Ympäristötaloustieteen johdantokurssi kuuluu ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelmaan ja ko. koulutusohjelman alla olevaan ympäristö- ja luonnonvaraekonomian tieteenalaan. Tieteenala tarkastelee mm. ympäristökysymyksiä taloustieteen näkökulmasta.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelmasta Avoin yliopisto järjestää yksittäisiä opintojaksoja. Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiopintoihin on mahdollista hakea avoimen yliopiston opintojen perusteella (Avoimen väylä). Katso hakuajat ja valintakriteerit Opintopolku.fi

Mikrotaloustieteen perusteet, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää keskeisiä mikrotaloustieteen peruskäsitteitä ja malleja
 • pystyy soveltamaan mikrotaloustieteen peruskäsitteitä ja -malleja taloudellisiin päätöksentekotilanteisiin, talousilmiöiden tulkitsemiseen ja ajankohtaisiin talouspoliittisiin kysymyksiin
 • pystyy kriittisesti arvioimaan keskeisiä mikrotaloustieteen peruskäsitteitä ja malleja
 • pystyy arvioimaan ja kommentoimaan asiantuntevasti mikrotaloustieteen teemoja käsitteleviä kannanottoja ja kirjoituksia kuten sanomalehtiartikkeleita, blogikirjoituksia ja selvityksiä.

Ei edeltäviä opintoja.

Ympäristötaloustieteen johdantokurssi, 3 op

Kurssin tavoitteena on esitellä kattavasti alan peruskäsitteitä ja lähestymistapoja, sekä opettaa taloudellisen analyysin alkeita.

Maatalousekonomian perusteet

Maatalousekonomian perusteet I, 2 op

Perehtyminen Suomen maatalouden rakenteeseen, tulonmuodostukseen ja maatalouden kytköksiin.

Maatalousekonomian perusteet IIa, 3 op

 • Opiskelija tuntee maatalouden liiketaloustieteen peruskäsitteet ja kykenee soveltamaan niitä eri asiayhteyksissä.
 • Kurssilla tutustutaan yleisimpiin tuotannon suunnittelussa ja seurannassa käytettyihin laskelmiin ja tuotantoekonomian perusteisiin.

Elintarvikemarkkinoinnin perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa markkinoinnin keskeiset käsitteet ja käsitekokonaisuudet
 • osaa käyttää markkinoinnin käsitteistöä ja erilaisia metodeja päätöksenteon tukena ja arvioida päätösten toimivuutta
 • kykenee muuttamaan lähestymistapaansa paremmin asiakas-arvoa tuottavaksi
 • tunnistaa markkinoinnin roolin organisaatiossa (yritys, instituutio tmv.) sekä sen tehtävän suhteessa muihin organisaation toimintoihin (yksiköt, strategiat, prosessit jne)
 • ymmärtää markkinoinnin roolin laajemmin taloudellisessa systeemissä ja yhteiskunnassa
 • tunnistaa markkinoinnin roolin myös henkilökohtaisessa sekä ammatillisessa kehittymisessään
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anni Ukskoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista