Yleinen ja aikuiskasvatustiede on yksi kasvatustieteiden koulutusohjelman opintosuunnista.

Kasvatustieteet on yleissivistävä ja monitieteellinen oppiaine, jossa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen koko kirjoa lapsuudesta vanhuuteen yhteiskunnallisista, kulttuurisista, yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkökulmista. Opinnot soveltuvat mm. kasvatus-, opetus-, koulutus-, ohjaus ja vastaavissa tehtävissä työskenteleville sekä henkilöstöhallinnon ammattilaisille ja esimiehille. Opintoja voi hyödyntää myös hakiessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin sekä opettajan pedagogisiin opintoihin.

Kasvatustieteiden opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen. Aloita Joustavasti -merkityillä opintojaksoilla voit aloittaa opiskelun joustavasti itsellesi sopivana ajankohtana ja jaksoilla on tarjolla monta suoritusajankohtaa lukuvuoden aikana.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Perusopinnot 25 op opiskellaan useimmiten yhden lukuvuoden aikana, mutta halutessaan voi kulkea omaa yksilöllistä opintopolkua ja eri opintomuotoja yhdistellen. Tarkista kunkin jakson suoritusvaihtoehdot opinto-ohjelmasta. Perusopinnot on mahdollista opiskella kokonaan etäopintoina.

Aineopinnot 35 op:  Aineopintojen pakollisiin ja valinnaisiin sisältöopintoihin voi ilmoittautua, vaikka perusopintoja ei ole suoritettu. Menetelmäopintoihin osallistumisen edellytyksenä on kasvatustieteen perusopinnot 25 op ja jakso Kohti tutkivaa työtapaa 5 op. Seminaariin osallistumisen edellytyksenä on sekä kasvatustieteen perusopinnot 25 op että aineopintojen tutkimusmenetelmäjakso on suoritettu.

Jos tavoitteenasi on suorittaa koko aineopintokokonaisuus 35 op, pitää perusopintokokonaisuus olla suoritettuna vähintään arvosanalla 3 ennen aineopintokokonaisuuden aloittamista. Myös muissa kuin Helsingin yliopistossa suoritetut yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot käyvät edeltäviksi opinnoiksi. Jos tavoitteenasi on tutkinnon suorittaminen, niin huomioi, että uusien koulutusohjelmien myötä opintojen vanhentumissäännöt muuttuivat. Keskeisin muutos on, että Helsingin yliopistossa tehtävään tutkintoon ei voi käyttää yli 10 vuotta vanhoja opintoja.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot, 25 op

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot

- ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Peruttu

Johdatus kasvatustieteisiin, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee oman tieteenalansa historiaa ja kehityskulkuja
 • osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta
 • tuntee kasvatustieteen peruskäsitteitä
 • tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Peruttu

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen, näkökulmia ja peruskäsitteitä.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Peruttu

Oppimisen ja opetuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oppimisen ja opetuksen perusteet, keskeiset teoriat ja viitekehykset ja niiden merkityksen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin jakso on suorittamatta/kesken.

Peruttu

Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen ja asiantuntijuuden henkilökohtaisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia prosesseja ja haasteita, empiiristä tutkimusta ja teoreettisia pääsuuntauksia.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Peruttu

Kohti tutkivaa työtapaa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on saanut valmiuksia kasvatustieteen tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun,
 • ymmärtää kasvatustieteiden suhteen lähitieteisiin,
 • ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
 • on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
 • on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei vaadita.

Peruttu

Perusopinnot aloitettu ennen 1.8.2016 (ks. siirtymäsäännökset)

P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa, 5 op

Jos olet aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 1.8.2016, sinun tulee suorittaa perusopintoihin jakso P6 Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa 5 op. Katso siirtymäsäännökset.

Opiskelija oppii tarkastelemaan kasvatusta osana elämänkulkua ja ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen elämänkulun rakentajana. Opintojaksolla opiskelija perehtyy siihen, kuinka kasvatus on läsnä elämän eri vaiheissa (mm. kotikasvatuksen, koulutuksen, vapaa-ajalla ja työssä tapahtuvan oppimisen kautta) ja millaisia merkityksiä kasvatus ja kehitys saavat riippuen siitä tarkastellaanko niitä lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden vai vanhuuden perspektiiveistä.

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Peruttu

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen valinnainen aineopintokokonaisuus, 35 op

Kasvatustieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija on syventänyt ja täydentänyt tietojaan ja taitojaan

- ihmisen kehityksestä, oppimisesta ja vuorovaikutuksesta

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämästä sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisestä tutkimuksesta

Ennen opintokokonaisuuden aloittamista opiskelijan suositellaan suorittavan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot.

Kasvatustieteen aineopintokokonaisuus rakentuu seuraavasti:

Pakolliset sisältöopinnot (15 op)
- Suorita kaikki kolme pakollisiin sisältöopintoihin kuuluvaa opintojaksoa

Valinnaiset sisältöopinnot (10 op)
- Valitse kaksi opintojaksoa valinnaisista sisältöopinnoista ja/tai valinnaisista kasvatustieteellisistä opinnoista

Tutkimusmenetelmäopinnot (5 op)
- Valitse joko Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I TAI Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I

Seminaarityö (5 op)

Aineopintojen pakolliset sisältöopinnot

Pakolliset sisältöopinnot yht. 15 op

Kasvatussosiologia, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet kasvatuksen ja koulutuksen sosiologisen tutkimuksen keskeisimmät teemat sekä sosiologisen näkökulman merkitykseen koulutuksen käytännöissä. Opit tuntemaan sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset sekä jäsentämään koulutuksen yhteiskunnallisia funktioita ja prosesseja.

Suositus: kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Oppimisen tutkimuksen klassikot, 5 op

Opiskelija tuntee klassisten oppimisen tutkijoiden tieteellisten töiden pääkohtia.

Suositus: kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot.

Osaamisen kehittäminen työelämässä, 5 op

Opintojaksolla opit osaamisen kehittämisestä työelämässä asiantuntijuuden ja dynaamisen kyvykkyyden käsitteiden kautta.

Suositus: kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot.

Aineopintojen valinnaiset sisältöopinnot

Valitse näistä ja/tai valinnaisista kasvatustieteellisistä opinnoista kaksi opintojaksoa (10 op).

Kehittävä työntutkimus, 5 op

Opintojakson suoritettuasi olet perehtynyt kehittävän työntutkimuksen teoreettisiin perusteisiin, tyypillisiin tutkimusasetelmiin, metodologiaan ja sovellutuksiin.

Suositus: kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot sekä opintojakso Osaamisen kehittäminen työelämässä.

Oppiminen ja muutostoimijuus, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet toimijuuden käsitteen sekä erityisesti muutostoimijuutta koskevia teorioita ja tutkimusta.

Suositus: kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot sekä opintojakso Osaamisen kehittäminen työelämässä.

Valinnaiset kasvatustieteelliset opinnot

Aineopintojen valinnaisiin sisältöopintoihin on mahdollista sisällyttää joko aineopintojen valinnaisia sisältöopintoja ja/tai valinnaisia kasvatustieteellisiä opintojaksoja.

Aivot ja oppiminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää aivojen muovautuvan toiminnan ja oppimisen välisen yhteyden
 • ymmärtää oppimisen jatkuvana ja vuorovaikutuksellisena prosessina
 • ymmärtää oppimisvaikeudet kehityksellisenä ja moniulotteisena ilmiönä
 • osaa tunnistaa aktiivisen oppimisprosessin merkkejä tai niiden puuttumisia käyttäytymisessä
 • ymmärtää aikuisen antaman myönteisen tuen merkityksen lapsille ja nuorille

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Lapsuuden ja kasvatuskulttuurin muuttuminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa lapsuuden muuttumisen kehityslinjoja ja kykenee analysoimaan lapsuuden ja lapsuuskäsitysten aika- ja kulttuurisidonnaisuutta,
 • osaa analysoida kasvatuskulttuurin muuttumisen vaikutuksia varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja muihin kasvatuksen ja opetuksen konteksteihin sekä opettajan työhön,
 • kykenee kriittisesti tarkastelemaan lapsuuden ja kasvatuksen kulttuurista monimuotoisuutta
 • hahmottaa uuden teknologian, median ja lapsuuden materialisoitumisen vaikutuksia lapsuuden rakentumisessa
 • ymmärtää lasten oman kulttuurin, erityisesti leikkikulttuurin, merkityksen osana lapsuuden rakentumista.
 • ymmärtää inklusiivisen kasvatuksen lähtökohdat ja perusperiaatteet

Mediakasvatuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

 • ymmärrät mediakasvatuksen erilaisia teoreettisia lähtökohtia ja näkökulmia

 • ymmärrät tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia ja rajoja opetuksessa, opiskelussa ja viestinnässä

 • osaat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa ja kriittisiä medialukutaitoja opetuksessa, opiskelussa ja viestinnässä

Pienten lasten pedagogiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat eritellä institutionaalisen varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia ja rajoituksia erityisesti alle 3-vuotiaan lapsen ja hänen perheensä näkökulmasta. Osaat havainnoida erityisesti alle 3-vuotiaita lapsia ottaen huomioon heidän kehitysvaiheensa ja yksilölliset piirteensä. Osaat myös toteuttaa ja arvioida tavoitteellista, etukäteissuunnitteluun ja improvisaatioon perustuvaa varhaiskasvatusta erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmissä.

Studia Paedagogica, 3-5 op

Aineopintojen tutkimusmenetelmäopinnot

Valitse toinen alla olevista tutkimusmenetelmäopinnoista (5op): Kvalitatiiviset tutkimusnenetelmät I 5op TAI Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op.

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I, 5 op

Opintojakson tavoitteena on tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen. Opiskelija perehtyy laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin ja harjoittelee laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysiä ja tulkintaa sekä arviointia eli mitä tulikaan tehdyksi. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee laadullisia lähestymistapoja ja osaa soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, 5 op

Opiskelija ymmärtää tilastollisen päätöksenteon perusteita. Hän osaa suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen ja tuntee aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Hän osaa kuvata ja analysoida aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset.

Seminaarityö

Seminaarityö, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja ymmärtää tieteenalansa (kasvatustiede) tutkimusprosesseja, niihin liittyviä menetelmiä sekä alan kirjallisuutta.

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot. Lisäksi suositellaan, että kasvatustieteen tutkimusmenetelmäopinnot on suoritettu.

Muut koulutusohjelman yhteiset opintojaksot

Studia Paedagogica, 3-5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Saija Saarinen, koulutusasiantuntija
Kysy aineopintojen opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Sanna Tanskanen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Matti Laitinen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Taina Lehtinen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Pirkko Raudaskoski, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Tiina Renko, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Erja Rusanen, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä