Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen vain koko opintokokonaisuuteen.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on suunnattu Esi- ja alkuopetuksen 35 op sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt esi- ja alkuopetuksen matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon & ympäristöopin oppimisen sekä opettamisen tutkimukseen ja osaa soveltaa tutkimustietoa käytännön opetustyöhön.
 • tuntee ympäristö- ja luonnontiedon sekä matematiikan arvioinnin monipuolisia menetelmiä.
 • hallitsee esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehityksen vaiheet.
 • osaa peruslaskutoimitusten opettamisen didaktiikan.
 • osaa analysoida erilaisten oppimateriaalien matemaattista sisältöä ja käyttökelpoisuutta opetuksessa.
 • ymmärtää esi- ja alkuopetuksen luonnontieteiden oppimiseen ja opetukseen liittyviä haasteita ja oppijoiden erilaisuutta.
 • syventää osaamistaan luonnontieteiden opetukselle olennaisista havainnollisista, kokemuksellisista ja kokeellisista lähestymistavoista.
 • opiskelijalla on valmiuksia tukea oppijoiden positiivisen ympäristösuhteen rakentumista ja kestävän kehityksen edistämistä.

Opintojaksossa käsitellään

 • luonnontieteiden oppimiseen ja opetukseen liittyvää ajankohtaista tutkimustietoa.
 • luonnontieteille ominaisia ajattelu- ja toimintataitoja kehittäviä työtapoja sekä oppimisympäristöjä.
 • ympäristö- ja luonnontiedon opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
 • esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehitykseen liittyvää tutkimusta.
 • peruslaskutoimitusten didaktiikkaa.
 • matemaattisten oppimateriaalien analysointia.
 • matematiikan osaamisen arviointimenetelmät.

Luennot, ryhmätunnit, opintokäynnit, demonstraatiot ja tentti, essee tai oppimispäiväkirja

Ajankohtaisia artikkeleita (4 kpl)

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Arviointi koostuu kirjallisesta tentistä.

Arvosteluasteikko on 0-5.

Luento- ja ryhmäopetus, opintokäynnit, demonstraatiot ja tentti, essee tai oppimispäiväkirja.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteistyönä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.