Opinnot Avoimessa yliopistossa

Yleinen kirjallisuustiede, perusopinnot, 30 op

Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat kirjallisuudentutkimuksen ja tekstianalyysin perusteet. Osaat keskustella kirjallisuushistorian aikakausista ja kirjallisuudenlajien kehityksestä. Lisäksi tunnet eri aikakausien keskeisiä kirjailijoita ja osaat kuvata heidän teostensa yhteyksiä ajan estetiikkaan ja kulttuuriin.

Yleisen kirjallisuustieteen perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain. Osa opinnoista järjestään kesäopintoina.
 

Helsingin yliopiston avoimen yliopiston itse järjestämässä opetuksessa alkaa seuraava opetus:
Elokuussa 2020 alkavat verkkokurssit
AYTTK-YL120 Perusopintojen tekstianalyysi 5 op ja AYTTK-YL130 Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 5 op
 

Syyslukukaudella 2020 järjestettävät verkkokurssit
AYTTK-YL110 Johdatus yleiseen kirjallisuustieteeseen 5 op ja AYTTK-YL140 Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin 5 op
 

Kevätlukaudella 2021 järjestetään: AYTTK-YL150 Kirjallisuushistoria II: valistuksesta nykyaikaan 5 op (opinto-ohjelma julkaistaan syyskuussa 2020)

 

Johdatus taiteiden tutkimukseen, 5 op

Opintojakson myötä tutustut estetiikan ja taiteita tutkivien tieteiden monipuoliseen tutkimusalueeseen ja erityiskysymyksiin. Opit ymmärtämään taiteita ja esteettisiä ilmiöitä tutkivien tieteiden yhteisiä piirteitä samoin kuin kunkin tieteenalan erityiskäsitteitä ja teorioita. Opintojakson suoritettuasi omaat kattavan käsityksen taiteiden tutkimuksen kentästä, sen eri alojen yhteisistä kysymyksenasetteluista ja lähestymistavoista. Lisäksi tiedät millaisia painotuksia eri opintosuunnilla on ja kykenet alustavasti hahmottamaan omaa suuntautumistasi taide-elämässä. Tältä pohjalta kykenet suunnittelemaan omia valintojasi tutkinnon puitteissa.

Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen, 5 op

Perusopintojen tekstianalyysi, 5 op

Kurssilla tekstianalyysiin johdatetaan kirjallisuuden- ja tekstilajien teorian avulla. Opintojakson suoritettuasi ymmärrät, mitä näkökulmia, menetelmiä ja välineitä lajin mukaan lukeminen tarjoaa. Osaat lukea ja tulkita analyyttisesti kyseiseen lajiin kuuluvia teoksia. Osaat myös keskustella ja esittää perusteltuja mielipiteitä lukemasi pohjalta.

Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet joitain keskeisiä kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä ja suuntauksia ja osaat analysoida kaunokirjallisia teoksia niiden avulla. Osaat myös arvioida käyttämäsi menetelmän teoreettisia lähtökohtia ja suhteuttaa sen tuottamia tuloksia kaunokirjallisen teoksen kokonaisuuteen.

Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat nimetä kyseisten kirjallisuushistorian periodien ja suuntausten keskeiset piirteet ja kulttuuriset traditiot. Osaat asettaa ajanjakson keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa historialliseen kontekstiin. Tunnet valikoiman aikakauden keskeisiä teoksia ja tunnistat yhteyksiä niiden välillä.

Kirjallisuushistoria II: valistuksesta nykyaikaan, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

 • osaat nimetä kyseisten kirjallisuushistorian periodien ja suuntausten keskeiset piirteet ja kulttuuriset traditiot
 • osaat asettaa ajanjakson keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa historialliseen kontekstiin
 • tunnet valikoiman aikakauden keskeisiä teoksia ja tunnistat yhteyksiä niiden välillä.

Ei edeltäviä opintoja

Yleisen kirjallisuustieteen aineopinnot (osia)

Populaarikirjallisuus, 5 op

Jakson suoritettuasi tunnet populaarikirjallisuuden historiaa ja tapoja hahmottaa sen suhdetta korkeakirjallisuuteen. Tunnet eri tapoja jäsentää populaarikirjallisuuden kulttuuris-yhteiskunnallista merkitystä ja tehtäviä. Olet paneutunut yhteen populaarikirjallisuuden lajiin, sen keskeisiin teoksiin ja historiaan. Osaat analysoida ko. lajin teoksia lajipiirteiden valossa.

Kirjallisuushistoria III: syventävä jakso, 5 op

Opintojakson suoritettuasi opiskelija osaat

 • nimetä kyseisten kirjallisuushistorian periodien ja suuntausten keskeiset piirteet ja kulttuuriset traditiot
 • asettaa ajanjakson keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa historialliseen kontekstiin
 • tunnet valikoiman aikakauden keskeisiä teoksia ja tunnistat yhteyksiä niiden välillä.

Postkoloniaalinen kirjallisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut etupäässä Euroopan entisten kolonioiden kirjallisuuteen. Hän on perehtynyt kolonialismin vaikutuksiin näiden maiden kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä tapoihin, joita ne ovat kirjallisuuksissaan käyttäneet käsitelläkseen kriittisesti kolonialismin perintöä. Hän osaa analysoida postkolonialistista kirjallisuutta kolonialismia ja postkolonialismia koskevan tutkimuksen valossa.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman yhteisiä aineopintoja (alkaen syksy 2020)

Kaikille Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opintosuunnille yhteisiä aineopintoja.

Taiteiden tutkimuksen historia, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

 • sinulla on laaja-alainen käsitys estetiikan ja taiteiden tutkimuksen kehityksestä antiikista nykyaikaan
 • tiedät, miten tieteenalat ovat syntyneet ja kehittyneet sekä mitä erityispiirteitä niihin sisältyy
 • osaat kuvata taiteiden historian tärkeimpiä tapahtumia ja merkittäviä tyylimurroksia ja ymmärrät keskeiset asiayhteydet
 • osaat tarkastella käsiteltäviä asiakokonaisuuksia taiteiden historiantutkimuksen lähtökohdista.

Taiteet ja kriittinen kirjoittaminen, 5 op

Opit erittelemään, millaisista aineksista rakentuu taideteoksen luonnetta tarkasteleva kriittinen keskustelu ja kirjoittaminen. Tutustut argumentatiivisiin käytäntöihin ja eri alojen kritiikin ominaispiirteisiin sekä teoreettisiin lähtökohtiin.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Ennen syksyä 2020 järjestetyt Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot

2017-2020 opetussuunnitelman mukaiset Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 30 op.

Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen, 5 op

Perusopintojen tekstianalyysi, 5 op

Kurssilla tekstianalyysiin johdatetaan kirjallisuuden- ja tekstilajien teorian avulla. Opintojakson suoritettuasi ymmärrät, mitä näkökulmia, menetelmiä ja välineitä lajin mukaan lukeminen tarjoaa. Osaat lukea ja tulkita analyyttisesti kyseiseen lajiin kuuluvia teoksia. Osaat myös keskustella ja esittää perusteltuja mielipiteitä lukemasi pohjalta.

Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet joitain keskeisiä kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä ja suuntauksia ja osaat analysoida kaunokirjallisia teoksia niiden avulla. Osaat myös arvioida käyttämäsi menetelmän teoreettisia lähtökohtia ja suhteuttaa sen tuottamia tuloksia kaunokirjallisen teoksen kokonaisuuteen.

Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat nimetä kyseisten kirjallisuushistorian periodien ja suuntausten keskeiset piirteet ja kulttuuriset traditiot. Osaat asettaa ajanjakson keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa historialliseen kontekstiin. Tunnet valikoiman aikakauden keskeisiä teoksia ja tunnistat yhteyksiä niiden välillä.

Kirjallisuushistoria II: valistuksesta nykyaikaan, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

 • osaat nimetä kyseisten kirjallisuushistorian periodien ja suuntausten keskeiset piirteet ja kulttuuriset traditiot
 • osaat asettaa ajanjakson keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa historialliseen kontekstiin
 • tunnet valikoiman aikakauden keskeisiä teoksia ja tunnistat yhteyksiä niiden välillä.

Ei edeltäviä opintoja

Kirjallisuushistoria III: syventävä jakso, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat nimetä kyseisten kirjallisuushistorian periodien ja suuntausten keskeiset piirteet ja kulttuuriset traditiot. Osaat asettaa ajanjakson keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa historialliseen kontekstiin. Tunnet valikoiman aikakauden keskeisiä teoksia ja tunnistat yhteyksiä niiden välillä.

Opintoja Kirjallisuudentutkimuksen maisteriopinnoista

Populaarikirjallisuuden tutkimus, 5 op

Opintojakson suoritettuasi olet selvillä populaarikirjallisuuden tutkimuksenhistoriasta ja päälinjoista. Tunnet tapoja tehdä erotteluja kulttuuris-kirjallisessa kentässä (korkea-matala, taide-viihde) ja hallitset niiden perustelut. Osaat kuvata sarjallisuuden, bestsellereiden, kirjallisten muoti-ilmiöiden, kirjallisuuspalkintojen, jne. toimintamekanismeja. Osaat analysoida tekstiesimerkkejä edellä mainituilta kannoilta.

Kanditason Populaarikirjallisuuden lajit -opintojakson suorittaminen.

Nykykirjallisuuden lajeja, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on syventynyt ymmärrys nykykirjallisuuden lajeista. Tunnet nykykirjallisuuden lajien ominaispiirteitä ja teemoja sekä niiden tapaa suhtautua kirjallisuuden perinteisiin.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista