Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa ympäristötieteistä voit opiskella mm. ympäristötieteiden perusopintoja, ympäristöasioiden hallintaa ja monitieteistä ympäristöopintokokonaisuutta.

Ympäristötieteet, perusopinnot, 25 op

Opiskelija

 • tutustuu ekologiaan tieteenalana ja ymmärtää ekologian keskeiset käsitteet ja teoriat yksilö-, populaatio-, eliöyhteisö- ja ekosysteemistasoilla
 • ymmärtää maaperän, vesistöjen, eliöstön ja ilmakehän välisten yhteyksien perusteet sekä biologiset vuorovaikutukset
 • hahmottaa pääpiirteissään hiilen, typen ja fosforin globaalit varastot ja vuot, sekä tekijät, jotka ylläpitävät aineiden kiertoja
 • osaa kuvailla, miten ihmisen toiminta on muuttanut aineiden kiertoja ja vuorovaikutuksia ja osaa kuvailla, miten em. muutokset vaikuttavat ilmastoon ja eliöstöön
 • tuntee ihmiskunnan ja biosfäärin välisen vuorovaikutuksen historian pääpiirteet
 • tutustuu ympäristönsuojeluhankkeisiin ja tunnistaa tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet niiden onnistumiseen/epäonnistumiseen
 • hahmottaa Suomen ympäristöongelmien erityispiirteet
 • ymmärtää ympäristötutkimuksen kentän laajuuden
 • tunnistaa eri tieteenaloilla käytettäviä tapoja tuottaa tieteellistä ympäristötietoa
 • ymmärtää keskeisimmät ympäristötutkimuksen käsitteet ja osaa käyttää niitä ympäristökysymysten kuvaamisessa
 • opiskelija oppii käsittelemään ja työstämään tieteellistä tietoa ja kirjoittamaan tieteellisen katsauksen.

Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen, 5 op

 • Opiskelija tuntee ihmiskunnan ja biosfäärin välisen vuorovaikutuksen historian pääpiirteet.
 • Opiskelija osaa jäsentää tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet ympäristöongelmien ratkaisemisen onnistumiseen/epäonnistumiseen ja osaa arvioida niitä eri näkökulmista.
 • Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa ympäristötieteiden keskeisiä käsitteitä.
 • Opiskelija osaa toimia ryhmässä ja esittää ryhmätyön tuloksia.
 • Opiskelija kykenee tiivistämään ympäristötieteellistä tietoa.

Ei ennakkovaatimuksia.

Ekologian perusteet, 5 op

 • tietää mitä ekologia tieteenalana on ja mitä ekologiassa tutkitaan
 • oppii ekologisia käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä
 • osaa vertailla vesi- ja maaekosysteemien eroja ja yhtäläisyyksiä
 • tietää miten ekologisia teorioita hyödynnetään käytännössä

Opintojakson ydinaines muodostuu seuraavista teemoista: populaatioiden vaihtelut, populaatioiden sääntely, eliöyhteisöt, lajien väliset vuorovaikutukset, elinkierrot, sopeumat, luonnonsuojelu, ekosysteemit, vesien ekologia.

Ympäristöpolitiikan perusteet, 5 op

Kurssilla saadaan yleiskuva ympäristöpolitiikan muutoksesta pidemmällä aikajänteellä. Tutustutaan ympäristötutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tarjotaan eväitä osallistua ympäristöä koskevaan poliittiseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.

Monitieteinen ympäristötutkimus, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

 • ymmärrät ympäristötutkimuksen kentän laajuuden
 • tunnistat eri tieteenaloilla käytettäviä tapoja tuottaa tieteellistä ympäristötietoa
 • ymmärrät keskeisimmät ympäristötutkimuksen käsitteet ja osaat käyttää niitä ympäristökysymysten kuvaamisessa
 • osaat etsiä ja käsitellä ympäristöä koskevaa tieteellistä tietoa, jäsentää sitä ja koostaa ympäristökatsauksen itsenäisesti tai ryhmässä.

Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin, 5 op

Kurssilla on kaksi osuutta: 1. Aiheluennot, 2. Tieteellinen kirjoittaminen

Luento-osuuden tavoitteet:

 • ymmärtää maaperän, vesistöjen, eliöstön ja ilmakehän välisten yhteyksien perusteet sekä biologiset vuorovaikutukset
 • osaa kertoa pääpiirteissään hiilen, typen ja fosforin globaalit varastot ja vuot ja tekijät, jotka ylläpitävät kiertoja
 • myrkyllisten aineiden muutokset
 • osaa kuvailla, miten ihmisen toiminta on muuttanut em. kiertoja ja vuorovaikutuksia
 • osaa kuvailla, miten em. muutokset vaikuttavat ilmastoon ja eliöstöön

Kirjoitusharjoituksen tavoitteet:

 • Opiskelija osaa lukea ja ymmärtää ympäristötieteiden tieteellisiä julkaisuja, hallitsee lähdekritiikin ja osaa itse ajatella kriittisesti
 • Opiskelija oppii käsittelemään ja työstämään tieteellistä tietoa ja kirjoittamaan tieteellisen katsauksen

Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin, 5 op

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson 5 op:n laajuisena.

Luento-osuuden tavoitteet:

 • ymmärtää maaperän, vesistöjen, eliöstön ja ilmakehän välisten yhteyksien perusteet sekä biologiset vuorovaikutukset
 • osaa kertoa pääpiirteissään hiilen, typen ja fosforin globaalit varastot ja vuot ja tekijät, jotka ylläpitävät kiertoja
  myrkyllisten aineiden muutokset
 • osaa kuvailla, miten ihmisen toiminta on muuttanut em. kiertoja ja vuorovaikutuksia
 • osaa kuvailla, miten em. muutokset vaikuttavat ilmastoon ja eliöstöön

Oppimistehtävän tavoitteet:

 • Opiskelija oppii käsittelemään ja työstämään tieteellistä tietoa ja osaa tehdä lähdekirjallisuuteen pohjaavan esseen annetusta kurssien teemaan liittyvästä aiheesta
Peruttu

Ympäristöasioiden hallinta, 15 op

Moduulin suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ympäristöasioiden hallinnan eri osa-alueiden keskeisen sisällön ja peruskäsitteet
 • ymmärtää ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmistoiminnan vaikutuksia niihin
 • osaa arvioida kriittisesti ympäristökysymyksiin liittyvää tietoa
 • pystyy rakentamaan laaja-alainen näkemyksen ympäristöviranomaisten toiminnasta
 • hahmottaa ympäristölainsäädännön vaatimukset
 • osaa kertoa perusteet materiaalin ja tuotteiden elinkaarianalyysistä

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 15 op. Valitse 15 op alla olevista opinnoista.

Ympäristöriskien arviointi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä tärkeimmät kemikaalien päästölähteet Suomessa
 • selittää EU-riskinarvioinnin perusperiaatteet ja käytännön toteutuksen
 • toteuttaa maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen perusarvioinnin
 • verrata ja arvioida erilaisia riskinarviointimenetelmiä
 • arvioida ympäristöriskejä
 • tulkita ympäristönlaatunormeja ja raja-arvoja
 • toimia asiantuntijaryhmän jäsenenä
 • hakea itsenäisesti kemikaalitietoa erilaisista lähteistä.

Elinkaariajattelu, 5 op

Peruttu

Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • ympäristöoikeuden yleiset periaatteet
 • ympäristöhallinnon päätöksenteon perusteet ja hallintomenettelyt
 • keskeisen ympäristölainsäädännön
 • soveltaa ympäristölainsäädäntöä käytäntöön
 • hankkia itsenäisesti ympäristöoikeudellista tietoa.

Ympäristövaikutusten arviointi, 5 op

Opintojakson tavoitteena on perehtyä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) perusteisiin ja sen taustalla olevaan lainsäädäntöön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • ympäristövaikutusten arvioinnin lainsäädännöllisen perustan
 • ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisen periaatteet
 • arvioida eri näkökulmista YVA-menettelyiden onnistuneisuutta
 • soveltaa oppimaansa käytännön työtehtävissä

Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus, 15-35 op

Opintokokonaisuuden suorittanut hahmottaa ympäristötutkimuksen kentän laajuuden ja ymmärtää ympäristökysymysten monitahoisen luonteen. Kokonaisuuden suorittanut on tutustunut tarkemmin ympäristötutkimukseen, käytettäviin käsitteisiin ja teorioihin sekä valitsemallaan luonnontieteen tieteenalalla että humanistisella ja/tai yhteiskuntatieteellisellä tieteenalalla.

Kaikille pakollinen opintojakso on Monitieteinen ympäristötutkimus 5 op. Tämän lisäksi valitse vähintään 5 op sekä humanistiselta ja yhteiskuntatieteelliseltä että luonnontieteelliseltä sisältöalueelta.

Monitieteinen ympäristötutkimus, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

 • ymmärrät ympäristötutkimuksen kentän laajuuden
 • tunnistat eri tieteenaloilla käytettäviä tapoja tuottaa tieteellistä ympäristötietoa
 • ymmärrät keskeisimmät ympäristötutkimuksen käsitteet ja osaat käyttää niitä ympäristökysymysten kuvaamisessa
 • osaat etsiä ja käsitellä ympäristöä koskevaa tieteellistä tietoa, jäsentää sitä ja koostaa ympäristökatsauksen itsenäisesti tai ryhmässä.

Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen sisältöalue

Maantiede tieteenalana, 5 op

Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yhteiskunta- ja kaupunkimaantieteen perusteet. Hän osaa tulkita ajankohtaisia kaupunkeihin ja yhteiskuntakehitykseen sekä suunnitteluun ja hallintaan liittyviä prosesseja maantieteen peruskäsitteiden ja teorioiden näkökulmasta.

Climate change now, 2-5 op

Student can

 • look at climate change from many different perspectives and create connections between them as well as look for solutions to the climate challenge in a variety of ways.
 • reflect on his or her own role in climate change and apply what has been learned on the course to his or her field of study.
 • examine different perspectives, solutions, information sources and the current debate on climate change critically.

No prerequisites required.

Ympäristöestetiikan perusteet, 5 op

Luonnon ja kulttuurisen ympäristön herättämiin kysymyksiin tutustuminen laajentaa käsitystä esteettisten ilmiöiden alasta: se ei rajoitu vain taidemaailmaan vaan ulottuu kaikkeen kulttuuriin samoin kuin luontoon. Opintojakson suorittaminen tarjoaa myös mahdollisuuden pohtia estetiikan ja luonnontieteiden yhteyksiä. Opit arvioimaan, mikä rooli luonnontieteellisellä tiedolla on luonnon esteettisessä tarkastelussa.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja, mutta on suositeltavaa, että tätä ennen suorittaa estetiikan perusteet.

Ympäristötaloustieteen johdantokurssi, 3 op

Kurssin tavoitteena on esitellä kattavasti alan peruskäsitteitä ja lähestymistapoja, sekä opettaa taloudellisen analyysin alkeita.

Monitieteinen ympäristöoikeus, 5 op

Kurssin aikana käydään läpi erityisesti ympäristöoikeuteen liittyviä käsitteitä, periaatteita ja teorioita. Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan tietoa ympäristöoikeudesta ja sen liittymäkohdista muihin tieteenaloihin. Tämän vuoksi perustieto ympäristöoikeudesta on hallittava ja opiskelijalla tulee olla myös valmius sisäistää muiden ympäristöoikeuteen liittyvien teemojen aiheita. Opintojakso lisää valmiuksia ympäristöoikeudellisten kysymysten monipuoliseen ymmärtämiseen ja ongelmien ratkaisuun, joista on hyötyä työelämässä.

Perustiedot ympäristöoikeudesta. Lisäksi opiskelijalla tulee olla myös valmius sisäistää muiden ympäristöoikeuteen liittyvien teemojen aiheita.

Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin, 5 op

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson 5 op:n laajuisena.

Luento-osuuden tavoitteet:

 • ymmärtää maaperän, vesistöjen, eliöstön ja ilmakehän välisten yhteyksien perusteet sekä biologiset vuorovaikutukset
 • osaa kertoa pääpiirteissään hiilen, typen ja fosforin globaalit varastot ja vuot ja tekijät, jotka ylläpitävät kiertoja
  myrkyllisten aineiden muutokset
 • osaa kuvailla, miten ihmisen toiminta on muuttanut em. kiertoja ja vuorovaikutuksia
 • osaa kuvailla, miten em. muutokset vaikuttavat ilmastoon ja eliöstöön

Oppimistehtävän tavoitteet:

 • Opiskelija oppii käsittelemään ja työstämään tieteellistä tietoa ja osaa tehdä lähdekirjallisuuteen pohjaavan esseen annetusta kurssien teemaan liittyvästä aiheesta
Peruttu

Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä, 5 op

Opintojakson päätyttyä opiskelija

 • tunnistaa, mitä tarkoitetaan ympäristökysymysten kompleksisuudella ja miksi tieteidenväliset lähestymistavat ovat tärkeä osa ympäristöongelmien ymmärtämisen ja ratkaisemisen problematiikkaa
 • osaa kuvata ympäristöongelmien syiden, ilmenemisen, ongelmaksi määrittelemisen ja ratkaisemisen muodostaman, monia eri tieteeneloja sivuavan prosessin sekä tämän prosessin osien väliset suhteet kokonaisuutena
 • tuntee ja osaa käyttää keskeisimpiä tieteidenvälisen ympäristöajattelun ja -tutkimuksen käsitteitä
 • tuntee alustavasti keskeisimpiä lähestymistapoja ja työkaluja, joita nykytieteessä on kehitetty tieteidenvälisen työskentelyn avuksi sekä osaa hahmottaa niiden käyttöalueita ja suhteita toisiinsa
 • osaa kuvata ympäristönsuojelun kentän yleisellä systeemisellä tasolla kokonaisuutena sekä analysoida, miten kuvaus muuttuu vaihdettaessa näkökulmaa esimerkiksi tieteenalasta toiseen
 • osaa luontevasti kytkeä keskeisten perustieteiden (filosofia, fysiikka, kemia, biologia, psykologia, sosiologia, taloustiede…) näkökulmia yhteen tarkastellessaan ympäristönsuojelun kenttää kokonaisuutena; HUOM! kurssilla ei tietenkään keskitytä opettamaan näiden tieteenalojen näkökulmia vaan tärkeää on nimenomaan harjoitella erilaisten näkökulmien kytkemistä yhteen ja kokonaiskuvan muodostamista yleisellä systeemisellä tasolla

Opintojakson suorittaminen ei edellytä edeltäviä opintoja.

Luonnontieteellinen ja tekninen sisältöalue

Maantiede tieteenalana, 5 op

Luonnonjärjestelmät maantieteessä, 5 op

Kurssin käytyään opiskelija:

 • osaa jäsentää luonnonmaantieteen tieteenalana ja sen kehityssuunnat
 • on perehtynyt luonnonmaantieteen keskeisiin osa-aloihin: geomorfologia, hydrogeografia, klimatologia ja biogeografia ja niitä vastaaviin kohteisiin: litosfääri, hydrosfääri, atmosfääri ja biosfääri
 • ymmärtää keskeiset luonnonmaantieteen teoriat ja käsitteet sekä terminologian

Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yhteiskunta- ja kaupunkimaantieteen perusteet. Hän osaa tulkita ajankohtaisia kaupunkeihin ja yhteiskuntakehitykseen sekä suunnitteluun ja hallintaan liittyviä prosesseja maantieteen peruskäsitteiden ja teorioiden näkökulmasta.

Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä, 5 op

Ilmastonmuutos nyt, 2-5 op

Jakson jälkeen opiskelija:

 • hallitsee perusteet ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä ilmiönä sekä osaa selittää millä toimilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja kuinka siihen voidaan sopeutua.
 • osaa katsoa ilmastonmuutosta monesta näkökulmasta ja luoda yhteyksiä ympäristön, talouden ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välillä.
 • tunnistaa ilmastonmuutoksen globaalina inhimillisenä ja eettisenä haasteena.
 • reflektoi omaa rooliaan ilmastonmuutoksessa ja osaa soveltaa oppimaansa omalla alallaan.
 • osaa etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen monipuolisesti.
 • osaa tarkastella eri näkökulmia, ratkaisuja, tiedonlähteitä ja ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua kriittisesti.

Kurssi ei edellytä esitietoja.

Leadership for sustainable change, 5 op

Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin, 5 op

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson 5 op:n laajuisena.

Luento-osuuden tavoitteet:

 • ymmärtää maaperän, vesistöjen, eliöstön ja ilmakehän välisten yhteyksien perusteet sekä biologiset vuorovaikutukset
 • osaa kertoa pääpiirteissään hiilen, typen ja fosforin globaalit varastot ja vuot ja tekijät, jotka ylläpitävät kiertoja
  myrkyllisten aineiden muutokset
 • osaa kuvailla, miten ihmisen toiminta on muuttanut em. kiertoja ja vuorovaikutuksia
 • osaa kuvailla, miten em. muutokset vaikuttavat ilmastoon ja eliöstöön

Oppimistehtävän tavoitteet:

 • Opiskelija oppii käsittelemään ja työstämään tieteellistä tietoa ja osaa tehdä lähdekirjallisuuteen pohjaavan esseen annetusta kurssien teemaan liittyvästä aiheesta
Peruttu

Kiertotalous.nyt, 3-5 op

Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä, 5 op

Opintojakson päätyttyä opiskelija

 • tunnistaa, mitä tarkoitetaan ympäristökysymysten kompleksisuudella ja miksi tieteidenväliset lähestymistavat ovat tärkeä osa ympäristöongelmien ymmärtämisen ja ratkaisemisen problematiikkaa
 • osaa kuvata ympäristöongelmien syiden, ilmenemisen, ongelmaksi määrittelemisen ja ratkaisemisen muodostaman, monia eri tieteeneloja sivuavan prosessin sekä tämän prosessin osien väliset suhteet kokonaisuutena
 • tuntee ja osaa käyttää keskeisimpiä tieteidenvälisen ympäristöajattelun ja -tutkimuksen käsitteitä
 • tuntee alustavasti keskeisimpiä lähestymistapoja ja työkaluja, joita nykytieteessä on kehitetty tieteidenvälisen työskentelyn avuksi sekä osaa hahmottaa niiden käyttöalueita ja suhteita toisiinsa
 • osaa kuvata ympäristönsuojelun kentän yleisellä systeemisellä tasolla kokonaisuutena sekä analysoida, miten kuvaus muuttuu vaihdettaessa näkökulmaa esimerkiksi tieteenalasta toiseen
 • osaa luontevasti kytkeä keskeisten perustieteiden (filosofia, fysiikka, kemia, biologia, psykologia, sosiologia, taloustiede…) näkökulmia yhteen tarkastellessaan ympäristönsuojelun kenttää kokonaisuutena; HUOM! kurssilla ei tietenkään keskitytä opettamaan näiden tieteenalojen näkökulmia vaan tärkeää on nimenomaan harjoitella erilaisten näkökulmien kytkemistä yhteen ja kokonaiskuvan muodostamista yleisellä systeemisellä tasolla

Opintojakson suorittaminen ei edellytä edeltäviä opintoja.

Ympäristötieteiden aineopintoja

Kesällä 2020 on järjestetty Ekotoksikologia 5 op. Keväällä 2018 on järjestetty Ympäristöekologia 5 op.

Ekotoksikologia, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat nimetä vähintään 10 ekotoksikologisesti merkityksellistä kemikaalia, luokitella kemikaalit niiden ominaisuuksien mukaan, verrata ominaisuuksiltaan erilaisten kemikaalien haitallisuutta, arvioida kemikaalin biosaatavuuden merkitys ympäristön eri osissa, kertoa annos-vaikutussuhteen teoreettisen perustan akuutin ja kroonisen toksisuuden osalta, selittää ekotoksikologisen vaikutuksen syntymekanismin malliaineiden avulla ja hahmottaa, kuinka ympäristötekijät vaikuttavat kemikaalien haitallisuuteen.

Ympäristöekologia, 5 op

Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot ympäristöekologiasta ja alan uudesta tutkimuksesta sekä ajankohtaisista ympäristöekologisista kysymyksistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • hahmottaa, mihin eri osa-alueisiin ympäristöekologian opetus ja tutkimus ovat jakaantuneet
 • selittää ympäristöekologian eri osa-alueiden peruskäsitteet
 • keskustella keskeisistä ympäristöongelmista sekä niiden tutkimus- ja ratkaisukeinoista
 • auttavasti yhdistää monitieteistä ympäristötietoa
 • hahmottaa vaurioituneen maaperän ja pinta- ja pohjavesien kunnostuksen sekä luonnonvarojen kestävän käytön ekologiset ja biotekniset perusteet
 • osaa etsiä, lukea ja arvioida lähdemateriaalia sekä toteuttaa tieteelliseen lähdemateriaalin pohjautuvan lyhyen videoesityksen.

Ei edeltäviä opintoja.

Valinnaiset opinnot

Ajankohtaisia kysymyksiä: arvot ja globaalin maailman haasteet, 5 op

ECGS-maisteriohjelman (Master's programme in environmental change and global sustainablity) opintoja

Introduction to Sustainability Science, 5 op

After the course the student

- has basic understanding what sustainability science is and knows its historical development

- learns to discern the theoretical frameworks and key concepts behind the sustainability science

- has basic understanding how human and natural (or complex adaptive) systems interact

- can describe social-ecological systems and knows the fundamental principles of systems thinking, including matter and energy flows in a global context

- gains understanding of inter- and transdisciplinary approaches and learns to communicate in interdisciplinary contexts

- is aware of planetary boundaries/opportunities to understand sustainability problems and suggest possible solutions through inter- and transdisciplinary thinking

- understands the institutional contexts and conditions of sustainability problems and their solutions

- gets an idea of the contents of the master's programme and can develop a personal study plan

Bachelor degree in relevant field

Philosophical and Methodological Foundations of Sustainability Science, 5 op

Ennen syksyä 2020 järjestetyt opinnot

Ympäristöasioiden hallinta, 20 op

Moduulin suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ympäristöasioiden hallinnan eri osa-alueiden keskeisen sisällön ja peruskäsitteet
 • ymmärtää ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmistoiminnan vaikutuksia niihin
 • osaa arvioida kriittisesti ympäristökysymyksiin liittyvää tietoa
 • pystyy rakentamaan laaja-alainen näkemyksen ympäristöviranomaisten toiminnasta
 • hahmottaa ympäristölainsäädännön vaatimukset
 • osaa kertoa perusteet materiaalin ja tuotteiden elinkaarianalyysistä.

Ennen syksyä 2020 Ympäristöasioiden hallinta opintokokonaisuuden laajuus on ollut 20 op.

Elinkaariajattelu, 5 op

Peruttu

Ympäristöriskien arviointi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä tärkeimmät kemikaalien päästölähteet Suomessa
 • selittää EU-riskinarvioinnin perusperiaatteet ja käytännön toteutuksen
 • toteuttaa maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen perusarvioinnin
 • verrata ja arvioida erilaisia riskinarviointimenetelmiä
 • arvioida ympäristöriskejä
 • tulkita ympäristönlaatunormeja ja raja-arvoja
 • toimia asiantuntijaryhmän jäsenenä
 • hakea itsenäisesti kemikaalitietoa erilaisista lähteistä.

Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • ympäristöoikeuden yleiset periaatteet
 • ympäristöhallinnon päätöksenteon perusteet ja hallintomenettelyt
 • keskeisen ympäristölainsäädännön
 • soveltaa ympäristölainsäädäntöä käytäntöön
 • hankkia itsenäisesti ympäristöoikeudellista tietoa.

Ympäristövaikutusten arviointi, 5 op

Opintojakson tavoitteena on perehtyä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) perusteisiin ja sen taustalla olevaan lainsäädäntöön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • ympäristövaikutusten arvioinnin lainsäädännöllisen perustan
 • ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisen periaatteet
 • arvioida eri näkökulmista YVA-menettelyiden onnistuneisuutta
 • soveltaa oppimaansa käytännön työtehtävissä
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Eeva-Riitta Koivunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista