ätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa Yliopistopedagogiikan perusopintoihin kuuluvat opintojaksot YP1 Oppiminen yliopistossa (5 op) ja YP2.1 Opetuksen linjakas suunnittelu, toteutus ja arviointi (5 op).

Keväällä 2021 yliopistopedagogiikan kursseja ei ole tarjonnassa.

Yliopistopedagogiikan perusopintoja

Oppiminen yliopistossa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan osallistujalla
- on perustiedot oppimiseen liittyvistä ilmiöistä ja prosesseista ja ymmärtää, millaisia prosesseja oppimiseen liittyy yliopistokoulutuksessa,
- on perustiedot kehityksestä biologisena, psykologisena ja kulttuurisesti muovautuvana prosessina yliopisto-opetuksen ja -oppimisen näkökulmasta,
- on perustiedot vuorovaikutuksen, oppimisen ja käyttäytymisen suhteesta,

Osallistuja osaa
- toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa ja ymmärtää, miten opettaja voi tukea opiskelijoiden aktiivista oppimista,
- reflektoida ja kehittää omaa opetustaan ja oppimistaan opettajana oppimispsykologisen tiedon avulla,
- soveltaa opetusteknologiaa omassa opetuksessaan.

Opintojakso on tarkoitettu opettajille ja edellyttää opettamista tai opetuskokemusta yliopistosta tai muusta korkeakoulutasoisesta aikuiskoulutuksesta.

Opetuksen linjakas suunnittelu, toteutus ja arviointi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan osallistuja

- ymmärtää didaktiikan kasvatustieteen osa-alueena ja tieteenalakohtaista opetusta, opiskelua ja oppimista tutkivana ja kehittävänä tieteenalana yliopistokoulutuksessa sekä opettajan ammatillisten tietojen ja taitojen teoriapohjana,
- ymmärtää opetus-opiskelu-oppimisprosessin ja konstruktiivisesti linjakkaan opetuksen periaatteen opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa,
- ymmärtää opetussuunnitelma-ajattelua, tuntee yliopiston koulutusohjelmien opetussuunnitelmien perusteiden arvoperustan ja on saanut valmiuksia osallistua koulutusohjelmien ja opintojaksojen opetussuunnitelmien laatimiseen.
- osaa soveltaa konstruktiivisesti linjakkaan opetuken periaatteita omantieteenalansa / oppiaineensa opetukseen ja osaa laatia kurssin opetussuunnitelman.
- osaa valita tarkoituksenmukaiset opetus- ja arviointimenetelmät ja hyödyntää opetusteknologiaa opetuksessaan pedagogisesti mielekkäällä tavalla,
- tunnistaa oman pedagogisen ajattelutapansa, ymmärtää opetuksen eettisen luonteen ja osaa antaa palautetta opetuksesta ja kurssisuunnitelmasta,

Opintojakso on tarkoitettu opettajille ja edellyttää opettamista tai opetuskokemusta yliopistosta tai muusta korkeakoulutasoisesta aikuiskoulutuksesta.

Suositellaan opiskeltavaksi heti Oppiminen yliopistossa (5 op) opintojakson suorituksen jälkeen, koska opintojakso muodostaa pohjan myöhemmille opettajan pedagogisille opinnoille.

Muut koulutusohjelman yhteiset opintojaksot

Studia Paedagogica, 3-5 op

Opintojakson suoritettuaan

  • Opiskelija on monipuolistanut teoreettista ja ammatillista osaamistaan.
  • Opiskelija on saanut erilaisia näkökulmia kasvatukseen, koulutukseen ja yhteiskuntaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Nina Dementjeff, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista