Teologian ja uskonnontutkimuksen ohjelma tutustuttaa yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan uskonnolliseen toimintaan sekä teologian soveltamiseen käytäntöön. Tutkimuskohteita ovat myös erilaiset uskonnolliset ilmiöt ja uskontoperinteet sekä niihin liittyvät tavat, uskomukset, kirjoitukset ja instituutiot.

Opinnot ovat osa Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmaa ja Avoimen yliopiston tarjonnassa on osa kandiohjelman opinnoista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Teologian ja uskonnontutkimuksen opinto-ohjelmassa on tarjolla perusopinnot (25 op), aineopintoja (35 op) sekä teologisten kielten opintoja. Lukuvuoden 2018-2019 tarjonnassa myös joitakin muita koulutusohjelman kursseja. Nämä löytyvät sivun alareunasta. Teologian ja uskonnontutkimuksen orientaatiovideo kuvailee ja selvittää opintojen suorittamista.

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot 25 op

Eksegetiikan perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Raamatun kirjojen sisältöä ja syntyhistoriaa sekä raamatuntutkimuksen keskeisiä kysymyksiä. Hän kykenee sijoittamaan Raamatun tekstit osaksi kristinuskon ja juutalaisuuden varhaisvaiheita sekä tutustuu näiden varhaiseen monimuotoisuuteen. Opiskelija ymmärtää, miten Raamatun tieteellinen tutkimus eroaa muista tavoista lähestyä Raamattua. Hän saa harjoitella tieteellistä ajattelua ja keskustelua ja edistää opiskelussa ja työelämässä tarvittavia ryhmätyötaitojaan.

Kristinuskon historian perusteet, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa kirkkohistorian luonteen suhteessa muihin historiallisiin ja teologisiin aloihin. Lisäksi hän muistaa ja osaa nimetä kirkkohistoriallisia aikakausia sekä periodisointiin liittyvän haasteita. Hän myös ymmärtää tutkimuksen ja muun kirjallisuuden eron sekä osaa alustavasti soveltaa tutkimuksia kurssiin liittyvissä tehtävissä. Opiskelija osaa selittää, mikä on konteksti ja mikä on lähde. Hänellä on myös valmius tarkastella ja pohtia kontekstin sekä syy- ja seuraussuhteiden merkitystä eri aikakausina. Lisäksi opiskelija osaa erotella erilaisia lähdetyyppejä toisistaan ja kykenee alustavasti soveltamaan lähdekritiikkiä. Tavoitteena on myös, että opiskelijan yhteistyötaidot vahvistuvat, ja hän ottaa vastuuta omasta ja toisten oppimisesta.

Käytännöllisen teologian perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käytännöllisen teologian oppialan määritelmiä. Hän osaa tehdä eron uskonnollisten käytäntöjen harjoittamisen ja uskonnollisten käytäntöjen tieteellisen tutkimuksen välillä. Lisäksi opiskelija osaa tunnistaa ja pohtia erilaisia tutkimusnäkökulmia, joilla lähestytään uskonnon ilmenemistä esimerkiksi kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen traditioissa. Hän myös pohtii omaa suhdettaan uskonnollisten käytäntöjen tutkimukseen.

Ei edeltäviä opintoja.

Systemaattisen teologian perusteet, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
-Tuntee ja ymmärtää systemaattisen teologian keskeisiä aihepiirejä ja kysymyksiä
-Oppii arvioimaan teologista ajattelua ja sen filosofisia ja aatteellisia yhteyksiä.
-Tuntee patristisen, keskiajan, reformaation sekä modernin teologian pääpiirteitä.
-Osaa hahmottaa kaksituhatvuotisen kristinuskon opinmuodostuksen ja teologisen ajattelun perussisältöjä ja ymmärtää niiden merkityksen aikamme ekumeeniselle ja globaalille teologiselle keskustelulle.

Uskontotieteen perusteet, 5 op

Opintojakso antaa uskontotieteellisiä välineitä tulkita ja tarkastella uskonnon paikkaa inhimillisessä kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten ajattelussa. Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, minkälainen oppiaine uskontotiede on ja miten se suhteutuu muihin tieteenaloihin, hahmottaa uskontotieteen tutkimuskohteen eli uskonnon määrittelyn problematiikkaa sekä tutkimuskäsitteiden arkikäytön ja tieteellisen käytön välisiä suhteita. Hän tuntee uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä ja osaa arvioida niiden merkitystä uskonnon tieteellisessä tarkastelussa, sekä tuntee ja osaa erotella uskontotieteen eri tutkimussuuntausten tavat tarkastella uskontoa.

Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot 35 op

Suorita neljä pakollista opintojaksoa: Maailman uskontoperinteet, Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri, Kristinusko Suomessa ja Raamattu länsimaisessa kulttuurissa. Valitse yksi syventävä opintojaksoa seuraavista: Reformaatio ja moderni länsimainen kulttuuri syventävä suoritus, Kristinusko Suomessa syventävä suoritus, Raamattu länsimaisessa kulttuurissa syventävä suoritus. Suorita myös kaksi valinnaista kurssia: Ruoka, uskonto ja elämän katsomus sekä Uskonto, teologia ja ympäristökysymys.

Maailman uskontoperinteet, 5 op

Opiskelija kykenee jäsentämään ja erottelemaan maailman uskontoihin liittyvää tietoa. Hän kykenee myös analysoimaan ja arvioimaan maailman uskontojen tutkimukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä selittämään niiden taustoja ja tulkintoja.

Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri, 5 op

Opiskelija tunnistaa reformaation perinteiden ominaispiirteitä ja niiden ilmenemistä modernissa yhteiskunnassa sekä osaa analysoida reformaation eri aspekteja. Opiskelija osaa tulkita ja ymmärtää reformaatioajan tekstejä. Opiskelija osaa hyödyntää reformaatioaikaa koskevaa kirjallisuutta tiedonhaussa.

Kristinusko Suomessa, 5 op

- Opiskelija tuntee uskonnollisuuteen liittyviä kirkkohistoriallisen, kirkkososiologisen ja uskontotieteellisen tutkimuksen viimeaikaisimpia näkökulmia

- Opiskelija osaa vertailla erilaisten kristillisten yhteisöjen piirteitä

- Opiskelija osaa arvioida uskonnollisuuden merkitystä suomalaisten elämässä ja suomalaisessa yhteiskunnassa 1900-luvulta nykypäivään saakka

- Opiskelija saa valmiuksia tarkastella ja selittää uskonnollisuuden merkitystä muutamista seuraavista näkökulmista: yksilö, yhteisö, yhteiskunta, sukupuoli, sukupolvi

- Opiskelija harjaantuu itsenäisen tiedonhankinnasssa ja omien tulostensa esittelyssä

Raamattu länsimaisessa kulttuurissa, 5 op

Kyseessä on poikkitieteellinen opintojakso, jossa opiskelija saa evätä havaita Raamatun vaikutusta niin kulttuurihistoriassa kuin omassa kulttuurissaan. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy joihinkin Raamatun kirjoihin, tuntee niiden sisällön ja niihin liittyvät keskeiset tutkimukselliset kysymykset niin hyvin, että opintojakson suoritettuaan hän osaa havainnoida Raamatun merkitystä ja vaikutushistoriaa kulttuurin ja yhteiskunnan eri alueilla (esim. taide, kirjallisuus, populaarikulttuuri, uskonnollisten yhteisöjen elämä) ja tuntee keskeisiä tulkintakysymyksiä, jotka nousevat Raamatun ajan kulttuurien ja oman aikamme eroista. Hän hahmottaa arvoja, joita tulkintaperinteet edustavat ja kuinka kulttuuriset tulkinnat uskonnosta haastavat perinteistä uskonnollista tulkintaa.

Opiskelija tuntee keskeisiä tulkinta- ja vaikutushistoriallisia malleja. Hän osaa analysoida seuraavien raamatuntulkinnan osa-alueiden suhdetta toisiinsa: 1) lähdeteksti omassa kontekstissaan, 2) tulkitsija ja hänen elämänkontekstinsa sekä 3) tulkintatilanne. Opiskelija osaa suhteuttaa Raamatun tulkintoja sekä Raamatun ”alkuperäisiin” merkityksiin että tulkintojen syntykontekstiin. Hän osaa soveltaa käsiteltyjen esimerkkien pohjalta oppimaansa uusissa tilanteissa.

Edeltäviä opintoja ei vaadita, mutta suositellaan että peruskurssit (etenkin eksegetiikka) on suoritettu ennen kurssia.

Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri, syventävä suoritus, 5 op

Opiskelija

* perehtyy jonkin uskontoperinteen (ensi sijassa juutalaisuus, kristinusko, islam) pyhien/keskeisten tekstien tulkintaan, käyttöön tai vaikutukseen valitsemastaan näkökulmasta (voi olla myös eri uskontoperinteitä vertaileva) ja osaa opettajan tuella muotoilla kurssin aineiston pohjalta tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksen

* osaa valita kirjoitukselleen näkökulman, lähestymistavan tai teorian, joka tukee tutkimuskysymyksen analyyttistä käsittelyä, ja etsiä tarvittavaa tietoa

* kykenee aikatauluttamaan työnsä ja kirjoittamaan ohjeiden mukaisen tutkivan esseen sekä oppii hyödyntämään saamaansa palautetta

* saa valmiuksia punnita eettisesti pyhien tekstien tulkinta- ja käyttötapoja näiden tulkintaperinteisiin, -historiaan, -eroihin ja näistä käytyyn keskusteluun

TUK-2602/ AYTUK-2602 Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri

Kristinusko Suomessa syventävä osuus, 5 op

* Opiskelija osaa opettajan tukea hyväksikäyttäen muotoilla kurssin aineiston pohjalta tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksen

* Opiskelija osaa valita kirjoitukselleen näkökulman, lähestymistavan tai teorian, joka tukee tutkimuskysymyksen analyyttistä käsittelyä

* Osaa soveltaa tieteenalan näkökulmaa, lähestymistapaa tai teoriaa tutkimusongelman käsittelyssä

* Opiskelija kykenee aikatauluttamaan työnsä ja kirjoittamaan ohjeiden mukaisen tutkivan esseen

TUK-2603 / AYTUK-2603 Kristinusko Suomessa

Raamattu länsimaisessa kulttuurissa, syventävä suoritus, 5 op

* Opiskelija osaa opettajan tukea hyväksikäyttäen muotoilla kurssin aineiston pohjalta tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksen

* Opiskelija osaa valita kirjoitukselleen näkökulman, lähestymistavan tai teorian, joka tukee tutkimuskysymyksen analyyttistä käsittelyä

* Osaa soveltaa tieteenalan näkökulmaa, lähestymistapaa tai teoriaa tutkimusongelman käsittelyssä

* Opiskelija kykenee aikatauluttamaan työnsä ja kirjoittamaan ohjeiden mukaisen tutkivan esseen

TUK-2609 Raamattu länsimaisessa kulttuurissa

Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• ymmärtää laaja-alaisesti ruoan merkityksen uskontojen oppisisältöjen ja uskon harjoittamisen sekä eri elämänkatsomusten yhteydessä.

• pystyy analysoimaan ja vertaamaan metodisesti kontrolloidulla tavalla erilaisia ruoan merkitystä koskevia käsityksiä eri aikoina ja eri uskonnoissa sekä elämänkatsomuksissa.

• pystyy soveltamaan oppimaansa käytäntöön osallistumalla ruoan roolia ja merkitystä koskeviin keskusteluihin erityisesti uskontojen, arvojen, yksilön ja yhteisöjen hyvinvoinnin näkökulmasta ottaen huomioon globaalin aikakauden haasteita.

Uskonto, teologia ja ympäristökysymys, 5 op

Opiskelija hahmottaa, minkälaisilla tavoilla eri uskontoperinteissä on reagoitu ympäristöongelmiin ja miten nämä tavat rakentuvat kirjallisten ja suullisten traditioiden erilaisille tulkinnoille. Opiskelija ymmärtää uskontoon ja ympäristöön liittyvän tutkimuksen keskeiset kysymyksenasettelut ja alan historian pääasialliset vaiheet sekä osaa tarkastella niitä osana oman aikansa kontekstia. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa erityiskysymysten tarkasteluun, kuten esimerkiksi valitun uskontoperinteen tai kirkkokunnan ympäristöajattelun ja –toiminnan tutkimiseen.

Teologiset kielet

Teologisten kielten kursseja järjestetään pääsääntöisesti Avoimessa yliopistossa kesäisin. Opetus on teologisissa kielissä läsnäoloa vaativaa luento-opetusta. Kesän 2019 opetusta ei ole vielä suunniteltu ja siitä tiedotetaan täällä heti, kun se valmistuu.

Heprea I, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee heprean kieltä ja sen taustalla olevaa kulttuuria. Opiskelijalla on käsitys heprean kielen luonteesta ja sen kääntämiseen liittyvistä ongelmista. Opiskelija hahmottaa käännöksen tulkinnallisen luonteen ja alkutekstin merkityksen tekstin tulkinnalle. Hän tuntee heprean kielen perusteet, hallitsee perussanaston ja ymmärtää yksinkertaisia lauseita. Opiskelija pystyy käyttämään Vanhan testamentin tieteellisiä kommentaareja. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet siirtyä heprean opintojen toiseen opintojaksoon (heprea II).

Heprea II, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää hepreankielisen Vanhan testamentin tekstejä apuneuvojen avulla. Hän tuntee ja tunnistaa tekstin muoto- ja lauseopillisia rakenteita. Hän ymmärtää, mitä keskeisiä ongelmia Vanhan testamentin heprean kääntämiseen liittyy, ja hallitsee heprean keskeisten kieliopillisten rakenteiden tavanomaiset käännösvastineet. Hän hahmottaa käännösten tulkinnallisuutta ja alkutekstiin liittyviä eroja sekä pystyy näkemään seemiläisiä kulttuurivaikutuksia länsimaisessa kulttuurissa.

Kurssi edellyttää heprea I:n taidot.

Kreikka I, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kreikan kieltä ja sen taustalla olevaa kulttuuria. Opiskelijalla on käsitys kreikan kielen luonteesta ja sen kääntämiseen liittyvistä ongelmista. Hän ymmärtää kreikan kielen roolin teologisen ajattelun ja tieteellisten käsitteiden muodostumisessa. Opiskelija hahmottaa käännöksen tulkinnallisen luonteen ja alkutekstin merkityksen tekstin tulkinnalle. Hän tuntee kreikan kielen perusteet ja Uuden testamentin perussanastoa sekä ymmärtää yksinkertaisia lauseita. Opiskelija pystyy käyttämään Uuden testamentin tieteellisiä kommentaareja. Opiskelija saavuttaa valmiudet siirtyä kreikan perusopintojen toiseen vaiheeseen.

Kreikka II, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kreikankielisen Uuden testamentin tekstejä apuneuvojen avulla. Hän tuntee ja tunnistaa kielen keskeisimmät muoto-opilliset elementit ja lauseopilliset rakenteet. Hän ymmärtää, mitä keskeisiä ongelmia Uuden testamentin kreikan kääntämiseen liittyy ja hallitsee kreikan keskeisten kieliopillisten rakenteiden tavanomaiset käännösvastineet ja osaa kääntää kreikankielisen Uuden testamentin tekstejä apuneuvojen avulla. Hän hahmottaa käännösten tulkinnallisuutta ja alkutekstiin liittyviä eroja sekä osaa arvioida kreikan kielen kulttuurista merkitystä antiikista aina nykypäivään asti.

Kreikka I

Latina I, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee latinan kieltä ja sen taustalla olevaa kulttuuria. Opiskelijalla on käsitys latinan kielen luonteesta ja latinan vaikutuksesta nykykieliin. Hän ymmärtää latinan kielen roolin teologisen ajattelun muodostumisessa. Opiskelija hahmottaa käännöksen tulkinnallisen luonteen ja alkutekstin merkityksen tekstin tulkinnalle. Hän tuntee latinan kielen perusteet, hallitsee keskeistä sanastoa sekä teologian erityissanastoa ja ymmärtää yksinkertaisia lauseita. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet siirtyä latinan jatkokurssille.

Latina II, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida helppoja latinankielisiä tekstejä apuneuvojen avulla. Hän tuntee ja tunnistaa kielen keskeisimmät muoto-opilliset elementit ja lauseopilliset rakenteet. Opiskelija hallitsee latinan perussanaston sekä keskeisen teologisen erityissanaston ja osaa hyödyntää latinan sanakirjaa ja muita apuvälineitä. Hän ymmärtää, mitä ongelmia latinan kääntämiseen voi liittyä. Opiskelija osaa arvioida latinan kielen kulttuurista merkitystä antiikista aina nykypäivään asti sekä merkitystä teologisen ajattelun muotoutumisessa.

Latina I

Mikäli alkeiskurssia ei ole suoritettu samana lukuvuonna, opiskelijan täytyy osoittaa hallitsevansa alkeiskurssin tiedot.

Muita Teologian ja uskonnontutkimuksen opintoja

Toiseus ja identiteetti uskonnollisissa traditioissa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää toiseuden merkityksen uskonnollisissa traditioissa. Hän tuntee toiseuden konkreettisia ilmenemismuotoja ja niihin liittyvää problematiikkaa. Opiskelija pystyy analysoimaan toiseuden syntymekanismeja ja ymmärtää niiden taustalla olevia syitä. Opiskelija pystyy myös soveltamaan oppimaansa ja kehittyy asiantuntijana esimerkiksi uskontodialogissa ja uskonnollisten konfliktien ymmärtämisessä.

Ajankohtaisia kysymyksiä: Uskonto, historia ja yhteiskunta, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Jenni Krapu, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Leena Vanninen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista