Ympäristötaloustieteen johdantokurssi kuuluu ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelmaan ja ko. koulutusohjelman alla olevaan ympäristö- ja luonnonvaraekonomian tieteenalaan. Tieteenala tarkastelee mm. ympäristökysymyksiä taloustieteen näkökulmasta.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelmasta Avoin yliopisto järjestää yksittäisiä opintojaksoja.

Elintarvikemarkkinoinnin perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa markkinoinnin keskeiset käsitteet ja käsitekokonaisuudet
 • osaa käyttää markkinoinnin käsitteistöä ja erilaisia metodeja päätöksenteon tukena ja arvioida päätösten toimivuutta
 • kykenee muuttamaan lähestymistapaansa paremmin asiakas-arvoa tuottavaksi
 • tunnistaa markkinoinnin roolin organisaatiossa (yritys, instituutio tmv.) sekä sen tehtävän suhteessa muihin organisaation toimintoihin (yksiköt, strategiat, prosessit jne)
 • ymmärtää markkinoinnin roolin laajemmin taloudellisessa systeemissä ja yhteiskunnassa
 • tunnistaa markkinoinnin roolin myös henkilökohtaisessa sekä ammatillisessa kehittymisessään

Mikrotaloustieteen perusteet, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää keskeisiä mikrotaloustieteen peruskäsitteitä ja malleja
 • pystyy soveltamaan mikrotaloustieteen peruskäsitteitä ja -malleja taloudellisiin päätöksentekotilanteisiin, talousilmiöiden tulkitsemiseen ja ajankohtaisiin talouspoliittisiin kysymyksiin
 • pystyy kriittisesti arvioimaan keskeisiä mikrotaloustieteen peruskäsitteitä ja malleja
 • pystyy arvioimaan ja kommentoimaan asiantuntevasti mikrotaloustieteen teemoja käsitteleviä kannanottoja ja kirjoituksia kuten sanomalehtiartikkeleita, blogikirjoituksia ja selvityksiä.

Ei edeltäviä opintoja.

Ympäristötaloustieteen johdantokurssi, 3 op

Kurssin tavoitteena on esitellä kattavasti alan peruskäsitteitä ja lähestymistapoja, sekä opettaa taloudellisen analyysin alkeita.

Maatalousekonomian perusteet

Maatalousekonomian perusteet I, 2 op

Perehtyminen Suomen maatalouden rakenteeseen, tulonmuodostukseen ja maatalouden kytköksiin.

Maatalousekonomian perusteet IIa, 3 op

 • Opiskelija tuntee maatalouden liiketaloustieteen peruskäsitteet ja kykenee soveltamaan niitä eri asiayhteyksissä.
 • Kurssilla tutustutaan yleisimpiin tuotannon suunnittelussa ja seurannassa käytettyihin laskelmiin ja tuotantoekonomian perusteisiin.
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anni Ukskoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista