Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Lapsuuden ja kasvatuskulttuurin muuttuminen kesä 2019 5 Cr Kurssi 22.5.2019 - 19.6.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Lapsuuden ja kasvatuskulttuurin muuttuminen kesä 2018 ryhmä 1 5 Cr Kurssi 30.5.2018 - 19.6.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Lapsuuden ja kasvatuskulttuurin muuttuminen kesä 2018 ryhmä 2 5 Cr Kurssi 30.5.2018 - 20.6.2018 Helsinki Avoin yliopisto

Kohderyhmä

Opintojakso kuuluu kasvatustieteiden koulutusohjelman valinnaisiin opintoihin.
Valinnaiset tieteenalaopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden profiloida ja suunnata omaa tieteenalaosaamistaan omien intressien ja tavoitteiden suunnassa. Valinnaisia tieteenalaopintoja suoritettuaan opiskelija on syventänyt osaamistaan valitsemiensa teemojen mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa lapsuuden muuttumisen kehityslinjoja ja kykenee analysoimaan lapsuuden ja lapsuuskäsitysten aika- ja kulttuurisidonnaisuutta,
 • osaa analysoida kasvatuskulttuurin muuttumisen vaikutuksia varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja muihin kasvatuksen ja opetuksen konteksteihin sekä opettajan työhön,
 • kykenee kriittisesti tarkastelemaan lapsuuden ja kasvatuksen kulttuurista monimuotoisuutta
 • hahmottaa uuden teknologian, median ja lapsuuden materialisoitumisen vaikutuksia lapsuuden rakentumisessa
 • ymmärtää lasten oman kulttuurin, erityisesti leikkikulttuurin, merkityksen osana lapsuuden rakentumista.
 • ymmärtää inklusiivisen kasvatuksen lähtökohdat ja perusperiaatteet

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään:

 • lapsuuden historiaa ja erilaisia lapsuuskäsityksiä ja kasvatuskulttuurin muuttumista
 • uuden teknologian, mainonnan ja median vaikutuksia lapsuuden rakentumiseen
 • lasten omaa kulttuuria
 • edellä mainittujen ilmiöiden heijastumista institutionaaliseen varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja muihin kasvatuksen ja opetuksen konteksteihin
 • sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista kasvatuksessa
 • kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen perusperiaatteita

Suoritustavat

Osallistuminen luento- ja ryhmäopetukseen sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Opintojaksoon sisältyy eri opetusmuotoja: luentoja, ryhmäopetusta sekä opiskelijoiden omatoimista työskentelyä pienryhmissä opettajan osoittaman materiaalin pohjalta.

Oppimateriaali

Kaikille pakollinen kirjallisuus (opettajan osoittamat luvut):

 • Kalliala, M.1999. Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä. Leikkikulttuuri ja yhteiskunnan muutos. Gaudeamus. (Opettajan osoittamat luvut)
 • Lahikainen, R., Punamäki, R.-L. & Tamminen, T. (toim.) (2008). Kulttuuri lapsen kasvattajana. Helsinki: WSOY. (Opettajan osoittamat luvut)
 • Ramsey, P. (ed.) (2015). Teaching and learning in a diverse world. Teachers´ College Press. (Opettajan osoittamat luvut)
 • Opettajan osoittamat ajankohtaiset artikkelit

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintojakson arvosana perustuu luentoihin sekä opintojakson kirjallisuuteen perustuvaan kirjalliseen tenttiin. Lisäksi opiskelijan tulee osallistua ryhmätunteihin ja tehdä niihin liittyvät tehtävät. Arviointiasteikko on 0–5.

Toteutus

Opintojakso muodostuu luennoista, ryhmätunneista sekä opettajan antamista tehtävistä. Ryhmätunneilla on osallistumisvelvoite.