Pixabay

AHOT-suoritustapa on tarkoitettu vastaavan jakson jo aiemmin suorittaneille tai muuten vastaavan sisällöllisen osaamisen hankkineille. Ilmoittautuminen tapahtuu Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I (kevät 2021) -jakson opinto-ohjelman kautta (lisätietoja ilmoittautumisohjeiden yhteydessä).

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Jos sinulla on erityispedagogiikan valinnaisen aineopintokokonaisuuden opinto-oikeus Helsingin yliopistossa, osallistuminen opintojaksolle on maksutonta tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa.

Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I (kevät 2021) -opintojakson alkua ja tapahtuu kyseisen jakson opinto-ohjelman kautta.

Linkki opinto-ohjelmaan: Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I (kevät 2021)

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kirjallinen ennakkotehtävä (AHOT) on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet saman sisältöisen jakson tai muuten hankkineet vastaavan sisällöllisen osaamisen.

Suositus: kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op ja Kohti tutkivaa työtapaa -kurssi.

Kurssin tavoitteena on tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen. Kurssi perehdyttää laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin, tutkimusetiikkaan ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Opetuksen aikana harjoitellaan laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysia ja tulkintaa sekä arviointia. Tavoitteena on myös tuntea laadullisia lähestymistapoja ja osata soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.

Kurssin tarkoitus on innostaa ja perehdyttää laadulliseen tutkimukseen. Kurssilla perehdyt laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin, kuten tietoon ja tiedon muodostukseen, aineistoon ja analyysiin, kirjoittamiseen, etiikkaan, poliittisuuteen ja yhteiskunnallisuuteen.

Kurssin suoritettuasi tunnet laadullisia lähestymistapoja ja niitä yhdistäviä keskeisiä teemoja ja osaat soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.

Pakollinen kirjallisuus:

  • Eskola, J & Suoranta, J (1998, tai mikä vain uudempi painos) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. Luku 1.
  • Opintojaksosta vastaavat opettajat osoittavat suositeltavan lisäkirjallisuuden.

Suositeltava kirjallisuus:

  • Denzin N.K. & Lincoln Y.S. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. (Sage Handbooks) 4th Edition, Sage Publications.

Asteikolla 0 - 5.

Kirjallinen näyttötehtävä, joka korvaa jakson AYEDUK002 suorituksen. Tehtävän palautus Moodleen 8.2.2021 mennessä.

Mikäli olet suorittanut aiemmin saman sisältöisen opintojakson tai muuten hankkinut vastaavan sisällöllisen osaamisen, voit hakea korvaavuutta opintojaksosta tekemällä kirjallisen ennakkotehtävän (AHOT) (AHOT= Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen -tehtävän) 8.2.2021 mennessä. Kirjallisen tehtävän voi tehdä ilmoittautumalla Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I (kevät 2021) -opintojaksolle. Tehtävän ohjeistus löytyy kevään 2021 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I -jakson Moodlesta, jonne tehtävä myös palautetaan opettajan arvioitavaksi. Suoritus sisältää Moodlessa mainittuun kirjallisuuteen tutustumisen. Opettaja tarkistaa tehtävän ennen kurssin alkamisesta ja jos tehtävä hylätään tai olet tyytymätön arvosanaan, voit osallistua itse kurssin opetukseen.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 25.01.2021.
Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I (kevät 2021) -jakson opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Ennen ilmoittautumista luethan tarkkaan ohjeistuksen jakson korvavuuskäytännöistä

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I -jakson AHOT-käytännöt:

1. Vastaavan sisältöinen jakso suoritettu toisessa korkeakoulussa

  • Jos olet suorittanut vastaavan sisältöisen jakson toisessa korkeakoulussa, voit anoa korvaavuutta korvaavuushakemuksella Avoimen yliopiston yleisten korvaavuuskäytäntöjen mukaisesti. Lisätietoja löydät Avoimen yliopiston verkkosivujen AHOT-ohjeistuksesta. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa kirjallisen ennakkotehtävän.

2. Jakson suoritus tarvitaan kahteen eri opintokokonaisuuteen ja vastaava suoritus on jo tehty toiseen opintosuuntaan Helsingin yliopistossa/Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa

Opintojakso on osa kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja ja seuraavien opintosuuntien aineopintoja:

erityispedagogiikka
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede

  • Jos olet suorittanut täsmälleen vastaavan, voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisen opintojakson toisen opintosuunnan opintokokonaisuuteen saat hyväksiluvun suoraan aikaisemman suorituksen perusteella. Mainitse asiasta aineopintojen koontipyynnön teon yhteydessä ja pyydä hyväksilukua. Hyväksiluku tehdään aina samaan aikaan opintojen koostamisen kanssa. Hyväksilukua pyydettäessä pitää olla voimassaoleva opinto-oikeus kasvatustieteiden opintoihin. Hyväksiluvun voi saada vain alle 10 vuotta sitten suoritetusta jaksosta.
  • 2012-2016 tutkintovaatimusten mukaisesti tehty suoritus jaksosta Laadulliset tutkimusmenetelmät I (3 op) ei oikeuta hyväksilukuun. Jakso suoritetaan kirjallisella ennakkotehtävällä (AHOT). Jos olet kuitenkin tehnyt suorituksen Yleisen ja aikuiskasvatustieteen oppiaineeseen ja suoritus on laajuudeltaan vähintään 5 op saat hyväksiluvun koontipyynnön yhteydessä. Mainitse asiasta aineopintojen koontipyynnön teon yhteydessä ja pyydä hyväksilukua. Hyväksiluku tehdään aina samaan aikaan opintojen koostamisen kanssa. Hyväksilukua pyydettäessä pitää olla voimassaoleva opinto-oikeus kasvatustieteiden opintoihin. Hyväksiluvun voi saada vain alle 10 vuotta sitten suoritetusta jaksosta.
  • 2016-2017 tutkintovaatimusten mukaisesti tehty Tutkimusmenetelmät I (5 op) jakso voidaan hyväksilukea sellaisenaan kertaalleen joko Kvalitatiivisten tai Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien (5 op) suoritukseksi koontipyynnön yhteydessä. Mainitse asiasta aineopintojen koontipyynnön teon yhteydessä ja pyydä hyväksilukua. Hyväksiluku tehdään aina samaan aikaan opintojen koostamisen kanssa. Hyväksilukua pyydettäessä pitää olla voimassaoleva opinto-oikeus kasvatustieteiden opintoihin. Hyväksiluvun voi saada vain alle 10 vuotta sitten suoritetusta jaksosta. Jos olet suorittanut jakson Tutkimusmenetelmät 1 (5 op) yhteen opintokokonaisuuteen ja tarvitset toiseen opintokokonaisuuteen molemmat jaksot Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I ja Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, tulee toinen jaksoista suorittaa normaalisti osallistumalla opintojaksolle ja toisesta saa hyväksiluvun. Voit itse valita, kumpi jaksoista hyväksiluetaan.

Kurssi on osa kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja ja seuraavien opintosuuntien aineopintoja:

erityispedagogiikka
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede