Yhteiskuntapolitiikka on yksi sosiaalitieteiden koulutusohjelman opintosuunnista.

Opinnot suoritettuasi tunnet yhteiskunnan rakenteiden ja eriarvoisuuden sekä sosiaalisen toiminnan peruslähtökohdat. Tunnet myös sosiaalipolitiikan ja yhteiskuntapolitiikan sovellusaloja ja niiden yhteiskunnallista merkitystä.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintosuuntakohtaiset opinnot

Erot ja eriarvoisuus, 5 op

Opiskelija ymmärtää yhteiskunnalliset erot ja eriarvoisuuden sekä niiden lähteet ja vaikutukset liittyen esimerkiksi yhteiskuntaluokkiin ja sosiaaliset kerrostumiin, työmarkkinoiden ja tulojen eroihin, terveyseroihin, alueelliseen segregaatioon ja oikeudenmukaisuuteen. Opiskelija osaa analysoida eriarvoisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja siihen esitettyjä ratkaisuja sekä argumentoida tutkimuspohjaisesti päätöksentekoon liittyen.

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I: AYSOSK-105 Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op

Peruttu
Peruttu

Sosiologinen teoria, 5 op

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät teorian aseman sosiologisessa tutkimuksessa. Pystyt erottamaan sosiologisen tutkimusteorian yleisestä yhteiskuntateoriasta ja aikalaisdiagnoosista. Tunnistat teorian kolme keskeistä tehtävää: toimia välineenä tutkimuskohteen jäsentämiseen, esittää empiirisiä väitteitä kohteesta ja menetelmällinen pohdinta. Ymmärrät sosiologisen teorian erilaiset tehtävät ja kuinka teorioita voidaan arvioida suhteessa näihin tehtäviin. Olet tutustunut esimerkkeihin ajankohtaisista sosiologisista teoreettisista lähestymistavoista.

Suositeltavat edeltävät opintojaksot: AYSOSK-104/SOSK-104 Sosiaaliset maailmat -johdatus sosiologiaan

Lisäksi valitaan yksi opintojakso seuraavista

Johdatus vammaistutkimukseen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääkohdat vammaisuuden historiasta, vammaisuuden määrittelytavoista, sekä keskeisistä vammaisuutta selittävistä teoreettisista malleista. Opiskelija kykenee myös analysoimaan vammaisuuden yhteneväisyyksiä ja eroja muihin vähemmistöryhmiin nähden. Lisäksi opiskelija osaa nimetä länsimaisissa yhteiskunnissa olevia, nimenomaisesti vammaisia koskevia osallistumisen esteitä esimerkiksi asumisen, opiskelun, työn ja vapaa-ajan alueilla.

Peruttu

Ikä, elämänkulku ja sukupolvet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut vanhenemisen tutkimuksen monitieteiseen kenttään, erityisesti sosiaali- ja kulttuurigerontologiseen vanhenemisen tutkimukseen. Opiskelija saa monipuolisen käsityksen vanhenemisen tutkimuksen kohteista, käsitteistöstä ja tarkastelutavoista. Opiskelija tutustuu muun muassa iän, ajan ja sukupolven vuorovaikutukseen, sukupolvien suhteisiin sekä vanhenemisen muodonmuutoksiin.

Peruttu

Kaupunki ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa etsiä kaupunkikysymysten ratkaisemiseksi tarvittavaa kirjallisuutta ja tuntee keskeiset kaupunkitutkimuksen klassiset ajattelijat ja keskustelut.

Ympäristöpolitiikan perusteet, 5 op

Kurssilla saadaan yleiskuva ympäristöpolitiikan muutoksesta pidemmällä aikajänteellä. Tutustutaan ympäristötutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tarjotaan eväitä osallistua ympäristöä koskevaan poliittiseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Pia Silander, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista