Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Jakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat Kielikeskuksen opetukseen. Paikkoja on rajoitetusti.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille, JOO-opiskelijoille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita arabian opiskelusta.

Edeltäviä arabian opintoja ei tarvita.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on n. 100 sanan sanavarasto ja hän osaa arabialaisen kirjoitusjärjestelmän ja äänteet, yksinkertaista sana- ja lausemuodostusta, monikonmuodostusta, arkipäivän fraseologiaa ja selviytyy tapaamis- ja tervehtimistilanteissa.

Tunneilla käsitellään paljon kielioppia ja tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kuunteluharjoitusten pohjalta käydään keskusteluja ja tehdään sanelutehtäviä. Sanaston osaamista testataan sanakokein.

Aihepiireinä perhe-elämä, työ ja opiskelu. Kirjoitusjärjestelmän ja ääntämisen lisäksi kurssilla käsitellään seuraavat kielioppiasiat: tanwin, määräinen artikkeli, suku, luku, sijamuodot, yksinkertainen nominaalilause, nisba-adjektiivin muodostus ja monikon muodostusta.

Brustad, Kristen et al.: A Textbook for Beginning Arabic Part One,3. painos. Kpl 1.

Georgetown University Press. ISBN 978-1-58901-736-8.

Kurssin aikana käytetään opettajan antamaa oppimateriaalia, joka sijaitsee Moodlessa.

Kurssi on intensiivinen ja nopeatahtinen, ja osallistujien tulee varata runsaasti aikaa kotona tapahtuvaa työskentelyä varten sekä valmistautua tunneille huolellisesti. Sanastoa kartutetaan nopeasti, joten uusien sanojen opetteleminen vaatii työtä. Vaikka kurssi on kielioppipainotteinen, kirjan parityöskentelytehtäviä pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon. Tunneilla tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia parin kanssa, luetaan yhdessä tekstejä, kuunnellaan kappaleiden DVD-aineistoa ja keskustellaan niiden aiheista sekä tehdään sanelutehtäviä.

Kurssin alkuosan kirjain- ja äännejaksolla ja myöhemmässäkin alkuvaiheessa opiskelijoille on hyötyä saman oppikirjasarjan johdanto-osasta Alif Baa - Introduction to Arabic Letters and Sounds (Brustad et al., 2. painos ISBN 978-1-58901-102-1 tai 3. painos ISBN 978-1-58901-632-3) tai internetistä löytyvistä kirjainten opetusohjelmista.

Asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssilla on loppukoe, jonka hyväksytty suorittaminen edellyttää, että vähintään puolet kokeen tehtäväsisällöstä on oikein.

Arviointi perustuu tavoitteissa mainittuihin asioihin ja koostuu kirjallisesta kokeesta, kotitehtävistä ja aktiivisesta osallistumisesta tunneille. Arvioinnissa keskeistä on kielioppi- ja lauserakenteiden osaaminen.

24 tuntia kontaktiopetusta, vähintään 30 tuntia itsenäistä työskentelyä ja koe.

Opetus: ti ja pe 10.9.-18.10.2019 klo 12-14
Opetuspaikka: Kielikeskus, sh 204, Fabianinkatu 26

Kurssilla edellytetään aktiivista osallistumista tunneilla sekä kotitehtävien tekemistä.

Vähintään 80% läsnäolovelvoite.

Kurssin neljällä ensimmäisellä tapaamiskerralla opitaan arabian kielen äänteet ja arabialaisen konsonanttikirjoituksen periaatteet sekä vokaali- ja muut pikkumerkit. Jakson lopussa on kirjoitustaitoa testaava koe. Kirjoituksen hyvä osaaminen on edellytys kurssilla selviytymiselle.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa Avoimen opiskelijat osallistuvat Kielikeskuksen opetukseen. Jaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

Tenttipäivät: ilmoitetaan kurssilla