Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen Alue- ja kulttuuritutkimuksen maisteriohjelman Aasian tutkimuksen opintosuunnan opiskelijoille.
Opintojakso on avoin myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Ei edeltävää osaamista koskevia vaatimuksia.

Opintojakso kuuluu Aasian tutkimuksen opintosuuntaan. Se täydentää seuraavia yhteisiin opintoihin kuuluvia opintojaksoja: Yhteiskunta, valta ja viestintä, Aatteet, ideologiat ja uskonto ja Tila, paikka ja ympäristöt. Opintojakson suositeltu suorittamisajankohta on yhteisten opintojen jälkeen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat tuntevat Aasian historian tutkimuksen teoreettisia lähestymistapoja ja keskeiset menetelmät. He ymmärtävät ja osaavat analysoida historiallisia tapahtumia ja prosesseja. Opiskelijat osaavat myös soveltaa tarkoituksenmukaisia teoreettisia lähestymistapoja ja metodeja Aasiaa koskevien tapaustutkimusten perusteellisessa tarkastelussa. Opiskelijat osaavat arvioida ja oma-aloitteisesti analysoida sekä Aasian historiaa että Aasian roolia ajankohtaisissa tapahtumissa, rakenteissa ja käytännöissä.

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi. Se saatetaan järjestää myös useammin, esim. joka vuosi.

Opintojakson sisältö vaihtelee. Kurssilla keskitytään tarkastelemaan yhtä tai useampaa tapaustutkimusta. Menetelminä ovat ryhmäkeskustelu ja tarkoituksenmukaisiin teorioihin ja menetelmiin pohjautuva analyysi. Tapaustutkimukset voivat koskea yhtä tai useampaa Aasian aluetta tai diasporaa Aasian alueella. Kurssilla arvioidaan historiallisten tapahtumien merkitystä ja vaikutusta ajankohtaiseen viitekehykseen.

Kirjallisuusluettelo riippuu opintojakson aiheesta. Kurssista vastaava opettaja ilmoittaa suositeltavan kirjallisuuden erikseen.

Opintojakson opettaja suunnittelee työskentely- ja opetusmenetelmät kurssin oppimistavoitteiden ja sisällön mukaan.

Arvosteluasteikko 0–5. Arviointimenetelmät vaihtelevat opintojakson mukaan. Arvioinnissa keskitytään pääasiallisesti opintojaksoille määriteltyihin osaamistavoitteisiin. Opiskelijoita arvioidaan läsnäolon, osallistumisen, tapaustutkimusten, tenttien ja ryhmätöiden perusteella. Lisäksi voidaan hyödyntää opiskelijoiden itse- tai vertaisarviointia.