Yleinen kirjallisuustiede on yksi Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman opintosuunnista.

Yleisen kirjallisuustieteen tavoitteena on perehdyttää opiskelija teoreettisesti ja metodisesti perusteltuun kirjallisuuden lukemiseen ja tutkimukseen. Oppiaineessa keskitytään kirjallisuuden sekä sen tutkimuksen ja kritiikin filosofisiin perusteisiin, teorioihin ja metodeihin. Käsiteltävää kirjallisuutta ei rajata historiallisesti, kielellisesti tai lajiperustein. Perinteisesti yleisen kirjallisuustieteen pääkohde on ollut suurten länsimaisten kielialueiden kirjallisuus.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Yleinen kirjallisuustiede, perusopinnot, 30 op

Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat kirjallisuudentutkimuksen ja tekstianalyysin perusteet. Osaat keskustella kirjallisuushistorian aikakausista ja kirjallisuudenlajien kehityksestä. Lisäksi tunnet eri aikakausien keskeisiä kirjailijoita ja osaat kuvata heidän teostensa yhteyksiä ajan estetiikkaan ja kulttuuriin.

Yleisen kirjallisuustieteen perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain.
Osa opintojaksoista järjestään kesäopintoina.

Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen, 5 op

Perusopintojen tekstianalyysi, 5 op

Kurssilla tekstianalyysiin johdatetaan kirjallisuuden- ja tekstilajien teorian avulla. Opintojakson suoritettuasi ymmärrät, mitä näkökulmia, menetelmiä ja välineitä lajin mukaan lukeminen tarjoaa. Osaat lukea ja tulkita analyyttisesti kyseiseen lajiin kuuluvia teoksia. Osaat myös keskustella ja esittää perusteltuja mielipiteitä lukemasi pohjalta.

Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet joitain keskeisiä kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä ja suuntauksia ja osaat analysoida kaunokirjallisia teoksia niiden avulla. Osaat myös arvioida käyttämäsi menetelmän teoreettisia lähtökohtia ja suhteuttaa sen tuottamia tuloksia kaunokirjallisen teoksen kokonaisuuteen.

Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat nimetä kyseisten kirjallisuushistorian periodien ja suuntausten keskeiset piirteet ja kulttuuriset traditiot. Osaat asettaa ajanjakson keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa historialliseen kontekstiin. Tunnet valikoiman aikakauden keskeisiä teoksia ja tunnistat yhteyksiä niiden välillä.

Kirjallisuushistoria II: valistuksesta nykyaikaan, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat nimetä kyseisten kirjallisuushistorian periodien ja suuntausten keskeiset piirteet ja kulttuuriset traditiot. Osaat asettaa ajanjakson keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa historialliseen kontekstiin. Tunnet valikoiman aikakauden keskeisiä teoksia ja tunnistat yhteyksiä niiden välillä.

Kirjallisuushistoria III: syventävä jakso, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat nimetä kyseisten kirjallisuushistorian periodien ja suuntausten keskeiset piirteet ja kulttuuriset traditiot. Osaat asettaa ajanjakson keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa historialliseen kontekstiin. Tunnet valikoiman aikakauden keskeisiä teoksia ja tunnistat yhteyksiä niiden välillä.

Yleisen kirjallisuustieteen aineopinnot (osia)

Populaarikirjallisuus, 5 op

Jakson suoritettuasi tunnet populaarikirjallisuuden historiaa ja tapoja hahmottaa sen suhdetta korkeakirjallisuuteen. Tunnet eri tapoja jäsentää populaarikirjallisuuden kulttuuris-yhteiskunnallista merkitystä ja tehtäviä. Olet paneutunut yhteen populaarikirjallisuuden lajiin, sen keskeisiin teoksiin ja historiaan. Osaat analysoida ko. lajin teoksia lajipiirteiden valossa.

Opintoja Kirjallisuudentutkimuksen maisteriopinnoista

Populaarikirjallisuuden tutkimus, 5 op

Opintojakson suoritettuasi olet selvillä populaarikirjallisuuden tutkimuksenhistoriasta ja päälinjoista. Tunnet tapoja tehdä erotteluja kulttuuris-kirjallisessa kentässä (korkea-matala, taide-viihde) ja hallitset niiden perustelut. Osaat kuvata sarjallisuuden, bestsellereiden, kirjallisten muoti-ilmiöiden, kirjallisuuspalkintojen, jne. toimintamekanismeja. Osaat analysoida tekstiesimerkkejä edellä mainituilta kannoilta.

Kanditason Populaarikirjallisuuden lajit -opintojakson suorittaminen.

Nykykirjallisuuden lajeja, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on syventynyt ymmärrys nykykirjallisuuden lajeista. Tunnet nykykirjallisuuden lajien ominaispiirteitä ja teemoja sekä niiden tapaa suhtautua kirjallisuuden perinteisiin.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista