Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Erityispedagogiikan aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa opittua. Opinnoissa käsitellään erilaisia oppimisvaikeuksia ja haasteellisen käyttäytymisen taustalla olevia syitä sekä opetellaan käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita edistävästi. Myös ymmärrys tieteellisen tiedon tuottamisen lainalaisuuksista sekä ihmistieteiden ja luonnontieteiden välisestä suhteesta kasvaa.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op.

Erityispedagogiikan aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on kokonaisuudessaan suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot. Aineopintoihin osallistumisen ja suorittamisen kannalta perusopintojen suoritusvuodella ei ole merkitystä. Mikäli kuitenkin tavoitteenasi on tutkinnon suorittaminen, huomioithan että Helsingin yliopistossa tehtävään tutkintoon ei voi käyttää yli 10 vuotta vanhoja opintoja.

Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa oppimaansa. Hän ymmärtää, mitä tarkoitetaan erilaisilla oppimisvaikeuksilla. Opiskelija ymmärtää haasteellisen käyttäytymisen taustalla olevia syitä ja oppii puuttumaan tilanteisiin rakentavasti. Opiskelija saa tietoa, miten vuorovaikutusta voidaan kehittää ja mitä se merkitsee sekä aikuisten että lasten välisissä suhteissa.

Opiskelija oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita edistävästi. Hän ymmärtää tieteellisen tiedon tuottamisen lainalaisuudet ja pohtii tieteen eettisiä ongelmia sekä ihmistieteiden ja luonnontieteiden välistä suhdetta. Opiskelija syventää valmiuksiaan sekä laadullisten että määrällisten tutkimusmenetelmien käytössä. Hän saa valmiuksia tunnistaa erilaisia oppimisen vaikeuksia ja toteuttaa erilaisia interventioita.

Erityispedagogiikan valinnaiseen aineopintokokonaisuuteen (35 op) sisältyy seuraavat opintojaksot:

  • Aivot ja oppiminen 5 op
  • Luki-taidot ja -vaikeudet 5 op
  • Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op
  • Käyttäytymisen haasteet 5 op
  • Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmät I 5 op
  • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
  • Seminaarityö 5 op

Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan siihen kuuluvien opintojaksojen opintopistemäärällä painotettuna keskiarvona arviointiasteikolla 0–5. Arvosanaa laskettaessa ei huomioida hyväksytty/hylätty -arvioituja opintojaksoja.

Erityispedagogiikan valinnaisen aineopintokokonaisuuden laajuus on 35 op. Kokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista (opintojaksokohtaiset linkit vievät lukuvuoden 20-21 opinto-ohjelmiin):

Sisältöopintojen opintojaksoista (4 x 5 op)

Tutkimusmenetelmäopintojaksoista (5 op + 5op)

Seminaarityö 5 op

Aineopintojen suorittaminen kestää yhteensä vähintään puolitoista vuotta. Suositeltava opiskelujärjestys on, että sisältöopinnot suoritaan kokonaisuudessaan ennen menetelmäopintoihin osallistumista. Seminaariin voi osallistua sitten, kun kaikki muut aineopintojen jaksot - myös menetelmäopintojaksot - on suoritettu. Poikkeustilanteissa päätoimiset opiskelijat voivat Avoimen yliopiston erityispedagogiikan lehtorilta luvan saatuaan aloittaa seminaarin tutkimusmenetelmäopintojen ollessa vielä kesken.