Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

 

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Perusopinnot 25 op opiskellaan useimmiten yhden lukuvuoden aikana, mutta halutessaan voi kulkea omaa yksilöllistä opintopolkua ja eri opintomuotoja yhdistellen. Tarkista kunkin jakson suoritusvaihtoehdot opinto-ohjelmasta. Perusopinnot on mahdollista opiskella kokonaan etäopintoina.

Aineopinnot 35 op:  Aineopintojen yksittäisille sisältöopintojaksoille voi ilmoittautua, vaikka perusopintoja ei olisi suoritettu. Menetelmäopintoihin osallistumisen edellytyksenä on kasvatustieteen perusopinnot 25 op ja jakso Kohti tutkivaa työtapaa 5 op. Seminaariin osallistumisen edellytyksenä on sekä kasvatustieteen perusopinnot 25 op että aineopintojen tutkimusmenetelmäjakso on suoritettu.

Jos tavoitteenasi on suorittaa koko aineopintokokonaisuus 35 op, pitää perusopintokokonaisuus olla suoritettuna ennen aineopintokokonaisuuden aloittamista. Kaikki kasvatustieteen perusopinnot 25 op  (yleinen ja aikuiskasvatustiede, luokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja) käyvät edeltäviksi opinnoiksi. Kotimaisessa yliopistossa suoritettu kasvatustieteen perusopintokokonaisuus korvaa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa suoritettavat kasvatustieteen perusopinnot sellaisenaan.

Jos tavoitteenasi on tutkinnon suorittaminen, niin huomioi, että Helsingin yliopistossa tehtävään tutkintoon ei voi käyttää yli 10 vuotta vanhoja opintoja. Tutkintotavoitteisessa tai muussa jatkokoulutukseen tähtäävässä opiskelussa on myös hyvä huomioida että kokonaisuuksien kokonaisarvosanoilla voi olla vaikutusta hakukelpoisuuteen. Mahdolliset hakukriteerit kannattaa aina varmistaa opinnot/koulutuksen järjestävältä taholta.

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede), perusopinnot, 25 op

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot

- ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Johdatus kasvatustieteisiin, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee oman tieteenalansa historiaa ja kehityskulkuja
 • osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta
 • tuntee kasvatustieteen peruskäsitteitä
 • tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen, näkökulmia ja peruskäsitteitä.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Oppimisen ja opetuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oppimisen ja opetuksen perusteet, keskeiset teoriat ja viitekehykset sekä niiden merkityksen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakso Johdatus kasvatustieteisiin 5 op. Osallistuminen on kuitenkin mahdollista, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin 5 op olisi suorittamatta tai kesken.

Peruttu

Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen ja asiantuntijuuden henkilökohtaisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia prosesseja ja haasteita, empiiristä tutkimusta ja teoreettisia pääsuuntauksia.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Peruttu

Kohti tutkivaa työtapaa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
 • ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
 • on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
 • on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei vaadita.

Peruttu
Peruttu
Peruttu

Kohti tutkivaa työtapaa, korvaava suoritus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on saanut valmiuksia kasvatustieteen tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun,
 • ymmärtää kasvatustieteiden suhteen lähitieteisiin,
 • ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
 • on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
 • on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op tai Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op

Perusopinnot aloitettu ennen 1.8.2016 (ks. siirtymäsäännökset)

P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa, 5 op

Jos olet aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 1.8.2016, sinun tulee suorittaa perusopintoihin jakso P6 Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa 5 op. Katso siirtymäsäännökset.

Opiskelija oppii tarkastelemaan kasvatusta osana elämänkulkua ja ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen elämänkulun rakentajana. Opintojaksolla opiskelija perehtyy siihen, kuinka kasvatus on läsnä elämän eri vaiheissa (mm. kotikasvatuksen, koulutuksen, vapaa-ajalla ja työssä tapahtuvan oppimisen kautta) ja millaisia merkityksiä kasvatus ja kehitys saavat riippuen siitä tarkastellaanko niitä lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden vai vanhuuden perspektiiveistä.

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Peruttu

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede), aineopinnot 35 op, 35 op

Kasvatustieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija on syventänyt ja täydentänyt tietojaan ja taitojaan

- ihmisen kehityksestä, oppimisesta ja vuorovaikutuksesta

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämästä sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisestä tutkimuksesta

Ennen opintokokonaisuuden aloittamista opiskelijan suositellaan suorittavan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op.

Kasvatustieteen aineopintokokonaisuus rakentuu seuraavasti:

Pakolliset sisältöopinnot (15 op)
- Suorita kaikki kolme pakollisiin sisältöopintoihin kuuluvaa opintojaksoa

Valinnaiset sisältöopinnot (10 op)
- Valitse kaksi opintojaksoa valinnaisista sisältöopintojaksoista

Tutkimusmenetelmäopinnot (5 op)
- Valitse joko Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I TAI Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I

Seminaarityö (5 op)

Aineopintojen pakolliset sisältöopinnot

Pakolliset sisältöopinnot yht. 15 op

Kasvatussosiologia, 5 op

Opit tuntemaan kasvatuksen ja koulutuksen sosiologisen tutkimuksen keskeisimmät teemat sekä sosiologisen näkökulman merkitykseen koulutuksen käytännöissä. Kurssin suoritettuasi ymmärrät sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset sekä osaat jäsentää koulutuksen yhteiskunnallisia funktioita ja prosesseja.

Suositus: kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Oppimisen tutkimuksen klassikot, 5 op

Opit tuntemaan klassisten oppimisen tutkijoiden tieteellisten töiden pääkohdat.

Suositus: kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op.

Osaamisen kehittäminen työelämässä, 5 op

Kurssilla opit tuntemaan osaamisen kehittämisestä työelämässä taidon, asiantuntijuuden ja dynaamisen kyvykkyyden käsitteiden kautta.

Suositus: Kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op.

Aineopintojen valinnaiset sisältöopinnot

Valitse näistä kaksi opintojaksoa (yht. 10 op).

Kehittävä työntutkimus, 5 op

Kurssin suoritettuasi olet perehtynyt kehittävän työntutkimuksen teoreettisiin perusteisiin, tyypillisiin tutkimusasetelmiin, metodologiaan ja sovellutuksiin.

Suositus: kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op sekä Osaamisen kehittäminen työelämässä -kurssi.

Oppiminen ja muutostoimijuus, 5 op

Kurssin suoritettuasi tunnet toimijuuden käsitteen sekä erityisesti muutostoimijuutta koskevia teorioita ja tutkimusta.

Ennen kurssin suorittamista suositellaan suoritettavaksi kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot sekä opintojakso Osaamisen kehittäminen työelämässä.

Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo, 5 op

Opit tuntemaan monipuolisesti ja tarkastelemaan kriittisesti tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja eriarvoisuuden kysymyksiä kasvatuksessa, koulutuksessa ja työelämässä.

Suositus: kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op sekä Kasvatussosiologia-kurssi.

Aineopintojen tutkimusmenetelmäopinnot

Valitse toinen alla olevista tutkimusmenetelmäopinnoista (5op): Kvalitatiiviset tutkimusnenetelmät I 5op TAI Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op.

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I, 5 op

Kurssin tavoitteena on tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen. Kurssi perehdyttää laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin, tutkimusetiikkaan ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Opetuksen aikana harjoitellaan laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysia ja tulkintaa sekä arviointia. Tavoitteena on myös tuntea laadullisia lähestymistapoja ja osata soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.

Suositus: kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op ja Kohti tutkivaa työtapaa -kurssi.

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, 5 op

Kurssin suoritettuasi ymmärrät tilastollisen päätöksenteon perusteita ja osaat suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen sekä tunnet aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Osaat myös kuvata ja analysoida aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset.

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op.

Seminaarityö

Seminaarityö, 5 op

Kurssin suoritettuasi tunnet tieteenalasi (kasvatustiede) tutkimuskohteita ja kirjallisuutta sekä osaat etsiä valitsemasi ilmiön tarkasteluun soveltuvia tutkimuksia ja laatia niihin perustuvan kirjallisuuskatsauksen.

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot. Lisäksi suositellaan, että kasvatustieteen tutkimusmenetelmäopinnot on suoritettu.

Seminaarityön tekeminen edellyttää menetelmäopintojen sisältämää tieto-taitoa, minkä vuoksi suositellaan aineopintojen tutkimusmenetelmäopintojen (Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I tai Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I) ja pakollisten sisältöopintojen suorittamista tai vastaavien tietojen suorittamista ennen seminaariin osallistumista. Seminaarissa ei annata menetelmäopetusta vaan oletetaan, että opiskelija osaa perusmenetelmät. Lisäksi suositellaan kirjaston tarjoamien tiedonhakumenetelmäohjauksen sekä Akateemiset tekstitaidot 2 op kurssille osallistumista.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Hilkka Honkanen, koulutusasiantuntija
Kysy perusopintojen opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Saija Saarinen, koulutusasiantuntija
Kysy aineopintojen opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Matti Laitinen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Taina Lehtinen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Pirkko Raudaskoski, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Tiina Renko, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Erja Rusanen, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä