Opettaja Minervassa. Kuva: Veikko Somerpuro

Yliopistopedagogiikan opinnot kuuluvat kasvatustieteiden koulutusohjelmaan. Opinnoissa perehdytään yliopistomaailmassa tapahtuvaan pedagogiseen toimintaan, esimerkiksi oppimiseen, opiskeluun, opetukseen, ohjaukseen, arviointiin ja pedagogiseen johtamiseen.

Yliopistopedagogiikka on monitieteinen tutkimusala, jossa yhdistyvät muun muassa kasvatustieteiden, psykologian, sosiaalipsykologian, filosofian ja sosiologian näkökulmat.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa Yliopistopedagogiikan perusopintoihin kuuluvat opintojaksot YP1 Oppiminen yliopistossa (5 op) ja YP2.1 Opetuksen linjakas suunnittelu, toteutus ja arviointi (5 op).

Yliopistopedagogiikan perusopintoja

Oppiminen yliopistossa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan osallistujalla
- on perustiedot oppimiseen liittyvistä ilmiöistä ja prosesseista ja ymmärtää, millaisia prosesseja oppimiseen liittyy yliopistokoulutuksessa,
- on perustiedot kehityksestä biologisena, psykologisena ja kulttuurisesti muovautuvana prosessina yliopisto-opetuksen ja -oppimisen näkökulmasta,
- on perustiedot vuorovaikutuksen, oppimisen ja käyttäytymisen suhteesta,

Osallistuja osaa
- toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa ja ymmärtää, miten opettaja voi tukea opiskelijoiden aktiivista oppimista,
- reflektoida ja kehittää omaa opetustaan ja oppimistaan opettajana oppimispsykologisen tiedon avulla,
- soveltaa opetusteknologiaa omassa opetuksessaan.

UP1 Learning in Higher Education
Avoin yliopistoHelsinki 18.1.2018 - 6.3.2018
YP 1 Oppiminen yliopistossa
Avoin yliopistoHelsinki 7.9.2017 - 30.10.2017

Opetuksen linjakas suunnittelu, toteutus ja arviointi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan osallistuja

- ymmärtää didaktiikan kasvatustieteen osa-alueena ja tieteenalakohtaista opetusta, opiskelua ja oppimista tutkivana ja kehittävänä tieteenalana yliopistokoulutuksessa sekä opettajan ammatillisten tietojen ja taitojen teoriapohjana,
- ymmärtää opetus-opiskelu-oppimisprosessin ja konstruktiivisesti linjakkaan opetuksen periaatteen opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa,
- ymmärtää opetussuunnitelma-ajattelua, tuntee yliopiston koulutusohjelmien opetussuunnitelmien perusteiden arvoperustan ja on saanut valmiuksia osallistua koulutusohjelmien ja opintojaksojen opetussuunnitelmien laatimiseen.
- osaa soveltaa konstruktiivisesti linjakkaan opetuken periaatteita omantieteenalansa / oppiaineensa opetukseen ja osaa laatia kurssin opetussuunnitelman.
- osaa valita tarkoituksenmukaiset opetus- ja arviointimenetelmät ja hyödyntää opetusteknologiaa opetuksessaan pedagogisesti mielekkäällä tavalla,
- tunnistaa oman pedagogisen ajattelutapansa, ymmärtää opetuksen eettisen luonteen ja osaa antaa palautetta opetuksesta ja kurssisuunnitelmasta,

Suositellaan opiskeltavaksi heti Oppiminen yliopistossa (5 op) opintojakson suorituksen jälkeen, koska opintojakso muodostaa pohjan myöhemmille opettajan pedagogisille opinnoille.

YP 2.1 Opetuksen linjakas suunnittelu, toteutus ja arviointi
Avoin yliopistoHelsinki 2.11.2017 - 12.12.2017
Open Uni: UP2.1 Constructive Alignment in Course Design
Avoin yliopistoHelsinki 13.3.2018 - 25.4.2018

Muut koulutusohjelman yhteiset opintojaksot

Studia Paedagogica, 3-5 op

Studia Paedagogica: Pedagoginen johtaminen digiajalla, syyskuu 2017, 5 op
Avoin yliopistoHelsinki 7.9.2017 - 12.10.2017
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Nina Dementjeff, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista