Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I Ryhmä 1, kesä 2020 5 Cr Verkkokurssi 20.4.2020 - 14.6.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I Ryhmä 2, kesä 2020 5 Cr Verkkokurssi 20.4.2020 - 14.6.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I Hämeen kesäyliopisto lv 19-20 5 Cr Kurssi 27.3.2020 - 25.4.2020 Hämeenlinna Hämeen kesäyliopisto
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I Mikkelin kesäyliopisto lv 19-20 5 Cr Kurssi 8.11.2019 - 21.3.2020 Mikkeli Mikkelin kesäyliopisto
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I kesä 2019 Ryhmä 1 5 Cr Kurssi 29.4.2019 - 25.5.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I kesä 2019 Ryhmä 2 5 Cr Kurssi 29.4.2019 - 25.5.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I (esi- ja alkuopetuksen kokonaisuus) Päijät-Hämeen kesäyliopisto kevät 2019 5 Cr Kurssi 23.11.2018 - 2.2.2019 Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Peruttu Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I (esi- ja alkuopetuksen kokonaisuus) Kymenlaakson kesäyliopisto kevät 2019 5 Cr Kurssi 14.9.2018 - 14.9.2018 Kouvola Kymenlaakson kesäyliopisto
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I kesä 2018 5 Cr Luentokurssi 2.5.2018 - 26.5.2018 Helsinki Avoin yliopisto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien perusteet matematiikan ja ympäristö- ja luonnontiedon & ympäristöopin osalta.
 • tietää esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehityksen.
 • kykenee innostamaan ja motivoimaan matematiikan oppimiseen.
 • tunnistaa ja osaa kartoittaa matemaattisen ajattelun oppimisvaikeuksia.
 • ymmärtää ja osaa suunnitella sekä soveltaa integrointia eri oppiaineiden välillä.
 • ymmärtää luonnontieteiden ominaispiirteitä tiedonaloina ja luonnontieteellisen ajattelutavan merkityksen maailmankuvan muodostumisessa.
 • osaa edistää ympäristövastuullisuutta ja aktiivista kansalaisuutta sekä kulttuurisen moninaisuuden arvostamista.
 • opiskelijalla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida luonnontieteiden opetusta, opiskelua ja oppimista opetussuunnitelman perusteiden suuntaisesti.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään

 • matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun ja tiedon rakennetta sekä merkitystä osana matemaattis - luonnontieteellistä oppimista ja opetuksen eheyttämistä.
 • esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehitystä.
 • esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien keskeisiä matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon sisältöjä ja opetusmenetelmiä.
 • matematiikan opetuksen suunnittelua ja integrointia.
 • matematiikan osaamisen arviointia, oppimisvaikeuksien tunnistamista ja varhaisen tuen muotoja.
 • esi- ja alkuopetusikäisen luonnontieteisiin liittyvän ajattelun ominaispiirteitä.
 • luonnontieteelliselle opetukselle ominaista tutkimuksellisuuteen, kokemuksellisuuteen sekä havainnointi-, ajattelu- ja toimintataitoja kehittävien työtapojen käyttöä sekä oppimisympäristöjä.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Oppimateriaali

 • Räsänen, P.ym.2004. Matematiikka – näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki – instituutti, koulutuksen tutk.laitos (s. 20 – 136).
 • Hannula, M. & Lepola, J. 2006. Matemaattisten taitojen kehittyminen esi- ja alkuopetuksen aikana: mitkä tekijät ennakoivat aritmeettisten taitojen kehitystä? teoksessa J. Lepola & Hannula, M. (toim.) Kohti koulua. Turun yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimussarja A: 205, s. 129 – 154.
 • Kinnunen, R. 2003. Miksi kertotauluun kompastuu? Lukujen hallinta oppimisen perustana. Turun yliopisto: oppimistutkimuksen keskus.
 • Suomela, L. 2015. Ympäristö- ja luonnontieto esi- ja alkuopetuksessa. Teoksessa Juuti, K. toim. Ympäristöoppia opettamaan, PS-kustannus (noin 10-15 sivua).
 • 2 kpl ympäristö- ja luonnontiedon opettamiseen esi- ja alkuopetuksessa liittyvää artikkelia – yht. noin 30 sivua.

Oppiaineiden integraatio:

Suomela, L. & Vuorio, J.-M. 2015. Luokittelua luonnossa, matematiikkaa maastossa. Teoksessa Cantell, H. toim. Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Jyväskylä: PS-kustannus, s. 147 – 155.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvosteluasteikko on 0-5.