Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opiskelija

 • tutustuu ekologiaan tieteenalana ja ymmärtää ekologian keskeiset käsitteet ja teoriat yksilö-, populaatio-, eliöyhteisö- ja ekosysteemistasoilla
 • ymmärtää maaperän, vesistöjen, eliöstön ja ilmakehän välisten yhteyksien perusteet sekä biologiset vuorovaikutukset
 • hahmottaa pääpiirteissään hiilen, typen ja fosforin globaalit varastot ja vuot, sekä tekijät, jotka ylläpitävät aineiden kiertoja
 • osaa kuvailla, miten ihmisen toiminta on muuttanut aineiden kiertoja ja vuorovaikutuksia ja osaa kuvailla, miten em. muutokset vaikuttavat ilmastoon ja eliöstöön
 • tuntee ihmiskunnan ja biosfäärin välisen vuorovaikutuksen historian pääpiirteet
 • tutustuu ympäristönsuojeluhankkeisiin ja tunnistaa tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet niiden onnistumiseen/epäonnistumiseen
 • hahmottaa Suomen ympäristöongelmien erityispiirteet
 • ymmärtää ympäristötutkimuksen kentän laajuuden
 • tunnistaa eri tieteenaloilla käytettäviä tapoja tuottaa tieteellistä ympäristötietoa
 • ymmärtää keskeisimmät ympäristötutkimuksen käsitteet ja osaa käyttää niitä ympäristökysymysten kuvaamisessa
 • opiskelija oppii käsittelemään ja työstämään tieteellistä tietoa ja kirjoittamaan tieteellisen katsauksen.

AYENV-101 Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op (Syksyn toteutus alkaa 2.9.2020, ilmoittautuminen 5.8.2020)
AYENV-101 Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op (Kevään toteutus alkaa 12.1.2021)
AYENV-106 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 5 op (Opinnot alkavat tammikuussa 2021)
AYENV-103 Ympäristöpolitiikan perusteet 5 op (Opinnot alkavat 26.10.2020)
AYENV-104 Monitieteinen ympäristötutkimus - tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op (Opinnot alkavat 26.10.2020)
AYBIO-104 Ekologian perusteet 5 op (Opinnot alkavat 3.11.2020)