Yleinen kirjallisuustiede on yksi Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman opintosuunnista.

Yleisen kirjallisuustieteen tavoitteena on perehdyttää opiskelija teoreettisesti ja metodisesti perusteltuun kirjallisuuden lukemiseen ja tutkimukseen. Oppiaineessa keskitytään kirjallisuuden sekä sen tutkimuksen ja kritiikin filosofisiin perusteisiin, teorioihin ja metodeihin. Käsiteltävää kirjallisuutta ei rajata historiallisesti, kielellisesti tai lajiperustein. Perinteisesti yleisen kirjallisuustieteen pääkohde on ollut suurten länsimaisten kielialueiden kirjallisuus.

Yleisen kirjallisuustieteen opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot, 30 op

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa kirjallisuudentutkimuksen ja tekstianalyysin perusteet. Hän osaa keskustella kirjallisuushistorian aikakausista ja kirjallisuudenlajien kehityksestä. Hän tuntee eri aikakausien keskeisiä kirjailijoita ja osaa kuvata heidän teostensa yhteyksiä ajan estetiikkaan ja kulttuuriin.

Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot, Työväen Akatemia (Kauniainen), Syksy 2017
Työväen akatemiaKauniainen 1.9.2017 - 31.5.2018
Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot, lukuvuosi 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 20.9.2017 - 30.9.2018

Yleisen kirjallisuustieteen perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain.

 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa kirjallisuudentutkimuksen ja tekstianalyysin perusteet. Hän osaa keskustella kirjallisuushistorian aikakausista ja kirjallisuudenlajien kehityksestä. Hän tuntee eri aikakausien keskeisiä kirjailijoita ja osaa kuvata heidän teostensa yhteyksiä ajan estetiikkaan ja kulttuuriin.

Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen, 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija on selvillä kirjallisuudentutkimuksen pääpiirteistä. Hän tuntee kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä ja osaa käyttää niitä. Hän tuntee myös kirjallisuuden tulkinnan perusmenetelmiä ja osaa soveltaa niitä.

Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen, kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 17.1.2018 - 4.4.2018
Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen, syksy 2017 (Työväen Akatemia)
Työväen akatemiaKauniainen 1.9.2017 - 27.10.2017

Perusopintojen tekstianalyysi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ja osaa soveltaa valitsemansa lajin käsitteistöä. Hän osaa lukea ja tulkita analyyttisesti kyseiseen lajiin kuuluvia teoksia. Hän osaa myös keskustella ja esittää perusteltuja mielipiteitä lukemansa pohjalta.

Perusopintojen tekstianalyysi, syksy 2017 (Työväen Akatemia)
Työväen akatemiaKauniainen 30.10.2017 - 30.11.2017
Perusopintojen tekstianalyysi, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 18.1.2018 - 26.3.2018

Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee joitain keskeisiä kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä ja suuntauksia ja osaa analysoida kaunokirjallisia teoksia niiden avulla. Opiskelija osaa myös arvioida käyttämänsä menetelmän teoreettisia lähtökohtia ja suhteuttaa sen tuottamia tuloksia kaunokirjallisen teoksen kokonaisuuteen.

Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä, kevät 2018 (Työväen Akatemia)
Työväen akatemiaKauniainen 8.1.2018 - 2.2.2018

Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä kyseisten kirjallisuushistorian periodien ja suuntausten keskeiset piirteet ja kulttuuriset traditiot. Hän osaa asettaa ajanjakson keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa historialliseen kontekstiin. Opiskelija tuntee valikoiman aikakauden keskeisiä teoksia ja tunnistaa yhteyksiä niiden välillä.

Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin, kevät 2018 (Työväen Akatemia)
Työväen akatemiaKauniainen 8.1.2018 - 23.2.2018
Antiikin kirjallisuushistoria (Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin)
Avoin yliopistoHelsinki 20.9.2017 - 8.11.2017

Kirjallisuushistoria II: valistuksesta nykyaikaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä kyseisten kirjallisuushistorian periodien ja suuntausten keskeiset piirteet ja kulttuuriset traditiot. Hän osaa asettaa ajanjakson keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa historialliseen kontekstiin. Opiskelija tuntee valikoiman aikakauden keskeisiä teoksia ja tunnistaa yhteyksiä niiden välillä.

Kirjallisuushistoria II: valistuksesta nykyaikaan, Kevät 2018 (Työväen Akatemia)
Työväen akatemiaKauniainen 5.3.2018 - 20.4.2018

Kirjallisuushistoria III: syventävä jakso, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä kyseisten kirjallisuushistorian periodien ja suuntausten keskeiset piirteet ja kulttuuriset traditiot. Hän osaa asettaa ajanjakson keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa historialliseen kontekstiin. Opiskelija tuntee valikoiman aikakauden keskeisiä teoksia ja tunnistaa yhteyksiä niiden välillä.

Kirjallisuushstoria III: syventävä jakso, kevät 2018 (Työväen Akatemia)
Työväen akatemiaKauniainen 3.4.2018 - 27.4.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Tuija Kettunen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista