Ympäristötieteet perehtyvät luontoon ja ihmisen muokkaamiin ympäristöihin. Opiskelemalla ympäristötieteitä ymmärrät paremmin ajankohtaisia, globaaleja ja arkeen kytkeytyviä ympäristökysymyksiä: Mitkä ovat eliöiden ja ihmisen tehtävät ympäristössä ja ekosysteemeissä? Miten luonnonvaroja voidaan käyttää kestävästi? Entä miten sopeutua ympäristömuutoksiin?

Ympäristötieteiden koulutusohjelman opetusta antavat bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta ja maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa ympäristötieteistä voit opiskella ympäristötieteiden perusopintoja, ympäristöasioiden hallintaa ja monitieteistä ympäristöopintokokonaisuutta sekä osia ympäristöekologian moduulista.

Ympäristötieteiden opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016-2017 ja kesällä 2017

Ympäristötieteiden perusopinnot, 25 op

Opiskelija

 • tutustuu ekologiaan tieteenalana ja ymmärtää ekologian keskeiset käsitteet ja teoriat yksilö-, populaatio-, eliöyhteisö- ja ekosysteemistasoilla
 • ymmärtää maaperän, vesistöjen, eliöstön ja ilmakehän välisten yhteyksien perusteet sekä biologiset vuorovaikutukset
 • hahmottaa pääpiirteissään hiilen, typen ja fosforin globaalit varastot ja vuot, sekä tekijät, jotka ylläpitävät aineiden kiertoja
 • osaa kuvailla, miten ihmisen toiminta on muuttanut aineiden kiertoja ja vuorovaikutuksia ja osaa kuvailla, miten em. muutokset vaikuttavat ilmastoon ja eliöstöön
 • tuntee ihmiskunnan ja biosfäärin välisen vuorovaikutuksen historian pääpiirteet
 • tutustuu ympäristönsuojeluhankkeisiin ja tunnistaa tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet niiden onnistumiseen/epäonnistumiseen
 • hahmottaa Suomen ympäristöongelmien erityispiirteet
 • ymmärtää ympäristötutkimuksen kentän laajuuden
 • tunnistaa eri tieteenaloilla käytettäviä tapoja tuottaa tieteellistä ympäristötietoa
 • ymmärtää keskeisimmät ympäristötutkimuksen käsitteet ja osaa käyttää niitä ympäristökysymysten kuvaamisessa
 • opiskelija oppii käsittelemään ja työstämään tieteellistä tietoa ja kirjoittamaan tieteellisen katsauksen.
Ympäristötieteiden perusopinnot, lkv. 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 1.9.2017 - 31.8.2018

Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen, 5 op

 • Opiskelija osaa selittää lukuisien ympäristönsuojelun hankkeiden onnistumiskertomukset ja vastaavasti tuntee lukuisia tapauksia, missä ympäristönsuojeluhanke on epäonnistunut tai missä ympäristönsuojelu on ollut puutteellisesta.
 • Opiskelija osaa jäsentää tekijöitä, jotka ovat käytännössä vaikuttaneet ympäristönsuojelun onnistumiseen/epäonnistumiseen.
 • Opiskelija tuntee ihmiskunnan ja biosfäärin välisen vuorovaikutuksen historian pääpiirteet.
 • Opiskelija hahmottaa Suomen ympäristöongelmien erityispiirteet.
 • Opiskelija tekee ympäristöalan yliopisto-opintojensa ensimmäisen kurssityön.

Ei vaatimuksia.

Avoin yliopistoHelsinki 13.9.2017 - 26.1.2018

Ekologian perusteet, 5 op

Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin, 5 op

Kurssilla on kaksi osuutta: 1. Aiheluennot, 2. Tieteellinen kirjoittaminen

Luento-osuuden tavoitteet:

 • ymmärtää maaperän, vesistöjen, eliöstön ja ilmakehän välisten yhteyksien perusteet sekä biologiset vuorovaikutukset
 • osaa kertoa pääpiirteissään hiilen, typen ja fosforin globaalit varastot ja vuot ja tekijät, jotka ylläpitävät kiertoja
 • myrkyllisten aineiden muutokset
 • osaa kuvailla, miten ihmisen toiminta on muuttanut em. kiertoja ja vuorovaikutuksia
 • osaa kuvailla, miten em. muutokset vaikuttavat ilmastoon ja eliöstöön

Kirjoitusharjoituksen tavoitteet:

 • Opiskelija osaa lukea ja ymmärtää ympäristötieteiden tieteellisiä julkaisuja, hallitsee lähdekritiikin ja osaa itse ajatella kriittisesti
 • Opiskelija oppii käsittelemään ja työstämään tieteellistä tietoa ja kirjoittamaan tieteellisen katsauksen
Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 29.1.2018 - 27.2.2018

Ympäristöpolitiikan perusteet, 5 op

Kurssilla saadaan yleiskuva ympäristöpolitiikan muutoksesta pidemmällä aikajänteellä. Tutustutaan ympäristötutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tarjotaan eväitä osallistua ympäristöä koskevaan poliittiseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.

Ympäristöpolitiikan perusteet, verkkokurssi kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 17.1.2018 - 5.3.2018

Monitieteinen ympäristötutkimus, 5 op

Opiskelija

 • ymmärtää ympäristötutkimuksen kentän laajuuden
 • tunnistaa eri tieteenaloilla käytettäviä tapoja tuottaa tieteellistä ympäristötietoa
 • ymmärtää keskeisimmät ympäristötutkimuksen käsitteet ja osaa käyttää niitä ympäristökysymysten kuvaamisessa
 • osaa etsiä ja käsitellä ympäristöä koskevaa tieteellistä tietoa, jäsentää sitä ja koostaa ympäristökatsauksen itsenäisesti tai ryhmässä.
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 13.12.2017

Ympäristöasioiden hallinta, 20 op

Moduulin suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ympäristöasioiden hallinnan eri osa-alueiden keskeisen sisällön ja peruskäsitteet
 • ymmärtää ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmistoiminnan vaikutuksia niihin
 • osaa arvioida kriittisesti ympäristökysymyksiin liittyvää tietoa
 • pystyy rakentamaan laaja-alainen näkemyksen ympäristöviranomaisten toiminnasta
 • hahmottaa ympäristölainsäädännön vaatimukset
 • osaa kertoa perusteet materiaalin ja tuotteiden elinkaarianalyysistä.
Ympäristöasioiden hallinta, lkv. 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 1.9.2017 - 31.8.2018

Ympäristöriskien arviointi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä tärkeimmät kemikaalien päästölähteet Suomessa
 • selittää EU-riskinarvioinnin perusperiaatteet ja käytännön toteutuksen
 • toteuttaa maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen perusarvioinnin
 • verrata ja arvioida erilaisia riskinarviointimenetelmiä
 • arvioida ympäristöriskejä
 • tulkita ympäristönlaatunormeja ja raja-arvoja
 • toimia asiantuntijaryhmän jäsenenä
 • hakea itsenäisesti kemikaalitietoa erilaisista lähteistä.
Ympäristöriskien arviointi, syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 31.10.2017 - 15.12.2017

Elinkaariajattelu, 5 op

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää, mikä on elinkaari ja miksi elinkaaresta on tarvetta puhua
 • tietää, miten voi saada tietoa ja selvittää tietoa elinkaaresta
 • tietää, miten elinkaarilaskentaa tehdään, mitä menetelmiä on ja miten tuloksiin pitää suhtautua.
 • osaa laskea elinkaarenaikaista luonnonvarojen käyttöä MIPS-menetelmällä ja tietää mihin sitä voi soveltaa
 • osaa suhteuttaa elinkaaren eri vaiheita toisiinsa ja tietää, miten elinkaareen voidaan vaikuttaa yrityksissä ja kulutuksessa
 • tietää, miksi ja mitä tarvitsee tietää ja tiedostaa elinkaaresta, vaikkei laskisikaan yksityiskohtia.
Elinkaariajattelu, syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 4.9.2017 - 10.12.2017

Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • ympäristöoikeuden yleiset periaatteet
 • ympäristöhallinnon päätöksenteon perusteet ja hallintomenettelyt
 • keskeisen ympäristölainsäädännön
 • soveltaa ympäristölainsäädäntöä käytäntöön
 • hankkia itsenäisesti ympäristöoikeudellista tietoa.
Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto, kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 16.1.2018 - 2.3.2018

Ympäristövaikutusten arviointi, 5 op

Opintojakson tavoitteena on perehtyä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) perusteisiin ja sen taustalla olevaan lainsäädäntöön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • soveltaa oppimaansa käytännön työtehtävissä
 • tarkastella hankkeiden kaikkia ympäristövaikutuksia yhtäaikaisesti
 • selittää hanke YVA:n eri vaiheet
 • hahmottaa ympäristövaikutusten arvioinnin lainsäädännöllisen perustan.
Ympäristövaikutusten arviointi, kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 13.3.2018 - 30.5.2018

Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus, 15-35 op

Opintokokonaisuuden suorittanut hahmottaa ympäristötutkimuksen kentän laajuuden ja ymmärtää ympäristökysymysten monitahoisen luonteen. Kokonaisuuden suorittanut on tutustunut tarkemmin ympäristötutkimukseen, käytettäviin käsitteisiin ja teorioihin sekä valitsemallaan luonnontieteen tieteenalalla että humanistisella ja/tai yhteiskuntatieteellisellä tieteenalalla.

Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus, lkv 2017-18, 15 op
Avoin yliopistoHelsinki 4.9.2017 - 31.8.2018

Kaikille pakollinen opintojakso on Monitieteinen ympäristötutkimus 5 op. Tämän lisäksi valitse vähintään 5 op sekä humanistiselta ja yhteiskuntatieteelliseltä että luonnontieteelliseltä sisältöalueelta.

Monitieteinen ympäristötutkimus, 5 op

Opiskelija

 • ymmärtää ympäristötutkimuksen kentän laajuuden
 • tunnistaa eri tieteenaloilla käytettäviä tapoja tuottaa tieteellistä ympäristötietoa
 • ymmärtää keskeisimmät ympäristötutkimuksen käsitteet ja osaa käyttää niitä ympäristökysymysten kuvaamisessa
 • osaa etsiä ja käsitellä ympäristöä koskevaa tieteellistä tietoa, jäsentää sitä ja koostaa ympäristökatsauksen itsenäisesti tai ryhmässä.
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 13.12.2017

Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen sisältöalue

Maantiede tieteenalana, 5 op

24.11.2017 - 24.11.2017
15.12.2017 - 15.12.2017
Maantiede tieteenalana. syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 4.9.2017 - 19.10.2017

Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä, 5 op

Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 12.3.2018 - 6.5.2018

Ilmastonmuutos nyt, 5 op

Jakson jälkeen opiskelija:

 • hallitsee perusteet ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä ilmiönä sekä osaa selittää millä toimilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja kuinka siihen voidaan sopeutua.
 • osaa katsoa ilmastonmuutosta monesta näkökulmasta ja luoda yhteyksiä ympäristön, talouden ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välillä.
 • tunnistaa ilmastonmuutoksen globaalina inhimillisenä ja eettisenä haasteena.
 • reflektoi omaa rooliaan ilmastonmuutoksessa ja osaa soveltaa oppimaansa omalla alallaan.
 • osaa etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen monipuolisesti.
 • osaa tarkastella eri näkökulmia, ratkaisuja, tiedonlähteitä ja ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua kriittisesti.

Kurssi ei edellytä esitietoja.

Ilmastonmuutos nyt 5 op, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 11.12.2017
Ilmastonmuutos nyt, 2 op, syksy 2017, 2 op
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 11.12.2017

Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin, 5 op

Kurssilla on kaksi osuutta: 1. Aiheluennot, 2. Tieteellinen kirjoittaminen

Luento-osuuden tavoitteet:

 • ymmärtää maaperän, vesistöjen, eliöstön ja ilmakehän välisten yhteyksien perusteet sekä biologiset vuorovaikutukset
 • osaa kertoa pääpiirteissään hiilen, typen ja fosforin globaalit varastot ja vuot ja tekijät, jotka ylläpitävät kiertoja
 • myrkyllisten aineiden muutokset
 • osaa kuvailla, miten ihmisen toiminta on muuttanut em. kiertoja ja vuorovaikutuksia
 • osaa kuvailla, miten em. muutokset vaikuttavat ilmastoon ja eliöstöön

Kirjoitusharjoituksen tavoitteet:

 • Opiskelija osaa lukea ja ymmärtää ympäristötieteiden tieteellisiä julkaisuja, hallitsee lähdekritiikin ja osaa itse ajatella kriittisesti
 • Opiskelija oppii käsittelemään ja työstämään tieteellistä tietoa ja kirjoittamaan tieteellisen katsauksen
Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 29.1.2018 - 27.2.2018

Ympäristöestetiikan perusteet, 5 op

Luonnon ja kulttuurisen ympäristön herättämiin kysymyksiin tutustuminen laajentaa käsitystä esteettisten ilmiöiden alasta: se ei rajoitu vain taidemaailmaan vaan ulottuu kaikkeen kulttuuriin samoin kuin luontoon. Opintojakson suorittaminen tarjoaa myös mahdollisuuden pohtia estetiikan ja luonnontieteiden yhteyksiä. Opiskelija oppii arvioimaan, mikä rooli luonnontieteellisellä tiedolla on luonnon esteettisessä tarkastelussa.

Ympäristöestetiikan perusteet, kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 23.1.2018 - 15.4.2018

Ympäristötaloustieteen johdantokurssi, 3 op

Kurssin tavoitteena on esitellä kattavasti alan peruskäsitteitä ja lähestymistapoja, sekä opettaa taloudellisen analyysin alkeita.

Ympäristötaloustieteen johdantokurssi, MOOC-verkkokurssi, syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 6.9.2017 - 22.10.2017

Luonnontieteellinen sisältöalue

Maantiede tieteenalana, 5 op

24.11.2017 - 24.11.2017
15.12.2017 - 15.12.2017
Maantiede tieteenalana. syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 4.9.2017 - 19.10.2017

Luonnonjärjestelmät maantieteessä, 5 op

Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä, 5 op

Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 12.3.2018 - 6.5.2018

Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä, 5 op

Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 14.12.2017

Ilmastonmuutos nyt, 5 op

Jakson jälkeen opiskelija:

 • hallitsee perusteet ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä ilmiönä sekä osaa selittää millä toimilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja kuinka siihen voidaan sopeutua.
 • osaa katsoa ilmastonmuutosta monesta näkökulmasta ja luoda yhteyksiä ympäristön, talouden ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välillä.
 • tunnistaa ilmastonmuutoksen globaalina inhimillisenä ja eettisenä haasteena.
 • reflektoi omaa rooliaan ilmastonmuutoksessa ja osaa soveltaa oppimaansa omalla alallaan.
 • osaa etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen monipuolisesti.
 • osaa tarkastella eri näkökulmia, ratkaisuja, tiedonlähteitä ja ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua kriittisesti.

Kurssi ei edellytä esitietoja.

Ilmastonmuutos nyt 5 op, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 11.12.2017
Ilmastonmuutos nyt, 2 op, syksy 2017, 2 op
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 11.12.2017

Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin, 5 op

Kurssilla on kaksi osuutta: 1. Aiheluennot, 2. Tieteellinen kirjoittaminen

Luento-osuuden tavoitteet:

 • ymmärtää maaperän, vesistöjen, eliöstön ja ilmakehän välisten yhteyksien perusteet sekä biologiset vuorovaikutukset
 • osaa kertoa pääpiirteissään hiilen, typen ja fosforin globaalit varastot ja vuot ja tekijät, jotka ylläpitävät kiertoja
 • myrkyllisten aineiden muutokset
 • osaa kuvailla, miten ihmisen toiminta on muuttanut em. kiertoja ja vuorovaikutuksia
 • osaa kuvailla, miten em. muutokset vaikuttavat ilmastoon ja eliöstöön

Kirjoitusharjoituksen tavoitteet:

 • Opiskelija osaa lukea ja ymmärtää ympäristötieteiden tieteellisiä julkaisuja, hallitsee lähdekritiikin ja osaa itse ajatella kriittisesti
 • Opiskelija oppii käsittelemään ja työstämään tieteellistä tietoa ja kirjoittamaan tieteellisen katsauksen
Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 29.1.2018 - 27.2.2018

Ympäristöekologian moduuli, osia 10 op

Ekotoksikologian opintojakso järjestetään lukuvuonna 2018-2019.

Ekotoksikologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • nimetä vähintään 10 ekotoksikologisesti merkityksellistä kemikaalia
 • luokitella kemikaalit niiden ominaisuuksien mukaan
 • verrata ominaisuuksiltaan erilaisten kemikaalien haitallisuutta
 • arvioida kemikaalin biosaatavuuden merkitys ympäristön eri osissa
 • kertoa annos-vaikutussuhteen teoreettisen perustan akuutin ja kroonisen toksisuuden osalta
 • selittää ekotoksikologisen vaikutuksen syntymekanismin malliaineiden avulla
 • hahmottaa kuinka ympäristötekijät vaikuttavat kemikaalien haitallisuuteen.

ei

Ympäristöekologia, 5 op

Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot ympäristöekologiasta ja alan uudesta tutkimuksesta sekä ajankohtaisista ympäristöekologisista kysymyksistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • hahmottaa, mihin eri osa-alueisiin ympäristöekologian opetus ja tutkimus ovat jakaantuneet
 • selittää ympäristöekologian eri osa-alueiden peruskäsitteet
 • keskustella keskeisistä ympäristöongelmista sekä niiden tutkimus- ja ratkaisukeinoista
 • auttavasti yhdistää monitieteistä ympäristötietoa
 • hahmottaa vaurioituneen maaperän ja pinta- ja pohjavesien kunnostuksen sekä luonnonvarojen kestävän käytön ekologiset ja biotekniset perusteet
 • osaa etsiä, lukea ja arvioida lähdemateriaalia sekä toteuttaa tieteelliseen lähdemateriaalin pohjautuvan lyhyen videoesityksen.

Ei edeltäviä opintoja.

Ympäristöekologia, kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 15.1.2018 - 31.8.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Eeva-Riitta Koivunen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista