiirejä ja kysymyksiä
-Oppii arvioimaan teologista ajattelua ja sen filosofisia ja aatteellisia yhteyksiä.
-Tuntee patristisen, keskiajan, reformaation sekä modernin teologian pääpiirteitä.
-Osaa hahmottaa kaksituhatvuotisen kristinuskon opinmuodostuksen ja teologisen ajattelun perussisältöjä ja ymmärtää niiden merkityksen aikamme ekumeeniselle ja globaalille teologiselle keskustelulle.

Systemaattisen teologian perusteet, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 15.1.2018 - 28.2.2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 15.5.2018 - 15.8.2018

Uskontotieteen perusteet, 5 op

Opintojakso antaa uskontotieteellisiä välineitä tulkita ja tarkastella uskonnon paikkaa inhimillisessä kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten ajattelussa. Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, minkälainen oppiaine uskontotiede on ja miten se suhteutuu muihin tieteenaloihin, hahmottaa uskontotieteen tutkimuskohteen eli uskonnon määrittelyn problematiikkaa sekä tutkimuskäsitteiden arkikäytön ja tieteellisen käytön välisiä suhteita. Hän tuntee uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä ja osaa arvioida niiden merkitystä uskonnon tieteellisessä tarkastelussa, sekä tuntee ja osaa erotella uskontotieteen eri tutkimussuuntausten tavat tarkastella uskontoa.

Uskontotieteen perusteet/Syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 4.9.2017 - 22.10.2017
Uskontotieteen perusteet/ Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 15.8.2017 - 24.10.2017

Maailman uskontoperinteet, 5 op

Opiskelija kykenee jäsentämään ja erottelemaan maailman uskontoihin liittyvää tietoa. Hän kykenee myös analysoimaan ja arvioimaan maailman uskontojen tutkimukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä selittämään niiden taustoja ja tulkintoja.

Avoin yliopistoEtäopinnot 9.1.2018 - 6.3.2018

Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri, 5 op

Opiskelija tunnistaa reformaation perinteiden ominaispiirteitä ja niiden ilmenemistä modernissa yhteiskunnassa sekä osaa analysoida reformaation eri aspekteja. Opiskelija osaa tulkita ja ymmärtää reformaatioajan tekstejä. Opiskelija osaa hyödyntää reformaatioaikaa koskevaa kirjallisuutta tiedonhaussa.

Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 15.11.2017 - 12.2.2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 7.3.2018 - 3.5.2018

Kristinusko Suomessa, 5 op

- Opiskelija tuntee uskonnollisuuteen liittyviä kirkkohistoriallisen, kirkkososiologisen ja uskontotieteellisen tutkimuksen viimeaikaisimpia näkökulmia

- Opiskelija osaa vertailla erilaisten kristillisten yhteisöjen piirteitä

- Opiskelija osaa arvioida uskonnollisuuden merkitystä suomalaisten elämässä ja suomalaisessa yhteiskunnassa 1900-luvulta nykypäivään saakka

- Opiskelija saa valmiuksia tarkastella ja selittää uskonnollisuuden merkitystä muutamista seuraavista näkökulmista: yksilö, yhteisö, yhteiskunta, sukupuoli, sukupolvi

- Opiskelija harjaantuu itsenäisen tiedonhankinnasssa ja omien tulostensa esittelyssä

Kristinusko Suomessa, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 16.1.2018 - 2.3.2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 2.5.2018 - 15.8.2018

Raamattu länsimaisessa kulttuurissa, 5 op

Kyseessä on poikkitieteellinen opintojakso, jossa opiskelija saa evätä havaita Raamatun vaikutusta niin kulttuurihistoriassa kuin omassa kulttuurissaan. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy joihinkin Raamatun kirjoihin, tuntee niiden sisällön ja niihin liittyvät keskeiset tutkimukselliset kysymykset niin hyvin, että opintojakson suoritettuaan hän osaa havainnoida Raamatun merkitystä ja vaikutushistoriaa kulttuurin ja yhteiskunnan eri alueilla (esim. taide, kirjallisuus, populaarikulttuuri, uskonnollisten yhteisöjen elämä) ja tuntee keskeisiä tulkintakysymyksiä, jotka nousevat Raamatun ajan kulttuurien ja oman aikamme eroista. Hän hahmottaa arvoja, joita tulkintaperinteet edustavat ja kuinka kulttuuriset tulkinnat uskonnosta haastavat perinteistä uskonnollista tulkintaa.

Opiskelija tuntee keskeisiä tulkinta- ja vaikutushistoriallisia malleja. Hän osaa analysoida seuraavien raamatuntulkinnan osa-alueiden suhdetta toisiinsa: 1) lähdeteksti omassa kontekstissaan, 2) tulkitsija ja hänen elämänkontekstinsa sekä 3) tulkintatilanne. Opiskelija osaa suhteuttaa Raamatun tulkintoja sekä Raamatun ”alkuperäisiin” merkityksiin että tulkintojen syntykontekstiin. Hän osaa soveltaa käsiteltyjen esimerkkien pohjalta oppimaansa uusissa tilanteissa.

Edeltäviä opintoja ei vaadita, mutta suositellaan että peruskurssit (etenkin eksegetiikka) on suoritettu ennen kurssia.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Jenni Krapu, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista