Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

999150 Portugalin alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää entistä sujuvammin helpohkoa puhuttua kieltä
  • on harjaantunut selviämään suullisesti ja kirjallisesti arkisista kielenkäyttötilanteista
  • on oppinut kertomaan menneen ajan tapahtumista
  • on saanut yleistietoa Portugalin historiasta ja kulttuurista.

Kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen) harjoitellaan. Aihepiireinä mm. kaupungilla liikkuminen, tien kysyminen ja neuvominen, arkiaskareet ja asunto, ostosten teko, ruoka ja ravintolassa asioiminen. Kieliopissa perehdytään mm. persoonapronominien taivutukseen, demonstratiivipronomineihin, paikan adverbeihin, tavan adverbeihin, vertailumuotoihin, järjestyslukuihin, refleksiiviverbeihin, persoonattomaan ilmaisuun, indikatiivin yksinkertaiseen perfektiin.

Melo e Abreu, Liisa & Siimes, Santeri: Descobertas 1. Kpl 6-10.

Kappaleiden tekstit ja sanastot sekä kattavasti esiteltävä keskeinen kielioppiaines antavat vankan peruskielitaidon, jota harjoitellaan runsailla ja monipuolisilla tehtävillä. Kirjallista ilmaisua kehitetään pienin kurssin mittaan palautettavin vapain tuotoksin. Suullista kielitaitoa aktivoidaan tunneilla tehtävillä pariharjoituksilla ja ymmärtämistä kuunteluharjoituksilla. Oppimateriaali tarjoaa myös runsaasti tietoa maantuntemuksesta ja tapakulttuurista.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Suoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, aktiiviseen tuntityöskentelyyn, tehtyihin kotitehtäviin ja kurssin aikana palautettaviin kirjallisiin tuotoksiin.

Toteutetaan luokkaopiskeluna. Sisältää 28 tuntia lähiopetusta ja noin 30 tuntia itsenäistä työskentelyä. Edellytetään säännöllistä osallistumista. Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 80 % yleinen läsnäolovelvoite.