Opinnot Avoimessa yliopistossa

Uskontotieteen opintokokonaisuus 15-30 op

Opintokokonaisuuden voi suorittaa joko 15 op:n tai 30 op:n laajuisena. Uskontotieteen perusteet 5 op on pakollinen opintojakso. Muut opintojaksot (10-25 op) voi valita tarjolla olevista vaihtoehdoista. Valinnaisten opintojaksojen tarjonta voi vaihdella vuosittain.

Uskontotieteen perusteet, 5 op

Kurssi antaa uskontotieteellisiä välineitä tulkita ja tarkastella uskonnon paikkaa inhimillisessä kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten ajattelussa. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, minkälainen oppiaine uskontotiede on ja miten se suhteutuu muihin tieteenaloihin
  • hahmottaa uskontotieteen tutkimuskohteen eli uskonnon määrittelyn problematiikkaa sekä tutkimuskäsitteiden arkikäytön ja tieteellisen käytön välisiä suhteita
  • tuntee uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä ja osaa arvioida niiden merkitystä uskonnon tieteellisessä tarkastelussa
  • tuntee ja osaa erotella uskontotieteen eri tutkimussuuntausten tavat tarkastella uskontoa.
Peruttu
Peruttu

Maailman uskontoperinteet, 5 op

Opiskelija kykenee jäsentämään ja erottelemaan maailman uskontoihin liittyvää tietoa. Hän kykenee myös analysoimaan ja arvioimaan maailman uskontojen tutkimukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä selittämään niiden taustoja ja tulkintoja.

Peruttu

Uskontotieteen lähestymistapoja, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uskontotieteen keskeisiä näkökulmia, osaa eritellä niiden tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia sekä arvioida niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Hän tunnistaa erilaisten näkökulmien (oppi)historiallisen kehittymisen pääpiirteet. Opiskelija osaa soveltaa yhtä keskeistä näkökulmaa aineistoon ja jäsentää, miten sitä kautta saavutettava tieto suhteutuu toisenlaisten teorioiden, menetelmien ja aineistojen kautta saavutettavaan tietoon.

Kansanomainen uskonnollisuus, 5 op

Opintojakson suorittanut tunnistaa ja osaa erotella kansanomaisen uskonnollisuuden tutkimuksen lähtökohtia ja erilaisia näkökulmia. Hän osaa määritellä kansanomaisen uskonnollisuuden keskeisiä käsitteitä ja ilmiökenttää sekä hahmottaa niiden historiallista ulottuvuutta.

Uskonnollinen monimuotoisuus, 5 op

Opintojakson suorittanut tuntee keskeisiä uskonnolliseen monimuotoisuuteen liittyviä teoreettisia keskusteluita sekä osaa määritellä niihin liittyviä käsitteitä. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä uskonnollisen moninaisuuden ilmenemisestä tietyssä alueellisessa tai historiallisessa kontekstissa, ja analysoida ilmiöön vaikuttavia historiallisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä.
Peruttu
Peruttu

Uskonto, alue, yhteiskunta, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva siitä, miten ja mitkä erilaiset yhteiskunnalliset kysymykset kytkeytyvät uskontoon. Hän kykenee nimeämään niiden taustoja ja reflektoimaan niistä käytyä keskustelua ja tehtyä tutkimusta.
Peruttu
Peruttu

Uskonto historiassa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uskontohistoriallisen tutkimuksen keskeisiä lähestymistapoja ja kysymyksenasetteluita. Hän on tutustunut historiallisen tutkimuksen erityispiirteisiin sekä osaa suhteuttaa uskontohistorian osaksi laajempaa uskontotieteen kenttää.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Leena Santavuori, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista