Tietojenkäsittelytiede tutkii informaatiota kuvaavia ja muuntavia algoritmisia prosesseja sekä niiden automatisointia tietotekniikan tarjoamin välinein. Tietojenkäsittelytieteen tutkimuskenttä on laaja: se ulottuu ohjelmoinnista, tietokannoista ja tietoverkoista tekoälyyn ja tieteelliseen laskentaan. Uudet sovellusalueet avaavat jatkuvasti monenlaisia uusia mahdollisuuksia niin tutkimuksessa kuin työelämässäkin.

Lukuvuoden 2016–2017 ja kesän 2017 opinto-ohjelmat

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva tietojenkäsittelytieteestä Internetistä löytyvien lähteiden avulla.

Jakso ei edellytä edeltäviä yliopisto-opintoja.

Peruttu

Ohjelmoinnin perusteet, 5 op

Opintojaksolla perehdytään ohjelmoinnin keskeisiin periaatteisiin ja ajattelutapoihin. Kurssin sisältönä mm. algoritmit, ohjausrakenteet, aliohjelmat ja olio-ohjelmoinnin perusteet. Ohjelmointikielenä käytetään Javaa.

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia. Opiskelijalta ei edellytetä ennakkotietoja ohjelmoinnista.

Ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 op

Kurssin esitietovaatimuksena on ohjelmoinnin perusteiden tunteminen.

Erityisesti Java-kieltä on jo osattava siinä laajuudessa kuin sitä opitaan kurssilla Ohjelmoinnin perusteet.

Tietokantojen perusteet, 5 op

Kurssi suositellaan suoritettavaksi kurssien Ohjelmoinnin perusteet (TKT10002) ja Ohjelmoinnin jatkokurssi (TKT10003) jälkeen.

Tietokoneen toiminta, 5 op

Ohjelmoinnin perusteet -jakso.

Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja

Ohjelmistotekniikan menetelmät, 5 op

Kurssilla tutustutaan ohjelmiston elinkaareen vaatimusten määrittelystä järjestelmänrakentamiseen ja testaukseen asti.

Ohjelmistotuotannon yleisten periaatteiden ohella tutustutaan erityisesti palveluiden, järjestelmän tietosisällön ja luokkarakenteen sekä olioiden yhteistyön
mallintamiseen. Keskeisimpänä mallinnustekniikkana on suosittu UML-kieli havainnollisine kaaviotyyppeineen.

Esitiedot: ohjelmointitaito, oliokäsitteistön hallinta esim. Ohjelmoinnin perusteet-jakso.

Tietojenkäsittelytieteen muita opintoja

Tietotekniikka ja yhteiskunta, 5 op

Kurssilla ei ole erityisiä ennakkotietovaatimuksia ja se sopii niin sivu- kuin pääaineopiskelijoille.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Jaana Lampikoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Kai Korpimies, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä