Viestinnässä tutkitaan muun muassa julkisuuden ja mediakentän muutoksia, journalismia, työyhteisöjen viestintää ja johtamista sekä organisaatiokulttuureita. Opintojen myötä opiskelija oppii tuntemaan erilaisten viestintäjärjestelmien ominaispiirteet ja viestinnän etiikan pääperiaatteet. Hän kehittää valmiuksia tarkastella tutkittavia ilmiöitä kriittisesti ja soveltaen.

Opinnot antavat tietoja ja valmiuksia, jotka ovat hyödyllisiä esimerkiksi toimitus-, tiedotus-, henkilöstöhallinto- ja tutkimustehtävissä sekä erilaisissa opetukseen, markkinointiin ja visuaaliseen kulttuuriin liittyvissä tehtävissä.

Viestintä on yksi politiikan ja viestinnän koulutusohjelman opintosuunnista.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Tarjoamme viestinnästä kolme eri laajuista opintokokonaisuutta: 15 op, 25 op tai 35 op. Kokonaisuudet rakentuvat toistensa päälle. Opinnot vastaavat Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän kandiohjelman mukaisia, muiden koulutusohjelmien opiskelijoille suunnattuja opintoja.

Yksittäisten opintojaksojen suoritusmahdollisuudet vaihtelevat. Suoritusmahdollisuuksina ovat esimerkiksi luennot, verkkoluennot tai luentotallenteet sekä tentti tai oppimistehtävät. Kunkin jakson suoritusmahdollisuudet löydät jakson opinto-ohjelmasta.

Lukuvuotena 2020-2021 Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat osallistua viestinnän opintoihin maksutta. Opintojaksoilla on kiintiö perustutkinto-opiskelijoille (2-50 paikkaa/ opintojakso).
Opintojaksoille ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti.
Opintojaksojen Moodle-sivujen osoitteet ja kurssiavaimet löydät opintoni-palvelusta http://student.helsinki.fi/

Lukuvuoden 2020-2021 opinnot

Viestintä 15 op, lukuvuosi 2020-2021

Jos olet suorittanut Organisaatioiden viestintä - opintojakson osana Politiikka ja organisaatiot -opintokokonaisuutta, valitse yksi valinnainen opintojakso. Katso oppintojaksot kohdasta Viestintä 25 op, valinnaiset opintojaksot.

Viestinnän tutkimuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viestinnän, median ja julkisuuden tutkimuksen keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän pystyy hahmottamaan ja arvioimaan mediamaiseman muutoksia sekä viestinnän ja median ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Peruttu

Media ja kulttuuri, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt median kulttuuriseen merkitykseen ja hänellä on kokonaiskuva mediatutkimuksen tutkimusperinteistä. Opiskelija osaa jäsentää median toimintaa tuotannon, esitysten ja vastaanoton näkökulmista. Hän oppii käyttämään mediatutkimuksen kriittistä käsitteistöä kulttuuristen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden analysoimiseen.

AYPVK-V130 Viestinnän tutkimuksen perusteet

Organisaatioiden viestintä, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee organisaatioiden viestinnän tutkimuksen keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän tunnistaa ja osaa selittää julkisten, yksityisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden viestinnän ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Viestintä 25 op, lukuvuosi 2020-2021

Jos olet suorittanut Organisaatioiden viestintä - opintojakson osana Politiikka ja organisaatiot -opintokokonaisuutta, valitse yksi valinnainen opintojakso. Katso oppintojaksot kohdasta Viestintä 25 op, valinnaiset opintojaksot.

Pakolliset opintojaksot

Viestinnän tutkimuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viestinnän, median ja julkisuuden tutkimuksen keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän pystyy hahmottamaan ja arvioimaan mediamaiseman muutoksia sekä viestinnän ja median ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Peruttu

Media ja kulttuuri, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt median kulttuuriseen merkitykseen ja hänellä on kokonaiskuva mediatutkimuksen tutkimusperinteistä. Opiskelija osaa jäsentää median toimintaa tuotannon, esitysten ja vastaanoton näkökulmista. Hän oppii käyttämään mediatutkimuksen kriittistä käsitteistöä kulttuuristen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden analysoimiseen.

AYPVK-V130 Viestinnän tutkimuksen perusteet

Organisaatioiden viestintä, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee organisaatioiden viestinnän tutkimuksen keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän tunnistaa ja osaa selittää julkisten, yksityisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden viestinnän ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Valinnaiset opintojaksot

Suorita kaksi valinnaista opintojaksoa.
Mikäli suoritat Julkisuus, demokratia ja media - opintojakson osana Politiikka ja organisaatiot -opintokokonaisuutta, et voi sisällyttää sitä viestinnän opintokokonaisuuteen.

Julkisuus, demokratia ja media, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt julkisuutta ja demokratiaa käsitteleviin teorioihin ja käsitteisiin. Opiskelija osaa arvioida erilaisia käsityksiä julkisuuden ja median roolista demokratiassa, ymmärtää niiden historiallista taustaa ja kykenee soveltamaan niitä julkisuuden ja demokratian ajankohtaisten ilmiöiden tarkasteluun. Opiskelija kykenee myös lukemaan kriittisesti teorioita ja käsitteitä käsitteleviä tieteellisiä tekstejä.

Suositus: Viestinnän tutkimuksen perusteet (5 op) tai Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet (5 op) riippuen tieteenalasta.

Sananvapaus ja viestinnälliset oikeudet, 5 op

Poliittinen viestintä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa, missä poliittista viestintää harjoitetaan, ja ymmärtää, kuinka viestinnällä voi poliittisesti vaikuttaa. Hän osaa myös arvioida, mitä yhteiskunnallisia seurauksia poliittisella viestinnällä voi eri yhteyksissä olla. Jakso tuottaa hyvät valmiudet poliittisen viestinnän käytäntöjen arviointiin ja harjoitteluun.

Suositeltava: Viestinnän tutkimuksen perusteet (5 op) tai Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet (5 op) riippuen tieteenalasta.

Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus, 5 op

Jakson suoritettuasi tunnet julkisuuden ja promootiokulttuurin tutkimukseen liittyviä ajankohtaisia teemoja, teoreettisia perspektiivejä sekä empiirisiä tutkimuksia. Harjaannut arvioimaan kriittisesti muun muassa yritysten, julkisyhteisöiden, kansalaisliikkeiden ja yksityisten ihmisten toimintaa julkisuudessa sekä julkisuuden muotoutumiseen vaikuttavia rakenteita ja käytäntöjä.

PVK-V130 Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op tai vastaavat tiedot

Digitaalinen media ja yhteiskunta, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

  • osaat nimetä digitaalisen median, viestintäverkostojen ja sosiaalisen median erityispiirteitä ja tunnet niiden tutkimuksen keskeiset käsitteet
  • tunnistat digitaalisen tuotannon, levittämisen ja käytön kehityssuuntia sekä niiden vaikutuksia yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin
  • kykenet selittämään millä tavoin verkottunutta ja interaktiivista mediaa käytetään yhteiskunnan eri alueilla ja arkielämässä

Globaali media ja journalismi, 5 op

Kriisiviestintä ja johtaminen, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet hyvin ihmisten, median ja organisaatioiden toimintaan kriisitilanteissa liittyvää tutkimusta ja pystyt erittelemään kriisi- ja traumajournalismiin, kriisiviestintään ja -johtamisen sekä yhteiskunnan varautumiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Harjaannut analysoimaan erilaisten kriisien viestintää ja johtamista.

Suositeltava Viestinnän tutkimuksen perusteet (5op).

Radikaalit ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee ajankohtaisiin radikaaleihin, globaaleihin poliittisiin ja uskonnollisiin ääri-ilmiöihin liittyvää tutkimusta. Opiskelija osaa analysoida radikaalien ääriliikkeiden nostamaa tunteiden, väkivallan, terroritekojen ja vihapuheiden uhkaa demokratialle ja ihmisoikeuksille ja on harjaantunut tieteellisessä kirjoittamisessa.

Suositus: AYPVK-V130 Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op ja AYPVK-V160 Media ja kulttuuri 5 op.

Viestintä 35 op, lukuvuosi 2020-2021

Jos olet suorittanut Organisaatioiden viestintä - opintojakson osana Politiikka ja organisaatiot -opintokokonaisuutta, valitse yksi valinnainen opintojakso. Katso oppintojaksot kohdasta Viestintä 35 op, valinnaiset opintojaksot.

Pakolliset opintojaksot

Viestinnän tutkimuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viestinnän, median ja julkisuuden tutkimuksen keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän pystyy hahmottamaan ja arvioimaan mediamaiseman muutoksia sekä viestinnän ja median ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Peruttu

Media ja kulttuuri, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt median kulttuuriseen merkitykseen ja hänellä on kokonaiskuva mediatutkimuksen tutkimusperinteistä. Opiskelija osaa jäsentää median toimintaa tuotannon, esitysten ja vastaanoton näkökulmista. Hän oppii käyttämään mediatutkimuksen kriittistä käsitteistöä kulttuuristen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden analysoimiseen.

AYPVK-V130 Viestinnän tutkimuksen perusteet

Organisaatioiden viestintä, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee organisaatioiden viestinnän tutkimuksen keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän tunnistaa ja osaa selittää julkisten, yksityisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden viestinnän ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Valinnaiset opintojaksot

Suorita neljä valinnaista opintojaksoa.
Mikäli suoritat Julkisuus, demokratia ja media - opintojakson osana Politiikka ja organisaatiot -opintokokonaisuutta, et voi sisällyttää sitä viestinnän opintokokonaisuuteen.

Julkisuus, demokratia ja media, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt julkisuutta ja demokratiaa käsitteleviin teorioihin ja käsitteisiin. Opiskelija osaa arvioida erilaisia käsityksiä julkisuuden ja median roolista demokratiassa, ymmärtää niiden historiallista taustaa ja kykenee soveltamaan niitä julkisuuden ja demokratian ajankohtaisten ilmiöiden tarkasteluun. Opiskelija kykenee myös lukemaan kriittisesti teorioita ja käsitteitä käsitteleviä tieteellisiä tekstejä.

Suositus: Viestinnän tutkimuksen perusteet (5 op) tai Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet (5 op) riippuen tieteenalasta.

Sananvapaus ja viestinnälliset oikeudet, 5 op

Poliittinen viestintä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa, missä poliittista viestintää harjoitetaan, ja ymmärtää, kuinka viestinnällä voi poliittisesti vaikuttaa. Hän osaa myös arvioida, mitä yhteiskunnallisia seurauksia poliittisella viestinnällä voi eri yhteyksissä olla. Jakso tuottaa hyvät valmiudet poliittisen viestinnän käytäntöjen arviointiin ja harjoitteluun.

Suositeltava: Viestinnän tutkimuksen perusteet (5 op) tai Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet (5 op) riippuen tieteenalasta.

Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus, 5 op

Jakson suoritettuasi tunnet julkisuuden ja promootiokulttuurin tutkimukseen liittyviä ajankohtaisia teemoja, teoreettisia perspektiivejä sekä empiirisiä tutkimuksia. Harjaannut arvioimaan kriittisesti muun muassa yritysten, julkisyhteisöiden, kansalaisliikkeiden ja yksityisten ihmisten toimintaa julkisuudessa sekä julkisuuden muotoutumiseen vaikuttavia rakenteita ja käytäntöjä.

PVK-V130 Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op tai vastaavat tiedot

Digitaalinen media ja yhteiskunta, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

  • osaat nimetä digitaalisen median, viestintäverkostojen ja sosiaalisen median erityispiirteitä ja tunnet niiden tutkimuksen keskeiset käsitteet
  • tunnistat digitaalisen tuotannon, levittämisen ja käytön kehityssuuntia sekä niiden vaikutuksia yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin
  • kykenet selittämään millä tavoin verkottunutta ja interaktiivista mediaa käytetään yhteiskunnan eri alueilla ja arkielämässä

Globaali media ja journalismi, 5 op

Kriisiviestintä ja johtaminen, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet hyvin ihmisten, median ja organisaatioiden toimintaan kriisitilanteissa liittyvää tutkimusta ja pystyt erittelemään kriisi- ja traumajournalismiin, kriisiviestintään ja -johtamisen sekä yhteiskunnan varautumiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Harjaannut analysoimaan erilaisten kriisien viestintää ja johtamista.

Suositeltava Viestinnän tutkimuksen perusteet (5op).

Radikaalit ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee ajankohtaisiin radikaaleihin, globaaleihin poliittisiin ja uskonnollisiin ääri-ilmiöihin liittyvää tutkimusta. Opiskelija osaa analysoida radikaalien ääriliikkeiden nostamaa tunteiden, väkivallan, terroritekojen ja vihapuheiden uhkaa demokratialle ja ihmisoikeuksille ja on harjaantunut tieteellisessä kirjoittamisessa.

Suositus: AYPVK-V130 Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op ja AYPVK-V160 Media ja kulttuuri 5 op.

Työelämä ja asiantuntijuus, lukuvuosi 2020-2021

Digitaalisen viestinnän käytännöt, 5 op

Jakson suoritettuasi sinulla on yleiskuva verkon ja sosiaalisen median mahdollisuuksista viestinnässä. Saat hyvät lähtökohdat suunnitella ja toteuttaa työelämän digitaalisia viestintäprojekteja.

Peruttu

Organisaatioviestinnän ammattilaiset, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt erilaisten organisaatioiden viestintään ja ammattikäytäntöihin ja osaa arvioida niitä kriittisesti viestinnän tutkimuksen avulla.

Journalismi ammattina, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys journalismin ammattikäytännöistä, työskentelytavoista ja erilaisista journalismin lajityypeistä. Jakso tuottaa perusvalmiuksia journalistin ammatissa toimimiseen sekä median toimintatapojen ymmärtämiseen.

Ennen syksyä 2020 järjestettävät opinnot

Viestintä 15 op, kesä 2020

Viestinnän tutkimuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viestinnän, median ja julkisuuden tutkimuksen keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän pystyy hahmottamaan ja arvioimaan mediamaiseman muutoksia sekä viestinnän ja median ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Peruttu

Viestinnän rakenteet ja etiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva mediajärjestelmien rakenteista sekä niihin vaikuttavista muutospaineista ja eettisistä kysymyksistä. Opiskelija ymmärtää viestinnän ja mediakentän taustalla olevia yhteiskunnallisia ja viestintäpoliittisia ulottuvuuksia.

suositeltava: Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op

Julkisuus, demokratia ja media, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt julkisuutta ja demokratiaa käsitteleviin teorioihin ja käsitteisiin. Opiskelija osaa arvioida erilaisia käsityksiä julkisuuden ja median roolista demokratiassa, ymmärtää niiden historiallista taustaa ja kykenee soveltamaan niitä julkisuuden ja demokratian ajankohtaisten ilmiöiden tarkasteluun. Opiskelija kykenee myös lukemaan kriittisesti teorioita ja käsitteitä käsitteleviä tieteellisiä tekstejä.

Suositus: Viestinnän tutkimuksen perusteet (5 op) tai Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet (5 op) riippuen tieteenalasta.

Viestintä 25 op, kesä 2020

Pakolliset opintojaksot

Viestinnän tutkimuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viestinnän, median ja julkisuuden tutkimuksen keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän pystyy hahmottamaan ja arvioimaan mediamaiseman muutoksia sekä viestinnän ja median ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Peruttu

Viestinnän rakenteet ja etiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva mediajärjestelmien rakenteista sekä niihin vaikuttavista muutospaineista ja eettisistä kysymyksistä. Opiskelija ymmärtää viestinnän ja mediakentän taustalla olevia yhteiskunnallisia ja viestintäpoliittisia ulottuvuuksia.

suositeltava: Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op

Julkisuus, demokratia ja media, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt julkisuutta ja demokratiaa käsitteleviin teorioihin ja käsitteisiin. Opiskelija osaa arvioida erilaisia käsityksiä julkisuuden ja median roolista demokratiassa, ymmärtää niiden historiallista taustaa ja kykenee soveltamaan niitä julkisuuden ja demokratian ajankohtaisten ilmiöiden tarkasteluun. Opiskelija kykenee myös lukemaan kriittisesti teorioita ja käsitteitä käsitteleviä tieteellisiä tekstejä.

Suositus: Viestinnän tutkimuksen perusteet (5 op) tai Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet (5 op) riippuen tieteenalasta.

Valinnaiset opintojaksot

Suorita kaksi valinnaista opintojaksoa.
Mikäli olet suorittanut Julkisuus ja demokratia - opintojakson osana Politiikka ja organisaatiot opintoja, niin suorita kaikki valinnaiset opintojaksot.

Poliittinen viestintä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa, missä poliittista viestintää harjoitetaan, ja ymmärtää, kuinka viestinnällä voi poliittisesti vaikuttaa. Hän osaa myös arvioida, mitä yhteiskunnallisia seurauksia poliittisella viestinnällä voi eri yhteyksissä olla. Jakso tuottaa hyvät valmiudet poliittisen viestinnän käytäntöjen arviointiin ja harjoitteluun.

Suositeltava: Viestinnän tutkimuksen perusteet (5 op) tai Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet (5 op) riippuen tieteenalasta.

Media, yhteiskunta ja kulttuuri, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut mediaan yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Opiskelija pystyy arvioimaan mediatutkimuksen eri lähestymistapojen vahvuuksia ja heikkouksia. Opiskelija osaa jäsentää median toimintaa tuotannon, esitysten ja vastaanoton näkökulmista. Hän osaa selittää erilaisia luokkaan, etnisyyteen ja sukupuoleen liittyviä identiteettejä, kuulumisia ja eroja sekä niihin liittyviä merkityskamppailuja.

Vähintään Viestinnän tutkimuksen perusteet (5 op)

Organisaatioiden viestintä, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee organisaatioiden viestinnän tutkimuksen keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän tunnistaa ja osaa selittää julkisten, yksityisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden viestinnän ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Viestintä 35 op, kesä 2020

Pakolliset opintojaksot

Viestinnän tutkimuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viestinnän, median ja julkisuuden tutkimuksen keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän pystyy hahmottamaan ja arvioimaan mediamaiseman muutoksia sekä viestinnän ja median ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Peruttu

Viestinnän rakenteet ja etiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva mediajärjestelmien rakenteista sekä niihin vaikuttavista muutospaineista ja eettisistä kysymyksistä. Opiskelija ymmärtää viestinnän ja mediakentän taustalla olevia yhteiskunnallisia ja viestintäpoliittisia ulottuvuuksia.

suositeltava: Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op

Julkisuus, demokratia ja media, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt julkisuutta ja demokratiaa käsitteleviin teorioihin ja käsitteisiin. Opiskelija osaa arvioida erilaisia käsityksiä julkisuuden ja median roolista demokratiassa, ymmärtää niiden historiallista taustaa ja kykenee soveltamaan niitä julkisuuden ja demokratian ajankohtaisten ilmiöiden tarkasteluun. Opiskelija kykenee myös lukemaan kriittisesti teorioita ja käsitteitä käsitteleviä tieteellisiä tekstejä.

Suositus: Viestinnän tutkimuksen perusteet (5 op) tai Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet (5 op) riippuen tieteenalasta.

Poliittinen viestintä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa, missä poliittista viestintää harjoitetaan, ja ymmärtää, kuinka viestinnällä voi poliittisesti vaikuttaa. Hän osaa myös arvioida, mitä yhteiskunnallisia seurauksia poliittisella viestinnällä voi eri yhteyksissä olla. Jakso tuottaa hyvät valmiudet poliittisen viestinnän käytäntöjen arviointiin ja harjoitteluun.

Suositeltava: Viestinnän tutkimuksen perusteet (5 op) tai Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet (5 op) riippuen tieteenalasta.

Media, yhteiskunta ja kulttuuri, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut mediaan yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Opiskelija pystyy arvioimaan mediatutkimuksen eri lähestymistapojen vahvuuksia ja heikkouksia. Opiskelija osaa jäsentää median toimintaa tuotannon, esitysten ja vastaanoton näkökulmista. Hän osaa selittää erilaisia luokkaan, etnisyyteen ja sukupuoleen liittyviä identiteettejä, kuulumisia ja eroja sekä niihin liittyviä merkityskamppailuja.

Vähintään Viestinnän tutkimuksen perusteet (5 op)

Organisaatioiden viestintä, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee organisaatioiden viestinnän tutkimuksen keskeiset suuntaukset, käsitteet ja niiden historiallisen taustan. Lisäksi hän tunnistaa ja osaa selittää julkisten, yksityisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden viestinnän ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Valinnaiset opintojaksot

Suorita yksi valinnainen opintojakso.
Mikäli olet suorittanut Julkisuus ja demokratia - opintojakson osana Politiikka ja organisaatiot opintoja, niin suorita kaksi valinnaista opintojaksoa.

Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus, 5 op

Jakson suoritettuasi tunnet julkisuuden ja promootiokulttuurin tutkimukseen liittyviä ajankohtaisia teemoja, teoreettisia perspektiivejä sekä empiirisiä tutkimuksia. Harjaannut arvioimaan kriittisesti muun muassa yritysten, julkisyhteisöiden, kansalaisliikkeiden ja yksityisten ihmisten toimintaa julkisuudessa sekä julkisuuden muotoutumiseen vaikuttavia rakenteita ja käytäntöjä.

PVK-V130 Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op tai vastaavat tiedot

Digitaalinen media ja yhteiskunta, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

  • osaat nimetä digitaalisen median, viestintäverkostojen ja sosiaalisen median erityispiirteitä ja tunnet niiden tutkimuksen keskeiset käsitteet
  • tunnistat digitaalisen tuotannon, levittämisen ja käytön kehityssuuntia sekä niiden vaikutuksia yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin
  • kykenet selittämään millä tavoin verkottunutta ja interaktiivista mediaa käytetään yhteiskunnan eri alueilla ja arkielämässä

Kriisiviestintä ja johtaminen, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet hyvin ihmisten, median ja organisaatioiden toimintaan kriisitilanteissa liittyvää tutkimusta ja pystyt erittelemään kriisi- ja traumajournalismiin, kriisiviestintään ja -johtamisen sekä yhteiskunnan varautumiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Harjaannut analysoimaan erilaisten kriisien viestintää ja johtamista.

Suositeltava Viestinnän tutkimuksen perusteet (5op).

Radikaalit ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee ajankohtaisiin radikaaleihin, globaaleihin poliittisiin ja uskonnollisiin ääri-ilmiöihin liittyvää tutkimusta. Opiskelija osaa analysoida radikaalien ääriliikkeiden nostamaa tunteiden, väkivallan, terroritekojen ja vihapuheiden uhkaa demokratialle ja ihmisoikeuksille ja on harjaantunut tieteellisessä kirjoittamisessa.

Suositus: AYPVK-V130 Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op ja AYPVK-V160 Media ja kulttuuri 5 op.

Työelämä ja asiantuntijuus, kesä 2020

Digitaalisen viestinnän käytännöt, 5 op

Jakson suoritettuasi sinulla on yleiskuva verkon ja sosiaalisen median mahdollisuuksista viestinnässä. Saat hyvät lähtökohdat suunnitella ja toteuttaa työelämän digitaalisia viestintäprojekteja.

Peruttu

Journalismi ammattina, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys journalismin ammattikäytännöistä, työskentelytavoista ja erilaisista journalismin lajityypeistä. Jakso tuottaa perusvalmiuksia journalistin ammatissa toimimiseen sekä median toimintatapojen ymmärtämiseen.

Organisaatioviestinnän ammattilaiset, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt erilaisten organisaatioiden viestintään ja ammattikäytäntöihin ja osaa arvioida niitä kriittisesti viestinnän tutkimuksen avulla.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Kaisa Oikarinen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Salli Hakala, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Hannele Porkka, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Päivi Pöntinen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä