Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman mukaisissa opinnoissa perehdyt paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin sekä siihen miten valta, vauraus ja hyvinvointi ovat jakautuneet. Opit ymmärtämään ihmisten kokemuksia sosiaalisista, kulttuurisista, taloudellisista ja poliittisista muutoksista ja heidän pyrkimyksistään vaikuttaa niihin. Lisäksi opit analysoimaan yhteiskunnallisia muutoksia sekä kyseenalaistamaan nykypäivän itsestäänselvyyksiä.

Opintojen antamat tiedot ja valmiudet ovat hyödyllisiä esimerkiksi erilaisissa viestinnän ja neuvonnan asiantuntijatehtävissä, toimitus-, opetus- ja tutkimustehtävissä.

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman muodostavat neljä tieteenalaa, jotka ovat kehitysmaatutkimus, poliittinen historia, talous- ja sosiaalihistoria ja sosiaali- ja kulttuuriantropologia.

UUTTA: Kaikista neljästä tieteenalasta voi nyt opiskella myös 15 op kokonaisuuden. Ks, yllä olevat linkit.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa voi opiskella yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman mukaisia opintoja: 15 op, 25 op tai 35 op. Kokonaisuudet rakentuvat toistensa päälle. Kaikissa kokonaisuuksissa pakollisina jaksoina suoritetaan neljän tieteenalan yhdistävä Johdatus yhteiskunnalliseen muutokseen I 5 op -jakso ja lisäksi valitaan haluttu määrä opintoja tarjolla olevista kursseista.

UUTTA lkv. 2020-2021: 35 op kokonaisuuden voi opiskella nyt kaikista neljästä tieteenalasta!

35 opintopisteen kokonaisuuteen valitaan lisäksi kehitysmaatutkimuksen, sosiaali- ja kulttuuriantropologian, poliittisen historian tai sosiaali- ja taloushistorian opintosuunnan mukaisia opintoja yhteensä 10 op.

Yksittäisten opintojaksojen suoritustavat vaihtelevat. Suoritustapoja ovat muun muassa luennot tai luentotallenteet, oppimistehtävät, tentti tai verkkotentti. Suurin osa kursseista järjestetään täysin etäopiskeltavina verkkokursseina. Kunkin jakson tarkat suoritusmahdollisuudet löydät jakson opinto-ohjelmasta.

Tutustumiskurssi yhteiskunnallisen muutoksen opintoihin

Tutustumiskurssi 1 op: Eriarvoisuuden monet muodot. Tutustuminen yhteiskunnallisen muutoksen ohjelman tieteenaloihin. Kurssi on maksuton itseopiskeltava MOOC-verkkokurssi, jonka tavoitteena on saada käsitys yhteiskunnallisen muutoksen opintojen sisällöistä ja tieteenaloista. Kurssi sopii kaikille aihepiiristä kiinnostuneille ja suositellaan erityisesti lukiolaisille.

Eriarvioisuuden monet muodot. Tutustuminen yhteiskunnallisen muutoksen ohjelman tieteenaloihin, 1 op

Suorita pakollinen opintojakso: Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
Valitse 2 x 5 op valinnaisista jaksoista:

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II (ei järjestetä lkv. 2020-21)
Globaali taloudellinen muutos 5 op
Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op
Globaali kehitys 5 op (ent. Jatkuvuudet ja katkokset, yhteydet ja erot )
Kansainvälinen historia 5 op (31.7.2020 saakka Maailmanpolitiikka-historiallinen perspektiivi)
Ympäristö ja politiikka 5 op
Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op
Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat

Lukuvuosiopetuksessa tai kesäopetuksessa valinnaisia kurssien määrä voi vaihdella. Kaikista listalla olevista kursseista ei ole opetusta kesällä 2020 tai lukuvuonna 2020-2021.

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tutkimustietoon perustuvia välineitä hahmottaa ja jäsentää poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia ja kehityskysymyksiä sekä yhteiskuntien historiallista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hän on tutustunut antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian lähestymistapoihin ja niitä yhdistäviin kysymyksenasetteluihin. Hän on kehittänyt hyvät edellytykset perehtyä paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin, vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä ihmisten kokemuksiin yhteiskunnallisista muutoksista ja heidän pyrkimyksiinsä vaikuttaa niihin.

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tutkimustietoon perustuvia välineitä hahmottaa ja jäsentää poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia ja kehityskysymyksiä sekä yhteiskuntien historiallista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hän on tutustunut antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian lähestymistapoihin ja niitä yhdistäviin kysymyksenasetteluihin. Hän on kehittänyt hyvät edellytykset perehtyä paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin, vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä ihmisten kokemuksiin yhteiskunnallisista muutoksista ja heidän pyrkimyksiinsä vaikuttaa niihin.

Globaali taloudellinen muutos, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee globaalin taloudellisen muutoksen keskeiset faktat ja tärkeimmät tutkimuskeskustelut. Opiskelija tuntee toteutunutta kehitystä koskevan kirjallisuuden ja osaa tarkastella pitkän aikavälin kasvua, kriisejä ja kehitystä analyyttisesti tilastoaineiston valossa. Opiskelija tuntee myös tärkeimmät tilastolliset indikaattorit ja taloustieteelliset mallit, joita globaalin taloudellisen muutoksen tutkimuksessa sovelletaan, ja kykenee käymään niiden pohjalta keskustelua. Hän on harjoitellut laajojen kokonaisuuksien hallintaa, tieteellistä kirjoittamista ja tutkimuskirjallisuuden etsintää.

Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiaalisten suhteiden moninaisuutta ja uusia muotoja osana yhteiskunnallisia muutoksia antropologisten teorioiden pohjalta. Lisäksi opintojakso rohkaisee opiskelijaa tarkastelemaan kriittisesti yhteisön käsitteitä sekä kyseenalaistamaan käsityksiä sosiaalisista suhteista joko sopimuksiin tai biologiaan perustuvina.

Globaali kehitys, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa globaalin kehityksen yhteiskunnallisia, taloudellisia ja poliittisia prosesseja. Hän ymmärtää niiden ilmenemismuotoja ja seurauksia sekä niiden pitkäkestoisia historiallisia jatkuvuuksia ja katkoksia sekä yhteiskuntatieteellisen tiedontuotannon poliittisuutta ja sen nivoutuneisuutta yhteiskunnallisiin liikkeisiin ja aktivismiin ajankohtaisten ilmiöiden tarkastelun avulla erityisesti globaalin etelän näkökulmasta.

Kansainvälinen historia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansainvälisten suhteiden ja kansainvälisen järjestelmän kehityksen päälinjat sekä tuntee aihealueen avainkäsitteet ja keskeiset tutkimukselliset lähestymistavat. Opiskelija saa jäsentyneen kuvan järjestelmän kehitykseen vaikuttaneista murroksista, konflikteista sekä hallinta- ja rauhanpyrkimyksistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet soveltaa historiallista tietämystään maailmanpolitiikan menneiden ja ajankohtaisten ilmiöiden arvioimiseen sekä pohjatiedot, joita hyödynnetään ja syvennetään aihealueen myöhemmissä opinnoissa.

Ympäristö ja politiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisia ympäristökysymyksiä useiden eri toimijoiden ja yhteiskunnallisten tasojen toimintakenttänä. Hän pystyy analysoimaan ympäristökysymyksiä sekä materiaalisiin resursseihin että symbolisiin merkitysjärjestelmiin kiinnittyvinä kysymyksinä. Opiskelijalla on myös valmiuksia kehittää uudenlaisia lähestymistapoja ja vaihtoehtoisia näkökulmia tulevaisuuden ympäristökysymysten monipuolisempaan hahmottamiseen, analysointiin ja kestävämpään hallintaan.

Sukupolvet, liikkuvuus ja eriarvoisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys sosiaalisen ja alueellisen liikkuvuuden taustalla olevista taloudellisista, sosiaalisista ja poliittisista tekijöistä. Hän osaa tarkastella analyyttisesti yhteiskunnallisten katkosten ja jatkuvuuksien mekanismeja ja kiinnittää huomiota siihen, miten yksilöt ja ryhmät sekä reagoivat erilaisiin kansainvälisiin ja kansallisiin murroksiin että ovat itse niitä aktiivisesti rakentamassa. Lisäksi opiskelija tuntee eriarvoisuuden, toimeentulon ja selviytymisen mikrodynamiikkaa ja sen seurannaisvaikutuksia.

Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen kuva modernien valtiorakenteiden ja kansalaisyhteiskunnan muotoutumisesta ja muutoksesta. Hän ymmärtää valtion tehtävien sekä yksilöiden ja ryhmien poliittisten toimintatapojen vaihtelut ja muutokset laajassa yhteiskuntahistoriallisessa yhteydessä. Hän osaa tulkita kansallisia muutoksia kansainvälisissä konteksteissa ja vertailevasta historiallisesta näkökulmasta, ja hän pystyy arvioimaan kriittisesti tutkimuskirjallisuutta ja ajankohtaista poliittista keskustelua.

Uskomukset, asenteet ja kosmologiat, 5 op

Opintojakso tuo esiin yhteiskuntatieteellisen näkökulman ideologisiin ilmiöihin, jotka osoittavat ja ohjaavat yhteiskunnallista muutosta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee käsitteet ja lähestymistavat, joita antropologia ja muut yhteiskuntatieteet käyttävät analysoitaessa uskonnollisia, maallisia, esteettisiä, eettisiä ja moraalisia käytäntöjä
  • osaa muotoilla vertailevia tutkimusongelmia, jotka keskittyvät arvoihin, uskoihin ja tietoihin sekä soveltaa asiaankuuluvia konsepteja niiden analysoinnissa.
  • osaa esittää esittää aiheista tutkimuskirjallisuuteen perustuvia kriittisiä argumentteja sekä suullisesti että kirjallisesti.

Suorita pakollinen opintojakso:
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op

Valitse 4 x 5 op valinnaisista jaksoista:

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II (ei järjestetä lkv. 2020-21)
Globaali taloudellinen muutos 5 op
Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op
Globaali kehitys 5 op (ent. Jatkuvuudet ja katkokset, yhteydet ja erot )
Kansainvälinen historia 5 op (31.7.2020 saakka Maailmanpolitiikka-historiallinen perspektiivi)
Ympäristö ja politiikka 5 op
Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op
Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op
Kehityspolitiikka ja kehitysinterventiot 5 op
sekä Yhteiskunnallisen muutoksen tarjolla olevat vuosittain vaihtuvat valinnaiset kurssit (jotka voivat olla valinnaisia maisteriopintoja)

Lukuvuosiopetuksessa tai kesäopetuksessa valinnaisia kurssien määrä voi vaihdella. Kaikista listalla olevista kursseista ei ole opetusta kesällä 2020 tai lukuvuonna 2020-2021.

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tutkimustietoon perustuvia välineitä hahmottaa ja jäsentää poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia ja kehityskysymyksiä sekä yhteiskuntien historiallista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hän on tutustunut antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian lähestymistapoihin ja niitä yhdistäviin kysymyksenasetteluihin. Hän on kehittänyt hyvät edellytykset perehtyä paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin, vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä ihmisten kokemuksiin yhteiskunnallisista muutoksista ja heidän pyrkimyksiinsä vaikuttaa niihin.

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tutkimustietoon perustuvia välineitä hahmottaa ja jäsentää poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia ja kehityskysymyksiä sekä yhteiskuntien historiallista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hän on tutustunut antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian lähestymistapoihin ja niitä yhdistäviin kysymyksenasetteluihin. Hän on kehittänyt hyvät edellytykset perehtyä paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin, vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä ihmisten kokemuksiin yhteiskunnallisista muutoksista ja heidän pyrkimyksiinsä vaikuttaa niihin.

Globaali taloudellinen muutos, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee globaalin taloudellisen muutoksen keskeiset faktat ja tärkeimmät tutkimuskeskustelut. Opiskelija tuntee toteutunutta kehitystä koskevan kirjallisuuden ja osaa tarkastella pitkän aikavälin kasvua, kriisejä ja kehitystä analyyttisesti tilastoaineiston valossa. Opiskelija tuntee myös tärkeimmät tilastolliset indikaattorit ja taloustieteelliset mallit, joita globaalin taloudellisen muutoksen tutkimuksessa sovelletaan, ja kykenee käymään niiden pohjalta keskustelua. Hän on harjoitellut laajojen kokonaisuuksien hallintaa, tieteellistä kirjoittamista ja tutkimuskirjallisuuden etsintää.

Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiaalisten suhteiden moninaisuutta ja uusia muotoja osana yhteiskunnallisia muutoksia antropologisten teorioiden pohjalta. Lisäksi opintojakso rohkaisee opiskelijaa tarkastelemaan kriittisesti yhteisön käsitteitä sekä kyseenalaistamaan käsityksiä sosiaalisista suhteista joko sopimuksiin tai biologiaan perustuvina.

Globaali kehitys, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa globaalin kehityksen yhteiskunnallisia, taloudellisia ja poliittisia prosesseja. Hän ymmärtää niiden ilmenemismuotoja ja seurauksia sekä niiden pitkäkestoisia historiallisia jatkuvuuksia ja katkoksia sekä yhteiskuntatieteellisen tiedontuotannon poliittisuutta ja sen nivoutuneisuutta yhteiskunnallisiin liikkeisiin ja aktivismiin ajankohtaisten ilmiöiden tarkastelun avulla erityisesti globaalin etelän näkökulmasta.

Kansainvälinen historia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansainvälisten suhteiden ja kansainvälisen järjestelmän kehityksen päälinjat sekä tuntee aihealueen avainkäsitteet ja keskeiset tutkimukselliset lähestymistavat. Opiskelija saa jäsentyneen kuvan järjestelmän kehitykseen vaikuttaneista murroksista, konflikteista sekä hallinta- ja rauhanpyrkimyksistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet soveltaa historiallista tietämystään maailmanpolitiikan menneiden ja ajankohtaisten ilmiöiden arvioimiseen sekä pohjatiedot, joita hyödynnetään ja syvennetään aihealueen myöhemmissä opinnoissa.

Ympäristö ja politiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisia ympäristökysymyksiä useiden eri toimijoiden ja yhteiskunnallisten tasojen toimintakenttänä. Hän pystyy analysoimaan ympäristökysymyksiä sekä materiaalisiin resursseihin että symbolisiin merkitysjärjestelmiin kiinnittyvinä kysymyksinä. Opiskelijalla on myös valmiuksia kehittää uudenlaisia lähestymistapoja ja vaihtoehtoisia näkökulmia tulevaisuuden ympäristökysymysten monipuolisempaan hahmottamiseen, analysointiin ja kestävämpään hallintaan.

Sukupolvet, liikkuvuus ja eriarvoisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys sosiaalisen ja alueellisen liikkuvuuden taustalla olevista taloudellisista, sosiaalisista ja poliittisista tekijöistä. Hän osaa tarkastella analyyttisesti yhteiskunnallisten katkosten ja jatkuvuuksien mekanismeja ja kiinnittää huomiota siihen, miten yksilöt ja ryhmät sekä reagoivat erilaisiin kansainvälisiin ja kansallisiin murroksiin että ovat itse niitä aktiivisesti rakentamassa. Lisäksi opiskelija tuntee eriarvoisuuden, toimeentulon ja selviytymisen mikrodynamiikkaa ja sen seurannaisvaikutuksia.

Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen kuva modernien valtiorakenteiden ja kansalaisyhteiskunnan muotoutumisesta ja muutoksesta. Hän ymmärtää valtion tehtävien sekä yksilöiden ja ryhmien poliittisten toimintatapojen vaihtelut ja muutokset laajassa yhteiskuntahistoriallisessa yhteydessä. Hän osaa tulkita kansallisia muutoksia kansainvälisissä konteksteissa ja vertailevasta historiallisesta näkökulmasta, ja hän pystyy arvioimaan kriittisesti tutkimuskirjallisuutta ja ajankohtaista poliittista keskustelua.

Uskomukset, asenteet ja kosmologiat, 5 op

Opintojakso tuo esiin yhteiskuntatieteellisen näkökulman ideologisiin ilmiöihin, jotka osoittavat ja ohjaavat yhteiskunnallista muutosta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee käsitteet ja lähestymistavat, joita antropologia ja muut yhteiskuntatieteet käyttävät analysoitaessa uskonnollisia, maallisia, esteettisiä, eettisiä ja moraalisia käytäntöjä
  • osaa muotoilla vertailevia tutkimusongelmia, jotka keskittyvät arvoihin, uskoihin ja tietoihin sekä soveltaa asiaankuuluvia konsepteja niiden analysoinnissa.
  • osaa esittää esittää aiheista tutkimuskirjallisuuteen perustuvia kriittisiä argumentteja sekä suullisesti että kirjallisesti.

Kehityspolitiikat ja interventiot, 5 op

Opintojaksolla käsitellään kehityspolitiikan keskeiset termit ja analyysin perusteet sekä kansainvälisen, EU:n ja Suomen kehityspolitiikan päälinjat ja ajankohtaiset kysymykset. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kansainvälisen, EU:n ja Suomen kehityspolitiikan päälinjat ja ymmärtää, miten ne ovat muodostuneet.

Kehitysmaatutkimuksen nykysuuntauksia IV, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelijat ymmärtävät valtion ja kansalaisyhteiskunnan välisten suhteiden historiaa ja nykypäivää sekä niissä tapahtuvia muutoksia Latinalaisessa Amerikassa. He osaavat analysoida kriittisesti poliittisen vallan ja vastarinnan välistä dynamiikkaa sekä identifioida niitä tekijöitä, syitä ja prosesseja, jotka estävät ja mahdollistavat kestävien poliittisten muutosten saavuttamista ja kansanvallan toteutumista Latinalaisessa Amerikassa.

Poliittiset liikkeet, 5 op

Development Economics, 5 op

Development Economics 2, 5 op

Taloudellinen kasvu ja talouspolitiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt taloudellista kasvua koskevaan taloushistorialliseen tutkimukseen sekä talouspolitiikan historiaan. Hän on harjaantunut arvioimaan tieteellistä keskustelua ja vertailemaan kriittisesti erilaisia lähestymistapoja.

Uusi globaali aika, 5 op

Jakson suorittaneella opiskelijalla on hyvä yleiskäsitys toisen maailmansodan jälkeisen maailmanpolitiikan kehityksestä ja etenkin kylmän sodan taustatekijöistä ja toimijoista, eri toimijoiden vuorovaikutuksesta sekä kylmän sodan seurauksista ja sen päättymisen jälkeisestä ajasta. Opiskelija suhteuttaa eri tekijöiden painoarvoa ja keskinäistä vuorovaikutusta ja on (omassa esseessään) syventynyt valitsemaansa olennaiseen tapaukseen.

Medical anthropology, 5 op

Historiallisen politiikantutkimuksen lähestymistapoja, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on monipuolinen käsitys historiallisen politiikantutkimuksen eri lähestymistavoista, niihin liittyvästä keskustelusta sekä niiden soveltamisesta erilaisten tutkimusaiheiden yhteydessä. Hän pystyy arvioimaan ja soveltamaan niitä opintoihin liittyvissä tutkimustöissään sekä tutkimuksellista otetta tai tutkimuskirjallisuuden hyväksikäyttöä vaativissa työtehtävissä.

TA5 Makrotaloustieteen erikoiskurssi 3, 5 op

Opintojakson tavoitteena on perehtyä johonkin makrotaloustieteen erikoisalaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ko. makrotaloustieteen erikoisalan keskeiset tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset. Lisäksi opintojakso auttaa erikoisalaan liittyvän kandidaatintutkielman kirjoittamisessa.

Historiallisen politiikantutkimuksen ajankohtaisia teemoja, 5 op

Opiskelija tuntee opintojakson suoritettuaan erilaisiin poliittis-historiallisiin teemoihin liittyviä tärkeitä ajankohtaisia tutkimuskeskusteluja. Hän pystyy myös arvioimaan niitä kriittisesti ja suhteuttamaan niihin omia tiedonintressejään.

Peruttu

Suorita pakollinen opintojakso:
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
Valitse 4 x 5 op valinnaisista jaksoista:

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II (ei järjestetä lkv. 2020-21)
Globaali taloudellinen muutos 5 op
Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op
Globaali kehitys 5 op (ent. Jatkuvuudet ja katkokset, yhteydet ja erot)
Kansainvälinen historia 5 op (31.7.2020 saakka Maailmanpolitiikka-historiallinen perspektiivi)
Ympäristö ja politiikka 5 op
Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op
Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat
Kehityspolitiikka ja kehitysinterventiot 5 op
sekä Yhteiskunnallisen muutoksen tarjolla olevat vuosittain vaihtuvat valinnaiset kurssit (jotka voivat olla valinnaisia maisteriopintoja)

ja lisäksi

Tieteenalaopinnot 10 op: Valitse yksi neljästä alla olevasta tieteenalasta ja suorita 2 x 5 op 35 op -opintokokonaisuuteen.

Kehitysmaatutkimus: 10 op

Kehitysmaatutkimuksen keskeiset kysymykset 5 op (ent johdatus kehitysmaatutkimukseen.)
Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit 5 op (ent. Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit)

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia: 10 op
valitse 2 x 5 op

Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op
Vertaileva alueellinen etnografia 5 op (31.7. asti Etnografiaseminaari I)
Poliittinen antropologia 5 op (Political Anthropology 5 cr, kurssi järjestetään englanniksi)

Poliittinen historia: 10 op
valitse 2 x 5 op

Uusi globaali aika 5 op
Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia 5 op
Modernin poliittisen ajattelun historia 5 op (ei tarjolla lkv. 2020-2021)

Talous- ja sosiaalihistoria: 10 op
Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan 5 op
Rakenteet ja kehitys 5 op

Lukuvuosiopetuksessa tai kesäopetuksessa valinnaisia kurssien määrä voi vaihdella. Kaikista listalla olevista kursseista ei ole opetusta kesällä 2020 tai lukuvuonna 2020-2021.

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tutkimustietoon perustuvia välineitä hahmottaa ja jäsentää poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia ja kehityskysymyksiä sekä yhteiskuntien historiallista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hän on tutustunut antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian lähestymistapoihin ja niitä yhdistäviin kysymyksenasetteluihin. Hän on kehittänyt hyvät edellytykset perehtyä paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin, vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä ihmisten kokemuksiin yhteiskunnallisista muutoksista ja heidän pyrkimyksiinsä vaikuttaa niihin.

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tutkimustietoon perustuvia välineitä hahmottaa ja jäsentää poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia ja kehityskysymyksiä sekä yhteiskuntien historiallista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hän on tutustunut antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian lähestymistapoihin ja niitä yhdistäviin kysymyksenasetteluihin. Hän on kehittänyt hyvät edellytykset perehtyä paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin, vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä ihmisten kokemuksiin yhteiskunnallisista muutoksista ja heidän pyrkimyksiinsä vaikuttaa niihin.

Globaali taloudellinen muutos, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee globaalin taloudellisen muutoksen keskeiset faktat ja tärkeimmät tutkimuskeskustelut. Opiskelija tuntee toteutunutta kehitystä koskevan kirjallisuuden ja osaa tarkastella pitkän aikavälin kasvua, kriisejä ja kehitystä analyyttisesti tilastoaineiston valossa. Opiskelija tuntee myös tärkeimmät tilastolliset indikaattorit ja taloustieteelliset mallit, joita globaalin taloudellisen muutoksen tutkimuksessa sovelletaan, ja kykenee käymään niiden pohjalta keskustelua. Hän on harjoitellut laajojen kokonaisuuksien hallintaa, tieteellistä kirjoittamista ja tutkimuskirjallisuuden etsintää.

Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiaalisten suhteiden moninaisuutta ja uusia muotoja osana yhteiskunnallisia muutoksia antropologisten teorioiden pohjalta. Lisäksi opintojakso rohkaisee opiskelijaa tarkastelemaan kriittisesti yhteisön käsitteitä sekä kyseenalaistamaan käsityksiä sosiaalisista suhteista joko sopimuksiin tai biologiaan perustuvina.

Globaali kehitys, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa globaalin kehityksen yhteiskunnallisia, taloudellisia ja poliittisia prosesseja. Hän ymmärtää niiden ilmenemismuotoja ja seurauksia sekä niiden pitkäkestoisia historiallisia jatkuvuuksia ja katkoksia sekä yhteiskuntatieteellisen tiedontuotannon poliittisuutta ja sen nivoutuneisuutta yhteiskunnallisiin liikkeisiin ja aktivismiin ajankohtaisten ilmiöiden tarkastelun avulla erityisesti globaalin etelän näkökulmasta.

Kansainvälinen historia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansainvälisten suhteiden ja kansainvälisen järjestelmän kehityksen päälinjat sekä tuntee aihealueen avainkäsitteet ja keskeiset tutkimukselliset lähestymistavat. Opiskelija saa jäsentyneen kuvan järjestelmän kehitykseen vaikuttaneista murroksista, konflikteista sekä hallinta- ja rauhanpyrkimyksistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet soveltaa historiallista tietämystään maailmanpolitiikan menneiden ja ajankohtaisten ilmiöiden arvioimiseen sekä pohjatiedot, joita hyödynnetään ja syvennetään aihealueen myöhemmissä opinnoissa.

Ympäristö ja politiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisia ympäristökysymyksiä useiden eri toimijoiden ja yhteiskunnallisten tasojen toimintakenttänä. Hän pystyy analysoimaan ympäristökysymyksiä sekä materiaalisiin resursseihin että symbolisiin merkitysjärjestelmiin kiinnittyvinä kysymyksinä. Opiskelijalla on myös valmiuksia kehittää uudenlaisia lähestymistapoja ja vaihtoehtoisia näkökulmia tulevaisuuden ympäristökysymysten monipuolisempaan hahmottamiseen, analysointiin ja kestävämpään hallintaan.

Sukupolvet, liikkuvuus ja eriarvoisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys sosiaalisen ja alueellisen liikkuvuuden taustalla olevista taloudellisista, sosiaalisista ja poliittisista tekijöistä. Hän osaa tarkastella analyyttisesti yhteiskunnallisten katkosten ja jatkuvuuksien mekanismeja ja kiinnittää huomiota siihen, miten yksilöt ja ryhmät sekä reagoivat erilaisiin kansainvälisiin ja kansallisiin murroksiin että ovat itse niitä aktiivisesti rakentamassa. Lisäksi opiskelija tuntee eriarvoisuuden, toimeentulon ja selviytymisen mikrodynamiikkaa ja sen seurannaisvaikutuksia.

Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen kuva modernien valtiorakenteiden ja kansalaisyhteiskunnan muotoutumisesta ja muutoksesta. Hän ymmärtää valtion tehtävien sekä yksilöiden ja ryhmien poliittisten toimintatapojen vaihtelut ja muutokset laajassa yhteiskuntahistoriallisessa yhteydessä. Hän osaa tulkita kansallisia muutoksia kansainvälisissä konteksteissa ja vertailevasta historiallisesta näkökulmasta, ja hän pystyy arvioimaan kriittisesti tutkimuskirjallisuutta ja ajankohtaista poliittista keskustelua.

Uskomukset, asenteet ja kosmologiat, 5 op

Opintojakso tuo esiin yhteiskuntatieteellisen näkökulman ideologisiin ilmiöihin, jotka osoittavat ja ohjaavat yhteiskunnallista muutosta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee käsitteet ja lähestymistavat, joita antropologia ja muut yhteiskuntatieteet käyttävät analysoitaessa uskonnollisia, maallisia, esteettisiä, eettisiä ja moraalisia käytäntöjä
  • osaa muotoilla vertailevia tutkimusongelmia, jotka keskittyvät arvoihin, uskoihin ja tietoihin sekä soveltaa asiaankuuluvia konsepteja niiden analysoinnissa.
  • osaa esittää esittää aiheista tutkimuskirjallisuuteen perustuvia kriittisiä argumentteja sekä suullisesti että kirjallisesti.

Kehityspolitiikat ja interventiot, 5 op

Opintojaksolla käsitellään kehityspolitiikan keskeiset termit ja analyysin perusteet sekä kansainvälisen, EU:n ja Suomen kehityspolitiikan päälinjat ja ajankohtaiset kysymykset. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kansainvälisen, EU:n ja Suomen kehityspolitiikan päälinjat ja ymmärtää, miten ne ovat muodostuneet.

Kehitysmaatutkimuksen nykysuuntauksia IV, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelijat ymmärtävät valtion ja kansalaisyhteiskunnan välisten suhteiden historiaa ja nykypäivää sekä niissä tapahtuvia muutoksia Latinalaisessa Amerikassa. He osaavat analysoida kriittisesti poliittisen vallan ja vastarinnan välistä dynamiikkaa sekä identifioida niitä tekijöitä, syitä ja prosesseja, jotka estävät ja mahdollistavat kestävien poliittisten muutosten saavuttamista ja kansanvallan toteutumista Latinalaisessa Amerikassa.

Poliittiset liikkeet, 5 op

Taloudellinen kasvu ja talouspolitiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt taloudellista kasvua koskevaan taloushistorialliseen tutkimukseen sekä talouspolitiikan historiaan. Hän on harjaantunut arvioimaan tieteellistä keskustelua ja vertailemaan kriittisesti erilaisia lähestymistapoja.

Development Economics, 5 op

Development Economics 2, 5 op

Medical anthropology, 5 op

Historiallisen politiikantutkimuksen lähestymistapoja, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on monipuolinen käsitys historiallisen politiikantutkimuksen eri lähestymistavoista, niihin liittyvästä keskustelusta sekä niiden soveltamisesta erilaisten tutkimusaiheiden yhteydessä. Hän pystyy arvioimaan ja soveltamaan niitä opintoihin liittyvissä tutkimustöissään sekä tutkimuksellista otetta tai tutkimuskirjallisuuden hyväksikäyttöä vaativissa työtehtävissä.

TA5 Makrotaloustieteen erikoiskurssi 3, 5 op

Opintojakson tavoitteena on perehtyä johonkin makrotaloustieteen erikoisalaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ko. makrotaloustieteen erikoisalan keskeiset tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset. Lisäksi opintojakso auttaa erikoisalaan liittyvän kandidaatintutkielman kirjoittamisessa.

Kehitysmaatutkimuksen keskeiset kysymykset, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisemmin kehityksen tutkimuksen teoriaan ja käytäntöön sekä laajentanut ymmärrystään kehityksen historiallisista malleista. Opiskelijat ovat entistä harjaantuneempia ymmärtämään ja tunnistamaan nykyisen kehitystutkimuksen tärkeimpiä ongelmia ja suuntauksia.

Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit, 5 op

Kurssilla tarkastellaan kehitysmaiden yhteiskunnallisia realiteetteja ihmisten jokapäiväisen elämän (mikroperspektiivi) kokemusten kautta eri puolilla Globaalia etelää. Opiskelija perehtyy kehitysmaiden yhteiskunnallisen todellisuuden taloudellisiin, sosio-kulttuurisiin ja poliittisiin ulottuvuuksiin sekä kykenee analysoimaan niitä epätasa-arvon, poliittisen subjektiivisuuden, positionaalisen tietämisen ja postkoloniaalisuuden käsitteiden avulla.

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten yhteiskunnalliset rakenteet, valtasuhteet ja muut yhteiskunnallista todellisuutta rakentavat tekijät heijastuvat ihmisten arkisiin kokemuksiin ja millaisia ilmenemismuotoja ne voivat saada globaalissa etelässä.

Antropologian keskeisiä kysymyksiä, 5 op

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää antropologian keskeiset ajankohtaiset lähestymistavat ja niiden merkityksen ymmärtää eri kansojen nykyistä ja historiallista tilannetta kaikkialla maailmassa. Opiskelija oppii ymmärtämään, miten käsitteelliset lähestymistavat ovat kehittyneet ja muuttuneet antropologisessa tutkimuksessa ajan myötä ja pystyvät kuvaamaan, mitkä teemat ja käsitteelliset lähestymistavat ovat tällä hetkellä erityisen kiinnostuksen kohteena tietyillä etnografisilla aloilla. Opiskelija osaa vertailla erilaisia ​​lähestymistapoja ja kuvailla niiden välisiä eroja, ja he ymmärtävät analyysin ja kuvauksen välisen yhteyden. Opiskelija on tietoinen moraalisista ja eettisistä keskusteluista, jotka ovat syntyneet antropologisen tutkimuksen käytännöistä.

Vertaileva alueellinen etnografia I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten etnografinen tutkimus tuottaa vertailukelpoista, antropologista tietoa. Hän tuntee historialliset ja poliittiset olosuhteet, jotka perustuvat yhteiskuntien ja elämänmuotojen keskittymiseen. Opiskelija osaa harjoittaa riippumatonta tutkimusta tämän alueen etnografisesta kirjallisuudesta, sisällyttää keskeiset aiheet omiin tavoitteisiinsa ja tunnistaa sen keskeisten aiheiden merkityksen antropologian yleisten teoreettisten keskustelujen kehittämiselle.

Poliittinen antropologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisia antropologisia teoreettisia näkökulmia valtaan ja politiikkaan. Lisäksi opiskelija oppii tarkastelemaan politiikkaan liittyviä ilmiöitä etnografisen vertailun avulla ja arvioimaan kriittisesti esimerkiksi valtiokeskeisiä näkemyksiä politiikasta.

Uusi globaali aika, 5 op

Jakson suorittaneella opiskelijalla on hyvä yleiskäsitys toisen maailmansodan jälkeisen maailmanpolitiikan kehityksestä ja etenkin kylmän sodan taustatekijöistä ja toimijoista, eri toimijoiden vuorovaikutuksesta sekä kylmän sodan seurauksista ja sen päättymisen jälkeisestä ajasta. Opiskelija suhteuttaa eri tekijöiden painoarvoa ja keskinäistä vuorovaikutusta ja on (omassa esseessään) syventynyt valitsemaansa olennaiseen tapaukseen.

Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä kuva suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta 1800- ja 1900-luvulla ja sen keskeisistä teemoista ja kehityskuluista. Hän tuntee valtion toiminnan sekä kansalaisten ja kansalaisryhmien merkityksen poliittisen järjestelmän muodostumiseen. Hän ymmärtää yhteiskunnallisen kamppailun muotoja ja sisältöjä. Opiskelija osaa verrata suomalaista yhteiskuntaa muihin maihin.

Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ja peruskäsitteet sosiaalisesta kehityksestä Suomessa teollistumisen aikakaudella ja sen jälkeen. Hän osaa hahmottaa kokonaiskuvan yhteiskunnallisten suhteiden ja rakenteiden kehityksestä ja niiden muutoksesta sekä sen tutkimisen lähtökohdista. Lisäksi hän osaa jäsentää jatkuvuuksien ja katkosten välisiä suhteita sekä ymmärtää yhteiskunnallisen muutoksen voimia ja taustatekijöitä.

Rakenteet ja kehitys, 5 op

Historiallisen politiikantutkimuksen ajankohtaisia teemoja, 5 op

Opiskelija tuntee opintojakson suoritettuaan erilaisiin poliittis-historiallisiin teemoihin liittyviä tärkeitä ajankohtaisia tutkimuskeskusteluja. Hän pystyy myös arvioimaan niitä kriittisesti ja suhteuttamaan niihin omia tiedonintressejään.

Peruttu

Maisteriopintoja

Avoimessa yliopistossa on tarjolla myös maisteriopintoja, jotka ovat pääasiassa valinnaisia maisteriopintoja, joita voi sijoittaa Yhteiskunnallisen muutoksen 25 op ja 35 op -kokonaisuuksiin tai Yhteiskunnallisen muutoksen kandi- ja/tai maisteriopintoihin. Osa kursseista järjestetään kesällä 2020.

Lukuvuosi 2020-2021:

Työ ja toimeentulo: Pohjimmaiset työmarkkinat. Näkökulmia urbaaniin köyhyyteen ja selviytymiseen 1880-1980. 5 op
Menneisyyden läsnäolo ja muistin politiikka, 5 op (Huom. Edeltävät opinnot: suoritettu kandidaatin tutkinto)
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian näkökulmia 1: Anthropological approaches to Crisis and Austerity, 5 op
Kehityspolitiikat ja interventiot 5 op
Historiallisen politiikan tutkimuksen ajankohtaisia teemoja: Yhdysvaltain nykyhistoria 1865-2020 5 op, PERUTTU
Historiallisen politiikan tutkimuksen ajankohtaisia teemoja: Maailmanhistoria, Amerikan olemus 5 op (perutun kurssin tilalle on tullut uusi kurssi)

Kesä 2020:

Development Economics I 5 cr
Medical Anthropology 5 cr
Kehityspolitiikat ja kehitysinterventiot 5 op
Kylmä sota: Kriisiytyvä maailma 5 op
Poliittiset liikkeet: Kansalaisosallistumisen uudet muodot ja lobbaus 5 op
Taloudellinen kasvu ja talouspolitiikka 5 op: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op
Historiallisen politiikan tutkimuksen lähestymistapoja: Modernin Kiinan historia 5 op
Talous- ja sosiaalihistorian tutkimuksen uusia teemoja: Talouskriisit 5 op

Kehityspolitiikat ja interventiot, 5 op

Opintojaksolla käsitellään kehityspolitiikan keskeiset termit ja analyysin perusteet sekä kansainvälisen, EU:n ja Suomen kehityspolitiikan päälinjat ja ajankohtaiset kysymykset. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kansainvälisen, EU:n ja Suomen kehityspolitiikan päälinjat ja ymmärtää, miten ne ovat muodostuneet.

Työ ja toimeentulo, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelijat ymmärtävät työn ja toimeentulon globaalia ja historiallista rakentumista, sen monimuotoisuutta ja suuria kehityslinjoja uuden ja klassisen tutkimuksen valossa. Opiskelijat osaavat tarkastella analyyttisesti kotitalouksien toimeentulon ja selviytymisen problematiikkaa.

Menneisyyden läsnäolo ja muistin politiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisia muistin politiikan teoriaperinteitä ja ymmärtää niihin liittyvien historiallisten kontekstien merkityksen. Hän on perillä menneisyyden hyvittämisen ja transitionaalisen oikeuden erilaisista käytännöistä ja tuntee niihin liittyviä ongelmia empiirisiin esimerkkeihin perustuen. Hän osaa analysoida julkisen menneisyyden käsittelyn valtasuhteita sekä reflektoida muistamisen käytäntöihin ja muistiorganisaatioihin liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Poliittiset liikkeet, 5 op

Anthropological Approaches to Crisis and Austerity, 5 op

Development Economics, 5 op

Medical anthropology, 5 op

Taloudellinen kasvu ja talouspolitiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt taloudellista kasvua koskevaan taloushistorialliseen tutkimukseen sekä talouspolitiikan historiaan. Hän on harjaantunut arvioimaan tieteellistä keskustelua ja vertailemaan kriittisesti erilaisia lähestymistapoja.

Historiallisen politiikantutkimuksen lähestymistapoja, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on monipuolinen käsitys historiallisen politiikantutkimuksen eri lähestymistavoista, niihin liittyvästä keskustelusta sekä niiden soveltamisesta erilaisten tutkimusaiheiden yhteydessä. Hän pystyy arvioimaan ja soveltamaan niitä opintoihin liittyvissä tutkimustöissään sekä tutkimuksellista otetta tai tutkimuskirjallisuuden hyväksikäyttöä vaativissa työtehtävissä.

Historiallisen politiikantutkimuksen ajankohtaisia teemoja, 5 op

Opiskelija tuntee opintojakson suoritettuaan erilaisiin poliittis-historiallisiin teemoihin liittyviä tärkeitä ajankohtaisia tutkimuskeskusteluja. Hän pystyy myös arvioimaan niitä kriittisesti ja suhteuttamaan niihin omia tiedonintressejään.

Peruttu

TA5 Makrotaloustieteen erikoiskurssi 3, 5 op

Opintojakson tavoitteena on perehtyä johonkin makrotaloustieteen erikoisalaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ko. makrotaloustieteen erikoisalan keskeiset tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset. Lisäksi opintojakso auttaa erikoisalaan liittyvän kandidaatintutkielman kirjoittamisessa.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Irmeli Lemola, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista