Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Seminaarityö, syksy 2019 5 Cr Seminaari 18.9.2019 - 4.12.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Seminaarityö, kevät 2020 5 Cr Seminaari 15.1.2020 - 2.4.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Seminaarityö, kevät 2019 5 Cr Seminaari 9.1.2019 - 4.4.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Seminaarityö, syksy 2018 5 Cr Seminaari 19.9.2018 - 4.12.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Seminaarityö, alkaa tammikuussa 2018 5 Cr Seminaari 10.1.2018 - 5.4.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Seminaarityö, alkaa lokakuussa 2017 5 Cr Seminaari 20.10.2017 - 9.2.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Seminaarityö, alkaa syyskuussa 2017 5 Cr Seminaari 20.9.2017 - 8.12.2017 Helsinki Avoin yliopisto

Kohderyhmä

Opintojakso on suunnattu yleisen ja aikuiskasvatustieteen aineopintojen opiskelijoille

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot. Lisäksi suositellaan, että kasvatustieteen tutkimusmenetelmäopinnot on suoritettu.

Seminaarityön tekeminen edellyttää menetelmäopintojen sisältämää tieto-taitoa, minkä vuoksi suositellaan aineopintojen tutkimusmenetelmäopintojen (Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I tai Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I) ja pakollisten sisältöopintojen suorittamista tai vastaavien tietojen suorittamista ennen seminaariin osallistumista. Seminaarissa ei annata menetelmäopetusta vaan oletetaan, että opiskelija osaa perusmenetelmät. Lisäksi suositellaan kirjaston tarjoamien tiedonhakumenetelmäohjaukseen sekä Akateemiset tekstitaidot 2 op kurssille osallistumista

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät tieteenalasi (kasvatustiede) tutkimusprosesseja, niihin liittyviä menetelmiä sekä alan kirjallisuutta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään oman tieteenalan (yleinen ja aikuiskasvatustiede) tutkimusprosessiin, alan kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja menetelmiin. Opintojakson kuluessa syvennetään ja sovelletaan aiemmin opittua ja harjoitellaan tieteellistä argumentointia. Jaksolla osallistuutaan seminaarityöskentelyyn ja jokainen tekee omaan tutkimustehtävään perustuvan kirjallisuuskatsauksen tai käsiteanalyysin. Seminaareissa käsitellään opiskelijoiden töihin ja aihealueisiin liittyvää tutkimusta ja kirjallisuutta.

Oppimateriaali

Opiskelija hakee itse lähdemateriaalin aiheeseen liittyvästä uusimmasta tutkimuksesta

  • Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012). Helsinki: TENK.http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
  • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Seminaarityö arvioidaan asteikolla 0–5.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen aineopintojen opintokokonaisuutta (35 op).