Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksun suuruus on 75 euroa.

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opintoihin alkaa 45 päivää ennen Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I (kesä 2021) -kurssin alkua ja tapahtuu kyseisen kurssin kurssisivun kautta.

Kuvaus

Kurssi sopii kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot suorittaneille ja aiheesta kiinnostuneille.

Suositus: kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op ja Kohti tutkivaa työtapaa -kurssi.

Kurssin tavoitteena on tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen. Kurssi perehdyttää laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin, tutkimusetiikkaan ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Opetuksen aikana harjoitellaan laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysia ja tulkintaa sekä arviointia. Tavoitteena on myös tuntea laadullisia lähestymistapoja ja osata soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.

Kurssin tarkoitus on innostaa ja perehdyttää laadulliseen tutkimukseen. Kurssilla perehdyt laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin, kuten tietoon ja tiedon muodostukseen, aineistoon ja analyysiin, kirjoittamiseen, etiikkaan, poliittisuuteen ja yhteiskunnallisuuteen.

Kurssin suoritettuasi tunnet laadullisia lähestymistapoja ja niitä yhdistäviä keskeisiä teemoja ja osaat soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.

Pakollinen kirjallisuus:

Eskola, J & Suoranta, J (1998, tai mikä vain uudempi painos) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. Luku 1.
Kurssista vastaavat opettajat osoittavat suositeltavan lisäkirjallisuuden.

Suositeltava kirjallisuus:

Denzin N.K. & Lincoln Y.S. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. (Sage Handbooks) 4th Edition, Sage Publications.

Asteikolla 0 - 5.

Kohderyhmä

Kirjallinen ennakkotehtävä (AHOT) on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet saman sisältöisen kurssin tai muuten hankkineet vastaavan sisällöllisen osaamisen.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Suositeltavat edeltävät opinnot: kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op ja Kohti tutkivaa työtapaa -kurssi.

Toteutustapa

Kirjallinen näyttötehtävä, joka korvaa Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I -kurssin suorituksen suorituksen. Tehtävän palautus Moodleen 15.8.2021 mennessä.

Mikäli olet suorittanut aiemmin saman sisältöisen kurssin tai muuten hankkinut vastaavan sisällöllisen osaamisen, voit hakea korvaavuutta opintojaksosta tekemällä kirjallisen ennakkotehtävän (AHOT) (AHOT= Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen -tehtävän). Kirjallisen ennakkotehtävän (AHOT) voi tehdä ilmoittautumalla Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I (kesä 2021) -kurssille. Tehtävän ohjeistus löytyy Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I, kesä -kurssin Moodlesta, jonne tehtävä myös palautetaan opettajan arvioitavaksi. Suoritus sisältää Moodlessa mainittuun kirjallisuuteen tutustumisen. Opettaja tarkistaa tehtävän ennen kurssin alkamisesta ja jos tehtävä hylätään tai olet tyytymätön arvosanaan, voit osallistua itse kurssin opetukseen.

Kurssilla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 9.8.2021. Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Ennen ilmoittautumista luethan tarkkaan ohjeistuksen jakson korvavuuskäytännöistä

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I -jakson AHOT-käytännöt:

1. Vastaavan sisältöinen jakso suoritettu toisessa korkeakoulussa

  • Jos olet suorittanut vastaavan sisältöisen jakson toisessa korkeakoulussa, voit anoa korvaavuutta korvaavuushakemuksella Avoimen yliopiston yleisten korvaavuuskäytäntöjen mukaisesti. Lisätietoja löydät Avoimen yliopiston verkkosivujen AHOT-ohjeistuksesta. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa kirjallisen ennakkotehtävän.

2. Jakson suoritus tarvitaan kahteen eri opintokokonaisuuteen ja vastaava suoritus on jo tehty toiseen opintosuuntaan Helsingin yliopistossa/Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa

Opintojakso on osa kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja ja seuraavien opintosuuntien aineopintoja:

erityispedagogiikka
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede

  • Jos olet suorittanut täsmälleen vastaavan, voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisen opintojakson toisen opintosuunnan opintokokonaisuuteen saat hyväksiluvun suoraan aikaisemman suorituksen perusteella. Mainitse asiasta aineopintojen koontipyynnön teon yhteydessä ja pyydä hyväksilukua. Hyväksiluku tehdään aina samaan aikaan opintojen koostamisen kanssa. Hyväksilukua pyydettäessä pitää olla voimassaoleva opinto-oikeus kasvatustieteiden opintoihin. Hyväksiluvun voi saada vain alle 10 vuotta sitten suoritetusta jaksosta.
  • 2012-2016 tutkintovaatimusten mukaisesti tehty suoritus jaksosta Laadulliset tutkimusmenetelmät I (3 op) ei oikeuta hyväksilukuun. Jakso suoritetaan kirjallisella ennakkotehtävällä (AHOT). Jos olet kuitenkin tehnyt suorituksen Yleisen ja aikuiskasvatustieteen oppiaineeseen ja suoritus on laajuudeltaan vähintään 5 op saat hyväksiluvun koontipyynnön yhteydessä. Mainitse asiasta aineopintojen koontipyynnön teon yhteydessä ja pyydä hyväksilukua. Hyväksiluku tehdään aina samaan aikaan opintojen koostamisen kanssa. Hyväksilukua pyydettäessä pitää olla voimassaoleva opinto-oikeus kasvatustieteiden opintoihin. Hyväksiluvun voi saada vain alle 10 vuotta sitten suoritetusta jaksosta.
  • 2016-2017 tutkintovaatimusten mukaisesti tehty Tutkimusmenetelmät I (5 op) jakso voidaan hyväksilukea sellaisenaan kertaalleen joko Kvalitatiivisten tai Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien (5 op) suoritukseksi koontipyynnön yhteydessä. Mainitse asiasta aineopintojen koontipyynnön teon yhteydessä ja pyydä hyväksilukua. Hyväksiluku tehdään aina samaan aikaan opintojen koostamisen kanssa. Hyväksilukua pyydettäessä pitää olla voimassaoleva opinto-oikeus kasvatustieteiden opintoihin. Hyväksiluvun voi saada vain alle 10 vuotta sitten suoritetusta jaksosta. Jos olet suorittanut jakson Tutkimusmenetelmät 1 (5 op) yhteen opintokokonaisuuteen ja tarvitset toiseen opintokokonaisuuteen molemmat jaksot Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I ja Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, tulee toinen jaksoista suorittaa normaalisti osallistumalla opintojaksolle ja toisesta saa hyväksiluvun. Voit itse valita, kumpi jaksoista hyväksiluetaan.

Arviointi

Asteikolla 0-5.

Lue lisää: Opintojen arviointi ja opintosuoritukset

Kirjallinen näyttötehtävä, joka korvaa Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I -kurssin suorituksen. Tehtävän palautus Moodleen 15.8.2021 mennessä.

Kurssi on osa kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja ja seuraavien opintosuuntien aineopintoja:

erityispedagogiikka
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede