Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Erityispedagogiikan aineopintoihin (35 op) ilmoittaudutaan opintojakso kerrallaan. Kursseille ilmoittaudutaan kunkin kurssin omasta opinto-ohjelmasta:


Erityispedagogiikan aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot. Aineopintoihin osallistumisen ja suorittamisen kannalta perusopintojen suoritusvuodella ei ole merkitystä. Mikäli kuitenkin tavoitteenasi on tutkinnon suorittaminen, huomioithan että uusien koulutusohjelmien myötä opintojen vanhentumissäännöt muuttuivat: keskeisin muutos on, että Helsingin yliopistossa tehtävään tutkintoon ei voi käyttää yli 10 vuotta vanhoja opintoja.

Huomioithan, että mikäli sinulla ei ole tarvittavia edeltäviä opintoja, et voi aloittaa aineopintojen opiskelua!

Mikäli sinulla on kysyttävää edeltäviin opintoihin liittyen, ota yhteyttä erityispedagogiikan lehtoriimme Juhani E. Lehtoon (juhani.e.lehto@helsinki.fi).

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Erityispedagogiikan perusopinnot

Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa oppimaansa. Hän ymmärtää, mitä tarkoitetaan erilaisilla oppimisvaikeuksilla. Opiskelija ymmärtää haasteellisen käyttäytymisen taustalla olevia syitä ja oppii puuttumaan tilanteisiin rakentavasti. Opiskelija saa tietoa, miten vuorovaikutusta voidaan kehittää ja mitä se merkitsee sekä aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Hän oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita edistävästi. Opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon tuottamisen lainalaisuudet ja pohtii tieteen eettisiä ongelmia sekä ihmistieteiden ja luonnontieteiden välistä suhdetta. Opiskelija syventää valmiuksiaan sekä laadullisten että määrällisten tutkimusmenetelmien käytössä. Hän saa valmiuksia tunnistaa erilaisia oppimisen vaikeuksia ja toteuttaa erilaisia interventioita.

Erityispedagogiikan valinnaiseen aineopintokokonaisuuteen (35 op) sisältyy seuraavat opintojaksot:

  • Aivot ja oppiminen 5 op
  • Luki-taidot ja -vaikeudet 5 op
  • Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op
  • Käyttäytymisen haasteet 5 op
  • Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmät I 5 op
  • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
  • Seminaarityö 5 op

Erityispedagogiikan valinnainen aineopintokokonaisuus koostuu:

  • sisältöopintojen opintojaksoista (4 x 5 op eli 20 op)
  • tutkimusmenetelmäopintojaksoista (5 op + 5op) ja
  • seminaarityöstä 5 op

Suositeltava opiskelujärjestys on, että sisältöopinnot suoritaan kokonaisuudessaan ennen menetelmäopintoihin ja seminaarityöhön osallistumista.

Seminaariin voi osallistua, kun kaikki muut aineopintojen jaksot on suoritettu. Poikkeustilanteissa päätoimiset opiskelijat voivat Avoimen yliopiston erityispedagogiikan lehtorilta luvan saatuaan aloittaa seminaarin tutkimusmenetelmäopintojen ollessa vielä kesken.

Kaikki sisältöopintojen jaksot ovat myös Helsingin yliopiston erityispedagogiikan yksikön Erillisten erityisopettajan opintojen tutkintovaatimusten mukaisia ja ne luetaan hyväksi, jos opiskelija hakeutuu myöhemmin tähän koulutukseen.