Tilastoja ja kaavioita

Tilastotieteen opintosuunnassa perehdytään tilastollisen päättelyn ja mallinnuksen teoriaan sekä menetelmiin, joilla datasta voidaan paljastaa systemaattisia piirteitä. Tilastotiede on havaintoihin liittyvän epävarmuuden matemaattista kvantifiointia ja hallintaa. Lähes kaikissa tieteissä on taustalla tilastollista ajattelua ja päättelyä. Tilastollista mallinnusta tarvitaan esimerkiksi lääketieteen, osakemarkkinoiden, evoluution, yhteiskunnallisten kysymysten ja ilmastonmuutoksen tutkimisessa ja ymmärtämisessä.

Tilastotiede on yksi matemaattisten tieteiden opintosuunnista.

DEFA (Digital Education for All)

Tällä sivustolla näet myös Tietojenkäsittelytieteen osaston DEFA-hankkeeseen (Digital Education For All) kuuluvien opintojaksojen opinto-ohjelmia.  Opinto-ohjelmia julkaistaan sitä mukaa kun ne valmistuvat. Tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan DEFA-kurssit löytyvät tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan sivuilta. Kursseille voit ilmoittautua Avoimen yliopiston opinto-ohjelmien Ilmoittaudu-linkistä tai DEFA-hankkeen kurssien koontisivuston kautta. Kaikkiin DEFA-opintoja koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteesta DEFA-help@cs.helsinki.fi

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tilastotieteen perusopinnot, 25-50 op

Tilastotiede tutuksi ja R II, 5 op

Tilastotieteen ja R-ohjelmiston alkeet.

Esitietovaatimus MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I.

Tilastotiede tutuksi ja R I, 5 op

Tilastotieteen ja R-ohjelmiston käytön alkeet.

Esitietoina edellytetään lukion pitkän matematiikan oppimäärä.

Todennäköisyyslaskenta I, 5 op

Opintojakson suorittanut opiskelija hallitsee todennäköisyyslaskennan perusteet.

Lukion pitkän matematiikan oppimäärä.

Tilastollinen päättely I, 5 op

Opintojakson suorittanut osaa

  • muodostaa yksinkertaisen tilastollisen mallin, sekä ymmärtää tilastollisen päättelyn tavoitteet ja virheellisten johtopäätösten mahdollisuuden
  • osaa muodostaa uskottavuusfunktion ja tulkita sitä, sekä osaa etsiä uskottavuusfunktion globaalin maksimin perusmalleissa
  • osaa luottamusjoukon määritelmän ja tulkinnan sekä osaa muodostaa luottamusvälejä normaalijakauman malleille
  • osaa määrittää pienimmän neliösumman suoran sekä tuntee lineaarisen mallin ja oletukset joihiin se perustuu
  • osaa käyttää Bayesin kaavaa posteriorin selvittämiseen, tuntee priori- ja posteriorijakauman käsitteet, sekä ymmärtää liittojakauman käsitteen

Opintojaksolle on esitetovaatimuksena lukion pitkän matematiikan oppimäärä sekä opintojaksot AYMAT12001 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto I, AYMAT12002 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmsito II, AYMAT12003 Todennäköisyyslaskenta I.

Data-analyysin projekti, 5 op

Opintojakson suorittanut osaa soveltaa tilastollista päättelyä ja lineaarista mallia (regressioanalyysi) data-aineistoon.Kysymyksessä on open-data raaka-aineiston analysointiin perustuvan tutkimuksellisen tehtävänannon itsenäinen toteutus.

Esitietovaatimuksina AYMAT12001, AYMAT12002, AYMAT120003. Opintojakso AYMAT12004 suoritetaan samanaikaisesti.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
DEFA-opinnot
Kysy hankkeesta ja opinnoista
Jaana Malin, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista