Teologian ja uskonnontutkimuksen ohjelma tutustuttaa yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan uskonnolliseen toimintaan sekä teologian soveltamiseen käytäntöön. Tutkimuskohteita ovat myös erilaiset uskonnolliset ilmiöt ja uskontoperinteet sekä niihin liittyvät tavat, uskomukset, kirjoitukset ja instituutiot.

Avoimen yliopiston tarjonnassa olevat opinnot ovat osa Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmaa. Lisäksi tarjoamme muutamia maisteriohjelman syventävien opintojen teemoitettuja opintojaksoja.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Teologian ja uskonnontutkimuksen opinto-ohjelmassa on tarjolla perusopinnot (25 op), aineopintoja (35 op) sekä teologisten kielten opintoja. Tarjonnassa on vaihtelevasti myös joitakin muita koulutusohjelman kursseja sekä yksittäisiä maisteriopintojen syventäviä teemakursseja. Nämä löytyvät sivun alareunasta. Teologian ja uskonnontutkimuksen orientaatiovideo kuvailee ja selvittää opintojen suorittamista.

Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen

Opintojakso sopii teologiseen tutkimukseen johdattelevana kurssina erityisesti teologian ja uskonnontutkimuksen opinnoista kiinnostuneille ja opintoihin hakeutumassa oleville. Opintojakson voi suorittaa joko 2 op:n tai 5 op:n laajuisena.

Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen, 2-5 op

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot 25 op

Perusopintojen opintojaksoista kesälle 2020 ovat tulossa seuraavat kurssit: Systemaattisen teologian perusteet -verkkokurssi ja Uskontotieteen perusteet -verkkokurssi. Kesäkurssien opinto-ohjelmat julkaistaan viimeistään maaliskuussa 2020.

Eksegetiikan perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Raamatun kirjojen sisältöä ja syntyhistoriaa sekä raamatuntutkimuksen keskeisiä kysymyksiä. Hän kykenee sijoittamaan Raamatun tekstit osaksi kristinuskon ja juutalaisuuden varhaisvaiheita sekä tutustuu näiden varhaiseen monimuotoisuuteen. Opiskelija ymmärtää, miten Raamatun tieteellinen tutkimus eroaa muista tavoista lähestyä Raamattua. Hän saa harjoitella tieteellistä ajattelua ja keskustelua ja edistää opiskelussa ja työelämässä tarvittavia ryhmätyötaitojaan.

Kristinuskon historian perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa kirkkohistorian luonteen suhteessa muihin historiallisiin ja teologisiin aloihin
 • muistaa ja osaa nimetä kirkkohistoriallisia aikakausia sekä periodisointiin liittyvän haasteita
 • ymmärtää tutkimuksen ja muun kirjallisuuden eron sekä osaa alustavasti soveltaa tutkimuksia kurssiin liittyvissä tehtävissä
 • osaa selittää, mikä on konteksti ja mikä on lähde
 • osaa erotella erilaisia lähdetyyppejä toisistaan ja kykenee alustavasti soveltamaan lähdekritiikkiä
 • omaa valmiuden tarkastella ja pohtia kontekstin sekä syy- ja seuraussuhteiden merkitystä eri aikakausina

Tavoitteena on lisäksi, että opiskelijan yhteistyötaidot vahvistuvat ja että hän osaa ottaa vastuuta omasta ja toisten oppimisesta.

Käytännöllisen teologian perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käytännöllisen teologian oppialan määritelmiä. Hän osaa tehdä eron uskonnollisten käytäntöjen harjoittamisen ja uskonnollisten käytäntöjen tieteellisen tutkimuksen välillä. Lisäksi opiskelija osaa tunnistaa ja pohtia erilaisia tutkimusnäkökulmia, joilla lähestytään uskonnon ilmenemistä esimerkiksi kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen traditioissa. Hän myös pohtii omaa suhdettaan uskonnollisten käytäntöjen tutkimukseen.

Ei edeltäviä opintoja.

Systemaattisen teologian perusteet, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
-Tuntee ja ymmärtää systemaattisen teologian keskeisiä aihepiirejä ja kysymyksiä
-Oppii arvioimaan teologista ajattelua ja sen filosofisia ja aatteellisia yhteyksiä.
-Tuntee patristisen, keskiajan, reformaation sekä modernin teologian pääpiirteitä.
-Osaa hahmottaa kaksituhatvuotisen kristinuskon opinmuodostuksen ja teologisen ajattelun perussisältöjä ja ymmärtää niiden merkityksen aikamme ekumeeniselle ja globaalille teologiselle keskustelulle.

Uskontotieteen perusteet, 5 op

Opintojakso antaa uskontotieteellisiä välineitä tulkita ja tarkastella uskonnon paikkaa inhimillisessä kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten ajattelussa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää, minkälainen oppiaine uskontotiede on ja miten se suhteutuu muihin tieteenaloihin
 • hahmottaa uskontotieteen tutkimuskohteen eli uskonnon määrittelyn problematiikkaa sekä tutkimuskäsitteiden arkikäytön ja tieteellisen käytön välisiä suhteita
 • tuntee uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä ja osaa arvioida niiden merkitystä uskonnon tieteellisessä tarkastelussa
 • tuntee ja osaa erotella uskontotieteen eri tutkimussuuntausten tavat tarkastella uskontoa.
Peruttu

Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot 35 op

Suorita neljä pakollista opintojaksoa: Maailman uskontoperinteet 5 op, Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri 5 op, Kristinusko Suomessa 5 op ja Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op.
Valitse myös kaksi valinnaista kurssia seuraavista: Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus 5 op, Uskonto, teologia ja ympäristökysymys 5 op sekä Uskonto yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä 5 op TAI Elämänkulku, uskonto ja tradition siirtyminen 5 op. Kaksi jälkimmäistä kurssia ovat keskenään vaihtoehtoiset.
Lisäksi valitse yksi syventävä opintojakso seuraavista: Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri syventävä suoritus 5 op, Kristinusko Suomessa syventävä suoritus 5 op, Raamattu länsimaisessa kulttuurissa syventävä suoritus 5 op tai Uskonto, teologia ja ympäristökysymys, syventävä suoritus 5 op. Syventävänä kurssina voit valita sen, jota vastaavan perustason kurssin olet suorittanut aiemmin.

Valinnaisten kurssien tarjonta saattaa vaihdella vuosittain.

 

Kesälle 2020 on teologian aineopinnoista tulossa seuraavat verkkokurssit: Kristinusko Suomessa 5 op, Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op sekä Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri, syventävä suoritus 5 op.

 

Maailman uskontoperinteet, 5 op

Opiskelija kykenee jäsentämään ja erottelemaan maailman uskontoihin liittyvää tietoa. Hän kykenee myös analysoimaan ja arvioimaan maailman uskontojen tutkimukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä selittämään niiden taustoja ja tulkintoja.

Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri, 5 op

Kristinusko Suomessa, 5 op

- Opiskelija tuntee uskonnollisuuteen liittyviä kirkkohistoriallisen, kirkkososiologisen ja uskontotieteellisen tutkimuksen viimeaikaisimpia näkökulmia

- Opiskelija osaa vertailla erilaisten kristillisten yhteisöjen piirteitä

- Opiskelija osaa arvioida uskonnollisuuden merkitystä suomalaisten elämässä ja suomalaisessa yhteiskunnassa 1900-luvulta nykypäivään saakka

- Opiskelija saa valmiuksia tarkastella ja selittää uskonnollisuuden merkitystä muutamista seuraavista näkökulmista: yksilö, yhteisö, yhteiskunta, sukupuoli, sukupolvi

- Opiskelija harjaantuu itsenäisen tiedonhankinnasssa ja omien tulostensa esittelyssä

Raamattu länsimaisessa kulttuurissa, 5 op

Kyseessä on poikkitieteellinen opintojakso, jossa opiskelija saa eväitä havaita Raamatun vaikutusta niin kulttuurihistoriassa kuin omassa kulttuurissaan. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy joihinkin Raamatun kirjoihin, tuntee niiden sisällön ja niihin liittyvät keskeiset tutkimukselliset kysymykset niin hyvin, että opintojakson suoritettuaan hän osaa havainnoida Raamatun merkitystä ja vaikutushistoriaa kulttuurin ja yhteiskunnan eri alueilla (esim. taide, kirjallisuus, populaarikulttuuri, uskonnollisten yhteisöjen elämä) ja tuntee keskeisiä tulkintakysymyksiä, jotka nousevat Raamatun ajan kulttuurien ja oman aikamme eroista. Hän hahmottaa arvoja, joita tulkintaperinteet edustavat ja kuinka kulttuuriset tulkinnat uskonnosta haastavat perinteistä uskonnollista tulkintaa.

Opiskelija tuntee keskeisiä tulkinta- ja vaikutushistoriallisia malleja. Hän osaa analysoida seuraavien raamatuntulkinnan osa-alueiden suhdetta toisiinsa: 1) lähdeteksti omassa kontekstissaan, 2) tulkitsija ja hänen elämänkontekstinsa sekä 3) tulkintatilanne. Opiskelija osaa suhteuttaa Raamatun tulkintoja sekä Raamatun ”alkuperäisiin” merkityksiin että tulkintojen syntykontekstiin. Hän osaa soveltaa käsiteltyjen esimerkkien pohjalta oppimaansa uusissa tilanteissa.

Edeltäviä opintoja ei vaadita, mutta suositellaan, että peruskurssit (etenkin eksegetiikka) on suoritettu ennen kurssia.

Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• ymmärtää laaja-alaisesti ruoan merkityksen uskontojen oppisisältöjen ja uskon harjoittamisen sekä eri elämänkatsomusten yhteydessä.

• pystyy analysoimaan ja vertaamaan metodisesti kontrolloidulla tavalla erilaisia ruoan merkitystä koskevia käsityksiä eri aikoina ja eri uskonnoissa sekä elämänkatsomuksissa.

• pystyy soveltamaan oppimaansa käytäntöön osallistumalla ruoan roolia ja merkitystä koskeviin keskusteluihin erityisesti uskontojen, arvojen, yksilön ja yhteisöjen hyvinvoinnin näkökulmasta ottaen huomioon globaalin aikakauden haasteita.

Uskonto, teologia ja ympäristökysymys, 5 op

Opiskelija hahmottaa, minkälaisilla tavoilla eri uskontoperinteissä on reagoitu ympäristöongelmiin ja miten nämä tavat rakentuvat kirjallisten ja suullisten traditioiden erilaisille tulkinnoille. Opiskelija ymmärtää uskontoon ja ympäristöön liittyvän tutkimuksen keskeiset kysymyksenasettelut ja alan historian pääasialliset vaiheet sekä osaa tarkastella niitä osana oman aikansa kontekstia. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa erityiskysymysten tarkasteluun, kuten esimerkiksi valitun uskontoperinteen tai kirkkokunnan ympäristöajattelun ja –toiminnan tutkimiseen.

Uskonto yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä, 5 op

* Opiskelija ymmärtää yhteiskunnan ja uskonnon moniulotteiset suhteet ja keskinäisen vuorovaikutuksen

* Opiskelija osaa tarkastella uskontoa yhteiskunnallisena ilmiönä ja yksilön uskonnollisuutta yhteiskunnallisessa kontekstissa

* Opiskelija osaa soveltaa uskontososiologian keskeisisiä teorioita johonkin yhteiskunnan ja uskonnon kentän ilmiöön

* Opiskelija ymmärtää uskonnon ja sosiaalisen elämän keskinäisen vaikutuksen

* Opiskelija arvioi yksilöiden roolia yhteiskunnassa ja yhteiskunnan rakenteiden vaikutusta yksilöiden elämään ja elämänkaareen (esim. sairaus, työttömyys, muuttoliike)

Elämänkulku, uskonto ja tradition siirtyminen, 5 op

Opiskelija

* tuntee yksilön uskonnollisuutta elämänkulussa kuvaavia teorioita

* tunnistaa ja kykenee pohtimaan kysymyksiä ihmisen tahdon vapaudesta, sosialisaatiosta ja manipulaatiosta

* tutustuu länsimaisen koulutuksen vaiheisiin antiikista nykypäiviin erityisesti kristillisen kirkon ja suomalaisen kulttuurin välisen suhteen näkökulmasta

* kykenee erittelemään katsomuksellisen tradition siirtymistä elämänkaaren riittien tukemana

* tunnistaa ja osaa eritellä erilaisten yhteisöjen kuten perheen, uskonnollisten yhteisöjen ja koulun merkityksiä katsomukselliselle oppimiselle

* osaa käsitellä kriittisesti uskontokasvatusta koskevia kysymyksiä soveltamalla uskonnonvapauden, ihmisoikeuksien ja YK:n sopimuksien periaatteita

Opintojaksoa ennen suositellaan opiskelijaa suorittamaan seuraavat perusopintojen opintojaksot:

* systemaattisen teologian perusteet

* kristinuskon historian perusteet

* käytännöllisen teologian perusteet

Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri, syventävä suoritus, 5 op

* Opiskelija osaa opettajan tukea hyväksikäyttäen muotoilla kurssin aineiston pohjalta tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksen

* Opiskelija osaa valita kirjoitukselleen näkökulman, lähestymistavan tai teorian, joka tukee tutkimuskysymyksen analyyttistä käsittelyä

* Osaa soveltaa tieteenalan näkökulmaa, lähestymistapaa tai teoriaa tutkimusongelman käsittelyssä

* Opiskelija kykenee aikatauluttamaan työnsä ja kirjoittamaan ohjeiden mukaisen tutkivan esseen

TUK-2602/ AYTUK-2602 Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri

Kristinusko Suomessa syventävä osuus, 5 op

* Opiskelija osaa opettajan tukea hyväksikäyttäen muotoilla kurssin aineiston pohjalta tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksen

* Opiskelija osaa valita kirjoitukselleen näkökulman, lähestymistavan tai teorian, joka tukee tutkimuskysymyksen analyyttistä käsittelyä

* Osaa soveltaa tieteenalan näkökulmaa, lähestymistapaa tai teoriaa tutkimusongelman käsittelyssä

* Opiskelija kykenee aikatauluttamaan työnsä ja kirjoittamaan ohjeiden mukaisen tutkivan esseen

TUK-2603 / AYTUK-2603 Kristinusko Suomessa

Raamattu länsimaisessa kulttuurissa, syventävä suoritus, 5 op

* Opiskelija osaa opettajan tukea hyväksikäyttäen muotoilla kurssin aineiston pohjalta tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksen

* Opiskelija osaa valita kirjoitukselleen näkökulman, lähestymistavan tai teorian, joka tukee tutkimuskysymyksen analyyttistä käsittelyä

* Osaa soveltaa tieteenalan näkökulmaa, lähestymistapaa tai teoriaa tutkimusongelman käsittelyssä

* Opiskelija kykenee aikatauluttamaan työnsä ja kirjoittamaan ohjeiden mukaisen tutkivan esseen

TUK-2609 Raamattu länsimaisessa kulttuurissa

Uskonto, teologia ja ympäristökysymys, syventävä suoritus, 5 op

* Opiskelija osaa opettajan tukea hyväksikäyttäen muotoilla kurssin aineiston pohjalta tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksen

* Opiskelija osaa valita kirjoitukselleen näkökulman, lähestymistavan tai teorian, joka tukee tutkimuskysymyksen analyyttistä käsittelyä

* Osaa soveltaa tieteenalan näkökulmaa, lähestymistapaa tai teoriaa tutkimusongelman käsittelyssä

* Opiskelija kykenee aikatauluttamaan työnsä ja kirjoittamaan ohjeiden mukaisen tutkivan esseen

TUK-2615 Uskonto, teologia ja ympäristökysymys 5 op

Teologiset kielet

Teologisten kielten kursseja järjestetään Avoimessa yliopistossa pääsääntöisesti kesäisin. Opetus on teologisissa kielissä läsnäoloa vaativaa luento-opetusta.

Kesälle 2020 ovat tulossa seuraavat kurssit: Heprea I ja II, Kreikka II (I-osan aiemmin suorittaneille) sekä Latina I ja II.

Heprea I, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee heprean kieltä ja sen taustalla olevaa kulttuuria. Opiskelijalla on käsitys heprean kielen luonteesta ja sen kääntämiseen liittyvistä ongelmista. Opiskelija hahmottaa käännöksen tulkinnallisen luonteen ja alkutekstin merkityksen tekstin tulkinnalle. Hän tuntee heprean kielen perusteet, hallitsee perussanaston ja ymmärtää yksinkertaisia lauseita. Opiskelija pystyy käyttämään Vanhan testamentin tieteellisiä kommentaareja. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet siirtyä heprean opintojen toiseen opintojaksoon (heprea II).

Heprea II, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää hepreankielisen Vanhan testamentin tekstejä apuneuvojen avulla. Hän tuntee ja tunnistaa tekstin muoto- ja lauseopillisia rakenteita. Hän ymmärtää, mitä keskeisiä ongelmia Vanhan testamentin heprean kääntämiseen liittyy, ja hallitsee heprean keskeisten kieliopillisten rakenteiden tavanomaiset käännösvastineet. Hän hahmottaa käännösten tulkinnallisuutta ja alkutekstiin liittyviä eroja sekä pystyy näkemään seemiläisiä kulttuurivaikutuksia länsimaisessa kulttuurissa.

Kurssi edellyttää heprea I:n taidot.

Kreikka I, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kreikan kieltä ja sen taustalla olevaa kulttuuria. Opiskelijalla on käsitys kreikan kielen luonteesta ja sen kääntämiseen liittyvistä ongelmista. Hän ymmärtää kreikan kielen roolin teologisen ajattelun ja tieteellisten käsitteiden muodostumisessa. Opiskelija hahmottaa käännöksen tulkinnallisen luonteen ja alkutekstin merkityksen tekstin tulkinnalle. Hän tuntee kreikan kielen perusteet ja Uuden testamentin perussanastoa sekä ymmärtää yksinkertaisia lauseita. Opiskelija pystyy käyttämään Uuden testamentin tieteellisiä kommentaareja. Opiskelija saavuttaa valmiudet siirtyä kreikan perusopintojen toiseen vaiheeseen.

Kreikka II, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kreikankielisen Uuden testamentin tekstejä apuneuvojen avulla. Hän tuntee ja tunnistaa kielen keskeisimmät muoto-opilliset elementit ja lauseopilliset rakenteet. Hän ymmärtää, mitä keskeisiä ongelmia Uuden testamentin kreikan kääntämiseen liittyy ja hallitsee kreikan keskeisten kieliopillisten rakenteiden tavanomaiset käännösvastineet ja osaa kääntää kreikankielisen Uuden testamentin tekstejä apuneuvojen avulla. Hän hahmottaa käännösten tulkinnallisuutta ja alkutekstiin liittyviä eroja sekä osaa arvioida kreikan kielen kulttuurista merkitystä antiikista aina nykypäivään asti.

Kreikka I

Latina I, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee latinan kieltä ja sen taustalla olevaa kulttuuria. Opiskelijalla on käsitys latinan kielen luonteesta ja latinan vaikutuksesta nykykieliin. Hän ymmärtää latinan kielen roolin teologisen ajattelun muodostumisessa. Opiskelija hahmottaa käännöksen tulkinnallisen luonteen ja alkutekstin merkityksen tekstin tulkinnalle. Hän tuntee latinan kielen perusteet, hallitsee keskeistä sanastoa sekä teologian erityissanastoa ja ymmärtää yksinkertaisia lauseita. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet siirtyä latinan jatkokurssille.

Latina II, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida helppoja latinankielisiä tekstejä apuneuvojen avulla. Hän tuntee ja tunnistaa kielen keskeisimmät muoto-opilliset elementit ja lauseopilliset rakenteet. Opiskelija hallitsee latinan perussanaston sekä keskeisen teologisen erityissanaston ja osaa hyödyntää latinan sanakirjaa ja muita apuvälineitä. Hän ymmärtää, mitä ongelmia latinan kääntämiseen voi liittyä. Opiskelija osaa arvioida latinan kielen kulttuurista merkitystä antiikista aina nykypäivään asti sekä merkitystä teologisen ajattelun muotoutumisessa.

Latina I

Mikäli alkeiskurssia ei ole suoritettu samana lukuvuonna, opiskelijan täytyy osoittaa hallitsevansa alkeiskurssin tiedot.

Muita Teologian ja uskonnontutkimuksen opintoja

Muut teologian opinnot ovat teologian ja uskonnontutkimuksen teemaopintojen kursseja, joita on mahdollista suorittaa oman kiinnostuksen ja valinnan mukaan. Kursseja voi sisällyttää myös temaattisten opintojen valinnaisiin kokonaisuuksiin TUK-510 Uskonto, historia ja yhteiskunta 15 op tai TUK-520 Arvot ja globaalin maailman haasteet 15 op.

Toiseus ja identiteetti uskonnollisissa traditioissa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää toiseuden merkityksen uskonnollisissa traditioissa. Hän tuntee toiseuden konkreettisia ilmenemismuotoja ja niihin liittyvää problematiikkaa. Opiskelija pystyy analysoimaan toiseuden syntymekanismeja ja ymmärtää niiden taustalla olevia syitä. Opiskelija pystyy myös soveltamaan oppimaansa ja kehittyy asiantuntijana esimerkiksi uskontodialogissa ja uskonnollisten konfliktien ymmärtämisessä.

Ajankohtaisia kysymyksiä: Uskonto, historia ja yhteiskunta, 5 op

Kristinusko, juutalaisuus ja islam, 5 op

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida juutalaisena liikkeenä alkunsa saaneen kristinuskon ja sen emouskonnon monisyistä suhdetta, tuntee niiden välillä vallinneita konflikteja ja konfliktien taustoja sekä kykenee tarkastelemaan kristinuskoa ja juutalaisuutta lähteissä ja tutkimuskirjallisuudessa esiintyvien erilaisten motiivien valossa.
 • Opiskelija hahmottaa antisemitismin yleisen historian pääpiirteet ja tuntee juutalaisvastaisen propagandan keskeiset argumentit. Hän ymmärtää erityisesti sen, millä tavoin juutalaisvastaisuus on ilmennyt kristittyjen ja muslimien keskuudessa vuosisatojen kuluessa.
 • Opintojakson suoritettuaan opiskeija osaa jäsentää islamin syntyyn ja leviämiseen liittyviä keskeisiä tekijöitä sekä kriittisesti analysoida tietoa, jota on tarjolla muslimien Euroopassa kohtaamista haasteista.

Kurssia edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito.

Ajankohtaisia kysymyksiä: arvot ja globaalin maailman haasteet, 5 op

Uskonto ja sukupuoli, 5 op

* Opiskelija ymmärtää sukupuolen merkityksen uskonnossa ja erityisesti kristinuskon historiassa.

* Hän pystyy analysoimaan ja vertailemaan sukupuolen merkityksen muutoksia uskonnon kentässä eri aikakausina.

* Hän osaa tunnistaa ja tutkii sukupuolesta johtuvia tekijöitä uskonharjoituksessa ja käytänteissä.

* Lisäksi hän osaa arvioida uskontoa ja sukupuolta koskevia neuvotteluja eettisestä näkökulmasta.

* Kurssin jälkeen opiskelija tunnistaa myös keskeisimmät uskontoa ja sukupuolta koskevat tutkimustraditiot.

* Opiskelija osaa keskustella ryhmässä ja pohtia sukupuolinäkökulmien merkitystä eri konteksteissa.

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman syventäviä teemaopintojaksoja

Ensimmäiset teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriopintojen kurssit ajoittuvat keväälle 2020. Kurssien sisältökuvaukset ja aikataulut näkyvät alla. Näiden lisäksi järjestämme syksyllä 2020 seuraavat maisterivaiheen kurssit: Kärsimys, pahuus ja kuolema 5 op sekä Kristinusko, juutalaisuus ja islam 5 op. Syksyn kurssien opinto-ohjelmat julkaistaan 1.7.2020 mennessä.

Kontekstuaalinen teologia, 5 op

Opiskelija tietää mitä kontekstuaalisella teologialla tarkoitetaan ja miten se on kehittynyt. Opiskelija tuntee globaalin etelän teologista ajattelua. Opiskelija hallitsee peruskäsitteet ja osaa soveltaa kontekstuaalisen teologian näkökulmia itsenäisesti.

Kurssia edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito.

Kaupungistuminen, uskonto ja sosiaaliset ongelmat, 5 op

- Opiskelija osaa eritellä kaupungin, uskonnon ja sosiaalisten ongelmien yhteyksiä

- Hän osaa analysoida uskonnon asemaan ja sosiaalisiin ongelmiin liittyviä kehityskulkuja ja niihin vaikuttamista kaupunkikontekstissa

- Opiskelija osaa soveltaa tutkimustietoa käytännön ongelmaan ja tehdä tutkimustietoon ja muuhun tiedonkeruuseen pohjautuvan kirjallisen työn tiettyyn käytännön haasteeseen liittyen; opiskelija ymmärtää käytännön ongelmaan vaikuttamiseen pyrkivän soveltavan työn vaiheet

- Opiskelija kartuttaa kirjallisen ja suullisen viestinnän taitojaan, vuorovaikutus- ja kohtaamisen taitojaan sekä valmiuksiaan soveltaa asiantuntijuuttaan työhön hyvinvoinnin puolesta

- Opiskelija kartuttaa vuosittain valittavan työelämäkumppanin toimintaan liittyviä tietoja ja taitoja (erilaiset sosiaaliset ongelmat, työ niiden vähentämiseksi, organisaatio)

- Hän osaa reflektoida karttunutta osaamistaan työelämän ja sosiaalisiin ongelmiin vaikuttamisen näkökulmista

Kurssia edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito.

Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike, 5 op

- opiskelija tuntee ja ymmärtää eri kirkkojen ja tunnustuskuntien erilaisia edellytyksiä toistensa kohtaamiseen ja syvempään yhteistyöhön

- opiskelija osaa arvioida yleisen yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksia kirkkojen lähentymiseen.

- Opiskelija kykenee analysoimaan ja vertailemaan eri ekumeenisten organisaatioiden erilaisia profiileja

- Opiskelija kykenee osallistumaan ekumeenisiin tai uskontojen välisiin asiantuntijakeskusteluihin ja kehittämään itsenäisesti uusia kohtaamisen ja dialogin muotoja

- Opiskelija osaa ilmaista asiantuntijuuttaan sekä kirjallisesti että suullisesti

Kurssia edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito.

Kärsimys, pahuus ja kuolema, 5 op

* Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee pahan/kärsimyksen ongelmasta käydyn keskustelun historiaa ja keskustelun systemaattista luonnetta nykyisessä teologiassa ja uskonnonfilosofiassa.

* Opiskelija osaa kytkeä pahan/kärsimyksen ongelmasta käytävän filosofis-teologisen keskustelun muihin systemaattisen teologian ja uskonnonfilosofian kannalta keskeisiin kysymyksiin, kuten teismi vs. ateismi -kiistaan, evidentialismiin yms.

* Opiskelija tuntee kuolemaa ja kuolemanjälkeistä elämää koskevien teologisten ja filosofisten käsitysten historiaa ja niihin liittyvää nykykeskustelua.

* Opiskelija osaa kytkeä kärsimystä, pahuutta ja kuolemaa koskevat systemaattisen teologian ja uskonnonfilosofian kysymykset käytännöllisen teologian näkökulmiin (mm. sielunhoito).

* Opiskelijalla on valmiudet vertailla kärsimystä, pahuutta ja kuolemaa koskevia käsityksiä ja rituaaleja eri uskonnoissa ja maailmankatsomuksissa, ja hän pystyy tunnistamaan näiden variaatioita monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Kurssia edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito.

Kristinusko, juutalaisuus ja islam, 5 op

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida juutalaisena liikkeenä alkunsa saaneen kristinuskon ja sen emouskonnon monisyistä suhdetta, tuntee niiden välillä vallinneita konflikteja ja konfliktien taustoja sekä kykenee tarkastelemaan kristinuskoa ja juutalaisuutta lähteissä ja tutkimuskirjallisuudessa esiintyvien erilaisten motiivien valossa.
 • Opiskelija hahmottaa antisemitismin yleisen historian pääpiirteet ja tuntee juutalaisvastaisen propagandan keskeiset argumentit. Hän ymmärtää erityisesti sen, millä tavoin juutalaisvastaisuus on ilmennyt kristittyjen ja muslimien keskuudessa vuosisatojen kuluessa.
 • Opintojakson suoritettuaan opiskeija osaa jäsentää islamin syntyyn ja leviämiseen liittyviä keskeisiä tekijöitä sekä kriittisesti analysoida tietoa, jota on tarjolla muslimien Euroopassa kohtaamista haasteista.

Kurssia edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Leena Santavuori, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista