Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 12.3.2020
16:15 - 19:45
Ma 23.3.2020
16:15 - 17:45
To 26.3.2020
16:15 - 19:45
Ma 30.3.2020
16:15 - 19:45
To 2.4.2020
16:15 - 19:45
Ti 7.4.2020
16:15 - 19:45
Ke 8.4.2020
16:15 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen vain koko opintokokonaisuuteen.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on suunnattu Esi- ja alkuopetuksen 35 op sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee

 • esi- ja alkuopetuksen lapsen äidinkielen oppimisen ja opettamisen sekä arvioinnin erityispiirteet.
 • opiskelija hallitsee johdattaa lapsi monikulutaidon maailmaan.
 • opiskelija ymmärtää laajemmin draaman merkityksen osana esiopetuksen puhutun äidinkielen ja alkuopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden vuorovaikutustilanteissa toimimisen osa-alueen opetusta.
 • draaman toimintamuotoihin ja työtapoihin perustuvan elämyksellisen, kokemuksellisen ja toiminnallisen äidinkielen opetustoiminnan suunnittelemisen ja toteuttamisen periaatteet esi- ja alkuopetuksessa.
 • opiskelija saa valmiuksia aiempaa monipuolisempien esi- ja alkuopetusikäisten lapsen kehitystä tukevien draamatuokioiden ja prosessien suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja reflektoimiseen.

Opintojaksolla käsitellään

 • esi- ja alkuopetuksen keskeisten sisältöjen, lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen ja opettamisen erityiskysymyksiä.
 • lapsen kielellisten taitojen diagnostiikkaa.
 • äidinkielen erityiskysymyksiä esiopetuksessa ja alkuopetuksessa.
 • kirjallisuuden käytön monilukutaitoa.
 • monipuolisia suunnittelutapoja ja draaman soveltamista kielen kehityksen tukemiseen esi- ja alkuopetuksessa.
 • Trageton, A. 2007. Lukemaan oppiminen kirjoittamalla. PS-kustannus. Juva: WS Bookwell Oy.
 • Lisäksi äidinkielessä ja kirjallisuudessa luennoitsijan kanssa erikseen sovittava ajankohtainen artikkeli (1 kpl: suomen- tai vieraskielinen)
 • Toivanen, T. (2014). Kasvuun – Draamakasvatusta 1 – 8 -vuotiaille. Helsinki: Sanoma Pro. Soveltuvin osin.
 • Lisäksi draaman osiossa luennoitsijan kanssa sovittava ajankohtainen artikkeli (1kpl).

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Arvosteluasteikko on 0-5.

Luento- ja ryhmäopetus, harjoitustyöt ja oppimistehtävät.

Äidinkieli ja kirjallisuus, Päivi Okkonen:

Luennot: 12.3., 26.3.2020, Ryhmäopetus: 2.4. ja 7.4.2020.

Draama, Tapio Toivanen:

Luennot: 23.3.2020, Ryhmäopetus: 30.3. ja 8.4.2020.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteistyönä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.