Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman mukaisissa opinnoissa perehdyt paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin sekä siihen miten valta, vauraus ja hyvinvointi ovat jakautuneet. Opit ymmärtämään ihmisten kokemuksia sosiaalisista, kulttuurisista, taloudellisista ja poliittisista muutoksista ja heidän pyrkimyksistään vaikuttaa niihin. Lisäksi opit analysoimaan yhteiskunnallisia muutoksia sekä kyseenalaistamaan nykypäivän itsestäänselvyyksiä.

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman muodostavat neljä tieteenalaa, jotka ovat kehitysmaatutkimus, poliittinen historia, talous- ja sosiaalihistoria ja sosiaali- ja kulttuuriantropologia.

Opintojen antamat tiedot ja valmiudet ovat hyödyllisiä esimerkiksi erilaisissa viestinnän ja neuvonnan asiantuntijatehtävissä, toimitus-, opetus- ja tutkimustehtävissä.

Lukuvuoden 2016–2017 ja kesän 2017 opinto-ohjelmat: kehitysmaatutkimus, sosiaali- ja kulttuuriantropologia sekä yhteiskuntahistoria.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Tarjoamme kolme Helsingin yliopiston yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman mukaista opintokokonaisuutta: 15 op, 25 op tai 35 op. Kokonaisuudet rakentuvat toistensa päälle. Kaikissa kokonaisuuksissa pakollisina jaksoina suoritetaan neljän tieteenalan yhdistävät Johdatus yhteiskunnalliseen muutokseen I + II -jaksot, yhteensä 10 op ja lisäksi valitaan haluttu määrä opintoja tarjolla olevista kursseista.

35 opintopisteen kokonaisuuteen valitaan lisäksi joko kehitysmaatutkimuksen tai sosiaali- ja kulttuuriantropologian opintosuunnan mukaisia opintoja yhteensä 10 op.

Yksittäisten opintojaksojen suoritustavat vaihtelevat. Suoritustapoja ovat muun muassa luennot tai luentotallenteet, oppimistehtävät, tentti tai verkkotentti. Suurin osa kursseista järjestetään täysin etäopiskeltavina verkkokursseina. Kunkin jakson tarkat suoritusmahdollisuudet löydät jakson opinto-ohjelmasta. Osa kursseista on vielä suunnitteluvaiheessa, suoritustavat tarkentuvat syksyn aikana.

Suorita kaksi pakollista opintojaksoa (Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I ja II). Lisäksi valitse yksi valinnainen opintojakso muista jaksoista.

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I, 5 op

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I, lokakuu 2017
Avoin yliopistoHelsinki 31.10.2017 - 13.12.2017

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tutkimustietoon perustuvia välineitä hahmottaa ja jäsentää poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia ja kehityskysymyksiä sekä yhteiskuntien historiallista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hän on tutustunut antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian lähestymistapoihin ja niitä yhdistäviin kysymyksenasetteluihin. Hän on kehittänyt hyvät edellytykset perehtyä paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin, vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä ihmisten kokemuksiin yhteiskunnallisista muutoksista ja heidän pyrkimyksiinsä vaikuttaa niihin.

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II, tammikuu 2018
Avoin yliopistoHelsinki 9.1.2018 - 13.3.2018

Globaali taloudellinen muutos, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee globaalin taloudellisen muutoksen keskeiset faktat ja tärkeimmät tutkimuskeskustelut. Opiskelija tuntee toteutunutta kehitystä koskevan kirjallisuuden ja osaa tarkastella pitkän aikavälin kasvua, kriisejä ja kehitystä analyyttisesti tilastoaineiston valossa. Opiskelija tuntee myös tärkeimmät tilastolliset indikaattorit ja taloustieteelliset mallit, joita globaalin taloudellisen muutoksen tutkimuksessa sovelletaan, ja kykenee käymään niiden pohjalta keskustelua. Hän on harjoitellut laajojen kokonaisuuksien hallintaa, tieteellistä kirjoittamista ja tutkimuskirjallisuuden etsintää.

Globaali taloudellinen muutos, 2017-2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 3.10.2017 - 15.5.2018

Maailmanpolitiikka: Historiallinen perspektiivi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee maailmanpolitiikan ja kansainvälisten suhteiden kehityksen päälinjat ja hänellä on jäsentynyt käsitys keskeisistä murroksista, konflikteista ja kriiseistä. Hän tuntee aihealueen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat. Hän kykenee soveltamaan historiallista tietämystään maailmanpolitiikan ajankohtaisten ilmiöiden ja niitä käsittelevän keskustelun kriittiseen arvioimiseen sekä hyödyntämään oppimaansa aihepiirin myöhemmissä opinnoissa.

Maailmanpolitiikka: Historiallinen perspektiivi, 2017-2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 3.10.2017 - 2.5.2018

Uskomukset, asenteet ja kosmologiat, 5 op

Kurssi tuo esiin yhteiskuntatieteellisen näkökulman ideologisiin ilmiöihin, jotka osoittavat ja ohjaavat yhteiskunnallista muutosta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käsitteet ja lähestymistavat, joita antropologia ja muut yhteiskuntatieteet käyttävät analysoitaessa uskonnollisia, maallisia, esteettisiä, eettisiä ja moraalisia käytäntöjä. Opiskelija osaa muotoilla vertailevia tutkimusongelmia, jotka keskittyvät arvoihin, uskoihin ja tietoihin sekä soveltamaan asiaankuuluvia konsepteja niiden analysoinnissa. Opiskelija osaa esitellä kriittisiä argumentteja, jotka perustuvat tutkimuskirjallisuuteen näistä aiheista suullisesti ja kirjallisesti.

Uskomukset, asenteet ja kosmologiat, helmikuu 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 5.2.2018 - 10.4.2018

Ympäristö ja politiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisia ympäristökysymyksiä useiden eri toimijoiden ja yhteiskunnallisten tasojen toimintakenttänä. Hän pystyy analysoimaan ympäristökysymyksiä sekä materiaalisiin resursseihin että symbolisiin merkitysjärjestelmiin kiinnittyvinä kysymyksinä. Opiskelijalla on myös valmiuksia kehittää uudenlaisia lähestymistapoja ja vaihtoehtoisia näkökulmia tulevaisuuden ympäristökysymysten monipuolisempaan hahmottamiseen, analysointiin ja kestävämpään hallintaan.

Ympäristö ja politiikka, lokakuu 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 3.10.2017 - 15.12.2017

Suorita kaksi pakollista opintojaksoa (Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I ja II). Lisäksi suorita kolme valinnaista opintojaksoa muista jaksoista.

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I, 5 op

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I, lokakuu 2017
Avoin yliopistoHelsinki 31.10.2017 - 13.12.2017

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tutkimustietoon perustuvia välineitä hahmottaa ja jäsentää poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia ja kehityskysymyksiä sekä yhteiskuntien historiallista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hän on tutustunut antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian lähestymistapoihin ja niitä yhdistäviin kysymyksenasetteluihin. Hän on kehittänyt hyvät edellytykset perehtyä paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin, vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä ihmisten kokemuksiin yhteiskunnallisista muutoksista ja heidän pyrkimyksiinsä vaikuttaa niihin.

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II, tammikuu 2018
Avoin yliopistoHelsinki 9.1.2018 - 13.3.2018

Globaali taloudellinen muutos, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee globaalin taloudellisen muutoksen keskeiset faktat ja tärkeimmät tutkimuskeskustelut. Opiskelija tuntee toteutunutta kehitystä koskevan kirjallisuuden ja osaa tarkastella pitkän aikavälin kasvua, kriisejä ja kehitystä analyyttisesti tilastoaineiston valossa. Opiskelija tuntee myös tärkeimmät tilastolliset indikaattorit ja taloustieteelliset mallit, joita globaalin taloudellisen muutoksen tutkimuksessa sovelletaan, ja kykenee käymään niiden pohjalta keskustelua. Hän on harjoitellut laajojen kokonaisuuksien hallintaa, tieteellistä kirjoittamista ja tutkimuskirjallisuuden etsintää.

Globaali taloudellinen muutos, 2017-2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 3.10.2017 - 15.5.2018

Maailmanpolitiikka: Historiallinen perspektiivi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee maailmanpolitiikan ja kansainvälisten suhteiden kehityksen päälinjat ja hänellä on jäsentynyt käsitys keskeisistä murroksista, konflikteista ja kriiseistä. Hän tuntee aihealueen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat. Hän kykenee soveltamaan historiallista tietämystään maailmanpolitiikan ajankohtaisten ilmiöiden ja niitä käsittelevän keskustelun kriittiseen arvioimiseen sekä hyödyntämään oppimaansa aihepiirin myöhemmissä opinnoissa.

Maailmanpolitiikka: Historiallinen perspektiivi, 2017-2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 3.10.2017 - 2.5.2018

Uskomukset, asenteet ja kosmologiat, 5 op

Kurssi tuo esiin yhteiskuntatieteellisen näkökulman ideologisiin ilmiöihin, jotka osoittavat ja ohjaavat yhteiskunnallista muutosta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käsitteet ja lähestymistavat, joita antropologia ja muut yhteiskuntatieteet käyttävät analysoitaessa uskonnollisia, maallisia, esteettisiä, eettisiä ja moraalisia käytäntöjä. Opiskelija osaa muotoilla vertailevia tutkimusongelmia, jotka keskittyvät arvoihin, uskoihin ja tietoihin sekä soveltamaan asiaankuuluvia konsepteja niiden analysoinnissa. Opiskelija osaa esitellä kriittisiä argumentteja, jotka perustuvat tutkimuskirjallisuuteen näistä aiheista suullisesti ja kirjallisesti.

Uskomukset, asenteet ja kosmologiat, helmikuu 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 5.2.2018 - 10.4.2018

Ympäristö ja politiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisia ympäristökysymyksiä useiden eri toimijoiden ja yhteiskunnallisten tasojen toimintakenttänä. Hän pystyy analysoimaan ympäristökysymyksiä sekä materiaalisiin resursseihin että symbolisiin merkitysjärjestelmiin kiinnittyvinä kysymyksinä. Opiskelijalla on myös valmiuksia kehittää uudenlaisia lähestymistapoja ja vaihtoehtoisia näkökulmia tulevaisuuden ympäristökysymysten monipuolisempaan hahmottamiseen, analysointiin ja kestävämpään hallintaan.

Ympäristö ja politiikka, lokakuu 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 3.10.2017 - 15.12.2017

Kehityspolitiikat ja kehitysinterventiot, 5 op

Kurssilla käsitellään kehityspolitiikan keskeiset termit ja analyysin perusteet sekä kansainvälisen, EU:n ja Suomen kehityspolitiikan päälinjat ja ajankohtaiset kysymykset.

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee kansainvälisen, EU:n ja Suomen kehityspolitiikan päälinjat ja ymmärtää miten ne ovat muodostuneet.

Kehityspolitiikat ja kehitysinterventiot, maaliskuu 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 13.3.2018 - 15.5.2018

Kehitysmaatutkimuksen nykysuuntauksia IV, 5 op

Kurssi voi vaihdella vuosittain. Katso opetustapahtumasta.

Ei edllytetä edeltäviä opintoja.

Kehitysmaatutkimuksen nykysuuntauksia IV: Valtio ja kansalaisyhteiskunta Latinalaisessa Amerikassa, maaliskuu 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 12.3.2018 - 13.5.2018

Suorita kaksi pakollista opintojaksoa (Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I ja II) ja kolme valinnaista opintojaksoa seuraavista: Globaali taloudellinen muutos, Maailmanpolitiikka: Historiallinen perspektiivi, Uskomukset, asenteet ja kosmologiat, Ympäristö ja politiikka, Kehityspolitiikat ja kehitysinterventiot.

 

Lisäksi suorita joko kehitysmaatutkimuksen (Johdatus kehitysmaatutkimukseen 5 op ja
Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit 5 op) TAI sosiaali- ja kulttuuriantropologian opintosuunnan mukaiset opintojaksot (Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op ja Etnografiaseminaari I 5 op).

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I, 5 op

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I, lokakuu 2017
Avoin yliopistoHelsinki 31.10.2017 - 13.12.2017

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tutkimustietoon perustuvia välineitä hahmottaa ja jäsentää poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia ja kehityskysymyksiä sekä yhteiskuntien historiallista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hän on tutustunut antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian lähestymistapoihin ja niitä yhdistäviin kysymyksenasetteluihin. Hän on kehittänyt hyvät edellytykset perehtyä paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin, vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä ihmisten kokemuksiin yhteiskunnallisista muutoksista ja heidän pyrkimyksiinsä vaikuttaa niihin.

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II, tammikuu 2018
Avoin yliopistoHelsinki 9.1.2018 - 13.3.2018

Globaali taloudellinen muutos, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee globaalin taloudellisen muutoksen keskeiset faktat ja tärkeimmät tutkimuskeskustelut. Opiskelija tuntee toteutunutta kehitystä koskevan kirjallisuuden ja osaa tarkastella pitkän aikavälin kasvua, kriisejä ja kehitystä analyyttisesti tilastoaineiston valossa. Opiskelija tuntee myös tärkeimmät tilastolliset indikaattorit ja taloustieteelliset mallit, joita globaalin taloudellisen muutoksen tutkimuksessa sovelletaan, ja kykenee käymään niiden pohjalta keskustelua. Hän on harjoitellut laajojen kokonaisuuksien hallintaa, tieteellistä kirjoittamista ja tutkimuskirjallisuuden etsintää.

Globaali taloudellinen muutos, 2017-2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 3.10.2017 - 15.5.2018

Maailmanpolitiikka: Historiallinen perspektiivi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee maailmanpolitiikan ja kansainvälisten suhteiden kehityksen päälinjat ja hänellä on jäsentynyt käsitys keskeisistä murroksista, konflikteista ja kriiseistä. Hän tuntee aihealueen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat. Hän kykenee soveltamaan historiallista tietämystään maailmanpolitiikan ajankohtaisten ilmiöiden ja niitä käsittelevän keskustelun kriittiseen arvioimiseen sekä hyödyntämään oppimaansa aihepiirin myöhemmissä opinnoissa.

Maailmanpolitiikka: Historiallinen perspektiivi, 2017-2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 3.10.2017 - 2.5.2018

Uskomukset, asenteet ja kosmologiat, 5 op

Kurssi tuo esiin yhteiskuntatieteellisen näkökulman ideologisiin ilmiöihin, jotka osoittavat ja ohjaavat yhteiskunnallista muutosta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käsitteet ja lähestymistavat, joita antropologia ja muut yhteiskuntatieteet käyttävät analysoitaessa uskonnollisia, maallisia, esteettisiä, eettisiä ja moraalisia käytäntöjä. Opiskelija osaa muotoilla vertailevia tutkimusongelmia, jotka keskittyvät arvoihin, uskoihin ja tietoihin sekä soveltamaan asiaankuuluvia konsepteja niiden analysoinnissa. Opiskelija osaa esitellä kriittisiä argumentteja, jotka perustuvat tutkimuskirjallisuuteen näistä aiheista suullisesti ja kirjallisesti.

Uskomukset, asenteet ja kosmologiat, helmikuu 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 5.2.2018 - 10.4.2018

Ympäristö ja politiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisia ympäristökysymyksiä useiden eri toimijoiden ja yhteiskunnallisten tasojen toimintakenttänä. Hän pystyy analysoimaan ympäristökysymyksiä sekä materiaalisiin resursseihin että symbolisiin merkitysjärjestelmiin kiinnittyvinä kysymyksinä. Opiskelijalla on myös valmiuksia kehittää uudenlaisia lähestymistapoja ja vaihtoehtoisia näkökulmia tulevaisuuden ympäristökysymysten monipuolisempaan hahmottamiseen, analysointiin ja kestävämpään hallintaan.

Ympäristö ja politiikka, lokakuu 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 3.10.2017 - 15.12.2017

Kehityspolitiikat ja kehitysinterventiot, 5 op

Kurssilla käsitellään kehityspolitiikan keskeiset termit ja analyysin perusteet sekä kansainvälisen, EU:n ja Suomen kehityspolitiikan päälinjat ja ajankohtaiset kysymykset.

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee kansainvälisen, EU:n ja Suomen kehityspolitiikan päälinjat ja ymmärtää miten ne ovat muodostuneet.

Kehityspolitiikat ja kehitysinterventiot, maaliskuu 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 13.3.2018 - 15.5.2018

Kehitysmaatutkimuksen nykysuuntauksia IV, 5 op

Kurssi voi vaihdella vuosittain. Katso opetustapahtumasta.

Ei edllytetä edeltäviä opintoja.

Kehitysmaatutkimuksen nykysuuntauksia IV: Valtio ja kansalaisyhteiskunta Latinalaisessa Amerikassa, maaliskuu 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 12.3.2018 - 13.5.2018

Johdatus kehitysmaatutkimukseen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat ovat saavuttaneet syvällisemmän ymmärryksen kehitysongelmista – ja trendeistä sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija osaa paremmin ymmärtää ja tunnistaa kehitysmaatutkimuksen ajankohtaisen tutkimuksen tärkeimmät ongelmat ja suuntaukset.

Johdatus kehitysmaatutkimukseen, syyskuu 2017
Avoin yliopistoHelsinki 26.9.2017 - 31.10.2017

Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit, 5 op

Tämä kurssi tutkii kehitysmaiden sosiaalisia realiteetteja ja kurssilla pyritään ymmärtämään moninaisia ​​näkökohtia ihmisten arkipäivän kokemuksista ns. kolmannen maailman maissa. Kurssi keskittyy yhteiskunnallisen todellisuuden taloudellisiin, yhteiskunnallis-kulttuurisiin ja poliittisiin ulottuvuuksiin epätasa-arvon, poliittisen subjektiivisuuden ja postkolonialisuuden keskeisten käsitteiden avulla.

Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit, tammikuu 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 14.1.2018 - 11.3.2018

Antropologian keskeisiä kysymyksiä, 5 op

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää antropologian keskeiset ajankohtaiset lähestymistavat ja niiden merkityksen ymmärtää eri kansojen nykyistä ja historiallista tilannetta kaikkialla maailmassa. Opiskelija oppii ymmärtämään, miten käsitteelliset lähestymistavat ovat kehittyneet ja muuttuneet antropologisessa tutkimuksessa ajan myötä ja pystyvät kuvaamaan, mitkä teemat ja käsitteelliset lähestymistavat ovat tällä hetkellä erityisen kiinnostuksen kohteena tietyillä etnografisilla aloilla. Opiskelija osaa vertailla erilaisia ​​lähestymistapoja ja kuvailla niiden välisiä eroja, ja he ymmärtävät analyysin ja kuvauksen välisen yhteyden. Opiskelija on tietoinen moraalisista ja eettisistä keskusteluista, jotka ovat syntyneet antropologisen tutkimuksen käytännöistä.

Antropologian keskeisiä kysymyksiä, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 19.9.2017 - 7.11.2017

Etnografiaseminaari I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten etnografinen tutkimus tuottaa vertailukelpoista, antropologista tietoa. Hän tuntee historialliset ja poliittiset olosuhteet, jotka perustuvat yhteiskuntien ja elämänmuotojen keskittymiseen. Opiskelija osaa harjoittaa riippumatonta tutkimusta tämän alueen etnografisesta kirjallisuudesta, sisällyttää keskeiset aiheet omiin tavoitteisiinsa ja tunnistaa sen keskeisten aiheiden merkityksen antropologian yleisten teoreettisten keskustelujen kehittämiselle.

Etnografiaseminaari I, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 5.10.2017 - 23.11.2017
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Irmeli Lemola, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista