Kuva: Pixabay

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

991060 Arabian alkeiskurssi 2 (CEFR A1, 3 op) tai vastaavat tiedot.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on n. 400 sanan sanavarasto ja hänellä on jo edellytyksiä lukea ja kirjoittaa arabialaista kirjakielistä tekstiä sanakirjan avulla. Hän pystyy myös selviytymään arabian yleiskielellä arkipäivän tilanteissa.

Aihepiireinä on arabialais-islamilaisen kulttuurin eri alueita mm. ruokakulttuuria, arabialaista perhe-elämää, harrastuksia ja nuorten vapaa-ajanviettoa.

Tunneilla käsitellään paljon kielioppia. Kielioppiasiat: duaali, verbaalinomini, subjektia edeltävä predikaatintäyte, verbin perfektitaivutus ja johdettujen verbivartaloiden muodostusta, sanojen sanajuuri ja kaavoihin perustuva rakenne.

Brustad, Kristen et al.: A Textbook for Beginning Arabic Part One, 3. painos. Kpl 6–8. Georgetown University Press. ISBN 978-1-58901-736-8.

Kurssi on intensiivinen ja nopeatahtinen, ja osallistujien tulee varata runsaasti aikaa kotona tapahtuvaan työskentelyä varten sekä valmistautua tunneille huolellisesti. Sanastoa kartutetaan nopeasti, joten uusien sanojen opetteleminen vaatii työtä. Sanaston osaamista testataan sanakokein.

Vaikka kurssi on kielioppipainotteinen, kirjan parityöskentely- ja keskustelutehtäviä hyödynnetään mahdollisimman paljon. Tunneille tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia parin kanssa ja luetaan yhdessä tekstejä. Lisäksi kuunnellaan kappaleiden DVD -osioita, keskustellaan niiden sisällöstä ja tehdään sanelutehtäviä. DVD-kuuntelua on myös kotitehtävinä.

Kurssilla on loppukoe, jonka hyväksytty suorittaminen edellyttää, että vähintään puolet kokeen tehtäväsisällöstä on oikein.

Arviointi perustuu tavoitteissa mainittuihin asioihin ja koostuu kirjallisesta kokeesta, kotitehtävistä ja aktiivisesta osallistumisesta tunneille. Arvioinnissa keskeistä on kielioppi- ja lauserakenteiden osaaminen. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Oppitunteja 39 t, itsenäistä työskentelyä ja koe.

Läsnäolovelvoite 75 %.

Katso tarkemmat tiedot oppilaitoksen sivuilta.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Kurssi kattaa noin puolet (vajaan alkupuolen) Kielikeskuksen opetustarjonnassa ennen 1.8.2017 olleen opintojakson 99106 Arabian alkeiskurssi 2 (CEFR A1) (5 op) oppiaineksesta.