Opinnot Avoimessa yliopistossa

Teologian ja uskonnontutkimuksen opinto-ohjelmassa on tarjolla perusopinnot (30 op), aineopintoja (30 op) sekä teologisten kielten opintoja. Tarjonnassa on vaihtelevasti myös joitakin muita koulutusohjelman kursseja sekä yksittäisiä maisteriopintojen syventäviä teemakursseja. Nämä löytyvät sivun alareunasta. Teologian ja uskonnontutkimuksen orientaatiovideo kuvailee ja selvittää opintojen suorittamista.

Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen

Opintojakso sopii teologiseen tutkimukseen johdattelevana kurssina erityisesti teologian ja uskonnontutkimuksen opinnoista kiinnostuneille, opintoihin hakeutumassa oleville ja lukiolaisille. Opintojakson voi suorittaa joko 2 op:n tai 5 op:n laajuisena. Kahden opintopisteen laajuisen kurssin suoritusta on mahdollista myöhemmin täydentää 5 op:n suoritukseksi.
 

Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen 2 op, kevät 2021

Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen 5 op, kevät 2021

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot 30 op (1.8.2020 alkaen)

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintojen laajuus on 1.8.2020 voimaan tulevissa opetussuunnitelmissa 30 op. Opintokokonaisuuteen sisältyvät alla luetellut opintojaksot.
HUOM! Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen -opintojaksosta perusopintoihin voidaan sisällyttää vain 5 op:n laajuinen kurssisuoritus.

Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen, 5 op

 • tunnistaa teologian ja uskonnontutkimuksen tehtäviä yhteiskunnassa
 • tunnistaa teologian ja uskonnontutkimuksen erilaisia tapoja tuottaa tieteellistä tietoa, määritellä uskonnollisia ilmiöitä ja ymmärtää lähestymistapojen mahdollisuuksia ja rajoituksia
 • osaa erottaa tieteelliset lähestymistavat uskontoon muista lähestymistavoista
 • tunnistaa arkiajattelun ja tutkimuksen tuottaman tiedon perusteita ja eroja
 • osaa suhtautua kriittisesti tietoon ja sen lähteisiin sekä perustella näkemyksensä
 • saa valmiuksia korkeakouluopintojen edellyttämiin taitoihin kuten kieli- ja tekstitaitoihin, kriittiseen ajatteluun, tutkivaan oppimiseen ja asiantuntijuuden kehittämiseen.

Eksegetiikan perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvailla Raamatun kirjojen sisältöä ja syntyhistoriaa sekä raamatuntutkimuksen keskeisiä kysymyksiä
 • kykenee sijoittamaan Raamatun tekstit osaksi kristinuskon ja juutalaisuuden varhaisvaiheita ja tunnistaa näiden monimuotoisuuden
 • osaa selittää, miten Raamatun tieteellinen tutkimus eroaa muista tavoista lähestyä Raamattua
 • osaa tarkastella Raamattuun liittyviä kysymyksiä kriittisesti ja järjestelmällisesti
 • pystyy osallistumaan Raamattua käsittelevään keskusteluun

Kirkkohistorian perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvailla kirkkohistorian oppiaineen erityspiirteitä suhteessa muihin historiallisiin ja teologisiin aloihin
 • pystyy nimeämään kirkkohistoriallisia aikakausia ja periodisointiin liittyviä kysymyksiä
 • osaa erotella erilaisia lähdetyyppejä toisistaan ja tunnistaa niiden tulkitsemiseen liittyviä kysymyksiä
 • tunnistaa kirkkohistoriassa käytettyjä menetelmiä ja näkökulmia sekä osaa tarkastella kriittisesti erilaisten menetelmien vaikutusta historian esittämistapoihin
 • osaa hankkia kirkkohistorian alaan liittyvää tietoa ja käyttää alan tutkimusta

Käytännöllisen teologian perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käytännöllisen teologian oppialan määritelmiä. Hän osaa tehdä eron uskonnollisten käytäntöjen harjoittamisen ja uskonnollisten käytäntöjen tieteellisen tutkimuksen välillä. Lisäksi opiskelija osaa tunnistaa ja pohtia erilaisia tutkimusnäkökulmia, joilla lähestytään uskonnon ilmenemistä esimerkiksi kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen traditioissa. Hän myös pohtii omaa suhdettaan uskonnollisten käytäntöjen tutkimukseen.

Ei edeltäviä opintoja.

Systemaattisen teologian perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa systemaattisen teologian lähestymistapoja keskeisiin teologisiin kysymyksiin
 • tunnistaa ja pystyy käyttämään ajattelussaan keskeisiä dogmatiikan, ekumeniikan, sosiaalietiikan ja uskonnonfilosofian käsitteitä
 • tunnistaa ja pystyy vertailemaan systemaattisen teologian tutkimusperinteitä
 • pystyy lukemaan ja analysoimaan teologisia lähdetekstejä ja käyttämään niiden tarkastelussa systemaattisen teologian lähestymistapoja
 • pystyy tarkastelemaan reflektiivisesti omaa osaamistaan, rakentamaan omaa asiantuntijuuttaan ja ilmaisemaan itseään kirjallisesti
Peruttu

Uskontotieteen perusteet, 5 op

Kurssi antaa uskontotieteellisiä välineitä tulkita ja tarkastella uskonnon paikkaa inhimillisessä kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten ajattelussa. Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää, minkälainen oppiaine uskontotiede on ja miten se suhteutuu muihin tieteenaloihin
 • hahmottaa uskontotieteen tutkimuskohteen eli uskonnon määrittelyn problematiikkaa sekä tutkimuskäsitteiden arkikäytön ja tieteellisen käytön välisiä suhteita
 • tuntee uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä ja osaa arvioida niiden merkitystä uskonnon tieteellisessä tarkastelussa
 • tuntee ja osaa erotella uskontotieteen eri tutkimussuuntausten tavat tarkastella uskontoa.
Peruttu
Peruttu

Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot 30 op (1.8.2020 alkaen)

Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot ovat 1.8.2020 voimaan tulevien opetussuunnitelmien mukaisesti laajuudeltaan 30 op (aiemmin 35 op). Jos olet aiemmin suorittanut perusopinnot 25 op:n laajuisina, voit suorittaa aineopintoihin yhden 5 op:n valinnaisen opintojakson lisää, jolloin perus- ja aineopintojen yhteenlasketuksi opintopistemääräksi tulee 60 op.

Suorita neljä pakollista opintojaksoa: Maailman uskontoperinteet 5 op, Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri 5 op, Kristinusko Suomessa 5 op ja Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op.
Valitse myös yksi valinnainen kurssi seuraavista: Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus 5 op, Uskonto, teologia ja ympäristökysymys 5 op tai Uskonnolliset yhteisöt yhteiskunnassa 5 op.
Lisäksi valitse yksi syventävä opintojakso seuraavista: Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri syventävä suoritus 5 op, Kristinusko Suomessa syventävä suoritus 5 op, Raamattu länsimaisessa kulttuurissa syventävä suoritus 5 op, Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus, syventävä suoritus 5 op tai Uskonto, teologia ja ympäristökysymys, syventävä suoritus 5 op. Syventävänä kurssina voit valita sen, jota vastaavan perustason kurssin olet suorittanut aiemmin.

Valinnaisten kurssien tarjonta saattaa vaihdella vuosittain.

Maailman uskontoperinteet, 5 op

Opiskelija kykenee jäsentämään ja erottelemaan maailman uskontoihin liittyvää tietoa. Hän kykenee myös analysoimaan ja arvioimaan maailman uskontojen tutkimukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä selittämään niiden taustoja ja tulkintoja.

Peruttu

Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri, 5 op

Opiskelija tunnistaa reformaation perinteiden ominaispiirteitä ja niiden ilmenemistä modernissa yhteiskunnassa sekä osaa analysoida reformaation eri aspekteja. Opiskelija osaa tulkita ja ymmärtää reformaatioajan tekstejä. Opiskelija osaa hyödyntää reformaatioaikaa koskevaa kirjallisuutta tiedonhaussa.

Kristinusko Suomessa, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee suomalaiseen uskonnollisuuteen liittyviä kirkkohistoriallisen, kirkkososiologisen ja uskontotieteellisen tutkimuksen viimeaikaisimpia näkökulmia
 • osaa arvioida kristinuskon merkitystä suomalaisten elämässä ja suomalaisessa yhteiskunnassa eri aikoina
 • osaa arvioida erilaisten Suomessa vaikuttavien kristillisten yhteisöjen piirteitä ja suuntauksia paikallisesti ja globaalisti
 • osaa tarkastella kristillisen uskonnollisuuden merkitystä seuraavista näkökulmista: yksilö, yhteisö, yhteiskunta, sukupuoli, sukupolvi
 • on harjaantunut itsenäisessä tiedon hankinnassa ja omien tulostensa esittelyssä

Raamattu länsimaisessa kulttuurissa, 5 op

Kyseessä on poikkitieteellinen opintojakso, jossa opiskelija saa välineitä havaita Raamatun vaikutusta niin kulttuurihistoriassa kuin omassa kulttuurissaan. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy joihinkin Raamatun teksteihin, tuntee niiden sisällön ja niihin liittyvät keskeiset tutkimukselliset kysymykset niin hyvin, että opintojakson suoritettuaan hän osaa

 • havainnoida tekstien vaikutushistoriaa kulttuurin ja yhteiskunnan eri osa-alueilla
 • tuntee keskeisiä tulkintakysymyksiä, jotka nousevat Raamatun ajan kulttuurien ja oman aikamme eroista
 • hahmottaa erilaisia uskonnollisia ja kulttuurisia tulkintaperinteitä
 • tuntee keskeisiä tulkinta- ja vaikutushistoriallisia malleja

Edeltäviä opintoja ei vaadita, mutta suositellaan, että peruskurssit (etenkin eksegetiikka) on suoritettu ennen kurssia.

Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• ymmärtää laaja-alaisesti ruoan merkityksen uskontojen oppisisältöjen ja uskon harjoittamisen sekä eri elämänkatsomusten yhteydessä.

• pystyy analysoimaan ja vertaamaan metodisesti kontrolloidulla tavalla erilaisia ruoan merkitystä koskevia käsityksiä eri aikoina ja eri uskonnoissa sekä elämänkatsomuksissa.

• pystyy soveltamaan oppimaansa käytäntöön osallistumalla ruoan roolia ja merkitystä koskeviin keskusteluihin erityisesti uskontojen, arvojen, yksilön ja yhteisöjen hyvinvoinnin näkökulmasta ottaen huomioon globaalin aikakauden haasteita.

Uskonto, teologia ja ympäristökysymys, 5 op

Opiskelija hahmottaa, minkälaisilla tavoilla eri uskontoperinteissä on reagoitu ympäristöongelmiin ja miten nämä tavat rakentuvat kirjallisten ja suullisten traditioiden erilaisille tulkinnoille. Opiskelija ymmärtää uskontoon ja ympäristöön liittyvän tutkimuksen keskeiset kysymyksenasettelut ja alan historian pääasialliset vaiheet sekä osaa tarkastella niitä osana oman aikansa kontekstia. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa erityiskysymysten tarkasteluun, kuten esimerkiksi valitun uskontoperinteen tai kirkkokunnan ympäristöajattelun ja –toiminnan tutkimiseen.

Uskonnolliset yhteisöt yhteiskunnassa, 5 op

 • Opiskelija tuntee uskonnollisen yhteisön keskeiset sosiologiset määritelmät
 • Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisen muutoksen vaikutuksia yhteisöihin ja uskonnollisiin yhteisöihin
 • Opiskelija osaa arvioida uskonnollisten yhteisöjen moninaisia merkityksiä (yhteisönä jäsenille, työyhteisönä, yhteisön ulkopuolelle)
 • Opiskelija osaa soveltaa yhteiskuntatieteellisiä teorioita uskonnollisen yhteisön tutkimiseen
 • Opiskelija tuntee osallistuvan havainnoinnin perusteet ja osaa soveltaa sitä uskonnollisen yhteisön tutkimiseen
Peruttu

Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri, syventävä suoritus, 5 op

Opiskelija

 • osaa muotoilla opettajan tuella ja ohjatusti kurssin (TUK-2602) aineiston pohjalta tutkimuskysymyksen
 • osaa valita kirjoitukselleen näkökulman, joka tukee tutkimuskysymykseen vastaamisessa
 • soveltaa tieteenalan lähestymistapaa tai teoriaa tutkimuskysymyksen käsittelyssä
 • kykenee työskentelemään sovitussa aikataulussa
 • osaa kirjoittaa ohjeiden mukaisen tutkivan esseen

TUK-2602/ AYTUK-2602 Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri

Kristinusko Suomessa syventävä osuus, 5 op

* Opiskelija osaa opettajan tukea hyväksikäyttäen muotoilla kurssin aineiston pohjalta tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksen

* Opiskelija osaa valita kirjoitukselleen näkökulman, lähestymistavan tai teorian, joka tukee tutkimuskysymyksen analyyttistä käsittelyä

* Osaa soveltaa tieteenalan näkökulmaa, lähestymistapaa tai teoriaa tutkimusongelman käsittelyssä

* Opiskelija kykenee aikatauluttamaan työnsä ja kirjoittamaan ohjeiden mukaisen tutkivan esseen

TUK-2603 / AYTUK-2603 Kristinusko Suomessa

Raamattu länsimaisessa kulttuurissa, syventävä suoritus, 5 op

* Opiskelija osaa opettajan tukea hyväksikäyttäen muotoilla kurssin aineiston pohjalta tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksen

* Opiskelija osaa valita kirjoitukselleen näkökulman, lähestymistavan tai teorian, joka tukee tutkimuskysymyksen analyyttistä käsittelyä

* Osaa soveltaa tieteenalan näkökulmaa, lähestymistapaa tai teoriaa tutkimusongelman käsittelyssä

* Opiskelija kykenee aikatauluttamaan työnsä ja kirjoittamaan ohjeiden mukaisen tutkivan esseen

TUK-2609 Raamattu länsimaisessa kulttuurissa

Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus, syventävä suoritus, 5 op

* Opiskelija osaa opettajan tukea hyväksikäyttäen muotoilla kurssin aineiston pohjalta tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksen

* Opiskelija osaa valita kirjoitukselleen näkökulman, lähestymistavan tai teorian, joka tukee tutkimuskysymyksen analyyttistä käsittelyä

* Osaa soveltaa tieteenalan näkökulmaa, lähestymistapaa tai teoriaa tutkimusongelman käsittelyssä

* Opiskelija kykenee aikatauluttamaan työnsä ja kirjoittamaan ohjeiden mukaisen tutkivan esseen

TUK-2611 Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus

Uskonto, teologia ja ympäristökysymys, syventävä suoritus, 5 op

* Opiskelija osaa opettajan tukea hyväksikäyttäen muotoilla kurssin aineiston pohjalta tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksen

* Opiskelija osaa valita kirjoitukselleen näkökulman, lähestymistavan tai teorian, joka tukee tutkimuskysymyksen analyyttistä käsittelyä

* Osaa soveltaa tieteenalan näkökulmaa, lähestymistapaa tai teoriaa tutkimusongelman käsittelyssä

* Opiskelija kykenee aikatauluttamaan työnsä ja kirjoittamaan ohjeiden mukaisen tutkivan esseen

TUK-2615 Uskonto, teologia ja ympäristökysymys 5 op

Muita Teologian ja uskonnontutkimuksen opintoja

Muut teologian opinnot ovat teologian ja uskonnontutkimuksen aine- ja teemaopintojen kursseja, joita on mahdollista suorittaa oman kiinnostuksen ja valinnan mukaan. Kursseja voi sisällyttää tutkinnossa aineopintoihin tai temaattisten opintojen valinnaisiin kokonaisuuksiin TUK-510 Uskonto, historia ja yhteiskunta 15 op tai TUK-520 Arvot ja globaalin maailman haasteet 15 op.

Lukuvuonna 2020-21 järjestämme seuraavat kurssit:
 

AYTUK-2604 Ei-kristilliset uskonnolliset yhteisöt Suomessa, syksy 2020

AYTUK-2406 Keskiajan teologia 5 op, syksy 2020

AYTUK-2610 Radikaalit ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op, kevät 2021

AYTUK-2619 Ympäristöahdistus: tieteidenvälisiä näkökulmia 5 op, kevät 2021

AYTUK-2616 Uskonto ja sukupuoli/Sukupuoli ja valta kristinuskon historiassa, kevät 2021
 

 

Teologiset kielet

Teologisten kielten kursseja järjestetään Avoimessa yliopistossa pääsääntöisesti kesäisin. Opetus on teologisissa kielissä läsnäoloa vaativaa luento-opetusta.

Kesälle 2020 ovat tulossa seuraavat kurssit: Heprea I ja II, Kreikka II (I-osan aiemmin suorittaneille) sekä Latina I ja II.

Heprea I, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee heprean kieltä ja sen taustalla olevaa kulttuuria. Opiskelijalla on käsitys heprean kielen luonteesta ja sen kääntämiseen liittyvistä ongelmista. Opiskelija hahmottaa käännöksen tulkinnallisen luonteen ja alkutekstin merkityksen tekstin tulkinnalle. Hän tuntee heprean kielen perusteet, hallitsee perussanaston ja ymmärtää yksinkertaisia lauseita. Opiskelija pystyy käyttämään Vanhan testamentin tieteellisiä kommentaareja. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet siirtyä heprean opintojen toiseen opintojaksoon (heprea II).

Heprea II, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää hepreankielisen Vanhan testamentin tekstejä apuneuvojen avulla. Hän tuntee ja tunnistaa tekstin muoto- ja lauseopillisia rakenteita. Hän ymmärtää, mitä keskeisiä ongelmia Vanhan testamentin heprean kääntämiseen liittyy, ja hallitsee heprean keskeisten kieliopillisten rakenteiden tavanomaiset käännösvastineet. Hän hahmottaa käännösten tulkinnallisuutta ja alkutekstiin liittyviä eroja sekä pystyy näkemään seemiläisiä kulttuurivaikutuksia länsimaisessa kulttuurissa.

Kurssi edellyttää heprea I:n taidot.

Kreikka I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on saanut käsityksen kreikan kielestä ja sen taustalla olevasta kulttuurista
 • ymmärtää kreikan kielen roolin teologisen ajattelun ja tieteellisten käsitteiden muodostumisessa
 • hahmottaa, kuinka alkukieli vaikuttaa tekstin tulkintaan
 • tuntee kreikan kielen perusteet, hallitsee Uuden testamentin perussanastoa ja ymmärtää yksinkertaisia lauseita
 • on saavuttanut valmiudet siirtyä suorittamaan opintojakson Kreikka II (TUK-484)

Kreikka II, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää ja osaa kääntää kreikankielisen Uuden testamentin tekstejä apuneuvojen avulla
 • tuntee ja tunnistaa kreikan keskeisimmät kieliopilliset rakenteet
 • ymmärtää, mitä haasteita Uuden testamentin kreikan kääntämiseen liittyy
 • käsittää, että kääntäminen on tulkintaa ja hahmottaa erityyppisiä käännöksiä
 • osaa arvioida kreikan kielen merkitystä teologisen ajattelun muotoutumisessa sekä laajemmin kulttuurissa antiikista aina nykypäivään asti

Opintojakson edellytyksenä on Kreikka I -kurssin suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot. Opintojaksot Kreikka I ja Kreikka II on suoritettava saman lukuvuoden aikana. Jos Kreikka I -kurssin suorittamisesta on pidempi aika, opiskelijan on osoitettava osaamisensa ennen Kreikka II -kurssin alkua. Tarkemmat ohjeet löytyvät opinto-ohjelmasta.

Latina I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee latinan kielen perusteet, hallitsee keskeistä sanastoa sekä teologian erityissanastoa ja ymmärtää ja osaa kääntää yksinkertaisia lauseita
 • on saanut käsityksen latinan kielen taustalla olevasta kulttuurista sekä latinan vaikutuksesta nykykieliin ja kulttuuriimme
 • ymmärtää latinan kielen roolin teologisen ajattelun ja tieteellisten käsitteiden muodostumisessa
 • hahmottaa, kuinka alkukieli vaikuttaa tekstin tulkintaan
 • on saavuttanut valmiudet siirtyä suorittamaan opintojakson Latina II (TUK-486)

Latina II, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida helppoja latinankielisiä tekstejä apuneuvojen avulla. Hän tuntee ja tunnistaa kielen keskeisimmät muoto-opilliset elementit ja lauseopilliset rakenteet. Opiskelija hallitsee latinan perussanaston sekä keskeisen teologisen erityissanaston ja osaa hyödyntää latinan sanakirjaa ja muita apuvälineitä. Hän ymmärtää, mitä ongelmia latinan kääntämiseen voi liittyä. Opiskelija osaa arvioida latinan kielen kulttuurista merkitystä antiikista aina nykypäivään asti sekä merkitystä teologisen ajattelun muotoutumisessa.

Latina I

Mikäli alkeiskurssia ei ole suoritettu samana lukuvuonna, opiskelijan täytyy osoittaa hallitsevansa alkeiskurssin tiedot.

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman syventäviä teemaopintojaksoja

Ensimmäiset teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriopintojen teemakurssit järjestettiin Avoimessa yliopistossa keväälle 2020. Lukuvuonna 2020-21 tarjonnassamme on useita kursseja, joiden sisältökuvaukset ja aikataulut näkyvät alla.

Kontekstuaalinen teologia, 5 op

Opiskelija tietää mitä kontekstuaalisella teologialla tarkoitetaan ja miten se on kehittynyt. Opiskelija tuntee globaalin etelän teologista ajattelua, hallitsee kontekstuaalisen teologian peruskäsitteet ja osaa soveltaa kontekstuaalisen teologian näkökulmia itsenäisesti.

Kurssia edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito.

Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike, 5 op

- opiskelija tuntee ja ymmärtää eri kirkkojen ja tunnustuskuntien erilaisia edellytyksiä toistensa kohtaamiseen ja syvempään yhteistyöhön

- opiskelija osaa arvioida yleisen yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksia kirkkojen lähentymiseen.

- Opiskelija kykenee analysoimaan ja vertailemaan eri ekumeenisten organisaatioiden erilaisia profiileja

- Opiskelija kykenee osallistumaan ekumeenisiin tai uskontojen välisiin asiantuntijakeskusteluihin ja kehittämään itsenäisesti uusia kohtaamisen ja dialogin muotoja

- Opiskelija osaa ilmaista asiantuntijuuttaan sekä kirjallisesti että suullisesti

Kurssia edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito.

Kärsimys, pahuus ja kuolema, 5 op

* Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee pahan/kärsimyksen ongelmasta käydyn keskustelun historiaa ja keskustelun systemaattista luonnetta nykyisessä teologiassa ja uskonnonfilosofiassa.

* Opiskelija osaa kytkeä pahan/kärsimyksen ongelmasta käytävän filosofis-teologisen keskustelun muihin systemaattisen teologian ja uskonnonfilosofian kannalta keskeisiin kysymyksiin, kuten teismi vs. ateismi -kiistaan, evidentialismiin yms.

* Opiskelija tuntee kuolemaa ja kuolemanjälkeistä elämää koskevien teologisten ja filosofisten käsitysten historiaa ja niihin liittyvää nykykeskustelua.

* Opiskelija osaa kytkeä kärsimystä, pahuutta ja kuolemaa koskevat systemaattisen teologian ja uskonnonfilosofian kysymykset käytännöllisen teologian näkökulmiin (mm. sielunhoito).

* Opiskelijalla on valmiudet vertailla kärsimystä, pahuutta ja kuolemaa koskevia käsityksiä ja rituaaleja eri uskonnoissa ja maailmankatsomuksissa, ja hän pystyy tunnistamaan näiden variaatioita monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Kurssia edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito.

Kristinusko, juutalaisuus ja islam, 5 op

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida juutalaisena liikkeenä alkunsa saaneen kristinuskon ja sen emouskonnon monisyistä suhdetta, tuntee niiden välillä vallinneita konflikteja ja konfliktien taustoja sekä kykenee tarkastelemaan kristinuskoa ja juutalaisuutta lähteissä ja tutkimuskirjallisuudessa esiintyvien erilaisten motiivien valossa.
 • Opiskelija hahmottaa antisemitismin yleisen historian pääpiirteet ja tuntee juutalaisvastaisen propagandan keskeiset argumentit. Hän ymmärtää erityisesti sen, millä tavoin juutalaisvastaisuus on ilmennyt kristittyjen ja muslimien keskuudessa vuosisatojen kuluessa.
 • Opintojakson suoritettuaan opiskeija osaa jäsentää islamin syntyyn ja leviämiseen liittyviä keskeisiä tekijöitä sekä kriittisesti analysoida tietoa, jota on tarjolla muslimien Euroopassa kohtaamista haasteista.

Kurssia edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito.

Rituaalit ja uskonto, 5 op

 • opiskelija kykenee yhdistämään ja vertailemaan teologian ja uskonnontutkimuksen eri alojen tietoa rituaalinäkökulman avulla,
 • analysoimaan rituaalitutkimuksessa käytettyjen teorioiden luonnetta ja selitysmekanismeja,
 • etsimään ja jäsentämään rituaalitutkimuksen kannalta relevanttia tutkimusaineistoa valitsemistaan lähteistä (esimerkiksi kirjallisuudesta, mediasta tai havainnoinnin kohteesta),
 • soveltamaan rituaalitutkimuksen teorioita ja näkökulmia empiiriseen, etnografiseen tai historialliseen aineistoon

Kurssia edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja tai muun tieteenalan opintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito.

Kristinusko keskiajalla, 5 op

- opiskelija tuntee keskiajan kristillisyyden keskeisiä organisaatioita, elämänmuotoja ja aatesisältöjä

- opiskelija tunnistaa keskiajan uskonnollisia tekstilajeja ja niiden käyttökonteksteja

- opiskelija osaa analysoida ja vertailla keskiaikaisia tekstiä

- opiskelija ymmärtää ja osaa kuvata millaista tietoa eri lähteistä on mahdollista luoda

Studies in Islamic theology explore the subject through different approaches, analyzing manifestations and interpretations of Islam from different perspectives in different eras of history and in different social contexts. In addition, one learns to interpret current historical and social issues related to Islam.

The studies are in English. See the courses available here.
 

Islamilaisen teologian opinnoissa tutkitaan aihetta erilaisten lähestymistapojen avulla, analysoidaan islamin ilmenemismuotoja ja tulkintoja eri näkökulmista historian eri aikakausina ja erilaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa. Lisäksi opitaan tulkitsemaan ajankohtaisia islamiin liittyviä historiallisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Opinnot ovat englanninkielisiä. Katso tarjolla olevat kurssit täältä.
 

Ennen syksyä 2020 järjestetyt teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot 25 op

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintojen laajuus muuttuu 1.8.2020 voimaan tulevien opetussuunnitelmien myötä. Opetussuunnitelmassa 2017-2020 perusopinnot olivat laajuudeltaan 25 op, ja ne sisälsivät seuraavat opintojaksot:

AYTUK-101 Eksegetiikan perusteet 5 op
AYTUK-102 Kristinuskon historian perusteet 5 op
AYTUK-103 Käytännöllisen teologian perusteet 5 op
AYTUK-104 Systemaattisen teologian perusteet 5 op
AYTUK-105 Uskontotieteen perusteet 5 op

Näillä aiemmin suoritetuilla opintojaksoilla on korvaavuus uusien opetussuunnitelmien vastaaviin opintojaksoihin.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Leena Santavuori, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista