Yhteiset kieli- ja viestintäopinnot ovat tutkintoon kuuluvia opintoja, joiden sisältö ja laajus voivat vaihdella tiedekunnittain. Tälle sivulle on koottu Avoimessa yliopistossa järjestettävät kieli- ja viestintäopintojaksot.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Humanistinen tiedekunta

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1), 1 op

Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (CEFR B1), 2 op

Kursen ger dig sådana muntliga och skriftliga färdigheter som behövs i studierna och i yrkeslivet:

 • att förstå skrivet och talat språk inom det egna studieområdet
 • att skriftligt och muntligt berätta om och diskutera teman inom det egna studieområdet
 • att kunna uttrycka och motivera sina åsikter samt reagera på andras kommentarer
 • att kunna använda språket på ett sätt som motsvarar situationens krav.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä. Muita kielitestejä.

Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (CEFR B1) (hum.), Työväen Akatemia, ryhmä 1, lkv. 17-18, 3 op
Työväen akatemiaKauniainen 1.11.2017 - 31.1.2018
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (CEFR B1) (hum.), Työväen Akatemia, ryhmä 2, lkv.17-18, 3 op
Työväen akatemiaKauniainen 2.11.2017 - 1.2.2018
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (CEFR B1) (hum.), Työväen akatemia, ryhmä 3, lkv.17-18, 3 op
Työväen akatemiaKauniainen 3.11.2017 - 2.2.2018
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (CEFR B1) (hum.), Porvoon kansalaisopisto, kevät 2018, 3 op
Porvoon kansalaisopistoPorvoo 8.1.2018 - 26.3.2018
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1) (hum.), kevät 2018, 3 op
Avoin yliopistoHelsinki 17.1.2018 - 14.3.2018

Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi), 1 op

Opintojakson tavoitteena on akateemisen asiantuntijan äidinkielisen (suomi) puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella ja arvioida viestintää ja vuorovaikutusta,
 • toimia asiantuntevasti oman tieteen- ja ammattialansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa,
 • hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisensa kehittämisessä,
 • tukea muiden opiskelijoiden oppimista palautteen avulla.
Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi), Työväen Akatemia (Kauniainen), kevät 2018
Työväen akatemiaKauniainen 16.1.2018 - 19.4.2018
Avoin yliopistoHelsinki 26.10.2017 - 2.11.2017

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Akateemiset tekstitaidot, 2 op

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielisen (suomi) kirjoittamisen taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet,
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida,
 • hallitsee lähteiden käytön,
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa,
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen,
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.
Akateemiset tekstitaidot, verkkokurssi marraskuu 2017
Avoin yliopistoHelsinki 6.11.2017 - 4.12.2017
Akateemiset tekstitaidot, verkkokurssi maaliskuu 2018
Avoin yliopistoHelsinki 5.3.2018 - 27.3.2018

Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi), 1 op

Opintojakson tavoitteena on akateemisen asiantuntijan äidinkielisen (suomi) puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella ja arvioida viestintää ja vuorovaikutusta,
 • toimia asiantuntevasti oman tieteen- ja ammattialansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa,
 • hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisensa kehittämisessä,
 • tukea muiden opiskelijoiden oppimista palautteen avulla.
Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi), Työväen Akatemia (Kauniainen), kevät 2018
Työväen akatemiaKauniainen 16.1.2018 - 19.4.2018
Avoin yliopistoHelsinki 26.10.2017 - 2.11.2017

Draama opettaja-oppilas -vuorovaikutuksen tukena, 2 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää

 • draamaopetuksen teoreettisia perusteita,
 • kokonaisvaltaisen vuorovaikutuksen merkityksen avoimissa oppiympäristöissä toimiessaan.

Opiskelija osaa

 • jäsentää vuorovaikutustilanteita ja ratkoa niiden ongelmia draaman keinoin,
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida draamallisia vuorovaikutustilanteita.
Draama opettaja-oppilas- vuorovaikutuksen tukena 2 op kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 15.3.2018 - 18.4.2018
Draama opettaja-oppilas- vuorovaikutuksen tukena 2 op syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 3.10.2017 - 31.10.2017

Tieto- ja viestintätekniikka opiskelussa ja pedagogiikassa, 2 op

Opiskelija tutustuu Helsingin yliopistossa opiskelun kannalta keskeisimpiin tietojärjestelmiin ja hankkii vähintään auttavat valmiudet perehtyä niihin tai vastaaviin järjestelmiin paremmin tarpeidensa mukaan. Lisäksi hän omaksuu tieto- ja viestintätekniikan refleksiivisen opetuskäytön perusteita.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op ja Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op. Jaksolle voi kuitenkin osallistua, vaikka ei olisi suorittanut Opiskelijan digitaidot-kursseja.

Tieto- ja viestintätekniikka opiskelussa ja pedagogiikassa lv 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 1.8.2017 - 31.7.2018

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1), 1 op

Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (CEFR B1), 2 op

Efter kursen kan du

 • förstå talad och skriven svenska
 • ta del av det svenskspråkiga mediala utbudet
 • diskutera centrala teman inom ditt studieområde och blivande yrke
 • presentera muntligt och skriftligt dina åsikter och argumentera för dem
 • se dig själv som en aktiv och medveten språkbrukare i den mångkulturella världen.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä. Muita kielitestejä

Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (CEFR B1), Päijät-Hämeen kesäyliopisto, kevät 2018, 3 op
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 8.1.2017 - 13.5.2018
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1) (kasv.) sl 17, 3 op
Avoin yliopistoHelsinki 18.9.2017 - 30.10.2017

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (mat.-lu.) tarjotaan kesällä 2018.

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1), 1 op

Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (CEFR B1), 2 op

Akateemiset tekstitaidot (suomi), 2 op

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielen (suomi) kirjoittamisen taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida
 • hallitsee lähteiden käytön
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.
Akateemiset tekstitaidot (suomi), syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 13.11.2017 - 11.12.2017
Akateemiset tekstitaidot (suomi), kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 16.1.2018 - 31.5.2018
Akateemiset tekstitaidot (suomi), Helsingin evankelinen opisto, syksy 2017
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 27.9.2017 - 26.10.2017

Oikeustieteellinen tiedekunta

Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (oik.) tarjotaan kesällä 2018.

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1), 1 op

Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (CEFR B1), 2 op

Efter kursen kan du

 • förstå talad och skriven svenska och behärskar den centrala juridiska terminologin
 • presentera muntligt och skriftligt dina åsikter och argumentera för dem
 • skaffa och förmedla information från olika källor
 • förhandla och ge råd på svenska både muntligt och skriftligt.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä. Muita kielitestejä.

Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (CEFR B1), (oik.), Työväen Akatemia, kevät 2018, 3 op
Työväen akatemiaKauniainen 9.1.2018 - 27.3.2018

Akateemiset tekstitaidot (suomi), 2 op

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielen (suomi) kirjoittamisen taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida
 • hallitsee lähteiden käytön
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.
Akateemiset tekstitaidot (suomi), syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 13.11.2017 - 11.12.2017
Akateemiset tekstitaidot (suomi), kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 16.1.2018 - 31.5.2018
Akateemiset tekstitaidot (suomi), Helsingin evankelinen opisto, syksy 2017
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 27.9.2017 - 26.10.2017

Valtiotieteellinen tiedekunta

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1), 1 op

Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (CEFR B1), 2 op

Efter kursen kan du

 • använda den centrala terminologin inom ditt eget studieområde
 • uttrycka och motivera din åsikt både muntligt och skriftligt
 • uttrycka dig enligt situationens krav så att kommunikationen fungerar
 • skaffa och förmedla information från olika källor
 • uppträda i offentliga sammanhang, t.ex. hålla föredrag och leda diskussioner.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä. Muita kielitestejä.

Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (CEFR B1) (valt.), Helsingin evankelinen opisto, lkv. 2017-2018, 3 op
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 15.9.2017 - 15.12.2017
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (CEFR B1) (valt.), Työväen Akatemia, lkv. 2017-2018, 3 op
Työväen akatemiaKauniainen 2.11.2017 - 19.12.2017
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (valt.), s. 17, 3 op
Avoin yliopistoHelsinki 21.9.2017 - 2.11.2017

Akateemiset tekstitaidot (suomi), 2 op

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielen (suomi) kirjoittamisen taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida
 • hallitsee lähteiden käytön
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.
Akateemiset tekstitaidot (suomi), syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 13.11.2017 - 11.12.2017
Akateemiset tekstitaidot (suomi), kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 16.1.2018 - 31.5.2018
Akateemiset tekstitaidot (suomi), Helsingin evankelinen opisto, syksy 2017
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 27.9.2017 - 26.10.2017

Kaikille tiedekunnille yhteiset

Opiskelijan digitaidot (Avoin yliopisto), 3 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijalla on yliopiston opinnoissa tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan perusvalmiudet. Opintojakson tarkoituksena on varmistaa, että opiskelijalla on tarvittava osaaminen erityisesti Helsingin yliopiston digitaalisen opiskeluympäristön hyödyntämiseen.

Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Avoin yliopisto), 2 op

Opintojaksossa opiskelija tutustuu Helsingin yliopiston digitaaliseen opiskeluympäristöön, tietoturvaan ja tietosuojakysymyksiin. Lisäksi hän opiskelee tietokoneen käytön sekä tiedonhankinnan perusteita.

Opiskelijan digitaidot: orientaatio/Itseopiskelukurssi/LKV 2017-2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 25.9.2017 - 31.5.2018
Opiskelijan digitaidot: orientaatio/Harjoitusryhmä (erityistä) tukea suorittamiseen tarvitseville/Syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 13.11.2017 - 11.12.2017

Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (Avoin yliopisto), 1 op

Opiskelija osaa valita oikean työvälineen (ohjelman) tehtävää varten ja hallitsee ko. työvälineen peruskäytön. Opiskelija osaa lisäksi siirtää tietoa eri ohjelmien välillä.

Opintojakso vastaa Keskustan ja Viikin koulutusohjemien vastaavaa jaksoa.

Se korvaa Kumpulan koulutusohjelmista vain maantieteen ja geotieteiden koulutusohjelmiin ja Meilahden koulutusohjelmista vai psykologian ja kognitiotieteen koulutusohjelmiin.

Pakollinen edeltävä opintojakso: Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Avoin yliopisto) tai vastaava opintojakso koulutusohjelmissa.

Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot/Itseopiskelukurssi/LKV 2017-2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 1.11.2017 - 31.5.2018
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot/Harjoitusryhmä (erityistä) tukea suorittamiseen tarvitseville/kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 15.1.2018 - 5.3.2018
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot/Sparrauskurssi/Kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 19.3.2018 - 23.4.2018

Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2), 4 op

The aim of the course is for students to activate and develop skills in the academic and professional English of their field and to gain confidence in communicating in situations relevant to their studies and professional life. The intention is that students improve their ability to

 • understand general and academic/professional spoken English
 • discuss/present in academic/professional English fluently and spontaneously
 • read and understand academic/professional English texts
 • write academic/professional English texts clearly and accurately
 • take responsibility for their own learning and become more autonomous language learners, in order to promote life-long learning.

Starting level CEFR B2

Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2), Työväen Akatemia, syksy 2017
Työväen akatemiaKauniainen 6.9.2017 - 24.11.2017
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2), autumn 2017
Avoin yliopistoHelsinki 11.9.2017 - 15.12.2017
Avoin yliopistoHelsinki 18.9.2017 - 29.11.2017
Peruttu
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2), Päijät-Hämeen kesäyliopisto, syksy 2017
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 21.9.2017 - 7.12.2017
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2), Vantaan aikuisopisto, syksy 2017
Vantaan aikuisopistoVantaa 1.12.2017 - 17.3.2018
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2), spring 2018
Avoin yliopistoHelsinki 9.1.2018 - 24.4.2018
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2), spring 2018
Avoin yliopistoHelsinki 15.1.2018 - 3.3.2018
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2), Laajasalon opisto, syksy 2017
Laajasalon opistoHelsinki 4.9.2017 - 20.11.2017
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)