Kuva: Pixabay

Millaista on moninaisuuden huomioiva esi- ja alkuopetus?
Miten myönteinen ohjaus edistää erilaisten oppijoiden oppimista?

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kuvaus

Opintojakso soveltuu mm. esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville, muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojaksolla on kaksi aihealuetta, monikulttuurisuus ja erityispedagogiikka:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

Monikulttuurisuus:

 • tuntee ja osaa käyttää monikulttuurisuuskasvatuksen keskeisiä käsitteitä
 • kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan esi- ja alkuopetusta moninaisuus ja monikulttuurisuus huomioiden
 • ymmärtää inkluusion perusperiaatteita sekä erilaisia monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksia ja lähestymistapoja.
 • ymmärtää perheiden moninaisia taustoja ja kykenee tekemään yhteistyötä erilaisten perheiden kanssa
 • kykenee tukemaan lapsen positiivisen identiteetin kehitystä.

Erityispedagogiikka:

opiskelija ymmärtää

 • havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa.
 • oppimisen, tunnesäätelyn ja käyttäytymisen taustalla olevia biologisia, kehityksellisiä ja kulttuurisia mekanismeja.
 • lapsen lukivaikeuden ja siihen liittyvän lukiopetuksen.
 • opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa.
 • vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa.

Monikulttuurisuuden osuudessa käsitellään

 • esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimista sosiokulttuurisessa viitekehyksessä
 • lapsen yksilöllisten tarpeiden ja taustojen tunnistamista ja huomioimista esi- ja alkuopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
 • monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtia ja sosiaalisesti oikeudenmukaista esi- ja alkuopetusta.
 • kodin ja kasvatusinstituution välistä yhteistyötä
 • opettajan interkulttuurista kompetenssia.

Erityispedagogiikan osuudessa käsitellään

 • oppimisen, tunnesäätelyn, käyttäytymisen ja ympäristön keskinäisiä riippuvuussuhteita.
 • kehityksellisten häiriöiden tunnuspiirteitä
 • lukivaikeutta ja lukiopetusta
 • myönteisen ohjauksen toimintatapoja
 • vertaissuhteiden tukemisen tapoja.

Monikulttuurisuus osuuden pakollinen kirjallisuus:

 • Robinson, K. & Jones-Diaz, C. H. (2006). Diversity and difference in early childhood education: issues for theory and practice. McGraw-Hill Education.
 • Yelland, N. (ed.) (2005; 2008). Critical Issues in Early Childhood Education. Maidenhead: Open University Press.
 • Lisäksi opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit.

Erityispedagogiikan osuuden pakollinen kirjallisuus:

 • Takala, M. & Kairaluoma, L., (toim.) (2019). Lukivaikeudesta lukitukeen (toimitettu teos), ss. 5 – 197. Helsinki: Gaudeamus.
 • Kujala, T., Krause, C.M., Sajaniemi, N., Silven, M., Jaakkola, T., Nyyssölä, K. (2012). Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. Opetushallituksen julkaisuja.
 • Luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit

Asteikolla 0–5.

Verkkoluennot/webinaarit, verkkotyöskentely, oppimistehtävä

Verkkoluentoja ja webinaareja ei tallenneta, vaan niihin pitää osallistua reaaliaikaisesti.
Opinnoissa on 90 % läsnäolovelvollisuus ja poissaoloista on sovittava opettajan kanssa.

Verkkoluennot:

ma 11.1. klo 17.30-19.45

ma 18.1. klo 16.30-19.30

ma 25.1. klo 16.30-19.30

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu viimeistään kurssin alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa Esi- ja alkuopetuksen perusopintoja 25 op.