Uskontotiede käsittelee uskontoa kulttuurisena, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Tutkimus ei rajoitu mihinkään tiettyyn uskontoon vaan kohdistuu uskontoihin yleismaailmallisesti. Uskontotiede tutkii toisaalta yksityisen ihmisen uskontoa ja uskonnollista kokemusta, toisaalta uskontoa kulttuuri- ja luonnonympäristön sekä yhteiskunnan osana. Uskontoa lähestytään monitieteisesti.

Uskontotieteen opinnot ovat osa kulttuurien tutkimuksen (kanditaso) opintosuuntakohtaisia opintoja.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Kesän 2018 tarjontaan ovat tulossa seuraavat kurssit: AYKUKA-US207 Uskonnollinen monimuotoisuus -luentokurssi (5 op) toukokuu, AYKUKA-US206 Uusi ja vanha kansanusko -luentokurssi (5 op) elokuu, AYTUK-105 Uskontotieteen perusteet -verkkokurssi (5 op) elokuu - lokakuu.

Uskontotieteen tieteenalaopinnot 15 op

Uskontotieteen tieteenalaopintojen kokonaisuus (15 op, kolme jaksoa)  pyritään järjestämään joka lukuvuosi.

Uskontotieteen perusteet, 5 op

Opintojakso antaa uskontotieteellisiä välineitä tulkita ja tarkastella uskonnon paikkaa inhimillisessä kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten ajattelussa. Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, minkälainen oppiaine uskontotiede on ja miten se suhteutuu muihin tieteenaloihin, hahmottaa uskontotieteen tutkimuskohteen eli uskonnon määrittelyn problematiikkaa sekä tutkimuskäsitteiden arkikäytön ja tieteellisen käytön välisiä suhteita. Hän tuntee uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä ja osaa arvioida niiden merkitystä uskonnon tieteellisessä tarkastelussa, sekä tuntee ja osaa erotella uskontotieteen eri tutkimussuuntausten tavat tarkastella uskontoa.

Maailman uskontoperinteet, 5 op

Opiskelija kykenee jäsentämään ja erottelemaan maailman uskontoihin liittyvää tietoa. Hän kykenee myös analysoimaan ja arvioimaan maailman uskontojen tutkimukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä selittämään niiden taustoja ja tulkintoja.

Maailman uskontoperinteet, 5 op

Opiskelija kykenee jäsentämään ja erottelemaan maailman uskontoihin liittyvää tietoa. Hän kykenee myös analysoimaan ja arvioimaan maailman uskontojen tutkimukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä selittämään niiden taustoja ja tulkintoja.

Uskontotieteen lähtestymistapoja, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uskontotieteen keskeisiä näkökulmia, osaa eritellä niiden tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia sekä arvioida niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Hän tunnistaa erilaisten näkökulmien (oppi)historiallisen kehittymisen pääpiirteet. Opiskelija osaa soveltaa yhtä keskeistä näkökulmaa aineistoon ja jäsentää, miten sitä kautta saavutettava tieto suhteutuu toisenlaisten teorioiden, menetelmien ja aineistojen kautta saavutettavaan tietoon.

Uskontotieteen perusteet tai vastaavat tiedot. Jaksot voi käydä myös yhtaikaisesti.

Uskontotieteen teemaopinnot 15 op

Uskontotieteen teemaopinnoista pyritään järjestämään joka lukuvuosi yksi jakso. Tavoitteena on, että  Avoimen yliopiston opiskelija voi  suorittaa kolmen vuoden aikana 15 op tieteenalaopintoja + 15 op teemaopintoja. 

Keväällä 2019 järjestetään Uusi ja vanha kansanusko /  Suomalainen kansanusko  KUKA-US206 ke 13.3.2019 - 8.5.2019 klo 16.15-18.00. Luentokurssin opettajana Markus Mononen.

Uskonnollinen monimuotoisuus, 5 op

Opintojakson suorittanut tuntee keskeisiä uskonnolliseen monimuotoisuuteen liittyviä teoreettisia keskusteluita sekä osaa määritellä niihin liittyviä käsitteitä. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä uskonnollisen moninaisuuden ilmenemisestä tietyssä alueellisessa tai historiallisessa kontekstissa, ja analysoida ilmiöön vaikuttavia historiallisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä.

Uusi ja vanha kansanusko, 5 op

Opintojakson suorittanut tunnistaa ja osaa erotella kansanomaisen uskonnollisuuden tutkimuksen lähtökohtia ja erilaisia näkökulmia. Hän osaa määritellä kansanomaisen uskonnollisuuden keskeisiä käsitteitä ja ilmiökenttää sekä hahmottaa niiden historiallista ulottuvuutta.

Uskonto, alue, yhteiskunta, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva siitä, miten ja mitkä erilaiset yhteiskunnalliset kysymykset kytkeytyvät uskontoon. Hän kykenee nimeämään niiden taustoja ja reflektoimaan niistä käytyä keskustelua ja tehtyä tutkimusta.
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Jenni Krapu, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Leena Vanninen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista