Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ennakkotentissä pääset osoittamaan aiemmin hankitun osaamisesi. Tenttiin voi osallistua kurssin sijaan. Ilmoittautuminen tapahtuu aina itse kurssille, jolloin sinulla on oikeus osallistua myös kurssin opetukseen.

HUOM! Tila muuttunut. Uusi tila: Aleksandria, atk K130, Fabianinkatu 28

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 15.8.2019
15:00 - 17:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Tarkennus koskien elokuussa käynnistyvää kesäopetuksen opintojaksoa: Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille (rajattu paikkamäärä).

Tarkennus koskien syyskuussa käynnistyvää lukuvuosiopetuksen opintojaksoa: Jos sinulla on erityispedagogiikan aineopintojen sivuaineoikeus Helsingin yliopistossa, osallistuminen opintojaksolle on maksutonta tiedekunnan opiskelijoille varatun opiskelijakiintiön (rajattu paikkamäärä) puitteissa.

Ilmoittautuminen alkaa 5.7.2019 ja tapahtuu Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I -jakson kesäopetuksen (aloitus elokuussa) tai syyslukukauden opetuksen (aloitus syyskuussa) opinto-ohjelman kautta.

lmoittauduthan sen jakson alta, jonka aikataulut sopivat sinulle paremmin. Tällöin voit tarpeen vaatiessa osallistua itse jakson opetukseen.

Linkit opinto-ohjelmiin:

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I (kesä 2019), aloitus elokuussa

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I (syksy 2019), aloitus syyskuussa

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Ennakkotentti on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet saman sisältöisen jakson.

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot 25 op.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät tilastollisen päätöksenteon perusteita ja osaat suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen sekä tunnet aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Opit myös kuvaamaan ja analysoimaan aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoimaan tuloksia.

Opintojaksolla perehdyt määrällisen tutkimuksen tekoon ja raportointiin, keskeisiin tilastollisiin analyysimenetelmiin sekä tilastolliseen päättelyyn.

 • Nummenmaa, L., Holopainen, M. & Pulkkinen, P. (2017). Tilastollisten menetelmien perusteet, 3. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Vehkalahti, K. Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät.
 • Komulainen, E. & Karma, K. (2002). Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Saatavilla verkossa.
 • Karma, K. & Komulainen, E. (2002). Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi. Luku II, Tilastollinen päätöksenteko, 65–114. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Saatavilla verkossa.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics Using SPSS. 3. painos. Dubai: Oriental press, 31–130.
 • Rawlings, A. & Hotulainen, R. (2016). Opetusvideot Kvantiblogi-sivustolla: http://blogs.helsinki.fi/kvantiblogi/

Asteikolla 0 - 5.

Ennakkotentti 15.8.2019, joka korvaa jakson AYEDUK003 suorituksen. HUOM! Tenttipaikka päivitetty (8.8.2019) uusi tenttipaikka Aleksandria K130.

Mikäli olet suorittanut aiemmin saman sisältöisen opintojakson, voit suorittaa jakson ennakko-/AHOT-tentillä. Voit käydä opintojakson harjoittelu-Moodlessa vapaasti harjoittelemassa tehtävien tekemistä, ks. https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=3153. Moodlesta löydät myös ohjeet tenttiin osallistumisesta. Ennakkotenttiin voit osallistua, kun olet ilmoittautunut Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I (kesä 2019 tai syksy 2019) -opintojaksolle, maksanut opintomaksun sekä ilmoittanut osallistumisestasi vastuuopettaja Taina Lehtiselle viimeistään ma 5.8.2019 taina.lehtinen(at)helsinki.fi. Opettaja tarkistaa tentin ennen kurssin alkamisesta ja jos tehtävä hylätään tai olet tyytymätön arvosanaan, voit osallistua itse kurssin opetukseen. Tentin suoritus rekisteröidään 5 op:n normaalisuorituksena.

Tietoa verkko-oppimisympäristö Moodlen käytöstä kurssilla

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena Moodle. Osoite on https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=3153. Voit käydä vapaasti harjoittelemassa Moodlessa sinulle sopivana ajankohtana. Et tarvitse sisäänkirjautumisessa kurssiavainta, mutta sinulla on oltava voimassa oleva Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Tunnus myönnetään sinulle opintojesi ajaksi.

Ennen ilmoittautumista luethan tarkkaan ohjeistuksen jakson korvavuuskäytännöistä

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I -jakson AHOT-käytännöt:

1. Vastaavan sisältöinen jakso suoritettu toisessa korkeakoulussa

 • Jos olet suorittanut vastaavan sisältöisen jakson toisessa korkeakoulussa alle 10-vuotta sitten, voit joko suorittaa jakson ennakko/-AHOT-tentillä tai vaihtoehtoisesti anoa korvaavuutta Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I (kesä 2019 tai syksy 2019) -opintojakson oman Moodlen kautta (HUOM! kyseessä on eri Moodle kuin ennakko-/AHOT-tentin kaikille avoin Moodle). Korvaavuuden hakemisajan, Moodlen avautumisajankohdan ja osoitteen sekä kurssiavaimen löydät sen jakson opinto-ohjelmasta, johon olet ilmoittautunut. Opintojakson korvaavuuden hakeminen vaatii ilmoittautumisen itse opintojaksolle. Jos korvaavuutta ei hyväksytä, voit osallistua jakson opetukseen.

2. Jakson suoritus tarvitaan kahteen eri opintokokonaisuuteen ja vastaava suoritus on jo tehty toiseen opintosuuntaan Helsingin yliopistossa/Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa

Opintojakso on osa kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja ja seuraavien opintosuuntien aineopintoja:

erityispedagogiikka
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede

Korvaavuusmenettely riippuu siitä, milloin olet opintosi aloittanut ja minkä tutkintovaatimusten mukaisesti aikaisempi suoritus on tehty:

Opintonsa ennen 1.8.2017 aloittaneet tutkinto-opiskelijat, jotka eivät ole siirtyneet uuteen koulutusohjelmaan:

 • Sinua koskevat Kasvatustieteellisen tiedekunnan vanhat pysyväismääräykset ja hyväksilukulinjaukset. Toiseen opintokokonaisuuten jo suoritettua ja sidottua Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät -jaksoa ei hyväksilueta uudelleen sellaisenaan, vaan suoritat jakson ennakkotenttinä.

Avoimen yliopiston opiskelijat tai uusien koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijat:

 • Jos olet suorittanut täsmälleen vastaavan, nykyisten tutkintovaatimusten mukaisen opintojakson toisen opintosuunnan opintokokonaisuuteen saat hyväksiluvun suoraan aikaisemman suorituksen perusteella. Mainitse asiasta aineopintojen koontipyynnön teon yhteydessä ja pyydä hyväksilukua. Hyväksiluku tehdään aina samaan aikaan opintojen koostamisen kanssa. Hyväksilukua pyydettäessä pitää olla voimassaoleva opinto-oikeus kasvatustieteiden opintoihin. Hyväksiluvun voi saada vain alle 10 vuotta sitten suoritetusta jaksosta.
 • 2012-2016 tutkintovaatimusten mukaisesti tehty suoritus jaksosta Määrälliset tutkimusmenetelmät I (4 op) ei oikeuta hyväksilukuun. Jakso suoritetaan ennakkotenttinä. Jos olet kuitenkin tehnyt suorituksen Yleisen ja aikuiskasvatustieteen oppiaineeseen ja suoritus on laajuudeltaan vähintään 5 op saat hyväksiluvun koontipyynnön yhteydessä. Mainitse asiasta aineopintojen koontipyynnön teon yhteydessä ja pyydä hyväksilukua. Hyväksiluku tehdään aina samaan aikaan opintojen koostamisen kanssa. Hyväksilukua pyydettäessä pitää olla voimassaoleva opinto-oikeus kasvatustieteiden opintoihin. Hyväksiluvun voi saada vain alle 10 vuotta sitten suoritetusta jaksosta.
 • 2016-2017 tutkintovaatimusten mukaisesti tehty Tutkimusmenetelmät I (5 op) jakso voidaan hyväksilukea sellaisenaan kertaalleen joko Kvalitatiivisten tai Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien (5 op) suoritukseksi koontipyynnön yhteydessä. Mainitse asiasta aineopintojen koontipyynnön teon yhteydessä ja pyydä hyväksilukua. Hyväksiluku tehdään aina samaan aikaan opintojen koostamisen kanssa. Hyväksilukua pyydettäessä pitää olla voimassaoleva opinto-oikeus kasvatustieteiden opintoihin. Hyväksiluvun voi saada vain alle 10 vuotta sitten suoritetusta jaksosta. Jos olet suorittanut jakson Tutkimusmenetelmät 1 (5 op) yhteen opintokokonaisuuteen ja tarvitset toiseen opintokokonaisuuteen molemmat jaksot Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I ja Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, tulee toinen jaksoista suorittaa normaalisti osallistumalla opintojaksolle ja toisesta saa hyväksiluvun. Voit itse valita, kumpi jaksoista hyväksiluetaan.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja ja seuraavien opintosuuntien aineopintoja:

erityispedagogiikka
kotitaloustiede
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede