Yhteiskuntapolitiikka on yksi sosiaalitieteiden koulutusohjelman opintosuunnista.

Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee yhteiskunnan rakenteiden ja eriarvoisuuden sekä sosiaalisen toiminnan peruslähtökohdat. Opiskelija tuntee myös sosiaalipolitiikan ja yhteiskuntapolitiikan sovellusaloja ja niiden yhteiskunnallista merkitystä.

Yhteiskuntapolitiikan opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintosuuntakohtaiset opinnot

Erot ja eriarvoisuus, 5 op

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelijoilla on käsitys yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta ja eroista erityisesti liittyen yhteiskuntaluokkiin, työmarkkinoihin ja terveyteen. Opiskelijat hallitsevat tieteellisen kirjoittamisen ja esseen tekemisen perusteet. Lisäksi kurssilla opiskelijat harjoittelevat tieteellistä opponointia ja itsenäistä tiedonhakua.

AYSOSK-105 Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä

Erot ja eriarvoisuus, verkkokurssi kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 12.3.2018 - 2.5.2018
Peruttu
Erot ja eriarvoisuus, verkkokurssi syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 18.9.2017 - 5.11.2017

Sosiologinen teoria, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää teorian aseman sosiologisessa tutkimuksessa. Opiskelija pystyy erottamaan sosiologisen tutkimusteorian yleisestä yhteiskuntateoriasta ja aikalaisdiagnoosista. Opiskelija tunnistaa teorian kolme keskeistä tehtävää: toimia välineenä
tutkimuskohteen jäsentämiseen, esittää empiirisiä väitteitä kohteesta ja menetelmällinen pohdinta. Ymmärtää sosiologisen teorian erilaiset tehtävät ja kuinka teorioita voidaan arvioida suhteessa näihin tehtäviin. Opiskelija on tutustunut esimerkkeihin ajankohtaisista sosiologisista teoreettisista lähestymistavoista.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen
AYSOSK-104 Sosiaaliset maailmat

Sosiologinen teoria, Examinarium-tentti lkv 2017-18
Avoin yliopistoHelsinki 2.10.2017 - 31.5.2018

Lisäksi valitaan yksi opintojakso seuraavista

Johdatus vammaistutkimukseen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääkohdat vammaisuuden historiasta, vammaisuuden määrittelytavoista, sekä keskeisistä vammaisuutta selittävistä teoreettisista malleista. Opiskelija kykenee myös analysoimaan vammaisuuden yhteneväisyyksiä ja eroja muihin vähemmistöryhmiin nähden. Lisäksi opiskelija osaa nimetä länsimaisissa yhteiskunnissa olevia, nimenomaisesti vammaisia koskevia osallistumisen esteitä esimerkiksi asumisen, opiskelun, työn ja vapaa-ajan alueilla.

Johdatus vammaistutkimukseen, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 5.9.2017 - 3.10.2017

Ikä, elämänkulku ja sukupolvet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut vanhenemisen tutkimuksen monitieteiseen kenttään, erityisesti sosiaali- ja kulttuurigerontologiseen vanhenemisen tutkimukseen. Opiskelija saa monipuolisen käsityksen vanhenemisen tutkimuksen kohteista, käsitteistöstä ja tarkastelutavoista. Opiskelija tutustuu muun muassa iän, ajan ja sukupolven vuorovaikutukseen, sukupolvien suhteisiin sekä vanhenemisen muodonmuutoksiin.

Ikä, elämänkulku ja sukupolvet, verkkokurssi kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 9.3.2018 - 3.5.2018

Kaupunki ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa etsiä kaupunkikysymysten ratkaisemiseksi tarvittavaa kirjallisuutta ja tuntee keskeiset kaupunkitutkimuksen klassiset ajattelijat ja keskustelut.

Kaupunki ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kesä 2018
Avoin yliopistoHelsinki 8.5.2018 - 31.8.2018

Ympäristöpolitiikan perusteet, 5 op

Kurssilla saadaan yleiskuva ympäristöpolitiikan muutoksesta pidemmällä aikajänteellä. Tutustutaan ympäristötutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tarjotaan eväitä osallistua ympäristöä koskevaan poliittiseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.

Ympäristöpolitiikan perusteet, verkkokurssi kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 17.1.2018 - 5.3.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Pia Silander, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista